Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1990

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/1990 zo 14. novembra 2016, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova. ) (EULEX KOSOVO)

OJ L 306, 15.11.2016, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1990/oj

15.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/16


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/1990

zo 14. novembra 2016,

ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (*) (EULEX KOSOVO)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 4. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/124/SZBP (1).

(2)

Rada 14. júna 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/947 (2), ktorým sa zmenila jednotná akcia 2008/124/SZBP, predĺžil sa mandát misie EULEX KOSOVO do 14. júna 2018 a stanovila sa nová finančná referenčná suma na vykonávanie jej mandátu v Kosove do 14. decembra 2016 a na podporu súdnych konaní postúpených do členských štátov do 14. júna 2017.

(3)

Na vykonávanie mandátu misie EULEX KOSOVO do 14. júna 2017 by sa mala stanoviť nová referenčná suma.

(4)

Žiadne ustanovenie tohto rozhodnutia nemožno vykladať v tom zmysle, že by ním bola dotknutá nezávislosť alebo autonómia sudcov a prokurátorov.

(5)

Vzhľadom na osobitnú povahu činnosti misie EULEX KOSOVO na podporu súdnych konaní postúpených do členských štátov je vhodné určiť v tomto rozhodnutí sumu predpokladanú na pokrytie podpory súdnych konaní postúpených do členských štátov a stanoviť plnenie príslušnej časti rozpočtu prostredníctvom grantu.

(6)

Pravidlá účasti na postupoch misie týkajúcich sa obstarávania a pravidlá o pôvode uplatniteľné na tovar, ktorý nakupuje, by sa mali zosúladiť s ustanoveniami pre iné civilné misie SBOP.

(7)

Jednotná akcia 2008/124/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Misia EULEX KOSOVO sa uskutoční v kontexte situácie, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by ohroziť splnenie cieľov vonkajšej činnosti Únie stanovených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Jednotná akcia 2008/124/SZBP sa mení takto:

1.

Článok 16 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO do 14. októbra 2010 je 265 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. októbra 2010 do 14. decembra 2011 je 165 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. decembra 2011 do 14. júna 2012 je 72 800 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. júna 2012 do 14. júna 2013 je 111 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. júna 2013 do 14. júna 2014 je 110 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. júna 2014 do 14. októbra 2014 je 34 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. októbra 2014 do 14. júna 2015 je 55 820 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. júna 2015 do 14. júna 2016 je 77 000 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. júna 2016 do 14. júna 2017 je 86 850 000 EUR.

Zo sumy uvedenej v deviatom pododseku je 34 500 000 EUR určených na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO na vykonávanie jej mandátu v Kosove od 15. júna do 14. decembra 2016 a 23 250 000 EUR od 15. decembra 2016 do 14. júna 2017; sumou 29 100 000 EUR sa pokryje podpora súdnych konaní postúpených do členských štátov od 15. júna 2016 do 14. júna 2017 a tiež sa ňou retroaktívne pokryjú výdavky, ktoré vznikli pri podpore súdnych konaní postúpených od 1. apríla 2016. Komisia podpíše dohodu o grante na uvedenú sumu s tajomníkom konajúcim v mene súdnej kancelárie poverenej správou postúpených súdnych konaní. Na túto dohodu o grante sa vzťahujú pravidlá pre granty stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (**).

O finančnej referenčnej sume na nasledujúce obdobie pre misiu EULEX KOSOVO rozhodne Rada.

(**)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).“"

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. Účasť fyzických a právnických osôb na zadávaní verejných zákaziek financovaných z rozpočtu misie je otvorená bez obmedzení. Na tovar zakúpený misiou EULEX KOSOVO sa okrem toho neuplatňuje pravidlo pôvodu.“

c)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   S výhradou súhlasu Komisie môže vedúci misie uzavierať technické dohody s členskými štátmi EÚ, zúčastnenými tretími štátmi a inými medzinárodnými aktérmi nasadenými v Kosove, pokiaľ ide o poskytovanie zariadenia, služieb a priestorov pre misiu EULEX KOSOVO. Postavenie zmluvného držiteľa zmlúv alebo dojednaní uzavretých zo strany plánovacieho tímu EÚ pre Kosovo (EUPT Kosovo) pre misiu EULEX KOSOVO počas plánovacej a prípravnej fázy sa podľa potreby prenesie na misiu EULEX KOSOVO. Majetok vo vlastníctve plánovacieho tímu EÚ pre Kosovo sa prenesie na misiu EULEX KOSOVO“.

2.

V článku 18 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   GT/VP sa týmto oprávňuje sprístupniť Organizácii Spojených národov, NATO/KFOR, iným tretím stranám, ktoré sa pripojili k tejto jednotnej akcii a Frontex-u utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vyhotovené na účely EULEX KOSOVO do úrovne príslušného utajenia, ktorá sa na každú z nich vzťahuje, v súlade s rozhodnutím 2013/488/EÚ. Na zjednodušenie tohto sa vytvoria miestne technické opatrenia.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. novembra 2016

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(*)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(1)  Jednotná akcia Rady 2008/124/SZBP zo 4. februára 2008 o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 92).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/947 zo 14. júna 2016, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 26).


Top