Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0335

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/335 z 27. februára 2017, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v niektorých cukrárenských výrobkoch so zníženou energetickou hodnotou (Text s významom pre EHP )

C/2017/1272

OJ L 50, 28.2.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/335/oj

28.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/15


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/335

z 27. februára 2017,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v niektorých cukrárenských výrobkoch so zníženou energetickou hodnotou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 je stanovený zoznam Únie obsahujúci prídavné látky schválené na používanie v potravinách, ako aj podmienky ich používania.

(2)

Uvedený zoznam možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(3)

Dňa 27. mája 2015 bola predložená žiadosť o povolenie používania glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v niektorých cukrárenských výrobkoch so zníženou energetickou hodnotou. Žiadosť bola následne sprístupnená členským štátom podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1331/2008.

(4)

Glykozidy steviolu sú nekalorické zložky sladkej chuti, ktoré sa môžu v niektorých cukrárenských výrobkoch používať namiesto kalorických cukrov, čím sa zníži ich energetický obsah a spotrebiteľom ponúknu výrobky so zníženou energetickou hodnotou v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1333/2008. Použitie glykozidov steviolu zároveň s cukrom dodáva výrobkom sladkú chuť a zlepšuje ich chuťový profil v porovnaní s výrobkami, v ktorých sú ako sladidlo použité len glykozidy steviolu, keďže cukrom sa zakryje pachuť glykozidov steviolu.

(5)

V zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 je Komisia povinná požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o vydanie stanoviska s cieľom aktualizovať zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách stanovený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(6)

V roku 2010 vydal úrad vedecké stanovisko (3) k bezpečnosti glykozidov steviolu v prípade navrhovaných spôsobov použitia ako prídavnej látky v potravinách (E960) a stanovil prijateľný denný príjem (ADI) na 4 mg/kg telesnej hmotnosti na deň, vyjadrený ako ekvivalenty steviolu.

(7)

V roku 2015 úrad preskúmal posúdenie expozície účinkom glykozidov steviolu a dospel k záveru, že odhady expozície sú nižšie ako ADI v prípade všetkých vekových skupín (okrem batoliat) na hornej hranici vysokej miery (95. percentil) odhadov v jednej krajine (4). Z výpočtov expozície, ktoré uskutočnil ústav Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu v roku 2015, vyplynulo, že navrhované rozšírenie použitia pri 25 % trhovom podiele výrobkov s obsahom glykozidov steviolu a predpokladanej 100 % vernosti značke nemalo vplyv na 95. percentil expozície u malých detí vo veku od dvoch do šiestich rokov v Holandsku.

(8)

Vo svojom stanovisku z roku 2015 úrad uviedol, že v rámci systému klasifikácie FoodEx nebolo možné zohľadniť všetky obmedzenia/výnimky vzťahujúce sa na používanie glykozidov steviolu (E 960) v potravinách z potravinovej podkategórie 05.2. Preto bolo najvyššie prípustné množstvo 2 000 mg/kg pridelené celej kategórii potravín, čo viedlo k nadhodnoteniu expozície. Okrem toho potraviny z kategórie 05.2. „Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu“ neboli identifikované ako jedna z hlavných kategórií potravín zvyšujúcich expozíciu účinkom glykozidov steviolu (E 960).

(9)

Vzhľadom na to, že odhady expozície sú nižšie ako ADI v prípade všetkých vekových skupín, navrhované použitia a úrovne použitia glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla nevyvolávajú obavy o bezpečnosť.

(10)

Preto je vhodné povoliť používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v niektorých cukrárenských výrobkoch so zníženou energetickou hodnotou v podkategórii potravín 05.2 „Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu“: tvrdé cukrovinky (cukríky a lízanky), mäkké cukrovinky (žuvacie cukríky, ovocné žuvačky a penové výrobky z cukru/marshmallows), sladké drievko, nugát, marcipán (v najvyššom prípustnom množstve 350 mg/kg); silne ochutené osviežujúce pastilky na hrdlo (v najvyššom prípustnom množstve 670 mg/kg) a drobné cukríky na osvieženie dychu (v najvyššom prípustnom množstve 2 000 mg/kg).

(11)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2010) 8(4):1537.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(6):4146.


PRÍLOHA

Podkategória potravín 05.2 „Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu“ v časti E prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení takto:

a)

zápis E 960 Glykozidy steviolu, v ktorom je uvedené „iba cukrovinky, bez prídavku cukru“ sa nahrádza takto:

 

„E 960

Glykozidy steviolu

350

(60)

iba cukrovinky, bez prídavku cukru

iba tvrdé cukrovinky so zníženou energetickou hodnotou (cukríky a lízanky)

iba mäkké cukrovinky so zníženou energetickou hodnotou (žuvacie cukríky, ovocné žuvačky a penové výrobky z cukru/marshmallows)

iba sladké drievko so zníženou energetickou hodnotou

iba nugát so zníženou energetickou hodnotou

iba marcipán so zníženou energetickou hodnotou“

b)

zápis E 960 Glykozidy steviolu, v ktorom je uvedené „iba silne ochutené osviežujúce pastilky, bez prídavku cukru“ sa nahrádza takto:

 

„E 960

Glykozidy steviolu

670

(60)

iba silne ochutené osviežujúce pastilky na hrdlo so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru“

c)

zápis E 960 Glykozidy steviolu, v ktorom je uvedené „iba drobné cukríky na osvieženie dychu, bez prídavku cukru“ sa nahrádza takto:

 

„E 960

Glykozidy steviolu

2 000

(60)

iba drobné cukríky na osvieženie dychu so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru“


Top