Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1986

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1986 z 30. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o podmienky a postupy vo vzťahu k Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktoré sa uplatnia na určenie toho, či nevymožiteľné sumy uhradia členské štáty

C/2016/3966

OJ L 306, 15.11.2016, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1986/oj

15.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1986

z 30. júna 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o podmienky a postupy vo vzťahu k Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktoré sa uplatnia na určenie toho, či nevymožiteľné sumy uhradia členské štáty

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 2 piaty pododsek,

keďže:

(1)

Ak sumu neoprávnene vyplatenú prijímateľovi nemožno vymôcť z dôvodu pochybenia alebo nedbanlivosti na strane členského štátu, členský štát je zodpovedný za vrátenie príslušnej sumy do rozpočtu Únie v súlade s článkom 30 ods. 2 štvrtým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 223/2014.

(2)

V doklade o nevymožiteľných sumách (2), ktorý predkladá certifikačný orgán Komisii každý rok od roku 2016 do roku 2025 (vrátane) ako súčasť ročných účtov v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. b) a článkom 48 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 223/2014, sa stanovujú nevymožiteľné sumy rozdelené podľa druhu výdavkov. Daný dokument by mal obsahovať aj jasné informácie o sumách, ktoré by sa podľa členského štátu nemali uhradiť do rozpočtu Únie, a to najmä preukázaním správnych a právnych opatrení prijatých členským štátom na účinné vymáhanie nevymožiteľných súm. Keďže však uvedený dokument odkazuje na sumy, ktoré už boli predtým zahrnuté do certifikovaných účtov predložených Komisii, mal by sa predložiť po prvýkrát v roku 2017.

(3)

V súlade s článkom 33 písm. b) a článkom 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 223/2014 odpočty uskutočnené pred predložením certifikovaných účtov nemožno považovať za vrátené sumy, ak sa týkajú výdavkov zahrnutých do žiadosti o záverečnú priebežnú platbu za daný účtovný rok, za ktorý sú účty pripravené. Malo by sa preto spresniť, že informácie o nevymožiteľných sumách predložené podľa tohto delegovaného nariadenia by sa mali týkať len súm, ktoré už boli zahrnuté do certifikovaných účtov predtým predložených Komisii.

(4)

Aby Komisia mohla rozhodnúť, či sa nevymožiteľné sumy majú vrátiť do rozpočtu Únie, členský štát by mal predložiť požadované informácie na úrovni každej operácie a prijímateľa pred uplynutím lehoty na predkladanie účtov stanovenej v článku 59 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (3). V súlade s uvedeným ustanovením by takisto malo byť možné predĺžiť lehotu na predloženie dokumentu o nevymožiteľných sumách.

(5)

Treba stanoviť kritériá, ktoré umožnia Komisii posúdiť, či sa členský štát dopustil pochybenia alebo nedbanlivosti pri vymáhaní sumy v priebehu správnych a právnych opatrení. Splnenie jedného alebo viacerých týchto kritérií by nemalo automaticky znamenať, že členský štát sa skutočne dopustil pochybenia alebo nedbanlivosti.

(6)

Z dôvodov právnej istoty by Komisia mala uzavrieť svoje posúdenie do stanoveného termínu a členské štáty by mali na posúdenie Komisie reagovať do ďalšieho stanoveného termínu. Z rovnakých dôvodov by Komisia mala byť schopná dokončiť svoje posúdenie aj vtedy, ak jej členský štát neposkytne dodatočné informácie. V prípadoch predchádzajúcich konkurzu alebo v prípadoch podozrenia z podvodu, ako sa uvádza v článku 30 ods. 2 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 223/2014, by sa však dané lehoty nemali uplatňovať.

(7)

Podľa článku 30 ods. 2 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 223/2014 môže členský štát rozhodnúť, že od prijímateľa nebude vymáhať sumu, ktorá bola neoprávnene vyplatená na úrovni operácie v danom účtovnom roku, ak nepresahuje bez úrokov 250 EUR v rámci príspevku z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond“). V tomto prípade sa suma nemusí vrátiť do rozpočtu Únie. O takýchto sumách de minimis sa nebudú požadovať žiadne informácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predkladanie informácií o nevymožiteľných sumách

1.   Ak sa členský štát domnieva, že suma neoprávnene vyplatená prijímateľovi, ktorá už bola predtým zahrnutá do certifikovaných účtov predložených Komisii, je nevymožiteľná, a dospel k záveru, že táto suma by sa nemala vrátiť do rozpočtu Únie, certifikačný orgán predloží Komisii žiadosť o potvrdenie uvedeného záveru.

2.   Certifikačný orgán predloží žiadosť uvedenú v odseku 1 na úrovni každej operácie vo forme stanovenej v prílohe k tomuto nariadeniu prostredníctvom systému elektronickej výmeny údajov uvedeného v článku 30 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 223/2014.

3.   Členský štát predloží žiadosť vypracovanú v súlade s odsekmi 1 a 2 každý rok od roku 2017 do roku 2025 (vrátane), a to do 15. februára za predchádzajúce účtovné roky. Komisia môže vo výnimočných prípadoch túto lehotu predĺžiť do 1. marca na základe žiadosti príslušného členského štátu.

Článok 2

Podmienky na určenie pochybenia alebo nedbanlivosti na strane členských štátov

O pochybení alebo nedbanlivosti na strane členských štátov svedčia tieto kritériá:

a)

členský štát nepredložil žiaden opis správnych a právnych opatrení (s uvedením dátumov), ktoré prijal s cieľom vymáhať príslušnú sumu [alebo znížiť či zrušiť úroveň podpory alebo stiahnuť dokument, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia podpory, uvedený v článku 32 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 223/2014, ak je takéto stiahnutie predmetom osobitného postupu];

b)

členský štát nepredložil kópiu prvého ani žiadneho následného príkazu na vymáhanie [ani žiadnu kópiu dokumentu, ktorým znižuje či zrušuje úroveň podpory alebo sťahuje dokument, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia podpory, uvedený v článku 32 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 223/2014, ak je takéto stiahnutie predmetom osobitného postupu];

c)

členský štát neinformoval o dátume poslednej platby verejného príspevku prijímateľovi danej operácie,ani nepredložil kópiu dokladu o tejto platbe;

d)

členský štát po zistení nezrovnalosti uskutočnil jednu alebo viac neoprávnených platieb prijímateľovi, pokiaľ ide o tú časť operácie, v ktorej sa vyskytla predmetná nezrovnalosť;

e)

členský štát do 12 mesiacov od zistenia nezrovnalosti nezaslal dokument o znížení úrovne podpory alebo stiahnutí dokumentu, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia podpory, uvedenom v článku 32 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 223/2014, ak je takéto stiahnutie predmetom osobitného postupu, ani neprijal žiadne rovnocenné rozhodnutie;

f)

členský štát nezačal vymáhacie konanie do 12 mesiacov od definitívneho zníženia alebo zrušenia podpory (buď na základe správneho, alebo súdneho konania alebo na základe súhlasu prijímateľa);

g)

členský štát nevyčerpal všetky možnosti vymáhania, ktoré poskytuje jeho inštitucionálny a právny rámec;

h)

členský štát v príslušných prípadoch neposkytol dokumenty týkajúce sa insolvenčného a konkurzného konania;

i)

členský štát neodpovedal na žiadosť Komisie o doplňujúce informácie v súlade s článkom 3.

Článok 3

Postup na určenie toho, či nevymožiteľné sumy uhradia členské štáty

1.   Na základe informácií predložených členskými štátmi v súlade s článkom 1, Komisia posúdi každý prípad s cieľom určiť, či je neúspešné vymáhanie sumy dôsledkom pochybenia alebo nedbanlivosti členského štátu, pričom riadne zohľadní osobitné okolnosti, ako aj inštitucionálny a právny rámec daného členského štátu. Ak je splnené jedno alebo viacero kritérií vymenovaných v článku 2, Komisia môže napriek tomu dospieť k záveru, že sa členský štát nedopustil pochybenia alebo nedbanlivosti.

2.   Komisia môže do 31. mája roku, v ktorom boli účty predložené:

a)

písomne požiadať členský štát, aby predložil ďalšie informácie o správnych a právnych opatreniach prijatých s cieľom vymáhať každý príspevok Únie, ktorý bol neoprávnene vyplatený prijímateľom, alebo

b)

písomne požiadať členský štát, aby pokračoval v postupe vymáhania.

Ak Komisia zvolila možnosť uvedenú v prvom pododseku písm. a), uplatňujú sa odseky 5 až 8.

3.   Lehota stanovená v odseku 2 písm. a) a b) sa nevzťahuje na nezrovnalosti, ktoré predchádzajú konkurzu, alebo na prípady podozrenia z podvodu.

4.   Ak Komisia nekoná podľa odseku 2 a v lehote v ňom stanovenej, príspevok Únie neuhrádza členský štát.

5.   Členský štát na žiadosť Komisie o poskytnutie informácií zaslanú podľa odseku 2 odpovie do troch mesiacov.

6.   Ak členský štát nepredloží ďalšie informácie požadované podľa odseku 2, Komisia pokračuje vo svojom posúdení na základe dostupných informácií.

7.   Do troch mesiacov od doručenia odpovede členského štátu alebo v prípade absencie odpovede v stanovenej lehote Komisia informuje členský štát, ak dospeje k záveru, že príspevok Únie by mal uhradiť členský štát, pričom uvedie, čo je základom pre jej záver, a požiada členský štát, aby jej do dvoch mesiacov predložil svoje pripomienky. Ak Komisia nekoná podľa predchádzajúcej vety a v lehote v nej stanovenej, príspevok Únie neuhrádza členský štát.

8.   Komisia dokončí svoje posúdenie na základe dostupných informácií do šiestich mesiacov po skončení lehoty na predloženie pripomienok členského štátu uvedenej v odseku 7 a ak trvá na svojom závere, že príspevok Únie uhrádza členský štát, prijme rozhodnutie. Ak Komisia nekoná podľa predchádzajúcej vety a v lehote v nej stanovenej, príspevok Únie neuhrádza členský štát.

Na výpočet príspevku Únie, ktorý má uhradiť členský štát, sa uplatňuje miera spolufinancovania na úrovni operačného programu stanovená vo finančnom pláne platnom v čase podania žiadosti.

Článok 4

Poskytovanie informácií o nevymožených sumách, ktoré nepresahujú 250 EUR v rámci príspevku z fondu

Ak sa členský štát rozhodne, že od prijímateľa nebude vymáhať sumu, ktorá bola ako príspevok z fondu neoprávnene vyplatená na úrovni operácie v danom účtovnom roku a ktorá bez úrokov nepresahuje 250 EUR, Komisii nie je potrebné poskytovať informácie podľa tohto nariadenia.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1.

(2)  Dodatok 4 k prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/341 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o vzory predkladania určitých informácií Komisii (Ú. v. EÚ L 60, 4.3.2015, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Predkladanie informácií o nevymožiteľných sumách – Operačný program potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci (OP I)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

Druh výdavkov (1)

Názov operácie a jej identifikačné číslo IT

Meno/názov prijímateľa

Dátum poslednej platby verejného príspevku prijímateľovi na príslušnú operáciu a doklad o tejto platbe

Charakter nezrovnalosti (charakter určí členský štát)

Subjekt, ktorý zistil nezrovnalosť (uveďte ktorý: riadiaci orgán, certifikačný orgán, orgán auditu alebo iný orgán alebo názov subjektu EÚ)

Dátum zistenia nezrovnalosti (2)

Celkové výdavky, ktoré boli deklarované ako nevymožiteľné

Verejné výdavky zodpovedajúce sumám deklarovaným ako nevymožiteľné

Výška nevymožiteľného príspevku Únie (3)

Účtovný rok(-y), v ktorom(-ých) boli deklarované výdavky zodpovedajúce nevymožiteľnému príspevku Únie

Rok začatia postupu vymáhania

Kópia prvého príkazu na vymáhanie a všetkých následných príkazov na vymáhanie (4)

Dátum stanovenia nevymožiteľnosti

Dôvod nevymožiteľnosti (5)

Dokumenty týkajúce sa konkurzných konaní (v príslušných prípadoch)

Uveďte, či by sa mal príspevok Únie hradiť z rozpočtu Únie (Áno/Nie) (6)

<type="S" maxlength="500" input="S">

<type="S" maxlength="250" input="M">  (7)

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M"> + <ATT>

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="D" input="S">

<type="D" input="M">

<ATT>

<type="D" input="M">

<type="S" maxlength="500" input="M">

<ATT>

<type="B" input="M">

Technická pomoc

Operácia 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operácia 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Typ materiálnej pomoci 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Typ materiálnej pomoci 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Typ materiálnej pomoci n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 


Predkladanie informácií o nevymožiteľných sumách – Operačný program sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb (OP II)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

Druh výdavkov (8)

Názov operácie a jej identifikačné číslo IT

Meno/názov prijímateľa

Dátum poslednej platby verejného príspevku prijímateľovi na príslušnú operáciu a doklad o tejto platbe

Charakter nezrovnalosti (charakter určí členský štát)

Subjekt, ktorý zistil nezrovnalosť (uveďte ktorý: riadiaci orgán, certifikačný orgán, orgán auditu alebo iný orgán alebo názov subjektu EÚ)

Dátum zistenia nezrovnalosti (9)

Celkové výdavky, ktoré boli deklarované ako nevymožiteľné

Verejné výdavky zodpovedajúce sumám deklarovaným ako nevymožiteľné

Výška nevymožiteľného príspevku Únie (10)

Účtovný rok(-y), v ktorom(-ých) boli deklarované výdavky zodpovedajúce nevymožiteľnému príspevku Únie

Rok začatia postupu vymáhania

Kópia prvého príkazu na vymáhanie a všetkých následných príkazov na vymáhanie (11)

Dátum stanovenia nevymožiteľnosti

Dôvod nevymožiteľnosti (12)

Dokumenty týkajúce sa konkurzných konaní (v príslušných prípadoch)

Uveďte, či by sa mal príspevok Únie hradiť z rozpočtu Únie (Áno/Nie) (13)

<type="S" maxlength="500" input="S">

<type="S" maxlength="250" input="M">  (14)

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M"> + <ATT>

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="D" input="S">

<type="D" input="M">

<ATT>

<type="D" input="M">

<type="S" maxlength="500" input="M">

<ATT>

<type="B" input="M">

Technická pomoc

Operácia 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operácia 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Typ opatrenia 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Typ opatrenia 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Typ opatrenia n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 


(1)  Príslušné informácie poskytnuté v účtoch v súlade s dodatkom 4 prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/341. Informácie sa vykazujú podľa typu materiálnej pomoci a podľa jednotlivých operácií.

(2)  Dátum vydania prvého správneho alebo súdneho zistenia nezrovnalosti.

(3)  Vypočítaná na základe miery spolufinancovania na úrovni operačného programu, ako sa stanovuje vo finančnom pláne platnom v čase podania žiadosti.

(4)  Okrem toho v príslušných prípadoch kópia dokumentu o znížení/zrušení úrovne podpory a/alebo stiahnutí dokumentu, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia podpory, uvedeného v článku 32 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 223/2014.

(5)  Uveďte, či je dôvodom nevymožiteľnosti konkurz prijímateľa. Ak nie, uveďte, o aký dôvod ide.

(6)  V prípade žiadosti o úhradu príspevku Únie z rozpočtu Únie členský štát potvrdí, že vyčerpal všetky možnosti vymáhania, ktoré sú k dispozícii vo vnútroštátnom právnom a inštitucionálnom rámci.

(7)  Vysvetlivky k vlastnostiam polí: typ: N = číslo, D = dátum, S = reťazec, Cu = mena. B = booleovský – vstup: M = manuálne, S = výber, G = vygenerované systémom – „maxlength“ = maximálny počet znakov vrátane medzier – ATT: prílohy.

(8)  Príslušné informácie poskytnuté v účtoch podľa dodatku 4 prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 2015/341. Informácie sa vykazujú podľa typu opatrenia a podľa jednotlivých operácií.

(9)  Dátum vydania prvého správneho alebo súdneho zistenia nezrovnalosti.

(10)  Vypočítaná na základe miery spolufinancovania na úrovni operačného programu, ako sa stanovuje vo finančnom pláne platnom v čase podania žiadosti.

(11)  Okrem toho v príslušných prípadoch kópia dokumentu o znížení/zrušení úrovne podpory a/alebo stiahnutí dokumentu, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia podpory, uvedeného v článku 32 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 223/2014.

(12)  Uveďte, či je dôvodom nevymožiteľnosti konkurz prijímateľa. Ak nie, uveďte, o aký dôvod ide.

(13)  V prípade žiadosti o úhradu príspevku Únie z rozpočtu Únie členský štát potvrdí, že vyčerpal všetky možnosti vymáhania, ktoré sú k dispozícii vo vnútroštátnom právnom a inštitucionálnom rámci.

(14)  Vysvetlivky k vlastnostiam polí: typ: N = číslo, D = dátum, S = reťazec, Cu = mena. B = booleovský – vstup: M = manuálne, S = výber, G = vygenerované systémom – „maxlength“ = maximálny počet znakov vrátane medzier – ATT: prílohy.


Top