Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2080

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania

C/2016/7817

OJ L 321, 29.11.2016, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2080/oj

29.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/45


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2080

z 25. novembra 2016,

ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (2), a najmä na jeho článok 28 a článok 31 ods. 1,

keďže:

(1)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu so sušeným odstredeným mliekom, pokiaľ ide o cenové oživenie a vysokú úroveň intervenčných zásob, je vhodné vyhlásiť predaj sušeného odtučneného mlieka z verejnej intervencie postupom verejného obstarávania v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1240.

(2)

S cieľom primerane riadiť predaj z intervencie treba určiť dátum, dokedy sušené odstredené mlieko, ktoré je k dispozícii na predaj, musí vstúpiť do verejnej intervencie.

(3)

Podľa článku 28 ods. 4 písm. b), c) a d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 je nevyhnutné stanoviť obdobia na predkladanie súťažných ponúk, minimálne množstvo, na ktoré môže byť súťažná ponuka predložená, a výšku zábezpeky, ktorá sa musí zložiť pri predkladaní súťažnej ponuky.

(4)

Na účely článku 31 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 treba stanoviť časové lehoty, v rámci ktorých členské štáty musia Komisii oznámiť všetky prípustné súťažné ponuky.

(5)

V záujme efektívneho spravovania by členské štáty mali Komisii podávať oznámenia v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (3).

(6)

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania, ktoré bolo uskladnené pred 1. novembrom 2015, sa začína za podmienok stanovených v hlave II kapitole III vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

Článok 2

Predkladanie ponúk

1.   Lehota, počas ktorej sa môžu predkladať ponuky v rámci prvej čiastkovej výzvy na predkladanie ponúk, sa končí 13. decembra 2016 o 11.00 hod. bruselského času.

2.   Lehoty, počas ktorých sa môžu predkladať ponuky v rámci druhej a každej ďalšej čiastkovej výzvy na predkladanie ponúk, sa začínajú prvým pracovným dňom po skončení predchádzajúcej lehoty. Končia sa o 11.00 hod. bruselského času v prvý a tretí utorok mesiaca. V auguste je však táto lehota do 11.00 hod. bruselského času v štvrtý utorok a v decembri do 11.00 hod. bruselského času v druhý utorok. Ak je utorok štátny sviatok, lehota je predchádzajúci pracovný deň do 11.00 hod. bruselského času.

3.   Ponuky sa predkladajú platobným agentúram, ktoré sú schválené členskými štátmi (4).

Článok 3

Množstvo na súťažnú ponuku a merná jednotka

Minimálne množstvo sušeného odstredeného mlieka, na ktoré môže byť ponuka predložená, je 20 ton.

Navrhovaná cena je cena za 100 kg výrobku.

Článok 4

Zábezpeka

Pri predkladaní ponuky na predaj sušeného odstredeného mlieka sa platobnej agentúre, ktorej sa odovzdáva ponuka, zloží záruka vo výške 50 EUR na tonu.

Článok 5

Oznamovanie Komisii

Oznámenia uvedené v článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1240 sa vypracúvajú v súlade s nariadením (ES) č. 792/2009 do 16.00 hod. bruselského času dní uvedených v článku 2 tohto nariadenia.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. novembra 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

(4)  Adresy platobných agentúr sú dostupné na webovej stránke Európskej Komisie http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.


Top