Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2085

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2085 z 28. novembra 2016 o určitých prechodných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Holandsku [oznámené pod číslom C(2016) 7851]

C/2016/7851

OJ L 321, 29.11.2016, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2016; Zrušil 32016D2122

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2085/oj

29.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/76


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2085

z 28. novembra 2016

o určitých prechodných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Holandsku

[oznámené pod číslom C(2016) 7851]

(Iba holandské znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

Aviárna influenza je infekčná vírusová choroba vtákov vrátane hydiny. Infekcie domácej hydiny vyvolané vírusmi aviárnej influenzy spôsobujú dve hlavné formy tejto choroby, ktoré sa odlišujú svojou virulenciou. Nízkopatogénna forma sa obvykle prejavuje iba miernymi príznakmi, zatiaľ čo vysokopatogénna forma spôsobuje u väčšiny druhov hydiny veľmi vysokú úmrtnosť. Uvedená choroba môže mať vážny dosah na ziskovosť chovu hydiny.

(2)

Aviárna influenza sa vyskytuje najmä u vtákov, ale za určitých okolností sa môže infekcia vyskytnúť aj u ľudí, i keď riziko je vo všeobecnosti veľmi nízke.

(3)

V prípade výskytu ohniska aviárnej influenzy existuje riziko, že pôvodca choroby sa môže rozšíriť do iných chovov s hydinou či inými vtákmi chovanými v zajatí. V dôsledku toho sa môže preniesť z jedného členského štátu do iných členských štátov alebo do tretích krajín prostredníctvom obchodu so živými vtákmi alebo produktmi z nich.

(4)

V smernici Rady 2005/94/ES (3) sa stanovujú určité preventívne opatrenia v súvislosti s dohľadom nad aviárnou influenzou a jej včasným zistením a minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade výskytu ohniska tejto choroby u hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí. V uvedenej smernici sa stanovuje zriadenie ochranných pásiem a pásiem dohľadu v prípade výskytu ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy.

(5)

Holandsko oznámilo Komisii výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chove s hydinou či inými vtákmi chovanými v zajatí na svojom území a okamžite prijalo opatrenia vyžadované podľa smernice 2005/94/ES vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu.

(6)

Komisia v spolupráci s Holandskom preskúmala uvedené opatrenia a s uspokojením konštatuje, že hranice ochranných pásiem a pásiem dohľadu stanovené príslušným orgánom v uvedenom členskom štáte sú v dostatočnej vzdialenosti od daného miesta chovu s potvrdeným ohniskom.

(7)

S cieľom predísť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vyhnúť sa prijatiu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné, aby sa na úrovni Únie urýchlene vymedzili ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou v Holandsku.

(8)

Preto by do ďalšieho stretnutia Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá mali byť ochranné pásma a pásma dohľadu v Holandsku, kde sa uplatňujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené v smernici 2005/94/ES, vymedzené v prílohe k tomuto rozhodnutiu a malo by sa stanoviť trvanie uvedenej regionalizácie.

(9)

Toto rozhodnutie sa má prehodnotiť na ďalšom zasadnutí Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Holandsko zabezpečí, aby ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené v súlade s článkom 16 ods. 1 smernice 2005/94/ES zahŕňali aspoň tie oblasti, ktoré sú uvedené v zozname v častiach A a B prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2016.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 28. novembra 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16).


PRÍLOHA

ČASŤ A

Ochranné pásmo podľa článku 1:

Kód krajiny ISO

Členský štát

Názov

NL

Holandsko

Oblasť:

Biddinghuizen

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (voda), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (voda).

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708).

Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710).

Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water).

ČASŤ B

Pásmo dohľadu podľa článku 1:

Kód krajiny ISO

Členský štát

Názov

NL

Holandsko

Oblasť:

Biddinghuizen

Vanaf Knardijk N302 in Harderwijk de N302 volgen in noordwestelijke richting tot aan de N305.

Bij splitsing de N305 volgen in noordelijke richting tot aan N302.

De N302 volgen tot Vleetweg.

De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg.

De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg.

De Rietweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Larserringweg.

De Larserringweg volgen in noordelijke richting tot de Zeeasterweg.

De Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddepad.

Lisdoddepad volgen in noordelijke richting tot aan de Dronterweg.

De Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan de Biddingweg (N710).

De Biddingweg (N710) in noordelijke richting volgen tot aan de Elandweg.

De Elandweg volgen in westelijke richting tot aan de Dronterringweg (N307).

Dronterringweg (N307) volgen in Zuidoostelijke overgaand in Hanzeweg tot aan Drontermeer(Water).

Drontermeer volgen in zuidelijke richting ter hoogte van Buitendijks.

Buitendijks overgaand in Buitendijksweg overgaand in Groote Woldweg volgen tot aan Zwarteweg.

De Zwarteweg in westelijke richting volgen tot aan de Mheneweg Noord.

Mheneweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuiderzeestraatweg.

Zuiderzeestraatweg in zuidwestelijke richting volgen tot aan de Feithenhofsweg.

Feithenhofsweg volgen in zuidelijkerichting tot aan Bovenstraatweg.

Bovenstraatweg in westelijke richting volgen tot aan Laanzichtsweg.

Laanzichtsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bovendwarsweg.

Bovendwarsweg volgen in westelijke richting tot aan de Eperweg (N309).

Eperweg (N309) volgen in zuidelijke richting tot aan autosnelweg A28 (E232).

A28 (E232) volgen in zuidwestelijke richting tot aan Harderwijkerweg (N303).

Harderwijkerweg(N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Horsterweg.

Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Nijkerkerweg.

Oude Nijkerkerweg overgaand in arendlaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zandkampweg.

Zandkampweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Telgterengweg.

Telgterengweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bulderweg.

Bulderweg volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkerweg.

Nijkerkerweg volgen in westelijke richting tot aan Riebroeksesteeg.

Riebroekersteeg volgen in noordelijke/westelijke richting (doodlopend) overstekend A28 tot aan Nuldernauw (water).

Nuldernauw volgen in noordelijke richting overgaand in Wolderwijd (water) tot aan Knardijk (N302).

N302 volgen in Noordwestelijke richting tot aan N305.


Top