Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0195

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/195 z 3. februára 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia niekoľkých účinných látok uvedených v časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 686/2012 (program obnovy AIR IV) (Text s významom pre EHP )

C/2017/0512

OJ L 31, 4.2.2017, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/195/oj

4.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/195

z 3. februára 2017,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia niekoľkých účinných látok uvedených v časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 686/2012 (program obnovy AIR IV)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa uvádzajú účinné látky považované za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009. V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa uvádzajú účinné látky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Žiadosti o obnovenie platnosti schválenia účinných látok zahrnutých v tomto nariadení boli predložené v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 844/2012 (3) . Platnosť schválenia týchto látok však môže uplynúť z dôvodov, na ktoré žiadatelia nemajú vplyv, predtým, ako sa príjme rozhodnutie o jej obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobie platnosti ich schválenia v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(3)

Vzhľadom na čas a zdroje potrebné na dokončenie procesu posúdenia žiadostí o obnovenie platnosti schválení veľkého počtu účinných látok, v prípade ktorých platnosť schválenia uplynie v období od roku 2019 do roku 2021, sa vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2016) 6104 (4) vypracoval pracovný program, ktorým sa zoskupujú podobné účinné látky a stanovujú priority na základe zváženia bezpečnosti pre zdravie ľudí a zvierat alebo životné prostredie, ako sa stanovuje v článku 18 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(4)

Látky, v prípade ktorých sa predpokladá, že predstavujú nízke riziko, by mali v súlade s vykonávacím rozhodnutím C(2016) 6104 tvoriť prednostnú kategóriu. Platnosť schválenia uvedených látok by sa preto mala predĺžiť o čo možno najkratšie obdobie. Vzhľadom na rozdelenie zodpovedností a práce medzi členskými štátmi, ktoré pôsobia ako spravodajcovia a spoluspravodajcovia, ako aj na dostupné zdroje potrebné na posudzovanie a rozhodovanie, by uvedené obdobie malo v prípade týchto účinných látok predstavovať jeden rok: síran amónno-hlinitý, kremičitan hlinitý (známy aj ako kaolín), krvná múčka, uhličitan vápenatý, oxid uhličitý, výťažok z čajovníka, zvyšky z destilácie tuku, C7 – C20 mastné kyseliny, výťažok z cesnaku, kyselina giberelínová, giberelín, hydrolyzované proteíny, síran železnatý, kremelina (diatomová zemina), prachový zvyšok po extrakcii korenia (PDER – pepper dust extraction residue), rastlinné oleje/repkový olej, hydrogenuhličitan draselný, kremenný piesok, rybí olej, repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk, repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/surový talový olej, repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/decht z talového oleja, kremičitan hlinito-sodný, lineárne motýlie feromóny a močovina.

(5)

V prípade účinných látok, ktoré nepatria vo vykonávacom rozhodnutí C(2016) 6104 do prednostných kategórií, by sa obdobie schválenia malo predĺžiť o dva alebo tri roky, s prihliadnutím na súčasný dátum uplynutia platnosti schválenia, na skutočnosť, že podľa článku 6 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012 sa doplňujúca dokumentácia predloží najneskôr 30 mesiacov pred uplynutím platnosti schválenia, potrebu zabezpečiť vyvážené rozdelenie zodpovedností a práce medzi členskými štátmi, ktoré pôsobia ako spravodajcovia a spoluspravodajcovia, a na dostupné zdroje potrebné na posudzovanie a rozhodovanie. Preto je vhodné v prípade bifentrinu, cymoxanilu a metazachlóru predĺžiť obdobie schválenia o dva roky a v prípade účinných látok metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, kyselina octová, aklonifén, fosfid hlinitý, acetylid vápenatý, fosfid vápenatý, denatónium-benzoát, dodemorf, etylén, imidakloprid, fosfid horečnatý, metamitrón, rastlinné oleje/citronelový olej, rastlinné oleje/klinčekový olej, rastlinné oleje/mätový olej, pyretríny a sulkotrión o tri roky.

(6)

Vzhľadom na účel článku 17 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, v ktorých nebola predložená žiadna doplňujúca dokumentácia v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 844/2012 do 30 mesiacov pred príslušným dňom uplynutia platnosti schválenia stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu, stanoví Komisia deň uplynutia platnosti na ten istý deň ako pred týmto nariadením alebo na najskorší deň po ňom.

(7)

Vzhľadom na účel zadefinovaný v článku 17 prvom odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009, ak Komisia prostredníctvom nariadenia rozhodne o neobnovení platnosti schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, pretože nie sú splnené kritériá schválenia, stanoví deň uplynutia platnosti schválenia na dátum stanovený pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, alebo na dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia, ktorým sa zamieta obnovenie platnosti schválenia účinnej látky, podľa toho, ktorý z týchto dvoch dátumov nastane neskôr. Ak Komisia prostredníctvom nariadenia rozhodne o obnovení platnosti schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, bude sa podľa daných okolností snažiť stanoviť čo najskorší možný dátum uplatňovania.

(8)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. septembra 2016 o vypracovaní pracovného programu pre posudzovanie žiadostí o obnovenie schválení účinných látok, ktorých platnosť sa skončí v roku 2019, 2020 a 2021 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Ú. v. EÚ C 357, 29.9.2016, s. 9).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

A.

Časť A sa mení takto:

(1)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 215, aklonifén, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. júla 2022“;

(2)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 216, imidakloprid, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. júla 2022“;

(3)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 217, metazachlór, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. júla 2021“;

(4)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 218, kyselina octová, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(5)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 219, síran amónno-hlinitý, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(6)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 220, kremičitan hlinitý, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(7)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 222, krvná múčka, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(8)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 223, acetylid vápenatý, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(9)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 224, uhličitan vápenatý, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(10)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 225, oxid uhličitý, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(11)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 226, denatónium-benzoát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(12)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 227, etylén, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(13)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 228, výťažok z čajovníka, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(14)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 229, zvyšky z destilácie tuku, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(15)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 230, C7 – C20 mastné kyseliny, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(16)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 231, výťažok z cesnaku, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(17)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 232, kyselina giberelínová, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(18)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 233, giberelín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(19)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 234, hydrolyzované proteíny, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(20)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 235, síran železnatý, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(21)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 236, kremelina (diatomová zemina), sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(22)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 239, prachový zvyšok po extrakcii korenia (PDER – pepper dust extraction residue), sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(23)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 240, rastlinné oleje/citronelový olej, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(24)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 241, rastlinné oleje/klinčekový olej, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(25)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 242, rastlinné oleje/repkový olej, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(26)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 243, rastlinné oleje/mätový olej, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(27)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 244, hydrogenuhličitan draselný, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(28)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 246, pyretríny, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(29)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 247, kremenný piesok, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(30)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 248, rybí olej, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(31)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 249, repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(32)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 250, repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/surový talový olej, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(33)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 251, repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/decht z talového oleja, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(34)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 253, kremičitan hlinito-sodný, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(35)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 255, lineárne motýlie feromóny, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(36)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 257, močovina, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2020“;

(37)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 260, fosfid hlinitý, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(38)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 261, fosfid vápenatý, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(39)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 262, fosfid horečnatý, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(40)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 263, cymoxanil, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2021“;

(41)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 264, dodemorf, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(42)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 265, metylester kyseliny 2,5- dichlórbenzoovej, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(43)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 266, metamitrón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“;

(44)

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 267, sulkotrión, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. augusta 2022“.

B.

V časti B šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 23, bifentrin, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. júla 2021“.


Top