Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0194

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/194 z 3. februára 2017 o povolení prípravku Lactobacillus diolivorans (DSM 32074) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Text s významom pre EHP )

C/2017/0494

OJ L 31, 4.2.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/194/oj

4.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/194

z 3. februára 2017

o povolení prípravku Lactobacillus diolivorans (DSM 32074) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku Lactobacillus diolivorans (DSM 32074). K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku Lactobacillus diolivorans (DSM 32074) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, ktorý sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanovisku z 12. júla 2016 k záveru (2), že prípravok Lactobacillus diolivorans (DSM 32074) nemá za navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani životné prostredie. Uvedená doplnková látka by sa však mala považovať za potenciálny respiračný senzibilizátor. Úrad takisto dospel k záveru, že uvedený prípravok má potenciál zlepšiť výrobu siláže z ľahko, stredne ťažko a ťažko silážovateľného materiálu. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metódach analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku Lactobacillus diolivorans (DSM 32074) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(9):4556.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis, analytické metódy

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK doplnkovej látky/kg čerstvého materiálu

Technologické doplnkové látky: doplnkové látky do siláže

1k20752

Lactobacillus diolivorans

DSM 32074

Zloženie doplnkovej látky

prípravok Lactobacillus diolivorans (DSM 32074) s obsahom minimálne 3 × 1011 JTK/g doplnkovej látky

Charakteristika účinnej látky

Životaschopné bunky Lactobacillus diolivorans DSM 32074.

Analytická metóda  (1)

Stanovenie počtu buniek v kŕmnej doplnkovej látke: difúznou platňovou metódou na MRS agare (EN 15787)

Identifikácia kŕmnej doplnkovej látky: pulzná gélová elektroforéza (PFGE)

všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte podmienky skladovania.

2.

Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 1 × 108 JTK/kg čerstvého materiálu.

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov.

24. februára 2027


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top