Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1261

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1261 z 12. júla 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o alternatívnu metódu spracovania určitých kafilerických tukov (Text s významom pre EHP )

C/2017/2910

OJ L 182, 13.7.2017, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1261/oj

13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/31


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1261

z 12. júla 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o alternatívnu metódu spracovania určitých kafilerických tukov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 11 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 142/2011 (2) sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1069/2009 vrátane postupov prijatia alternatívnej metódy spracovania.

(2)

Na základe žiadosti príslušného orgánu Fínska o povolenie alternatívnej metódy použitia alebo odstránenia vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v zmysle článku 20 nariadenia (ES) č. 1069/2009 uverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vedecké stanovisko k používaniu kontinuálnej viacstupňovej katalytickej hydrogenácie na spracovanie kafilerických živočíšnych tukov (kategória 1) (3). Ide o metódu, ktorú možno použiť na výrobu nafty, leteckého paliva, propánu a benzínu z obnoviteľných zdrojov. Úrad EFSA túto metódu posúdil ako bezpečnú alternatívnu metódu spracovania kafilerických tukov kategórie 1, preto možno uvedené produkty vyhlásiť za koncový bod vo výrobnom reťazci.

(3)

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Odvodené produkty, ktoré sú výsledkom spracovania materiálov kategórie 1 a 2, sa majú trvalo označiť, aby sa zaručila ich vysledovateľnosť a zabránilo ich vstupu do potravinového a krmivového reťazca. V prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa uvádzajú požiadavky na označovanie uvedených odvodených produktov. V súlade s bodom 3 písm. e) kapitoly V prílohy VIII k uvedenému nariadeniu sa označovanie nevyžaduje v prípade obnoviteľných palív uvedených v časti J oddielu 2 kapitoly IV prílohy IV k uvedenému nariadeniu.

(5)

Keďže sa použitím metódy viacstupňovej katalytickej hydrogenácie na spracovanie kafilerických živočíšnych tukov (kategória 1) znižujú riziká pre zdravie zvierat a verejné zdravie rovnako efektívne ako použitím metódy stanovenej v časti J oddielu 2 kapitoly IV prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, mala by sa takisto vyňať z požiadaviek na označovanie, a to doplnením odkazu na túto metódu v bode 3 písm. e) kapitoly V prílohy VIII k uvedenému nariadeniu.

(6)

Príloha VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 3 nariadenia (EÚ) č. 142/2011 sa dopĺňa toto písmeno k):

„k)

nafta, letecké palivo, propán a benzín z obnoviteľných zdrojov, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na produkty viacstupňovej katalytickej hydrogenácie na výrobu obnoviteľných palív stanovené v písmene f) bodu 2 v oddiele 3 kapitoly IV prílohy IV.“

Článok 2

Prílohy IV a VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa menia v súlade s textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11): 4307.


PRÍLOHA

Prílohy IV a VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa menia takto:

1.

V prílohe IV sa kapitola IV mení takto:

a)

V oddiele 1 sa odsek 1 písm. d) nahrádza takto:

„d)

obnoviteľné palivá vyrobené z kafilerických tukov získané z materiálov kategórie 1 a kategórie 2 v súlade s bodmi J a L.“

b)

V oddiele 2 sa dopĺňa tento bod L:

„L.   Viacstupňová katalytická hydrogenácia na výrobu obnoviteľných palív

1.   Vstupný materiál

Pri tomto procese sa môžu použiť tieto materiály:

a)

kafilerické tuky získané z materiálu kategórie 1, ktoré boli spracované metódou spracovania 1 (tlaková sterilizácia);

b)

kafilerické tuky a rybí olej v súlade s bodom J ods. 1 písm. a) tohto oddielu.

2.   Spracovateľská metóda

a)

Kafilerický tuk musí prejsť predbežnou úpravou, ktorá pozostáva minimálne z bielenia vstupného materiálu vrátane kafilerických tukov kyselinou za prítomnosti bieliacej hlinky, a následným odstránením použitej bieliacej hlinky a nerozpustných nečistôt filtráciou.

Pred touto úpravou môže byť kafilerický tuk zbavený živíc buď kyselinou a/alebo roztokom lúhu s úmyslom odstrániť nečistoty z kafilerického tuku tvorbou živíc a následne oddelením týchto živíc centrifugáciou.

b)

Predbežne upravené materiály sa musia podrobiť procesu hydrogenácie, ktorý pozostáva z katalytickej hydrogenácie, stripovania a z následnej izomerizácie.

Materiály musia byť aspoň 20 minút pod tlakom najmenej 30 barov pri minimálnej teplote 265 °C.“

c)

V oddiele 3 odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno f):

„f)

po viacstupňovej katalytickej hydrogenácii na výrobu obnoviteľných palív sa môžu:

i)

nafta, letecké palivo, propán a benzín z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú výsledkom tohto procesu, používať ako palivo bez obmedzení v zmysle tohto nariadenia (koncový bod);

ii)

kal s obsahom živíc a použitá bieliaca hlinka z predbežnej úpravy podľa bodu L ods. 2 písm. a) oddielu 2:

odstrániť v súlade s článkom 12 písm. a) alebo b) nariadenia (ES) č. 1069/2009,

odstrániť zakopaním na schválenej skládke,

premeniť na bioplyn za predpokladu, že rezíduá digescie z transformácie na bioplyn sa odstránia spaľovaním, spoluspaľovaním alebo zakopaním na schválenej skládke,

použiť na technické účely uvedené v článku 36 písm. a) bode i) nariadenia (ES) č. 1069/2009.“

2.

V prílohe VIII kapitole V sa bod 3 písm. e) nahrádza takto:

„e)

obnoviteľné palivá vyrobené z kafilerických tukov, ktoré sú získané z materiálov kategórie 1 a kategórie 2 v súlade s bodmi J a L v oddiele 2 kapitoly IV prílohy IV.“


Top