Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1910

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1910 z 28. októbra 2016 o rovnocennosti medzi požiadavkami určitých tretích krajín na vykazovanie platieb vládam a požiadavkami kapitoly 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (Text s významom pre EHP)

C/2016/6861

OJ L 295, 29.10.2016, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1910/oj

29.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/82


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1910

z 28. októbra 2016

o rovnocennosti medzi požiadavkami určitých tretích krajín na vykazovanie platieb vládam a požiadavkami kapitoly 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (1), a najmä na jej článok 47,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (2), a najmä na jej článok 6,

keďže:

(1)

Účelom posúdenia rovnocennosti uvedeného v článku 46 smernice 2013/34/EÚ je znížiť administratívne zaťaženie a vyhnúť sa problému dvojitého vykazovania v prípade veľkých podnikov a všetkých subjektov verejného záujmu pôsobiacich v ťažobnom priemysle alebo v oblasti klčovania pralesov, ktoré vypracúvajú a zverejňujú správy o platbách vládam uvedených v článku 42 smernice 2013/34/EÚ. Podľa článku 6 smernice 2004/109/ES majú emitenti pôsobiaci v oblasti ťažobného priemyslu alebo v oblasti klčovania pralesov v zmysle kapitoly 10 uvedenej smernice vypracovať každý rok aj správu o platbách vládam.

(2)

Článkom 46 smernice 2013/34/EÚ sa podniky pôsobiace v ťažobnom priemysle, ako aj podniky pôsobiace v oblasti klčovania pralesov oslobodzujú od vypracúvania a uverejňovania správy o platbách vládam v súlade s požiadavkami kapitoly 10 smernice 2013/34/EÚ do tej miery, že podniky uvedené platby zverejňujú na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z rovnocenných požiadaviek tretej krajiny na vykazovanie. Takáto právna povinnosť môže fakticky významne vplývať na materskú spoločnosť pre povinnosti dcérskych spoločností. V takom prípade by podniky mali svoje správy o platbách, ktoré podliehajú právnym požiadavkám na vykazovanie v určitých tretích krajinách, predkladať v súlade s požiadavkami na vykazovanie týchto tretích krajín, ktoré sa považujú za rovnocenné. V prípade všetkých ostatných platieb by tieto podniky mali podávali správy podľa príslušných požiadaviek, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch Únie. Dotknuté podniky by mali naďalej plniť povinnosť zverejňovať uvedenú správu v súlade s právnymi predpismi jednotlivých členských štátov v súlade s kapitolou 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES (3), a to vrátane lehôt stanovených členskými štátmi na zverejňovanie dokumentov.

(3)

Rovnocennosť požiadaviek tretích krajín na vykazovanie by sa mala posudzovať na základe kritérií stanovených v článku 46 ods. 3 smernice 2013/34/EÚ. Kritériá sa týkajú najmä cieľových podnikov, cieľových príjemcov platieb, zachytených platieb, započítania zachytených platieb, rozdelenia zachytených platieb, spúšťacích mechanizmov vykazovania na konsolidovanom základe, prostriedkov vykazovania, frekvencie vykazovania a opatrení na zamedzenie obchádzania zverejňovania.

(4)

Kanada prijala požiadavky na vykazovanie týkajúce sa platieb vládam [Extractive Sector Transparency Measures Act (zákon o opatreniach transparentnosti v oblasti ťažobného priemyslu) z 22. júna 2015 a súvisiace technické špecifikácie k vykazovaniu]. So zreteľom na kritériá uvedené v článku 46 ods. 3 smernice 2013/34/EÚ uvedené požiadavky na vykazovanie dosahujú vecné výsledky rovnocenné s ustanoveniami obsiahnutými v kapitole 10 smernice 2013/34/EÚ a článku 6 smernice 2004/109/ES. Uvedené požiadavky na vykazovanie sú určené len podnikom a emitentom, ktorí pôsobia v ťažobnom priemysle. Treba preto konštatovať, že požiadavky Kanady na vykazovanie platieb uhrádzaných vládam podnikmi a emitentmi by sa mali považovať za rovnocenné s požiadavkami kapitoly 10 smernice 2013/34/EÚ, iba pokiaľ ide o ich činnosti v ťažobnom priemysle.

(5)

Pravidelným preskúmavaním požiadaviek na vykazovanie platieb vládam, ktoré je uplatniteľné v tretích krajinách, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, nemá vplyv na možnosť Komisie vykonať osobitné preskúmanie, ak si vývoj situácie vyžaduje, aby Komisia prehodnotila rovnocennosť udelenú týmto rozhodnutím. Takéto opätovné posúdenie by mohlo viesť k zrušeniu tohto rozhodnutia.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 50 ods. 1 smernice 2013/34/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 47 smernice 2013/34/EÚ a článku 6 smernice 2004/109/ES sa požiadavky tretích krajín uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu na vykazovanie, ktoré sú uplatniteľné na podniky a emitentov pôsobiacich v oblasti ťažobného priemyslu, ako sa uvádza v článku 41 ods. 1 smernice 2013/34/EÚ, považujú za rovnocenné s požiadavkami kapitoly 10 smernice 2013/34/EÚ o platbách vládam.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11).


PRÍLOHA

ZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN NA ÚČELY ČLÁNKU 1 (PODNIKY A EMITENTI PÔSOBIACI V OBLASTI ŤAŽOBNÉHO PRIEMYSLU)

1.

Kanada


Top