Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1904

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1904 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014, pokiaľ ide o intervenciu v súvislosti s produktom (Text s významom pre EHP)

C/2016/4369

OJ L 295, 29.10.2016, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1904/oj

29.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/11


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1904

zo 14. júla 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014, pokiaľ ide o intervenciu v súvislosti s produktom

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 8 a článok 17 ods. 7,

keďže:

(1)

V tomto nariadení sa spresňujú určité aspekty intervenčných právomocí udelených príslušným orgánom a vo výnimočných prípadoch aj Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), ktorý je zriadený a vykonáva svoje právomoci v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (2), pokiaľ ide o kritériá a faktory, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní existencie závažnej obavy týkajúcej sa ochrany investorov alebo ohrozenia riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo ohrozenia stability celého finančného systému alebo jeho časti v Únii, resp. aspoň v jednom členskom štáte.

(2)

Mal by sa vytvoriť zoznam kritérií a faktorov, ktoré príslušné orgány a orgán EIOPA majú zohľadniť pri určovaní takejto obavy alebo ohrozenia, s cieľom zabezpečiť jednotný prístup a zároveň povoliť prijatie primeraného opatrenia, ak nastanú nepredvídateľné nepriaznivé udalosti alebo vývoj. Existencia „ohrozenia“ – čo je jedna zo základných podmienok intervencie z hľadiska riadneho fungovania a integrity finančných či komoditných trhov alebo stability finančného systému – si vyžaduje vyššiu prahovú hodnotu než pre existenciu „závažnej obavy“, ktorá je základnou podmienkou intervencie z dôvodu ochrany investorov. Potreba posúdiť všetky kritériá a faktory, ktorými sa môže konkrétna situácia vyznačovať, by však nemala brániť príslušným orgánom a orgánu EIOPA v tom, aby uplatnili dočasnú intervenčnú právomoc, ak k takejto obave alebo ohrozeniu vedie len jeden z faktorov alebo kritérií.

(3)

Ustanovenia tohto nariadenia sú úzko prepojené, keďže sa týkajú intervenčných právomocí v súvislosti s produktom, ktoré boli zverené vnútroštátnym príslušným orgánom aj orgánu EIOPA. V záujme zabezpečenia súdržnosti medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom uľahčiť komplexný prehľad zúčastneným stranám, a najmä orgánu EIOPA a príslušným orgánom vykonávajúcim intervenčné právomoci, je potrebné zahrnúť tieto ustanovenia do jedného nariadenia.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kritériá a faktory na účely dočasných intervenčných právomocí orgánu EIOPA v súvislosti s produktom

[článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014]

1.   Na účely článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 orgán EIOPA posúdi relevantnosť všetkých faktorov a kritérií uvedených v odseku 2 a pri určovaní toho, kedy marketing, distribúcia alebo predaj určitých investičných produktov založených na poistení alebo určitý typ finančnej činnosti alebo postupu vedie k závažnej obave týkajúcej sa ochrany investorov alebo ohrozeniu riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo ohrozeniu stability celého finančného systému Únie či jeho časti, zohľadňuje všetky relevantné faktory a kritériá.

Na účely prvého pododseku môže orgán EIOPA na základe jedného alebo viacerých z týchto faktorov alebo kritérií určiť, že existuje závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo ohrozenie stability celého finančného systému Únie alebo jeho časti.

2.   Faktory a kritériá, ktoré má orgán EIOPA posúdiť s cieľom určiť, či existuje závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo ohrozenie stability celého finančného systému Únie alebo jeho časti, sú tieto:

a)

stupeň zložitosti investičného produktu založeného na poistení alebo určitého typu finančnej činnosti alebo postupu poisťovne alebo zaisťovne, najmä s prihliadnutím na:

typ podkladových aktív a stupeň transparentnosti podkladových aktív,

stupeň transparentnosti nákladov a poplatkov spojených s investičným produktom založeným na poistení, finančnou činnosťou alebo finančným postupom, a najmä nedostatočnú transparentnosť vyplývajúcu z viacerých úrovní nákladov a poplatkov,

zložitosť výpočtu výkonnosti, najmä s prihliadnutím na to, či výnos závisí od výkonnosti jedného alebo viacerých podkladových aktív, ktoré sú zase ovplyvnené inými faktormi,

povahu a rozsah akýchkoľvek rizík,

to, či je investičný produkt alebo služba založená na poistení viazaná na iné produkty alebo služby, alebo

zložitosť všetkých podmienok,

b)

veľkosť možných negatívnych dôsledkov, najmä s ohľadom na:

nominálnu hodnotu investičného produktu založeného na poistení,

počet zapojených klientov, investorov alebo účastníkov trhu,

relatívny podiel produktu v portfóliách investorov,

pravdepodobnosť, rozsah a povahu prípadných negatívnych dôsledkov vrátane výšky potenciálnej straty,

predpokladané trvanie negatívnych dôsledkov,

objem prémie,

počet zapojených sprostredkovateľov,

rast trhu alebo predaja,

priemernú sumu, ktorú jednotliví investori investovali do investičného produktu založeného na poistení,

úroveň krytia vymedzenú v práve týkajúcom sa vnútroštátnych systémov náhrad pre poistených, ak takýto systém existuje, alebo

hodnotu technických rezerv s ohľadom na investičné produkty založené na poistení,

c)

typ investorov zapojených do finančnej činnosti alebo finančného postupu alebo investorov, pre ktorých sa investičný produkt založený na poistení ponúka na trhu alebo predáva, najmä s prihliadnutím na:

to, či je investor retailový klient, profesionálny klient alebo spôsobilá protistrana v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (3),

vlastnosti charakterizujúce zručnosti a schopnosti investorov vrátane úrovne vzdelania, skúseností s podobnými investičnými produktmi založenými na poistení alebo predajnými praktikami,

vlastnosti charakterizujúce hospodársku situáciu investorov vrátane ich príjmu a majetku,

kľúčové finančné ciele investorov vrátane dôchodkového sporenia a potreby krytia rizika,

to, či sa produkt alebo služba predáva investorom mimo určeného cieľového trhu alebo či cieľový trh nebol náležite identifikovaný, alebo

oprávnenosť krytia systémom náhrad pre poistených, ak vnútroštátne systémy náhrad pre poistených existujú,

d)

stupeň transparentnosti investičného produktu založeného na poistení alebo typu činnosti alebo postupu, najmä s prihliadnutím na:

typ a transparentnosť podkladových aktív,

všetky skryté náklady a poplatky,

používanie metód na upútanie pozornosti investorov, ktoré však nevyhnutne nemusia odzrkadľovať vhodnosť alebo celkovú kvalitu investičného produktu založeného na poistení alebo finančnej činnosti či finančného postupu,

povahu rizík a transparentnosť rizík,

používanie názvov produktov alebo terminológie alebo iných informácií, z ktorých vyplýva, že úroveň bezpečnosti alebo výnosu je vyššia, než je v skutočnosti možné alebo pravdepodobné, alebo z ktorých vyplýva, že produkt má vlastnosti, ktoré neexistujú; alebo

to, či existovali nedostatočné alebo nedostatočne spoľahlivé informácie o investičnom produkte založenom na poistení, aby účastníkom trhu, ktorým sú určené, umožnili vytvoriť si úsudok, s prihliadnutím na povahu a typ investičných produktov založených na poistení,

e)

osobitné vlastnosti alebo podkladové aktíva investičného produktu založeného na poistení, finančnej činnosti alebo finančného postupu vrátane všetkých vnorených pákových efektov, najmä s prihliadnutím na:

pákový efekt vlastný pre daný produkt,

pákový efekt v dôsledku financovania, alebo

vlastnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov,

f)

existencia a úroveň rozdielov medzi očakávaným výnosom alebo ziskom pre investorov a rizikom straty, pokiaľ ide o investičný produkt založený na poistení, finančnú činnosť alebo finančný postup, najmä s prihliadnutím na:

náklady na štruktúrovanie takéhoto investičného produktu založeného na poistení, finančnej činnosti alebo finančného postupu a iné náklady,

rozdiely vo vzťahu k riziku emitenta, ktoré si ponecháva emitent, alebo

profil rizika/výnosu,

g)

jednoduchosť, s akou môžu investori predať príslušný investičný produkt založený na poistení alebo prejsť na iný produkt, a náklady s tým spojené, najmä s prihliadnutím na:

prekážky pri zmene investičnej stratégie vo vzťahu k poistnej zmluve;

to, že predčasné odstúpenie nie je zmluvne povolené alebo je fakticky nemožné, alebo

akékoľvek iné prekážky ukončenia,

h)

stanovovanie cien a súvisiace náklady investičného produktu založeného na poistení, finančnej činnosti alebo finančného postupu, najmä s prihliadnutím na:

používanie skrytých alebo sekundárnych poplatkov, alebo

poplatky, ktoré nezodpovedajú úrovni distribúcie služby, ktorú poskytujú sprostredkovatelia poistenia,

i)

stupeň inovácie investičného produktu založeného na poistení, finančnej činnosti alebo finančného postupu, najmä s prihliadnutím na:

stupeň inovácie súvisiacej so štruktúrou investičného produktu založeného na poistení, finančnej činnosti alebo finančného postupu vrátane vkladania a spustenia,

stupeň inovácie v súvislosti s distribučným modelom alebo dĺžkou sprostredkovateľského reťazca,

rozsah šírenia inovácie vrátane toho, či je investičný produkt založený na poistení, finančná činnosť alebo finančný postup inovatívny pre osobitné kategórie investorov,

inovácie zahŕňajúce pákový efekt,

nedostatok transparentnosti podkladových aktív, alebo

minulé skúsenosti na trhu s podobnými investičnými produktmi založenými na poistení alebo predajnými praktikami pre investičné produkty založené na poistení,

j)

predajné praktiky spojené s investičným produktom založeným na poistení, najmä s prihliadnutím na:

použité komunikačné a distribučné kanály,

informačné, marketingové alebo iné propagačné materiály súvisiace s investíciou, alebo

to, či rozhodnutie o kúpe je sekundárne alebo terciárne po predchádzajúcom nákupe;

k)

finančná a obchodná situácia emitenta investičného produktu založeného na poistení, najmä s prihliadnutím na:

finančnú situáciu emitenta, alebo

vhodnosť zaistných zmlúv, pokiaľ ide o investičné produkty založené na poistení,

l)

to, či podkladové aktíva investičného produktu založeného na poistení alebo finančné činnosti či finančný postup predstavuje vysoké riziko pre vykonávanie transakcií uzavretých účastníkmi alebo investormi na príslušnom trhu;

m)

to, či vlastnosti investičného produktu založeného na poistení vytvárajú osobitné riziko, že by sa mohol použiť na účely finančnej trestnej činnosti, a najmä to, či by tieto vlastnosti mohli prípadne podnecovať k využívaniu investičného produktu založeného na poistení na:

akýkoľvek podvod alebo nepoctivé konanie,

pochybenie alebo zneužitie informácií vo vzťahu k finančnému trhu,

manipulovanie s príjmami z trestnej činnosti,

financovanie terorizmu alebo

uľahčenie prania špinavých peňazí,

n)

to, či finančná činnosť alebo finančný postup predstavuje mimoriadne vysoké riziko pre odolnosť alebo hladké fungovanie trhov,

o)

to, či investičný produkt založený na poistení, finančná činnosť alebo finančný postup by mohli viesť k významným a umelým rozdielom medzi cenami derivátu a cenami na podkladovom trhu,

p)

to, či investičný produkt založený na poistení, finančný postup alebo finančná činnosť predstavuje vysoké riziko pre infraštruktúru trhu alebo platobných systémov vrátane systémov obchodovania, zúčtovania a vyrovnania,

q)

či investičný produkt založený na poistení, finančná činnosť alebo finančný postup môže ohroziť dôveru investorov vo finančný systém, alebo

r)

či investičný produkt založený na poistení, finančný postup alebo finančná činnosť predstavuje vysoké riziko narušenia pre finančné inštitúcie považované za dôležité pre finančný systém Únie.

Článok 2

Kritériá a faktory, ktoré príslušné orgány majú zohľadniť na účely intervenčných právomocí v súvislosti s investičným produktom založeným na poistení

[článok 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014]

1.   Na účely článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 príslušné orgány posúdia relevantnosť všetkých faktorov a kritérií uvedených v odseku 2 a pri určovaní toho, kedy marketing, distribúcia alebo predaj určitých investičných produktov založených na poistení alebo určitý typ finančnej činnosti alebo postupu vedie k závažnej obave týkajúcej sa ochrany investorov alebo ohrozeniu riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo ohrozeniu stability celého finančného systému alebo jeho časti aspoň v jednom členskom štáte, zohľadnia všetky relevantné faktory a kritériá.

Na účely prvého pododseku môžu príslušné orgány na základe jedného alebo viacerých z týchto faktorov a kritérií určiť, že existuje závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo ohrozenie stability celého finančného systému alebo jeho časti aspoň v jednom členskom štáte.

2.   Faktory a kritériá, ktoré majú príslušné orgány posúdiť s cieľom určiť, či existuje závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo ohrozenie stability celého finančného systému alebo jeho časti aspoň v jednom členskom štáte, sú tieto:

a)

stupeň zložitosti investičného produktu založeného na poistení alebo určitého typu finančnej činnosti alebo postupu poisťovne alebo zaisťovne, najmä s prihliadnutím na:

typ podkladových aktív a stupeň transparentnosti podkladových aktív,

stupeň transparentnosti nákladov a poplatkov spojených s investičným produktom založeným na poistení, finančnou činnosťou alebo finančným postupom, a najmä nedostatočnú transparentnosť vyplývajúcu z viacerých úrovní nákladov a poplatkov,

zložitosť výpočtu výkonnosti s prihliadnutím na to, či výnos závisí od výkonnosti jedného alebo viacerých podkladových aktív, ktoré sú zase ovplyvnené inými faktormi,

povahu a rozsah akýchkoľvek rizík,

to, či je investičný produkt založený na poistení viazaný na iné produkty alebo služby, alebo

zložitosť všetkých podmienok,

b)

veľkosť možných negatívnych dôsledkov, najmä s ohľadom na:

nominálnu hodnotu investičného produktu založeného na poistení,

počet zapojených klientov, investorov alebo účastníkov trhu,

relatívny podiel produktu v portfóliách investorov,

pravdepodobnosť, rozsah a povahu prípadných negatívnych dôsledkov vrátane výšky potenciálnej straty,

predpokladané trvanie negatívnych dôsledkov,

objem prémie,

počet zapojených sprostredkovateľov,

rast trhu alebo predaja,

priemernú sumu, ktorú jednotliví investori investovali do investičného produktu založeného na poistení,

úroveň krytia vymedzenú v práve týkajúcom sa vnútroštátnych systémov náhrad pre poistených, ak takýto systém existuje, alebo

hodnotu technických rezerv s ohľadom na investičné produkty založené na poistení,

c)

typ investorov zapojených do finančnej činnosti alebo finančného postupu alebo investorov, pre ktorých sa investičný produkt založený na poistení ponúka na trhu alebo predáva, najmä s prihliadnutím na:

to, či je investor retailový klient, profesionálny klient alebo spôsobilá protistrana v zmysle vymedzenia v smernici 2014/65/EÚ,

zručnosti a schopnosti investorov vrátane úrovne vzdelania, skúseností s podobnými investičnými produktmi založenými na poistení alebo predajnými praktikami,

ekonomickú situáciu investorov vrátane ich príjmu a majetku,

kľúčové finančné ciele investorov vrátane dôchodkového sporenia a potreby krytia rizika,

to, či sa produkt alebo služba predáva investorom mimo určeného cieľového trhu alebo či cieľový trh nebol náležite identifikovaný, alebo

oprávnenosť krytia systémom náhrad pre poistených, ak vnútroštátne systémy náhrad pre poistených existujú,

d)

stupeň transparentnosti investičného produktu založeného na poistení alebo typu činnosti alebo postupu, najmä s prihliadnutím na:

typ a transparentnosť podkladových aktív,

všetky skryté náklady a poplatky,

používanie metód na upútanie pozornosti investorov, ktoré však nevyhnutne nemusia odzrkadľovať vhodnosť alebo celkovú kvalitu investičného produktu založeného na poistení alebo finančnej činnosti či finančného postupu,

povahu rizík a transparentnosť rizík,

používanie názvov produktov alebo terminológie alebo iných informácií, z ktorých vyplýva, že úrovne bezpečnosti alebo výnosu sú vyššie, než je v skutočnosti možné alebo pravdepodobné, alebo z ktorých vyplýva, že produkt má vlastnosti, ktoré neexistujú; alebo

to, či existovali nedostatočné alebo nedostatočne spoľahlivé informácie o investičnom produkte založenom na poistení, aby účastníkom trhu, ktorým sú určené, umožnili vytvoriť si úsudok, s prihliadnutím na povahu a typ investičných produktov založených na poistení,

e)

osobitné vlastnosti alebo podkladové aktíva investičného produktu založeného na poistení, finančnej činnosti alebo finančného postupu vrátane všetkých vnorených pákových efektov, najmä s prihliadnutím na:

pákový efekt vlastný pre daný produkt,

pákový efekt v dôsledku financovania, alebo

vlastnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov,

f)

existencia a úroveň rozdielov medzi očakávaným výnosom alebo ziskom pre investorov a rizikom straty, pokiaľ ide o investičný produkt založený na poistení, finančnú činnosť alebo finančný postup, najmä s prihliadnutím na:

náklady na štruktúrovanie takéhoto investičného produktu založeného na poistení, finančnej činnosti alebo finančného postupu a iné náklady,

rozdiely vo vzťahu k riziku emitenta, ktoré si ponecháva emitent, alebo

profil rizika/výnosu,

g)

jednoduchosť, s akou môžu investori predať príslušný investičný produkt založený na poistení alebo prejsť na iný produkt, a náklady s tým spojené, najmä s prihliadnutím na:

prekážky pri zmene investičnej stratégie vo vzťahu k poistnej zmluve;

to, že predčasné odstúpenie nie je povolené, alebo je povolené za takej zmluvnej podmienky, že ho možno považovať za nepovolené, alebo

akékoľvek iné prekážky ukončenia,

h)

stanovovanie cien a súvisiace náklady investičného produktu založeného na poistení, finančnej činnosti alebo finančného postupu, najmä s prihliadnutím na:

používanie skrytých alebo sekundárnych poplatkov, alebo

poplatky, ktoré nezodpovedajú úrovni distribúcie služby, ktorú poskytujú sprostredkovatelia poistenia,

i)

stupeň inovácie investičného produktu založeného na poistení, finančnej činnosti alebo finančného postupu, najmä s prihliadnutím na:

stupeň inovácie súvisiacej so štruktúrou investičného produktu založeného na poistení, finančnej činnosti alebo finančného postupu vrátane vkladania a spustenia,

stupeň inovácie v súvislosti s distribučným modelom alebo dĺžkou sprostredkovateľského reťazca,

rozsah šírenia inovácie vrátane toho, či je investičný produkt založený na poistení, finančná činnosť alebo finančný postup inovatívny pre osobitné kategórie investorov,

inovácie zahŕňajúce pákový efekt,

nedostatok transparentnosti podkladových aktív, alebo

minulé skúsenosti na trhu s podobnými investičnými produktmi založenými na poistení alebo predajnými praktikami pre investičné produkty založené na poistení,

j)

predajné praktiky spojené s investičným produktom založeným na poistení, najmä s prihliadnutím na:

použité komunikačné a distribučné kanály,

informačné, marketingové alebo iné propagačné materiály súvisiace s investíciou, alebo

to, či rozhodnutie o kúpe je sekundárne alebo terciárne po predchádzajúcom nákupe;

k)

finančná a obchodná situácia emitenta investičného produktu založeného na poistení, najmä s prihliadnutím na:

finančnú situáciu emitenta, alebo

vhodnosť zaistných zmlúv, pokiaľ ide o investičné produkty založené na poistení,

l)

to, či podkladové aktíva investičného produktu založeného na poistení alebo finančné činnosti či finančný postup predstavuje vysoké riziko pre vykonávanie transakcií uzavretých účastníkmi alebo investormi na príslušnom trhu;

m)

to, či vlastnosti investičného produktu založeného na poistení vytvárajú osobitné riziko, že by sa mohol použiť na účely finančnej trestnej činnosti, a najmä to, či by tieto vlastnosti mohli prípadne podnecovať k využívaniu investičného produktu založeného na poistení na:

akýkoľvek podvod alebo nepoctivé konanie,

pochybenie alebo zneužitie informácií vo vzťahu k finančnému trhu,

manipulovanie s príjmami z trestnej činnosti,

financovanie terorizmu alebo

uľahčenie prania špinavých peňazí,

n)

to, či finančná činnosť alebo finančný postup predstavuje mimoriadne vysoké riziko pre odolnosť alebo hladké fungovanie trhov,

o)

to, či investičný produkt založený na poistení, finančná činnosť alebo finančný postup by mohli viesť k významným a umelým rozdielom medzi cenami derivátu a cenami na podkladovom trhu,

p)

to, či investičný produkt založený na poistení, finančný postup alebo finančná činnosť predstavujú riziká pre infraštruktúru trhu alebo platobných systémov vrátane systémov obchodovania, zúčtovania a vyrovnania,

q)

či investičný produkt založený na poistení, finančná činnosť alebo finančný postup môže ohroziť dôveru investorov vo finančný systém, alebo

r)

či investičný produkt založený na poistení, finančný postup alebo finančná činnosť predstavuje vysoké riziko narušenia pre finančné inštitúcie považované za dôležité pre finančný systém členského štátu dotknutého príslušného orgánu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 31. decembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).


Top