Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1991

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1991 zo 4. júla 2016 o opatrení SA.41614 – 2015/C [ex SA.33584 – 2013/C (ex 2011/NN)] uplatnenom krajinou Holandsko v prospech profesionálneho futbalového klubu FC Den Bosch v 's-Hertogenbosch [oznámené pod číslom C(2016) 4089] (Text s významom pre EHP )

C/2016/4089

OJ L 306, 15.11.2016, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1991/oj

15.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/19


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1991

zo 4. júla 2016

o opatrení SA.41614 – 2015/C [ex SA.33584 – 2013/C (ex 2011/NN)] uplatnenom krajinou Holandsko v prospech profesionálneho futbalového klubu FC Den Bosch v 's-Hertogenbosch

[oznámené pod číslom C(2016) 4089]

(Iba holandské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej prvý pododsek článku 108 ods. 2,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili svoje pripomienky v súlade s článkom 108 ods. 2 zmluvy (1),

Keďže:

1.   POSTUP

(1)

V roku 2011 občan informoval Komisiu a taktiež na základe správ v tlači Komisia zistila, že Holandsko zaviedlo podporné opatrenia pre profesionálny futbalový klub FC Den Bosch v 's-Hertogenbosch. V rokoch 2010 a 2011 Komisiu občania informovali aj o opatreniach v prospech iných profesionálnych futbalových klubov v Holandsku, konkrétne Willem II v Tilburgu, MVV v Maastrichte, PSV v Eindhovene a NEC v Nijmegen. Na žiadosť Komisie predložilo Holandsko informácie o opatrení týkajúce sa FC Den Bosch listom zo dňa 1. septembra 2011.

(2)

Listom zo dňa 6. marca 2013 Komisia informovala Holandsko, že sa rozhodla začať konanie v zmysle článku 108 ods. 2 zmluvy pokiaľ ide o opatrenia v prospech Willem II, NEC, MVV, PSV a FC Den Bosch.

(3)

Rozhodnutie komisie o začatí konania (ďalej len: „rozhodnutie o začatí konania“) bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby k uvedeným opatreniam predložili svoje pripomienky.

(4)

Holandsko predložilo pripomienky v rámci postupu týkajúceho sa opatrení v prospech FC Den Bosch listom zo dňa 31. mája 2013 a 7. novembra 2013 a na stretnutí uskutočnenom dňa 13. októbra 2014. Komisia od zainteresovaných strán neprijala žiadne pripomienky týkajúce sa opatrení v prospech FC Den Bosch.

(5)

V nadväznosti na rozhodnutie o začatí konania a po dohode s Holandskom sa vyšetrovania pre rôzne kluby realizovali oddelene. Vyšetrovanie týkajúce sa FC Den Bosch bolo zapísané pod číslom prípadu SA.41614.

2.   PODROBNÝ OPIS OPATRENÍ

2.1.   Príjemca, cieľ a rozpočet

(6)

Národná futbalová federácia Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (ďalej len: „KNVB“) je zastrešujúca organizácia pre profesionálne i amatérske futbalové súťaže. Profesionálny futbal v Holandsku sa organizuje v dvojstupňovom systéme. V sezóne 2014/2015 pozostával z 38 klubov, z čoho 18 hralo v prvej lige (eredivisie) a 20 v nižšej lige (eerste divisie).

(7)

FC Den Bosch hral v nižšej lige od 2004/2005, kedy hralo posledný krát v holandskej prvej lige. Klub nikdy nehral v Európskom turnaji. Podľa informácií predložených Holandskom je FC Den Bosch malým podnikom; v sezóne 2011/2012 malo 31 zamestnancov. Jeho obrat a účtovná uzávierka predstavovala v uplynulých dvoch rokoch približne 3 milióny EUR. Preto sa považuje za malý podnik (3). Štadión, ktorý FC Den Bosch používa, vlastní obec 's-Hertogenbosch (ďalej len: „obec“), ktorá od klubu prijíma nájomné za používanie.

(8)

V roku 2010 sa obec dozvedela, že FC Den Bosch čelil vážnym finančným ťažkostiam, ktoré ohrozovali pokračovanie jeho licencie na hranie profesionálneho futbalu, dokonca aj jeho existenciu. Dňa 30. júna 2010 mal FC Den Bosch záporný vlastný kapitál 4,6 mil. EUR; o rok neskôr bola hodnota záporného vlastného kapitálu 5,4 mil. EUR. Podľa dôkazov nezávislej účtovnej firmy, mal klub tiež narastajúce straty (0,168 mil. EUR v júni 2009, 0,612 mil. EUR v júni 2010 a 0,744 mil. EUR v júni 2011) znižujúci sa obrat (z 3,736 mil. EUR na 2,771 mil. EUR od 2009 do 2011) a narastajúci dlh. Jedným z veriteľov klubu bola obec, ktorá mala podriadenú pohľadávku v hodnote 1,65 mil. EUR.

(9)

Iniciatívu s cieľom zabrániť úpadku klubu FC Den Bosch zahájili priaznivci, spoločnosti a sponzori na jeseň 2010. Táto iniciatíva viedla k plánu reštrukturalizácie s cieľom zlepšiť finančnú situáciu FC Den Bosch a premeniť ho na fungujúci profesionálny futbalový klub s novou právnou štruktúrou vo vlastníctve jeho priaznivcov. V júni 2011 sa obec a ostatní veritelia klubu dohodli na spoločnej iniciatíve vymeniť svoje pôžičky za akcie klubu. Ako súčasť reštrukturalizácie sa FC Den Bosch, ktorý mal právny status asociácie (Vereniging), 30. júna 2011 transformoval na spoločnosť s ručením obmedzeným (naamloze vennootschap) FC Den Bosch N.V.

(10)

Bolo dohodnuté, že pohľadávka obce sa transformuje na podiel vo výške 60 % akcií v novej spoločnosti s ručením obmedzeným FC Den Bosch N.V. Zvyšných 40 % akcií klubu môžu získať ostatní veľkí veritelia klubu, ktorí vymenili dlhy za podiel, avšak s menším pomerom dlhu a podielu než obec. Menší veritelia sa vzdali časti svojich pohľadávok. Na základe tejto dohody medzi veriteľmi vymenila obec svoju pohľadávku za podiel vyplývajúci z jej úveru vo výške 1,65 mil. EUR za 1 EUR v prospech nadácie Stichting Met Heel Mijn Hart. Nadáciu vytvorili priaznivci klubu a individuálni priaznivci klubu FC Den Bosch. Nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť.

(11)

Obec tiež súhlasila so zaplatením sumy 1,4 mil. EUR za to, že FC Den Bosch opustí výcvikové zariadenie (4), ktoré sa nachádza na pozemku vo vlastníctve obce.

2.2.   Dôvody na začatie konania

(12)

Vo svojom rozhodnutí o začatí konania, pokiaľ ide o opatrenia v prospech FC Den Bosch, Komisia navyše dospela k predbežnému záveru, že obec poskytla FC Den Bosch selektívnu výhodu s využitím štátnych zdrojov a teda poskytla futbalovému klubu podporu.

(13)

Pokiaľ ide o rozhodnutie predať pohľadávku v hodnote 1,65 mil. EUR za 1 EUR v prospech organizovaných priaznivcov, Komisia zistila, že Holandsko nemôže tvrdiť, že obec konala takým spôsobom, ako by konal súkromný veriteľ v podobnej situácii. Komisia konštatovala, že ostatní veľkí veritelia svoje pohľadávky transformovali na podiel v novej právnej štruktúre, pričom obec svoje pohľadávky predala za nulu. Pokiaľ ide o získanie bloku odbornej prípravy a mládeže za 1,4 mil. EUR, Komisia poznamenala, že túto cenu odhadol externý znalec ako náhradnú hodnotu za blok. Komisia vyslovila pochybnosť, že náhradná hodnota za budovu je rovnaká ako jej trhová cena.

(14)

Komisia taktiež zastáva názor, že podporné opatrenia adresované profesionálnym futbalovým klubom by mohli narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy.

(15)

Pokiaľ ide o zlučiteľnosť prípadnej podpory pre FC Den Bosch, Komisia v rozhodnutí o začatí konania poznamenala, že v čase udelenia podpory bol futbalový klub vo finančných ťažkostiach. S cieľom posúdenia zlučiteľnosti podpory s usmerneniami štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (5) (ďalej len: „usmernenia“) Komisia vyžiadala informácie o splnení všetkých požiadaviek uvedených v týchto usmerneniach.

(16)

Komisia nebola spôsobilá overiť, či sú splnené podmienky stanovené v bodoch 34-37 usmernení týkajúce sa povahy a plnenia plánu reštrukturalizácie. Ďalej bolo potrebné preukázať, že podpora bola obmedzená na nevyhnutné minimum, že príjemca podpory zaplatil primeraný vlastný príspevok do svojej reštrukturalizácie a že sa bude rešpektovať zásada „raz a dosť“.

3.   PRIPOMIENKY HOLANDSKA

3.1.   Existencia štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 1 zmluvy

(17)

Holandsko nesúhlasí s predbežným zistením Komisie, že opatrenia týkajúce sa FC Den Bosch predstavujú štátnu pomoc. Podľa názoru Holandska, obec, s podriadenou pohľadávkou voči spoločnosti na pokraji bankrotu, vzdaním sa svojej pohľadávky v roku 2011 konala v súlade so zásadou veriteľa v trhovom hospodárstve.

(18)

Podľa Holandska v prípade bankrotu FC Den Bosch by obec so všetkou pravdepodobnosťou nezískala zo svojej podriadenej pohľadávky nič. Vo svojom liste zo dňa 7. novembra 2013 sa Holandsko tiež odvolalo na rozhodnutie Komisie týkajúce sa belgickej spoločnosti Sonaca (6), v ktorom konštatovala, že výmena verejného úveru za podiel nepredstavuje štátnu pomoc. Keby FC Den Bosch nebol schopný napraviť svoju finančnú situáciu v júni 2011, v súlade s pravidlami KNVB by stratil licenciu na hranie profesionálneho futbalu. Čo sa týka kúpy výcvikových zariadení, Holandsko tvrdí, že kúp sa uskutočnila v hodnote stanovenej externou expertízou, ktorá FC Den Bosch pokryla aj náklady na výmenu. Holandsko tvrdí, že pri predaji pozemkov konalo v súlade s oznámením Komisie (7) (ďalej len: „oznámenie o predaji pozemkov“).

(19)

Prípadne Holandsko tvrdí, že aj keby sa opatrenia považovali za opatrenia poskytujúce selektívnu výhodu v prospech FC Den Bosch, nenarušili by hospodársku súťaž, ani by neovplyvnili obchod medzi členskými štátmi. Holandsko zdôrazňuje slabé postavenie FC Den Bosch v národnom profesionálnom futbale, vďaka čomu je účasť v súťažiach na európskej úrovni veľmi nepravdepodobná. Rovnako sa domnieva, že Komisia nedokázala preukázať, že podpora FC Den Bosch by narušila hospodársku súťaž alebo ovplyvnila obchod na ktoromkoľvek trhu spomenutom v rozhodnutí o začatí konania.

(20)

Ako podporný argument Holandsko tvrdí, že ak by opatrenia predstavovali štátnu podporu, boli by zlučiteľné s usmerneniami a teda aj s vnútorným trhom.

(21)

V roku 2010 bol FC Den Bosch v ťažkej finančnej situácii. V roku 2011 mal záporný vlastný kapitál s dlhom vo výške 5,97 mil. EUR a dlhom v hodnote 7 mil. EUR, s obratom približne 3 mil. EUR. Veritelia a dlhy klubu sú uvedené v Tabuľke 1.

Tabuľka 1

Veritelia a dlhy FC Den Bosch

Veritelia

Výška úverov

Obec (zostatok úveru poskytnutého v roku 2000)

1,65 mil. EUR

[…] (*)

1,092 mil. EUR

[…]

1,865 mil. EUR

[…]

0,73 mil. EUR

[…]

0,235 mil. EUR

Súkromný veriteľ

0,3 mil. EUR

[…]

0,1 mil. EUR

(22)

KNVB uviedla, že ak by bol vlastný kapitál záporný aj 30. júna 2011, klub by stratil licenciu na hranie profesionálneho futbalu. Znamenalo by to, že klub by bol degradovaný na úroveň amatérskeho klubu.

(23)

FC Den Bosch a KNVB preto v júni 2011 vypracovali plán reštrukturalizácie. Podľa plánu bol klub transformovaný na spoločnosť s ručením obmedzeným (NV). (Nezabezpečené) dlhy rôznych väčších veriteľov sa transformovali na podiely klubu, ako uvádza Tabuľka 2.

Tabuľka 2

Výmenné pomery dlh-podiel

Veriteľ

Pôžička

Podiely/percento

EUR/podiel

Obec/nadácia Stichting Met Heel Mijn Hart

1,65 mil. EUR

61 900 /54,3

26,7

[…]

1,092 mil. EUR

20 492 /18

53,3

[…]

1,865 mil. EUR

27 925 /24,5

z čoho 11 000 sú prioritné akcie

66,8

[…]

0,73 mil. EUR

3 583 /3,1

203,7

(24)

Zvyšné 0,1 % akcií sa rozdelilo medzi vysoko postavených členov futbalového klubu. To ukazuje, že obec vyrokovala 54 %-ný podiel v klube za 38 %-ný podiel na dlhoch klubu.

(25)

Okrem toho, komerčný úver vo výške 100 000 EUR bol krytý zárukou tretej strany. Iné súkromné osoby poskytli nový kapitál vo výške 300 000 EUR: Krátkodobý úver vo výške 250 000 EUR bol transformovaný na dlhodobý úver. Dlhy na obecnom štadióne prevádzkovanom spoločnosťou BIM za prenájom sú zabezpečené právom BIM na príjem z televíznych práv.

(26)

Obec považovala svoj úver vo výške 1,65 mil. EUR za nenávratný. Už v rozpočte obce z roku 2010 bol úver označený ako nenávratný, pretože FC Den Bosch ho už nesplácal. V júni 2011 požiadala obec účtovnícku spoločnosť Ernst & Young, ktorá analyzovala finančnú situáciu FC Den Bosch už vo februári a marci 2011, o posúdenie návratnosti dlhu FC Den Bosch. Bolo zistené, že splatenie úveru alebo úrokov v najbližších rokoch sa nedá očakávať, aj keby sa klub reštrukturalizoval v dôsledku upustenia od dlhodobých dlhov zo strany veľkých veriteľov. Toto zistenie taktiež dáva zmysel, ak vezmeme do úvahy, že klub nemá žiadne nehnuteľnosti alebo strojové zariadenia, ktoré by sa mohli predať alebo zlikvidovať za účelom splatenia dlhov.

(27)

V zmysle dohody medzi veriteľmi sa obec rozhodla previesť svoj nárok na 54 % podielu za 1 EUR na nadáciu „Met Heel Mijn Hart“. Stane sa tak akcionárom klubu – namiesto obce, ktorá nevyjadrila žiadny záujem na tom, aby sa podieľala na vedení klubu – rovnako ako ostatní veľkí veritelia, na základe dohody o reštrukturalizácii s obcou. Na základe týchto podielov bude nadácia predávať certifikáty za 100 EUR.

(28)

V porovnaní s ostatnými veriteľmi má predovšetkým obec väčší záujem vyhnúť sa likvidácii klubu alebo jeho degradácii na amatérsky klub, čím by klub stratil, minimálne na určitý čas, hlavné užívanie štadiónu bez nájmu. V tomto ohľade bolo v hospodárskom záujme obce, aby klub pokračoval s hraním profesionálneho futbalu.

(29)

Pokiaľ ide o pozemok pod výcvikovým komplexom, o rozlohe 36 000 m2, informácie predložené Holandskom ukazujú, že pozemok už obec vlastnila. Využíval ho FC Den Bosch, ktorý postavil športový areál s budovami a športoviskami na vlastné náklady už v roku 2000 a upravil ich v roku 2006 a 2007. Medzi obcou a FC Den Bosch nebol dlhý nájomný vzťah (erfpacht) (8). Obec by na tomto pozemku mohla postaviť domy a byty. Preto mala v každom prípade záujem na tom, aby klub opustil priestory a chytila sa príležitosti zahájenej potrebou likvidácie klubu. Preto mala záujem na tom, aby bol klub odškodnený za opustenie priestorov, ako v prípade nesporného vyvlastnenia budov a požiadala o ocenenie budov a zariadení na základe holandskej legislatívy o vyvlastňovaní pre takýto prípad.

(30)

Táto nadobúdacia cena bola stanovená na základe ohodnotenia športového komplexu nezávislým uznávaným znalcom v oblasti zdanenia pozemkov. Ocenenie bolo založené na základe upravenej reprodukčnej hodnoty, ktorá je opísaná ako množstvo potrebné na získanie objektov rovnakej hodnoty v zmysle typu, kvality, stavu a veku. Táto suma preto nie je len hodnota športového komplexu v jeho danej veľkosti. Je upravená podľa technického stavu a veku. Takéto ocenenie nariaďuje článok 40b odsek 3 holandského zákona o vyvlastnení (Onteigeningswet) pre prípady konsenzuálneho vyvlastnenia, ktoré sa, podľa Holandska, vzťahovalo na aktuálnu situáciu. Holandsko sa preto domnieva, že Komisia nemala pravdu v tvrdení, že sa hodnotiaca správa odvoláva len na reprodukčnú hodnotu ako základ pre hodnotenie. V holandskej praxi v oblasti hodnotenia sa netradičné objekty, ako napr. kostoly, pamiatky, alebo športové komplexy oceňujú na základe nastavenej reprodukčnej hodnoty, teda ceny, ktorú by nezávislý kupujúci bol ochotný zaplatiť v prípade vyvlastnenia alebo premiestnenia skutočného vlastníka.

(31)

Pokiaľ ide o zistenie Komisie, že hodnota stanovená ocenením bola vyššia ako účtovná hodnota v účtovníctve FC Den Bosch, Holandsko tvrdí, že účtovná hodnota pozemku alebo budov zvyčajne neodráža skutočnú trhovú hodnotu. Je stanovená rôznymi inými faktormi ako je hodnota v komerčnej transakcii, ako napr. historická obstarávacia cena alebo odpisy.

(32)

Klub pokračoval vo svojich tréningových aktivitách na inom mieste, na štadióne v inom futbalovom tréningovom komplexe v meste, ktoré ešte malo voľnú kapacitu. Holandsko tvrdí, že cena za tréningový komplex bola stanovená bez ohľadu na možné finančné potreby FC Den Bosch. Časť sumy získanej za opustenie tréningového komplexu klub použil na prispôsobenie alternatívnych tréningových priestorov. Tento príjem sa taktiež použil na zaplatenie dlžného nájomného za štadión v prospech BIM.

3.2.   Zlučiteľnosť štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy

(33)

Alternatívne Holandsko argumentuje, že aj keby toto opatrenie predstavovalo podporu, bolo by kompatibilné s vnútorným trhom. Pokiaľ ide o reštrukturalizáciu FC Den Bosch, Holandsko opísalo finančnú situáciu klubu, ako je uvedené v bode 8.

(34)

Každý holandský profesionálny futbalový klub potrebuje licenciu od KNVB, ktorú dostane na základe splnenia rôznych povinností. Jedna z povinností v rámci systému sa týka finančného zdravia klubu. Ak nie je postačujúce, KNVB môže licenciu odňať. Ak klub založí svojho nástupcu, nie je prijatý priamo do profesionálnej futbalovej ligy; bude musieť začať v druhej najvyššej amatérskej lige. So svojimi ťažkosťami Den Bosch riskovalo stratu licencie umožňujúcej účasť v profesionálnej súťaži.

(35)

Holandsko informovalo, že vzhľadom na tieto ťažkosti rozhodnutie obce vzdať sa úveru a kompenzovať FC Den Bosch za opustenie tréningového komplexu, ktorý používal, bolo podriadené celej rade podmienok stanovených v pláne reštrukturalizácie dohodnutom medzi obcou, inými veriteľmi a FC Den Bosch.

(36)

Plán reštrukturalizácie zahŕňal novú právnu štruktúru FC Den Bosch. Transformoval sa z klubu na spoločnosť s ručením obmedzeným (naamloze vennootschap (NV)), robil škrty v radoch zamestnancov ako aj v hráčskom kádri. Predvídal, že počet zmluvných hráčov sa zníži na minimálne 16, ako ukladá KNVB. FC Den Bosch nebude kupovať hráčov na prestupovom trhu, ale len hráčov, ktorým zmluva umožňuje voľný prestup. To má za následok zníženie nákladov na personál a hráčov o 17 %.

(37)

Ako je uvedené v bode 22, veritelia FC Den Bosch sa vzdali dlhov v celkovej hodnote 5,337 mil. EUR za kapitál. Obec ďalej kompenzovala klub za opustenie tréningového komplexu, ktorý doteraz používal, sumou 1,4 mil. EUR. Vďaka týmto opatreniam sa záporný kapitál klubu premenil na mierne kladný kapitál v hodnote 0,63 mil. EUR, čo umožnilo jeho transformáciu na spoločnosť s ručením obmedzeným.

(38)

Plán bol navrhnutý tak, aby viedol k stabilnej finančnej pozícii po dobu troch rokov. Predpokladal zníženie strát vo finančnom roku 2011/2012 a 2012/2013 a malý zisk vo výške 0,1 mil. EUR vo finančnom roku 2013/2014. Neponechá to však priestor na to, aby FC Den Bosch získaval nových hráčov. V skutočnosti bol FC Den Bosch schopný realizovať mierny zisk 0,103 mil. EUR v účtovnom roku 2011/2012 a to aj vďaka lepším sponzorským zmluvám.

4.   POSÚDENIE OPATRENÍ

4.1.   Existencia štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 1 zmluvy

(39)

Podľa článku 107 ods. 1 zmluvy štátnu pomoc poskytuje členský štát alebo sa poskytuje zo štátnych zdrojov v akejkoľvek forme, čo narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Podmienky stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy sú kumulatívne a na to, aby bolo opatrenie označené ako štátna pomoc, musia byť splnené všetky podmienky.

(40)

Na základe rozhodnutia o začatí konania Komisia ohodnotí rozhodnutie obce zo dňa 21. júna 2011 o vzdaní sa podriadenej pohľadávky v hodnote 1,65 mil. EUR pre FC Den Bosch a o kompenzácii FC Den Bosch sumou 1,4 mil. EUR za opustenie tréningových priestorov. Komisia konštatuje, že obidve opatrenia boli prezentované spolu a rozhodlo sa o nich na rovnakom zasadnutí zastupiteľstva obce a že sú úzko prepojené s ohľadom na ich účel a situáciu FC Den Bosch v danom čase.

(41)

V dôsledku toho by sa tieto dve opatrenia mali posudzovať spoločne (9). V tomto prípade však z posúdenia vyplýva, že ak sa obidve opatrenia posudzujú zvlášť, jasne predstavujú štátnu pomoc. Z tohto nutne vyplýva, že opatrenia sa považujú za štátnu pomoc aj keď sa posudzujú spoločne ako jedno opatrenie.

4.1.1.   Použitie štátnych zdrojov

(42)

O oboch opatreniach rozhodla obec a majú pre ňu finančné dôsledky vo výške 3,1 mil. EUR. Zahŕňali teda použitie štátnych zdrojov, ktoré je možné pripísať štátu. Presun štátnych zdrojov môže mať mnoho foriem, ako sú priame granty, úvery, záruky, priame investície do kapitálu podnikov a vecné plnenie. Odpustenie štátnych pohľadávok taktiež predstavuje transfer štátnych zdrojov.

4.1.2.   Selektívna výhoda pre FC Den Bosch

(43)

Výhoda je prítomná vždy, keď sa v dôsledku zásahu štátu zlepší finančná situácia podniku. Posudzuje sa to tak, že finančná situácia podniku po prijatí opatrenia sa porovná s jeho finančnou situáciou v prípade, že by sa opatrenie neprijalo. Je nesporné, že vďaka opatreniam, ktoré sa aktuálne prešetrujú, sa zložitá finančná situácia FC Den Bosch výrazne zlepšila.

(44)

Výhodou, v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy, je akýkoľvek ekonomický prínos, ktorý podnik nemohol získať za bežných trhových podmienok (10), t.j. bez zásahu štátu, ktorý sa neriadi obchodnými zásadami.

(45)

Holandsko tvrdí, že zlepšenie finančnej situácie FC Den Bosch je výsledkom trhových transakcií, a teda nie je neprimerané. Podľa Holandska konala obec v súlade so zásadami investora v trhovom hospodárstve (ďalej len: „MEIP“).

4.1.2.1.   Odstúpenie podriadenej pohľadávky

(46)

Ako bolo uvedené vyššie, rozhodnutie odstúpiť od podriadenej pohľadávky v hodnote 1,65 mil. EUR zahŕňa kapitalizáciu pohľadávky nasledovanú výmenou výslednej pohľadávky za kapitál za 1 EUR.

(47)

Je teda potrebné najprv stanoviť, či súkromný veriteľ vymení dlhy za kapitál rovnako ako obec. V prípade podniku, ktorý spĺňa podmienky bankrotu má súkromný veriteľ dve možnosti. Môže pristúpiť k likvidácii podniku s cieľom získať späť aspoň časť svojho úveru, alebo môže previesť úver do akcií, čím umožní podniku pokračovať v podnikaní s perspektívou zisku v budúcnosti, takže hodnota akcií by sa zvýšila. Keby súkromný veriteľ konal rovnako ako obec, a za významnú časť dlhov FC Den Bosch, dalo by sa predpokladať, že správanie obce je v súlade s MEIP.

(48)

Rešpektovanie MEIP možno ustanoviť v prípade, ak sa transakcia vykonáva za rovnakých podmienok (a teda na rovnakej úrovni rizika a odmien) a zároveň zo strany verejných orgánov a súkromných subjektov, ktoré sú v porovnateľnej situácii (transakcia „pari passu“). V tomto prípade možno zvyčajne odvodiť, že takáto transakcia je v súlade s trhovými podmienkami (11). Je taktiež dôležité, či zásah súkromných subjektov má ekonomický význam a nie je len symbolický alebo marginálny (12) a či východisková pozícia zapojených verejných a súkromných subjektov je porovnateľná s ohľadom na transakciu. Na druhej strane, ak sa verejné a súkromné subjekty, ktoré sú v porovnateľnej situácii, zapoja do rovnakej transakcie v rovnakom čase, ale za odlišných podmienok, spravidla to znamená, že zásah verejného subjektu nie je v súlade s trhovými podmienkami.

(49)

V posudzovanom prípade bola východisková pozícia zapojených verejných a súkromných subjektov s ohľadom na transakciu porovnateľná. Všetci veritelia zapojení do transakcie mali nezabezpečené a nenávratné úvery. Značné bolo aj zapojenie súkromného sektora. Avšak, ostatné subjekty nie sú jednoduché trhové subjekty, ako už bolo uvedené; zdá sa, že všetky sú v klube navzájom prepojené. Z toho dôvodu nie je možné predpokladať, že konali s cieľom dosiahnuť zisk; napr. priaznivci nie sú racionálne trhové subjekty požadujúce zisk.

(50)

Je taktiež zjavné, že transakcia prebehla za rôznych podmienok. Za odstúpenie od svojho dlhu požiadala obec viac ako ostatní veritelia. Ako ukazuje Tabuľka 2, za jeden podiel dostala 26,7 EUR, pričom dostala relatívne viac podielov ako ostatní komerční neziskoví veritelia. Okrem toho, reštrukturalizácia dlhu umožnila FC Den Bosch platiť prevádzkovej spoločnosti BIM, ktorú vlastní obec, dlžné nájomné za štadión. Na druhej strane, veriteľ […] prijal preferenčné akcie, ktoré môžu mať prednosť pri neskorších dividendách. Znamená to, že nie je vylúčené, že minimálne jeden súkromný subjekt získal lepšie podmienky ako obec. Dôkazy neumožňujú prijať záver, že obec vo veci dohody o výmene konala pari passu so subjektmi trhového hospodárstva.

(51)

Je taktiež nepravdepodobné, že súkromný investor by súhlasil s predajom nenávratného úveru, ktorý je vymenený za kapitál za cenu 1 EUR pre nadáciu, ktorá plánuje predávať podielové listy za 100 EUR za akciu. Ak si obec neponechá akcie, zbaví sa jediného komerčného dôvodu na výmenu dlhu za kapitál nádeje alebo očakávania – aj keď vzdialeného – vidieť akcie predpokladanej hodnoty. Namiesto toho, aby zhromaždila finančné prostriedky predajom podielových listov, alebo aspoň požadovala podiel na príjme z predaja, dala túto príležitosť tretej strane. (13). V takom prípade si štát ponechal svoje akcie a mohol odôvodnene očakávať zisk v budúcnosti.

(52)

Preto odstúpenie od podriadeného dlhu nemožno spojiť so správaním racionálneho trhového subjektu. To udelilo výhodu v prospech FC Den Bosch, ktorú nemohol získať za trhových podmienok.

4.1.2.2.   Nadobudnutie tréningového komplexu

(53)

Čo sa týka tréningového komplexu, Holandsko tvrdí, že kompenzácia v sume 1,4 mil. EUR bola vypočítaná v súlade s oznámením o predaji pozemkov a rozhodnutím Komisie týkajúcim sa kompenzácie reprodukčných nákladov a teda, neznamenala výhodu pre FC Den Bosch. Podľa tohto oznámenia predaj pozemkov a budov verejnými orgánmi nepredstavuje štátnu pomoc, po prvé v prípade, kedy verejný orgán príjme najvyššiu alebo jedinú ponuku nasledujúcu po nepodmienenej aukcii a po druhé, v prípade, kedy pri absencii takejto aukcie sa predajná cena stanoví minimálne na hodnotu stanovenú nezávislým odborným posudkom.

(54)

Usmernenie poskytnuté oznámením o predaj pozemkov, ako je uvedené v úvode „sa týkajú iba verejne vlastnených pozemkov a budov. Netýkajú sa verejného nadobúdania pozemkov a budov alebo prenájmu pozemkov a budov verejnoprávnymi orgánmi. Takéto transakcie tiež môžu zahŕňať prvky štátnej pomoci.“

(55)

V každom prípade, mechanizmy stanovené v oznámení o predaji pozemkov sú jediné nástroje na zistenie, či štát konal ako investor v trhovom hospodárstve a preto sú konkrétnymi príkladmi pre použitie testu MEIP na pozemkové transakcie medzi verejnými a súkromnými subjektmi (14). Preto nie je relevantné, ak sa posúdenie zhodnotenia pozemkov a ich nadobudnutia vykonáva podľa oznámenia o predaji pozemkov alebo bez ohľadu na neho.

(56)

V prípade športového komplexu, ktorý FC Den Bosch opustil, bolo ohodnotenie pozemku vykonané nezávislým znalcom založené na upravenej reprodukčnej hodnote. Podľa vysvetlenia Holandska je to hodnota, ktorú by štát zaplatil v prípade zmeny vlastníka, na základe právnych predpisov na posudzovanie majetku, ktorý je predmetom nesporného vyvlastnenia. To nie je presvedčivé. Budovy a zariadenia komplexu, ktoré postavil FC Den Bosch, už boli vo vlastníctve obce. FC Den Bosch ich používal bez dlhodobého prenájmu. K ohodnoteniu teda nemalo dôjsť na základe scenára, v rámci ktorého bol FC Den Bosch vlastníkom budov. Navyše, upravená reprodukčná hodnota sa môže líšiť od trhovej hodnoty majetku.

(57)

Taktiež sa nezdá, že v momente transakcie mala obec s pozemkom špecifické plány. Transakcia bola jednoznačne súčasťou opatrení reštrukturalizácie, o ktorých rozhodla obec a mali zdanlivý hlavný cieľ zabezpečiť FC Den Bosch likviditu. Je nepravdepodobné, že by obec do tohto konania vstúpila v danom čase bez tohto cieľa. Dalo by sa tiež tvrdiť, že zánikom futbalového klubu v prípade bankrotu by sa športový komplex oslobodil bez náhrady.

(58)

Z tohto dôvodu možno pochybovať o tom, že iný trhový subjekt by presvedčil obec, aby zaplatila 1,4 mil. EUR za účelom oslobodenia majetku, ktorý subjekt ani nemal dlhodobo prenajatý. V každom prípade by bola suma oveľa nižšia.

4.1.2.3.   Závery o výskyte selektívnej výhody

(59)

Opatrenia preto udeľujú selektívnu výhodu v prospech FC Den Bosch v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy.

4.1.3.   Vplyv na obchod a hospodársku súťaž

(60)

Holandsko spochybnilo dopad možnej podpory na vnútorný trh pre kluby, ktoré nehrajú futbal na európskej úrovni. Avšak, profesionálne futbalové kluby sa považujú za podniky a podliehajú kontrole štátnej pomoci. Profesionálny futbal ponúka zárobkovú činnosť a poskytuje služby za úhrady. Vyvinul vysokú úroveň profesionality a zvýšil tým ekonomický dopad (15).

(61)

Hoci sa FC Den Bosch nezúčastňuje futbalových súťaží medzinárodných rozmerov, ako profesionálny futbalový klub rozvíja ekonomické aktivity na niekoľkých ďalších trhoch, ako napríklad prestupový trh pre profesionálnych hráčov, reklama, sponzorstvo, predaj reklamných predmetov alebo mediálne pokrytie. Podpora profesionálnemu futbalovému klubu posilňuje jeho pozíciu na každom z týchto trhov, z ktorých väčšinu predstavujú členské štáty. Preto, ak sa štátne zdroje použijú na poskytnutie selektívnej výhody určitému futbalovému klubu, bez ohľadu na ligu, v ktorej hrá, takáto podpora s veľkou pravdepodobnosťou naruší hospodársku súťaž a ovplyvní obchod medzi členskými štátmi v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy (16).

4.2.   Posúdenie podľa článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy

(62)

Komisia musí posúdiť, či podporné opatrenie v prospech FC Den Bosch možno považovať za kompatibilné s interným trhom. Žiadna z výnimiek uvedených v článku 107 ods. 2 zmluvy sa nevzťahuje na predmetné podporné opatrenie. Pokiaľ ide o výnimky stanovené v článku 107 ods. 3 zmluvy, Komisia uvádza, že žiadny holandský región nespadá do výnimky stanovenej v článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy. Predmetné podporné opatrenie nepodporuje dôležitý projekt alebo spoločné európske záujmy, ani neslúži na nápravu vážnej poruchy v holandskej ekonomike v zmysle článku 107 ods. 3, písm. b) zmluvy. Podporné opatrenie tiež nemožno považovať za podporu kultúry alebo zachovanie kultúrneho dedičstva v zmysle článku 107 ods. 3, písm. d) zmluvy.

4.2.1.   Uplatniteľné usmernenia

(63)

Pokiaľ ide o výnimku v článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy v prospech podpory, ktorá má uľahčiť rozvoj určitých hospodárskych aktivít, takáto podpora by mohla byť zlučiteľná, ak nemá vplyv na obchodné podmienky v rozpore so všeobecným záujmom.

(64)

Pre posudzovanie podporných opatrení v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy vydala Komisia niekoľko nariadení, rámcov, usmernení a oznámení týkajúcich sa foriem podpory a horizontálnych alebo sektorových zámerov, na ktoré sa podpora vzťahuje. Vzhľadom na to, že v čase prijatia opatrenia FC Den Bosch čelil finančným ťažkostiam a že podporu na riešenie týchto ťažkostí poskytla obec, je potrebné posúdiť, či sa na ňu vzťahujú kritériá stanovené v usmerneniach (17) a či boli splnené.

(65)

V júli 2014 Komisia uverejnila nové Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (18). Nevzťahujú sa však na túto neoznámenú podporu poskytnutú v 2011. Podľa bodu 137 nových usmernení by sa tak stalo iba v prípade, že by išlo o podporu na záchranu alebo reštrukturalizáciu poskytnutú bez predchádzajúceho povolenia, ak sa niektorá podpora poskytne po zverejnení týchto usmernení v Úradnom vestníku Európskej únie. Podľa bodu 138 nových usmernení, vo všetkých ostatných prípadoch bude Komisia postupovať na základe usmernení, ktoré boli v platnosti v čase, keď bola poskytnutá podpora a preto sa v tomto prípade jedná o usmernenia platné pred rokom 2014.

4.2.2.   FC Den Bosch ako podnik v ťažkostiach

(66)

Podľa bodu 11 usmernení možno spoločnosť považovať za firmu v ťažkostiach, ak sú prítomné zvyčajné znaky firmy v ťažkostiach ako napr. narastajúca strata, klesajúci obrat, rastúce skladové zásoby, nadmerná kapacita, pokles peňažného toku alebo narastajúci dlh. Ako je uvedené v odôvodnení 8, niektoré z týchto znakov možno u FC Den Bosch badať. Z tohto dôvodu sa jednalo o firmu v ťažkostiach a zlučiteľnosť štátnej pomoci sa bude posudzovať podľa pokynov.

4.2.3.   Obnovenie dlhodobej životaschopnosti

(67)

V časti 3.2 usmernenia vyžadujú, aby udelenie podpory bolo podmienené realizáciou plánu reštrukturalizácie. Ako je uvedené v odôvodnení 7, FC Den Bosch sa kvalifikuje ako malý podnik. Podľa bodu 59 usmernení Komisia konštatuje, že Holandsko oznámilo plán reštrukturalizácie, ktorý rieši podmienky stanovené v bodoch 34-37 usmernení.

(68)

V tejto súvislosti Komisia konštatuje, že rozhodnutie obce odstúpiť svoj dlh v prospech FC Den Bosch na zaplatenie za oslobodenie športového komplexu sa uskutočnilo po analýze povahy a príčin ťažkostí FC Den Bosch. Grant bol podriadený niekoľkým podmienkam, ktoré si kladú za cieľ obnoviť dlhodobú životaschopnosť podniku v primeranom časovom meradle troch rokov a splniť požiadavky KNVB na pokračovanie licencie FC Den Bosch pre profesionálne súťaže. Plán reštrukturalizácie mal za následok nové vedenie, škrty v počte personálu a v kádri hráčov. Pokrýva opustenie veľkého tréningového komplexu. Preto má FC Den Bosch v pláne usporiť na svojich hlavných aktivitách. Plán reštrukturalizácie sa nespolieha na externé faktory, ktoré môže FC Den Bosch sledovať, avšak nie úplne ovládať, ako napr. získavanie nových sponzorov a zvyšovanie počtu divákov. Pokračujúce zlepšovanie finančnej situácie klubu je v pláne rovnako ako jeho ďalšie pôsobenie ako profesionálneho futbalového klubu. Podľa odôvodnenia 35 rozvoj naznačuje, že plán bol skutočne realistický.

4.2.4.   Kompenzačné opatrenia

(69)

Body 38 až 42 usmernení vyžadujú, aby príjemca prijal kompenzačné opatrenia za účelom minimalizácie rušivého vplyvu podpory a jej negatívnych účinkov na obchodné podmienky. Avšak, tieto podmienky sa nevzťahujú na malé podniky. Ako je uvedené v odôvodnení 7, FC Den Bosch je malý podnik.

4.2.5.   Obmedzenie podpory na minimum

(70)

Komisia tiež uvádza, že plán reštrukturalizácie je v súlade s bodmi 43 a 44 usmernení okrem interných úspor do značnej miery financovaný externými súkromnými subjektmi. Niektoré súkromné subjekty taktiež súhlasili s odstúpením svojho dlhu. Celkový príspevok veriteľov a obce pri refinancovaní FC Den Bosch bol 6,737 mil. EUR (5,337 mil. EUR odstúpených dlhov plus 1,4 mil. EUR za tréningový komplex, ak sa celková hodnota za tréningový komplex považuje za podporu). 25 % vlastného príspevku požadovaného pre malý podnik predstavuje maximálne 1,685 mil. EUR. Iné subjekty ako štát prispeli 3,687 mil. EUR vo forme odstúpenia dlhu (5,337 mil. EUR mínus pôžička obce vo výške 1,65 mil. EUR), medzi nimi jeden obchodný podnik vo výške 1,865 mil. EUR, čo je viac ako požadovaných 25 %.

(71)

Výška podpory bola nevyhnutná. Podľa plánu reštrukturalizácie by to malo viesť k menším stratám v sezónach 2011/2012 a 2012/2013 a mierne kladnému výsledku neskôr. To by neumožnilo FC Den Bosch kupovať nových hráčov, alebo ich prilákať vyššími platmi.

4.2.6.   Monitorovanie a výročná správa

(72)

Bod 49 usmernení požaduje, aby členský štát komunikoval o správnej realizácii plánu reštrukturalizácie prostredníctvom pravidelných podrobných správ. Bod 51 stanovuje menej prísne podmienky pre malé a stredne veľké podniky, kde by postačovali aj ročné kópie súvahy a výkazu ziskov a strát. Holandsko sa zaviazalo, že tieto správy predloží.

4.2.7.   Zásada jednorázovej podpory

(73)

V súlade s bodmi 72 až 77 usmernení Holandsko špecifikovalo, že FC Den Bosch neprijal podporu na záchranu alebo reštrukturalizáciu v období desať rokov pred udelením súčasnej podpory. Tiež sa zaviazalo, že FC Den Bosch neudelí žiadnu podporu na záchranu alebo reštrukturalizáciu počas obdobia nasledujúcich desiatich rokov.

4.3.   Záver

(74)

Komisia preto dospela k záveru, že opatrenia na reštrukturalizáciu dlhu týkajúce sa FC Den Bosch predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy. Avšak, podpora na reštrukturalizáciu udelená obcou v prospech FC Den Bosch spĺňa podmienky stanovené v usmerneniach, a preto nepriaznivo neovplyvňuje obchodné podmienky, čo by bolo v rozpore so všeobecným záujmom. Preto je podpora zlučiteľná s článkom 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES.

5.   ZÁVER

(75)

Komisia konštatuje, že Holandsko neoprávnene poskytlo podporu v prospech FC Den Bosch v rozpore s článkom 108 ods. 3 zmluvy. Avšak štátna pomoc udelená FC Den Bosch v roku 2011 v hodnote 1,65 mil. EUR vo forme odstúpenia dlhu a 1,4 mil. EUR zaplatených za opustenie tréningového komplexu spĺňa požiadavky pre podporu na reštrukturalizáciu stanovenú v usmerneniach a možno ju považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3, písm. c) zmluvy.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc, ktorú Holandsko uplatnilo v prospech futbalového klubu FC Den Bosch z 's-Hertogenbosch v sume 3,05 milióna EUR je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 4. júla 2016

Za Komisiu

Margrethe VESTAGER

členka Komisie


(1)  Rozhodnutie komisie vo veci SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) – Holandsko pomoc poskytnutá určitým profesionálnym futbalovým klubom v Holandsku v období rokov 2008-11 – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 116, 23.4.2013, s. 19).

(2)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(3)  Článok 2 (2) prílohy odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúci sa definície mikro, malých a stredne veľkých podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36) (malý podnik je definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a jeho ročný obrat neprekročí 10 mil. EUR).

(4)  Nachádza sa na Jan Sluyterstraat v 's-Hertogenbosch.

(5)  Oznámenie Komisie – Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2); predĺžené oznámením Komisie týkajúcim sa predĺženia platnosti usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach z 1. októbra 2004 (Ú. v. EÚ C 296, 2.10.2012, s. 3).

(6)  Prípad SA.35131 (2013/N).

(7)  Oznámenie Komisie týkajúce sa prvkov podpory pri predaji pozemkov orgánmi verejnej správy (Ú. v. ES C 209, 10.7.1997, s. 3).

(*)  Dôverné informácie

(8)  Podľa článku 5:85 holandského občianskeho zákonníka, erfpacht (dlhodobé nájomné) je obmedzené vlastnícke právo, ktoré dáva majiteľovi, „nájomcovi“, právo na držbu a používanie nehnuteľnosti vlastnenej niekým iným.

(9)  Prípad T-11/95 BP ChemicalsKomisia EU:T:1998:199, odsek 170 ff; prípad C-399/10 P a C-401/10 P Bouygues a Bouygues Télécom v Komisia a ostatní EU:C:2013:175, odseky 103-104; a prípad T-1/12 Francúzsko v Komisia EU:T:2015:17, odsek 37.

(10)  Prípad C-39/94 SFEI a iné, ECLI:EU:C:1996:285, bod 60; Prípad C-342/96 Španielsko v Komisia, ECLI:EU:C:1999:210, bod 41.

(11)  V tomto ohľade pozri Prípad T-296/97 Alitalia v Komisia, ECLI:EU:T:2000:289, bod 81.

(12)  Napríklad v prípade Citynet Amsterdam Komisia usúdila, že tretinový podiel dvoch súkromných subjektov na celkových kapitálových investíciách do podniku (aj vzhľadom na celkovú akcionársku štruktúru a skutočnosť, že ich podiely sú dostatočné na sformovanie blokujúcej menšiny v prípade prijímania strategických rozhodnutí o podniku) možno pokladať za hospodársky významný [pozri rozhodnutie Komisie 2008/729/ES z 11. decembra 2007 o štátnej pomoci C53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) vo veci investície mesta Amsterdam do optickej prístupovej siete (Ú. v. EÚ L 247, 16.9.2008, s. 27), odôvodnenia 96-100].

(13)  Z toho dôvodu odpustenie dlhu zo strany obce nemožno porovnávať s rozhodnutím Komisie týkajúcim sa belgickej spoločnosti Sonaca v prípade SA.35131 (2013/N).

(14)  Podľa tohto testu by žiadna štátna pomoc nebola zahrnutá tak, kde bol za podobných okolností súkromný investor pôsobiaci v bežných trhových podmienkach v trhovom hospodárstve vyzvaný poskytnúť príjemcovi predmetné opatrenia.

(15)  Prípad C-325/08 Olympique Lyonnais ECLI:EU:C:2010:143, body 27 a 28; Prípad C519/04 P Meca-Medina a MajcenKomisia ECLI:EU:C:2006:492, bod 22; Prípad C-415/93 Bosman ECLI:EU:C:1995:463, bod 73.

(16)  Rozhodnutia Komisie týkajúce za Nemecka zo dňa 20. marca 2013 o Multifunktionsarena der Stadt Erfurt (prípad SA.35135 (2012/N)), bod 12 a Multifunktionsarena der Stadt Jena [prípad SA.35440 (2012/N)], súhrnné oznámenia v Ú. v. EÚ C 140, 18.5.2013, s. 1 a zo dňa 2. októbra 2013 o Fußballstadion Chemnitz [prípad SA.36105 (2013/N)], súhrnné oznámenie v Ú. v. EÚ C 50, 21.2.2014, s. 1, body 12-14; Rozhodnutia Komisie týkajúce sa Španielska zo dňa 18. decembra 2013 o možnej štátnej pomoci štyrom španielskym profesionálnym futbalovým klubom [prípad SA.29769 (2013/C)], bod 28, Real Madrid CF [prípad SA.33754 (2013/C)], bod 20 a údajná podpora v prospech troch futbalových klubov vo Valencii [prípad SA.36387 (2013/C)], bod 16, zverejnené v Ú. v. EÚ C 69, 7.3.2014, s. 99.

(17)  Pozri odôvodnenie 15 a poznámku pod čiarou č. 5.

(18)  Oznámenie Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2014, s. 1).


Top