Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2079

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2079 z 29. septembra 2016 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej

OJ L 321, 29.11.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2079/oj

29.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/2079

z 29. septembra 2016

o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 a článok 212 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 5 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom,

so zreteľom na spoločný návrh Európskej komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada poverila 25. júna 2012 Komisiu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku začatím rokovaní s Novým Zélandom o rámcovej dohode, ktorou sa má nahradiť spoločné vyhlásenie o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a Novým Zélandom z 21. septembra 2007.

(2)

Rokovania o Partnerskej dohode o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej (ďalej len „dohoda“) boli úspešne uzavreté 30. júla 2014. Dohoda odzrkadľuje tak historicky blízke vzťahy a čoraz silnejšie väzby medzi zmluvnými stranami, ako aj ich želanie ďalej posilniť a rozšíriť svoje vzťahy ambicióznym a inovačným spôsobom.

(3)

V článku 58 dohody sa stanovuje, že Únia a Nový Zéland môžu do nadobudnutia platnosti dohody predbežne vykonávať určité jej ustanovenia, ktoré spoločne určia obe zmluvné strany.

(4)

Dohoda by sa preto mala podpísať v mene Únie a určité ustanovenia dohody by sa mali predbežne vykonávať s výhradou ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej s výhradou uzavretia dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

S výhradou ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie, v súlade s článkom 58 dohody a pod podmienkou vykonania oznámení stanovených v uvedenom článku sa do nadobudnutia platnosti dohody predbežne vykonávajú nasledovné ustanovenia dohody medzi Úniou a Novým Zélandom, ale len pokiaľ sa vzťahujú na záležitosti v rámci právomoci Únie vymedziť a vykonávať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (1):

článok 3 (Dialóg),

článok 4 (Spolupráca v regionálnych a medzinárodných organizáciách),

článok 5 (Politický dialóg),

článok 53 (Spoločný výbor) s výnimkou odseku 3 písm. g) a h) a

hlava X (Záverečné ustanovenia) s výnimkou článku 57 a článku 58 ods. 1 a 3 v rozsahu potrebnom na zabezpečene predbežného vykonávania ustanovení dohody uvedených v tomto článku.

Článok 3

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prijatí.

V Bruseli 29. septembra 2016

Za Radu

predseda

P. ŽIGA


(1)  Dátum, od ktorého sa ustanovenia dohody uvedené v článku 2 budú predbežne vykonávať, uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


Top