Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0344

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/344 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017

OJ L 50, 28.2.2017, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/344/oj

28.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/57


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/344

zo 14. decembra 2016

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 14 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (2) sa ustanovuje rezerva na nepredvídané udalosti do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie.

(2)

V súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia Komisia vypočítala absolútnu výšku rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 (3).

(3)

Po preskúmaní všetkých ostatných finančných možností reagovania na nepredvídané okolnosti v rámci stropu viazaných rozpočtových prostriedkov okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) a okruhu 4 (Globálna Európa) viacročného finančného rámca a so zreteľom na mobilizáciu nástroja flexibility v plnej výške 530 miliónov EUR, ktorá je k dispozícii na rok 2017, sa javí byť potrebné mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti v záujme riešenia potrieb vyplývajúcich z migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy, a to zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2017 nad rámec stropu týchto prostriedkov v okruhoch 3 a 4 viacročného finančného rámca.

(4)

So zreteľom na túto veľmi osobitnú situáciu je splnená podmienka poslednej možnosti stanovená v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(5)

S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od začiatku rozpočtového roku 2017,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) viacročného finančného rámca mobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti vo výške 1 176 030 960 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a v rámci okruhu 4 (Globálna Európa) viacročného finančného rámca vo výške 730 120 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Celková suma 1 906 150 960 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, ktorá vyplýva z článku 1, sa kompenzuje voči rezervám v rámci stropov týchto prostriedkov na roky 2017 až 2019 z týchto okruhov viacročného finančného rámca:

a)

2017:

i)

okruh 2 (Udržateľný rast – prírodné zdroje): 575 000 000 EUR;

ii)

okruh 5 (Administratíva): 507 268 804 EUR;

b)

2018: okruh 5 (Administratíva): 570 000 000 EUR;

c)

2019: okruh 5 (Administratíva): 253 882 156 EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

V Štrasburgu 14. decembra 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

I. KORČOK


(1)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 30. júna 2016 o technických úpravách finančného rámca na rok 2017 v súlade s vývojom HND (COM(2016)0311).


Top