Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0193

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/193 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Ukrajiny v zoznamoch tretích krajín, z ktorých je povolený vstup určitých komodít do Únie v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou (Text s významom pre EHP )

C/2017/0513

OJ L 31, 4.2.2017, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/193/oj

4.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/193

z 3. februára 2017,

ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Ukrajiny v zoznamoch tretích krajín, z ktorých je povolený vstup určitých komodít do Únie v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 úvodnú vetu, článok 8 ods. 1 prvý pododsek a článok 8 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 23 ods. 1, článok 24 ods. 2, článok 25 ods. 2 a článok 28 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/777/ES (3) sa stanovujú predpisy v oblasti zdravia zvierat a verejného zdravia týkajúce sa dovozu zásielok určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev, ktoré boli podrobené jednému zo spôsobov opracovania podľa časti 4 prílohy II k uvedenému rozhodnutiu, do Únie, ako aj ich prepravy cez územie Únie a skladovania v Únii.

(2)

V časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup zásielok mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do Únie za predpokladu, že opracovanie týchto komodít je v súlade s opracovaním stanoveným v uvedenom zozname. V prípade regionalizácie tretích krajín na účely zahrnutia do uvedeného zoznamu sú ich regionalizované územia stanovené v časti 1 uvedenej prílohy.

(3)

V časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa stanovujú spôsoby opracovania, ktoré sa uvádzajú v časti 2 uvedenej prílohy, a každému spôsobu opracovania sa prideľuje kód. V uvedenej časti sa stanovuje nešpecifické opracovanie „A“ a špecifické spôsoby opracovania „B“ až „F“, zoradené v zozname v zostupnom poradí dôkladnosti.

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 798/2008 (4) sa stanovujú podmienky veterinárneho osvedčovania vzťahujúce sa na dovoz hydiny a výrobkov z hydiny do Únie a ich prevozu cez jej územie vrátane skladovania počas prevozu. Stanovuje sa v ňom, že uvedené komodity možno do Únie dovážať a cez jej územie prevážať len z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek uvedených v stĺpcoch 1 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(5)

V podmienkach veterinárneho osvedčovania stanovených v nariadení (ES) č. 798/2008 sa zohľadňuje, či sa vyžadujú alebo nevyžadujú osobitné požiadavky z dôvodu štatútu choroby v uvedených tretích krajinách, na územiach, v oblastiach alebo jednotkách, v prípade potreby vrátane odberu vzoriek a testovania na rôzne choroby hydiny. Tieto osobitné podmienky, ako aj vzory veterinárnych osvedčení, ktoré musia byť priložené ku komoditám pri dovoze do Únie a prevoze cez Úniu, sú stanovené v časti 2 prílohy I k uvedenému nariadeniu. V nariadení (ES) č. 798/2008 sa takisto stanovujú podmienky, na základe ktorých sa môže tretia krajina, územie, oblasť alebo jednotka považovať za územie bez výskytu vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI).

(6)

Ukrajina je uvedená v časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES ako tretia krajina, z ktorej je povolený vstup mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z hydiny, pernatej zveri z farmových chovov, vtákov nadradu bežce z farmových chovov a voľne žijúcej pernatej zveri, ktoré boli podrobené nešpecifickému opracovaniu „A“, z celého jej územia.

(7)

Ukrajina je okrem toho uvedená v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 ako tretia krajina, z ktorej je povolený dovoz hydiny a výrobkov z hydiny do Únie a ich prevoz cez Úniu z celého jej územia.

(8)

Ukrajina 30. novembra 2016 potvrdila výskyt HPAI podtypu H5N8 na svojom území, a preto sa nemôže ďalej považovať za územie bez výskytu uvedenej choroby. Veterinárne orgány Ukrajiny preto už nemôžu vydávať veterinárne osvedčenia pre zásielky hydiny a výrobky z hydiny určené na vývoz do Únie.

(9)

Následne Ukrajina 4. januára 2017 potvrdila výskyt HPAI podtypu H5N8 v chovoch v dvoch ďalších regiónoch na svojom území. Veterinárne orgány Ukrajiny potvrdili, že s cieľom kontrolovať HPAI a zamedziť jej šíreniu zaviedli politiku likvidácie zvierat.

(10)

Ukrajina predložila informácie o epidemiologickej situácii na svojom území a opatreniach prijatých na zabránenie ďalšieho šírenia HPAI. Komisia tieto informácie teraz vyhodnotila. Na základe tohto hodnotenia, ako aj záväzkov poskytnutých Ukrajinou je vhodné konštatovať, že obmedzenie vstupu zásielok hydiny a výrobkov z hydiny do Únie na oblasti postihnuté HPAI, na ktoré veterinárne orgány Ukrajiny uplatňujú obmedzenia z dôvodu súčasného výskytu ohnísk, by malo postačovať na pokrytie rizík spojených so vstupom hydiny a výrobkov z hydiny do Únie.

(11)

Okrem toho, aby sa predišlo zavlečeniu vírusu HPAI do Únie, mäsové výrobky a opracované žalúdky, mechúre a črevá získané z hydiny, pernatej zveri z farmových chovov a voľne žijúcej pernatej zveri z oblasti Ukrajiny postihnutej HPAI a na ktorú veterinárne orgány Ukrajiny uplatňujú obmedzenia z dôvodu súčasného výskytu ohnísk, by mali prejsť aspoň „opracovaním D“ podľa časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES.

(12)

Nariadenie (ES) č. 798/2008 a rozhodnutie 2007/777/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť 1 a časť 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa menia v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Časť 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Rozhodnutie Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1).


PRÍLOHA I

1.

V časti 1 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa medzi položku týkajúcu sa Ruska a položku týkajúcu sa Spojených štátov vkladá táto nová položka týkajúca sa Ukrajiny:

Štát

Územie

Opis územia

Kód ISO

Verzia

„Ukrajina

UA

01/2016

celá krajina

UA-1

01/2016

celé územie Ukrajiny s výnimkou oblasti UA-2

UA-2

01/2016

Územia Ukrajiny označené ako UA-2 v stĺpci 3 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 798/2008, so zohľadnením dátumov uvedených v stĺpcoch 6A a 6B uvedenej tabuľky.“

2.

V časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa položka týkajúca sa Ukrajiny nahrádza takto:

Kód ISO

Krajina pôvodu alebo jej časť

1.

Domáci hovädzí dobytok

2.

Párnokopytníky z farmových chovov (okrem ošípaných)

Domáce ovce/kozy

1.

Domáce ošípané

2.

Párnokopytníky z farmových chovov (ošípané)

Domáce nepárnokopytníky

1.

Hydina

2.

Pernatá zver z farmových chovov (okrem vtákov nadradu bežce)

Vtáky nadradu bežce z farmových chovov

Domáce králiky a zajacovité z farmových chovov

Voľne žijúce párnoko-pytníky (okrem ošípaných)

Sviňa divá

Voľne žijúce nepárnokopytníky

Voľne žijúce zajacovité (králiky a zajace)

Voľne žijúca pernatá zver

Voľne žijúce suchozemské cicavce (okrem kopytníkov, nepárnokopytníkov a zajacovitých)

„UA

Ukrajina UA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

Ukrajina UA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Ukrajina UA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX“


PRÍLOHA II

V časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa položka týkajúca sa Ukrajiny nahrádza takto:

Kód ISO a názov tretej krajiny alebo územia

Kód tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Opis tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Osobitné podmienky

Status dohľadu nad vtáčou chrípkou

Status očkovania proti vtáčej chrípke

Status kontroly salmonely (6)

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

Dátum ukončenia (1)

Dátum začatia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„UA – Ukrajina

UA-0

Celá krajina

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Celé územie Ukrajiny s výnimkou územia UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Územie Ukrajiny, ktoré zodpovedá:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Chersonská oblasť (región)

WGM

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

UA-2.2

Odeská oblasť (región)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

UA-2.3

Černovická oblasť (región)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017“

 

 

 

 


Top