Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1184

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1184 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o nahlasovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat

C/2017/2413

OJ L 171, 4.7.2017, p. 103–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1184/oj

4.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/103


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1184

z 20. apríla 2017,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o nahlasovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 20 písm. c), p), q), r), s) a u) a článok 223 ods. 3 písm. c) a d),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. a), b) a c),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3). Časť II hlavy I kapitoly I oddielu 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 obsahuje pravidlá verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie vrátane klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovania ich cien, a takisto ustanovenia, ktorými sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované a vykonávacie akty v týchto oblastiach. V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania stupnice Únie na účely klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a s cieľom stanoviť v novom právnom rámci porovnateľné trhové ceny jatočných tiel a živých zvierat by sa mali prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. Novými pravidlami by sa mali nahradiť nariadenia Komisie (ES) č. 315/2002 (4), (ES) č. 1249/2008 (5) a (EÚ) č. 807/2013 (6). Uvedené nariadenia sa zrušujú delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1182 (7).

(2)

V záujme zabezpečenia transparentnosti voči dodávateľom by bitúnky, klasifikačné agentúry alebo kvalifikovaní klasifikátori, ktorí vykonali klasifikáciu kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov, ošípaných alebo oviec, mali informovať dodávateľa o výsledku klasifikácie zvierat doručených na zabitie. Poskytnuté informácie by mali zahŕňať prvky ako výsledky klasifikácie, hmotnosť jatočného tela, obchodná úprava jatočného tela a prípadne údaj, že klasifikácia sa vykonala prostredníctvom automatizovanej techniky určovania tried.

(3)

Spoľahlivosť klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov, ošípaných a oviec by sa mala overovať prostredníctvom pravidelných kontrol na mieste vykonávaných subjektmi nezávislými od závodov, ktoré kontrolujú, klasifikačných agentúr a kvalifikovaných klasifikátorov. Mali by sa stanoviť podmienky a minimálne požiadavky na tieto kontroly vrátane predkladania správ o vykonaných kontrolách na mieste, ako aj následných opatreniach. V záujme zaručenia väčšej flexibility pre členské štáty pri vykonávaní kontrol na mieste v závislosti od ich potrieb, je potrebné stanoviť možnosť vykonať posúdenie rizika.

(4)

S cieľom získať porovnateľné trhové ceny v Únii je potrebné vymedziť referenčnú obchodnú úpravu jatočného tela, ktorá má vplyv na hmotnosť a správnu cenu jatočného tela. Takisto by sa mali stanoviť určité opravné koeficienty na prispôsobenie obchodných úprav jatočných tiel využívaných v niektorých členských štátoch referenčnej obchodnej úprave Únie.

(5)

Na účely zaznamenávania cien by sa členským štátom malo umožniť, aby rozhodli o tom, či sa ich územie rozdelí, a ak áno, na koľko regiónov. Spojené kráľovstvo signalizovalo svoj zámer zachovať rozdelenie svojho územia na dva regióny, a preto je z dôvodu transparentnosti vhodné stanoviť, že zaznamenávanie cien v Spojenom kráľovstve sa týka dvoch regiónov, a to konkrétne Veľkej Británie a Severného Írska.

(6)

S cieľom zabezpečiť reprezentatívnosť cien jatočných tiel a kusov hovädzieho dobytka pre produkciu členských štátov v sektore hovädzieho, bravčového a ovčieho mäsa, je potrebné vymedziť kategórie, triedy a typy, ako aj stanoviť určité kritériá, na základe ktorých sa vymedzí, na ktoré závody alebo osoby by sa mala vzťahovať povinnosť zaznamenávať ceny.

(7)

Mala by sa stanoviť praktická metóda, ktorú by členské štáty mali používať na výpočet priemerných týždenných cien. Tieto ceny by sa mali nahlasovať a oznámenia by sa mali postupovať Komisii v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1185 (8), pričom výnimkou sú oznámenia, ktoré sú potrebné na organizovanie kontrol na mieste, alebo oznámenia, ktoré tvoria základ úplného prehľadu o trhu s mäsom.

(8)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec v celej Únii by sa mali stanoviť kontroly na mieste, ktoré má vykonávať Kontrolný výbor Únie zložený z odborníkov Komisie a odborníkov vymenovaných členskými štátmi. Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa zloženia a fungovania tohto výboru.

(9)

Vzhľadom na potrebu umožniť členským štátom prispôsobiť sa novému právnemu rámcu by sa toto nariadenie malo začať uplatňovať 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

KLASIFIKÁCIA JATOČNÝCH TIEL A KONTROLY NA MIESTE

Článok 1

Oznamovanie výsledkov klasifikácie

1.   Bitúnky, klasifikačné agentúry alebo kvalifikovaní klasifikátori stanovení v článku 9 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182 vykonávajúci klasifikáciu v súlade s bodom A časťou II, bodom A časťou III, bodom B časťou II, bodom C časťou II a bodom C časťou III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 oznamujú dodávateľovi zvierat a výsledky klasifikácie. Takéto oznámenie sa realizuje v papierovej podobe alebo elektronickými prostriedkami a za každé jatočné telo zahŕňa:

a)

výsledok klasifikácie v podobe zodpovedajúcich písmen a číslic uvedených v bode A časti II, bode A časti III, bode B časti II a bode C častiach II a III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

b)

hmotnosť jatočného tela stanovenú v súlade s článkom 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182, s údajom, či ide o hmotnosť za tepla, alebo za studena;

c)

obchodnú úpravu jatočného tela použitú v čase váženia a klasifikácie na háku; informácie o obchodnej úprave jatočného tela nie sú povinné, ak je na určitom území alebo v určitom regióne dotknutého členského štátu podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov povolená len jedna forma obchodnej úpravy jatočného tela;

d)

prípadne, že sa klasifikácia vykonala prostredníctvom automatizovanej techniky určovania tried.

2.   Členské štáty môžu požadovať, aby sa oznamovanie uvedené v odseku 1 písm. a) vzťahovalo aj na podtriedy, ak sú takéto informácie dostupné.

Článok 2

Kontroly na mieste

1.   Kontroly na mieste sa vykonávajú vo všetkých bitúnkoch, ktoré uplatňujú povinnú klasifikáciu jatočných tiel, ako sa uvádza v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Výkon kvalifikovaných klasifikátorov a uplatňované metódy určovania tried, ako aj klasifikácia, obchodná úprava a identifikácia jatočných tiel v bitúnkoch, ako sa uvádza v bode A časti II, bode A časti III, bode A časti V, bode B časti II, bode B časti V, bode C časti II, bode C časti III, bode C časti IV a bode C časti V prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, sa kontrolujú na mieste bez predchádzajúceho upozornenia subjekty nezávislé od bitúnku, klasifikačných agentúr a kvalifikovaných klasifikátorov.

Požiadavka nezávislosti od klasifikačných agentúr a kvalifikovaných klasifikátorov sa neuplatňuje, ak tieto kontroly vykonáva samotný príslušný orgán členského štátu.

3.   Ak subjekt zodpovedný za kontroly na mieste nespadá do právomoci príslušného orgánu, príslušný orgán overí, či sa kontroly na mieste vykonávajú správnym spôsobom minimálne raz do roka, a to prostredníctvom fyzického dozoru za tých istých podmienok.

Článok 3

Minimálne požiadavky na kontroly na mieste

1.   Ak sa v členskom štáte vykonáva posúdenie rizika s cieľom určiť minimálne požiadavky na kontroly na mieste, frekvencia týchto kontrol a minimálny počet jatočných tiel, ktoré sa majú skontrolovať, sa určia na základe takéhoto posúdenia rizika, pričom sa zohľadní predovšetkým počet zvierat zabitých na dotknutých bitúnkoch a zistenia z predchádzajúcich kontrol na mieste v predmetných bitúnkoch.

2.   Ak sa v členskom štáte nevykonáva posúdenie rizika, kontroly na mieste sa vykonávajú:

a)

minimálne dvakrát za každé tri mesiace vo všetkých bitúnkoch, kde sa zabíja 150 alebo viac kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov za týždeň ako ročný priemer; každá kontrola sa musí vzťahovať na najmenej 40 náhodne vybraných jatočných tiel, alebo v prípade, že k dispozícii je menej než 40 jatočných tiel, kontrola sa musí vzťahovať na všetky jatočné telá;

b)

minimálne dvakrát za každé tri mesiace vo všetkých bitúnkoch, kde sa zabíja viac než 500 ošípaných za týždeň ako ročný priemer;

c)

členské štáty určia frekvenciu kontrol na mieste a minimálny počet jatočných tiel, ktoré sa majú skontrolovať, v prípade bitúnkov:

i)

kde sa zabíja menej než 150 kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov za týždeň ako ročný priemer;

ii)

kde sa zabíja menej než 500 ošípaných za týždeň ako ročný priemer;

iii)

kde sa vykonáva klasifikácia jatočných tiel oviec.

3.   Kontrolami na mieste sa overuje predovšetkým:

a)

kategória jatočných tiel hovädzieho dobytka a oviec;

b)

klasifikácia, váženie a označovanie jatočných tiel;

c)

presnosť automatizovaných metód určovania tried hovädzieho dobytka a oviec na základe systému bodov a hraničných hodnôt, ktorým sa zisťuje priebežná presnosť metódy určovania tried;

d)

obchodná úprava jatočného tela;

e)

prípadne denná skúška funkčnosti, ako aj akékoľvek iné technické aspekty metód určovania tried;

f)

denné záznamy z kontrol uvedené v článku 12 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182.

Článok 4

Správy a zrušenie licencií a schválení

1.   Príslušný orgán vypracúva a uchováva správy o kontrolách na mieste stanovených v článku 2.

2.   V prípadoch, keď sa v priebehu kontrol na mieste stanovených v odseku 2 zistí výrazný počet nesprávnych klasifikácií, obchodných úprav alebo identifikácií alebo ak uplatňovaná automatizovaná metóda určovania tried nespĺňa pravidlá, možno zrušiť licencie alebo schválenia udelené kvalifikovaným klasifikátorom alebo na automatizované techniky určovania tried, ako sa stanovuje v článku 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182. V prípade chyby v kategórii, mäsitosti alebo pretučnenosti subjekt zodpovedný za kontroly na mieste môže požiadať prevádzkovateľa, aby dané údaje opravil v označení jatočného tela a v dotknutých dokumentoch.

KAPITOLA II

ZAZNAMENÁVANIE A NAHLASOVANIE TRHOVÝCH CIEN JATOČNÝCH TIEL A ŽIVÝCH ZVIERAT

Článok 5

Obchodná úprava jatočných tiel

1.   Ak sa obchodná úprava jatočných tiel v momente váženia a klasifikácie na háku líši od obchodnej úpravy stanovenej v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182, hmotnosť teplého jatočného tela sa prispôsobí pomocou uplatnenia opravných koeficientov.

Opravné koeficienty vzťahujúce sa na ošípané, hovädzí dobytok vo veku menej než osem mesiacov a ovce určujú členské štáty.

Opravné koeficienty vzťahujúce sa na hovädzí dobytok vo veku osem alebo viac mesiacov sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Ak sú prispôsobenia uvedené v odseku 1 rovnaké na celom území členského štátu, vypočítajú sa na vnútroštátnej úrovni. Ak sa takéto prispôsobenia odlišujú podľa jednotlivých bitúnkov, vypočítajú sa na úrovni bitúnkov.

Článok 6

Územné rozdelenie na účely zaznamenávania trhových cien jatočných tiel

Členské štáty rozhodnú o tom, či ich územie bude pozostávať z jediného regiónu alebo či ho treba rozdeliť na viac ako jeden región. Toto rozhodnutie prijmú na základe:

a)

veľkosti ich územia;

b)

existencie prípadných administratívnych útvarov;

c)

geografických rozdielov cien.

Na účely zaznamenávania trhových cien jatočných tiel hovädzieho dobytka Spojené kráľovstvo pozostáva z dvoch regiónov, a to z Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré možno ďalej rozdeliť na základe kritérií uvedených v prvom odseku.

Článok 7

Triedy na účely zaznamenávania trhových cien jatočných tiel hovädzieho dobytka

Zaznamenávanie trhových cien na základe stupnice Únie uvedenej v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa týka kategórií špecifikovaných v bode A časti II prílohy IV k uvedenému nariadeniu a týchto tried mäsitosti a pretučnenosti:

a)

jatočné telá zvierat vo veku od 8 do 12 mesiacov: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

jatočné telá nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 12 do 24 mesiacov: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

c)

jatočné telá nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 24 mesiacov: R3;

d)

jatočné telá kastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 12 mesiacov: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

e)

jatočné telá zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa otelili: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

f)

jatočné telá ostatných zvierat samičieho pohlavia vo veku od 12 mesiacov: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

Článok 8

Zaznamenávanie trhových cien jatočných tiel hovädzieho dobytka

1.   Trhové ceny jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov, ktoré sa majú nahlasovať podľa článku 14 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182 zaznamenáva:

a)

prevádzkovateľ bitúnku, na ktorom sa ročne zabije minimálne 20 000 kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov;

b)

prevádzkovateľ bitúnku, ktorý je určený členským štátom a na ktorom sa ročne zabije menej než 20 000 kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov;

c)

fyzická alebo právnická osoba, ktorá ročne posiela na zabitie minimálne 10 000 kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov a

d)

fyzická alebo právnická osoba, ktorá je určená členským štátom a ktorá ročne posiela na zabitie menej než 10 000 kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov.

2.   Členský štát zabezpečí, aby sa ceny zaznamenávali minimálne v prípade:

a)

25 % zabití v tých jeho regiónoch, na ktoré spolu pripadá minimálne 75 % celkového počtu zabití v danom členskom štáte a

b)

30 % kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov zabitých v danom členskom štáte.

3.   Ceny zaznamenané v súlade s odsekom 1 sa vzťahujú na hovädzí dobytok vo veku osem alebo viac mesiacov zabité v priebehu daného obdobia zaznamenávania cien a sú založené na hmotnosti jatočných tiel za studena, ako sa uvádza v článku 14 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182.

4.   Pri cenách zaznamenávaných za každú triedu uvedenú v článku 7 tohto nariadenia sa uvádza priemerná hmotnosť jatočného tela, na ktorú sa dané ceny vzťahujú, a či boli, alebo neboli prispôsobené pomocou uplatnenia koeficientov uvedených v článku 5.

Článok 9

Triedy a hmotnosti na účely zaznamenávania trhových cien jatočných tiel ošípaných

Zaznamenávanie trhových cien na základe stupnice Únie uvedenej v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa týka týchto hmotnostných kategórií:

a)

jatočné telá s hmotnosťou od 60 kg do 120 kg: S, E;

b)

jatočné telá s hmotnosťou od 120 kg do 180 kg: R.

Článok 10

Zaznamenávanie trhových cien jatočných tiel ošípaných a hovädzieho dobytka vo veku menej než osem mesiacov

Trhové ceny jatočných tiel ošípaných a hovädzieho dobytka vo veku menej než osem mesiacov, ktoré sa majú nahlasovať podľa článkov 14 a 15 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182, zaznamenáva na reprezentatívnych trhoch členský štát alebo prevádzkovateľ bitúnku alebo fyzické alebo právnické osoby, ktoré posielajú takéto zvieratá na zabitie a ktoré určil členský štát.

Článok 11

Zaznamenávanie trhových cien jatočných tiel oviecvo veku menej než 12 mesiacov

Trhové ceny jatočných tiel oviec vo veku menej než 12 mesiacov, ktoré sa majú nahlasovať podľa článku 15 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182 zaznamenáva na reprezentatívnych trhoch členský štát alebo prevádzkovateľ bitúnku alebo fyzické alebo právnické osoby, ktoré posielajú takéto zvieratá na zabitie a ktoré určil členský štát.

Trhové ceny sa zaznamenávajú za tieto hmotnostné kategórie:

a)

jatočné telá ľahkých jahniat s hmotnosťou jatočného tela nižšou než 13 kg;

b)

jatočné telá ťažkých jahniat s hmotnosťou jatočného tela minimálne 13 kg.

Článok 12

Zaznamenávanie trhových cien živých zvierat

Trhové ceny každého typu teliat mužského pohlavia vo veku osem dní až štyri týždne, dobytka v predvýkrme a prasiatok so živou hmotnosťou približne 25 kg, ktoré sa majú nahlasovať podľa článku 16 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182, zaznamenáva na reprezentatívnych trhoch členský štát alebo fyzické alebo právnické osoby, ktoré s týmito zvieratami obchodujú a ktoré určil členský štát.

Článok 13

Výpočet týždenných trhových cien jatočných tiel a živých zvierat

1.   Ak sa ceny nezaznamenávajú na reprezentatívnych trhoch alebo ich nezaznamenávajú prevádzkovatelia bitúnkov alebo fyzické alebo právnické osoby uvedené v článkoch 10, 11 a 12, ceny zaznamenávajú poľnohospodárske komory, strediská pre cenové ponuky, poľnohospodárske družstvá alebo združenia poľnohospodárov v príslušných členských štátoch.

Ak však členský štát v predmetnom región zriadil výbor, ktorého úlohou je určovať ceny v danom regióne, a ak sú medzi členmi takéhoto výboru rovnakým dielom zastúpení nákupcovia a predajcovia hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov a jatočných tiel týchto zvierat, daný členský štát môže na výpočet cien, ktoré sa majú nahlásiť, použiť ceny, ktoré určil takýto výbor.

2.   Ak nákup za paušálnu cenu predstavuje viac než 35 % celkového počtu zabitých kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov v členskom štáte, členský štát môže stanoviť kritériá na vylúčenie určitých zásielok z výpočtu ceny, ak takéto zásielky neprimerane ovplyvňujú ceny.

Ak nákup za paušálnu cenu predstavuje menej ako 35 % celkového počtu zabitých kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov v členskom štáte, uvedený členský štát môže rozhodnúť nebrať pri výpočtoch cien do úvahy ceny za takýto nákup.

V prípadoch uvedených v druhom pododseku príslušný orgán vypočíta reprezentatívnu vnútroštátnu cenu za každú triedu, pričom zohľadní koeficienty uvedené v článku 14 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182 a v článku 5 tohto nariadenia.

Článok 14

Nahlasovanie trhových cien príslušnému orgánu

Ceny zaznamenané v súlade s článkami 7 až 12 v období od pondelka do nedele každého týždňa:

a)

nahlasuje príslušnému orgánu v papierovej podobe alebo elektronicky prevádzkovateľ bitúnku alebo fyzická alebo právnická osoba uvedené v článkoch 8, 10, 11 a 12 v lehote, ktorú stanovil členský štát, alebo

b)

sa podľa rozhodnutia členského štátu dajú k dispozícii jeho príslušnému orgánu, buď na bitúnku, alebo v priestoroch fyzickej alebo právnickej osoby uvedených v článkoch 8, 10, 11 a 12.

Článok 15

Nahlasovanie trhových cien a postupovanie oznámení Komisii

1.   Trhové ceny sa nahlasujú a oznámenia uvedené v článkoch 13 a 25 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182 sa podávajú v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1185, s výnimkou oznámení stanovených v článku 25 ods. 3 a 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1182.

2.   Ceny sa vzťahujú na obdobie od pondelka do nedele týždňa predchádzajúceho týždňu, v ktorom sa nahlasujú.

KAPITOLA III

KONTROLNÝ VÝBOR ÚNIE A KONTROLY NA MIESTE

Článok 16

Kontrolný výbor Únie

1.   Kontrolný výbor Únie (ďalej len „výbor“) je zodpovedný za vykonávanie kontrol na mieste zahŕňajúcich:

a)

uplatňovania stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec;

b)

zaznamenávanie trhových cien podľa tejto stupnice na klasifikáciu;

c)

klasifikáciu, identifikáciu a označovanie produktov pri nákupe v rámci verejnej intervencie v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa.

2.   Výbor sa skladá najviac z:

a)

troch odborníkov Komisie, z ktorých jeden zastáva funkciu predsedu výboru;

b)

jedného odborníka z príslušného členského štátu;

c)

ôsmich odborníkov z ostatných členských štátov.

Členské štáty vymenujú odborníkov na základe ich nezávislosti a schopností, najmä v záležitostiach týkajúcich sa klasifikácie jatočných tiel a zaznamenávania trhových cien a vzhľadom na osobitný charakter práce, ktorá sa má vykonávať.

Odborníci za žiadnych okolností nepoužijú informácie získané v súvislosti s prácou výboru na osobné účely ani ich nezverejňujú.

3.   Cestovné náklady a náklady spojené s pobytom členov výboru v súvislosti s kontrolami na mieste znáša Komisia v súlade s pravidlami uplatniteľnými pri úhrade cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom osôb, ktoré nie sú spojené s Komisiou, prizvaných, aby pôsobili ako odborníci.

Článok 17

Kontroly na mieste

1.   Kontroly na mieste sa vykonávajú na bitúnkoch, na trhoch s mäsom, v intervenčných strediskách, strediskách pre cenové ponuky a v regionálnych a centrálnych útvaroch vykonávajúcich opatrenia týkajúce sa:

a)

uplatňovania stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec;

b)

zaznamenávanie trhových cien podľa tejto stupnice na klasifikáciu;

c)

klasifikácie, identifikácie a označovania produktov pri nákupe v rámci verejnej intervencie v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa.

2.   Kontroly na mieste sa vykonávajú v členských štátoch v pravidelných intervaloch a ich frekvencia sa môže meniť, najmä v závislosti od pomerného objemu produkcie hovädzieho a ovčieho mäsa a mäsa ošípaných v navštívených členských štátoch alebo od nezrovnalostí spojených s uplatňovaním stupnice na klasifikáciu a nahlasovaním trhových cien.

Zástupcovia navštíveného členského sa môžu zúčastniť na kontrolách na mieste.

Každý členský štát organizuje kontroly na mieste, ktoré sa majú vykonať na jeho území podľa požiadaviek Komisie. Na tento účel členský štát Komisii najneskôr 60 dní pred kontrolou na mieste zašle návrh programu navrhovanej kontroly na mieste. Komisia môže požiadať o zmenu programu.

Komisia pred každou kontrolou na mieste čo najskôr informuje členské štáty o jej programe, zmenách v programe a priebehu kontroly.

Článok 18

Správy

Po ukončení každej návštevy sa členovia výboru a zástupcovia navštíveného členského štátu stretnú s cieľom posúdiť výsledky. Členovia výboru dospejú k záverom z kontroly na mieste vzhľadom na:

a)

uplatňovania stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec;

b)

zaznamenávanie trhových cien podľa tejto stupnice na klasifikáciu.

Predseda výboru vypracuje správu o vykonaných kontrolách na mieste, ktorá obsahuje závery uvedené v prvom pododseku. Správa sa zašle čo najskôr členskému štátu, v ktorom bola kontrola vykonaná, a následne aj ostatným členským štátom.

Pokiaľ ide o správy o kontrolách na mieste vykonaných v členskom štáte uvedené v druhom pododseku, Komisia poskytne relevantnému príslušnému orgánu návrh správy na pripomienkovanie, postúpené pripomienky zohľadní pri vypracúvaní záverečnej správy a pripomienky príslušného orgánu uverejní spolu so záverečnou správou.

Ak sa v správe o kontrole na mieste zaznamenajú nedostatky v rôznych oblastiach činnosti, ktoré boli predmetom kontroly, alebo ak obsahuje odporúčania s cieľom zlepšiť vykonávanie operácií, členské štáty informujú Komisiu o všetkých plánovaných alebo vykonaných zmenách najneskôr do troch mesiacov odo dňa postúpenia správy.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 11. júla 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. apríla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 315/2002 z 20. februára 2002 o prehľade cien čerstvých alebo chladených jatočných tiel oviec na reprezentatívnych trhoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 50, 21.2.2002, s. 47).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (ES) č. 807/2013 z 26. augusta 2013, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o prehľad cien určitých druhov hovädzieho dobytka na reprezentatívnych trhoch Únie (Ú. v. EÚ L 228, 27.8.2013, s. 5).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1182 z 20. apríla 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o nahlasovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat (pozri stranu 74 tohto úradného vestníka).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o oznámenia informácií a postúpenia dokladov Komisii a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (pozri stranu 113 tohto úradného vestníka ).


PRÍLOHA

Opravné koeficienty pri hovädzích zvieratách vo veku osem alebo viac mesiacov uvedené v článku 5 ods. 1 ako percentuálny podiel hmotnosti jatočného tela, ktorý sa má pripočítať alebo odpočítať

Percentuálny podiel

Zníženie

Zvýšenie

Triedy pretučnenosti

1 – 2

3

4-5

1

2

3

4

5

Obličky

– 0,4

 

Obličkový loj

– 1,75

– 2,5

– 3,5

 

Panvový loj

– 0,5

 

Pečeň

– 2,5

 

Tenká bránica

– 0,4

 

Hrubá bránica

– 0,4

 

Chvost

– 0,4

 

Miecha

– 0,05

 

Tuk mliečnej žľazy

– 1,0

 

Semenníky

– 0,3

 

Mieškový tuk

– 0,5

 

Loj na vnútornej strane vrchného šálu

– 0,3

 

Krčná cieva a prirastený loj

– 0,3

 

Odstránenie vonkajšieho loja

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Odstránenie tuku z hrude a ponechanie tukového povlaku (svalové tkanivo sa nesmie odkryť)

 

0

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

Odstránenie slabinového tuku prirasteného k mieškovému tuku

 

0

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6


Top