Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1903

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1903 z 28. októbra 2016, ktorým sa na rok 2017 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/72

OJ L 295, 29.10.2016, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1903/oj

29.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/1903

z 28. októbra 2016,

ktorým sa na rok 2017 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/72

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 43 ods. 3 zmluvy sa stanovuje, že Rada má na návrh Komisie prijať opatrenia týkajúce sa stanovovania a prideľovania rybolovných možností.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (1) vyžaduje, aby sa prijali opatrenia zamerané na ochranu s ohľadom na dostupné vedecké, technické a hospodárske odporúčania v príslušných prípadoch vrátane správ, ktoré vypracúva Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo a iné poradné orgány, a rovnako s ohľadom na každé odporúčanie poradných rád a spoločných odporúčaní, ktoré vypracujú členské štáty.

(3)

Povinnosťou Rady je prijať opatrenia týkajúce sa stanovovania a prideľovania rybolovných možností a v prípade potreby aj určitých podmienok, ktoré s nimi funkčne súvisia. Rybolovné možnosti by sa mali rozdeliť medzi členské štáty tak, aby sa každému členskému štátu zabezpečila relatívna stabilita rybolovných činností v prípade každej populácie rýb alebo rybolovnej oblasti a aby sa náležite zohľadňovali ciele spoločnej rybárskej politiky (SRP) stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 ustanovuje, že cieľom SRP je dosiahnuť mieru využívania na úrovni maximálneho udržateľného výnosu pokiaľ možno do roku 2015 a postupne a progresívne, pre všetky populácie najneskôr do roku 2020.

(5)

Celkový povolený výlov (TAC) by sa mal preto v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 stanoviť na základe dostupných vedeckých odporúčaní, pričom by sa mali zohľadniť biologické a sociálno-ekonomické aspekty a zároveň by sa malo zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s jednotlivými sektormi rybolovu; je tiež dôležité zohľadniť stanoviská vyjadrené počas konzultácií so zainteresovanými stranami.

(6)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 (2) sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (ďalej len „plán“). Cieľom plánu je zabezpečiť, aby využívanie živých morských biologických zdrojov viedlo k obnove a zachovaniu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Na tento účel sa má cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti pre príslušné populácie vyjadrená v rozpätí hodnôt dosiahnuť čo najskôr a postupne a progresívne do roku 2020. Je vhodné stanoviť obmedzenia výlovu uplatniteľné v roku 2017 na populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori so zreteľom na dosiahnutie cieľov plánu.

(7)

Podľa tohto plánu, ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z dotknutých populácií je pod referenčným bodom úrovne biomasy neresiacej sa populácie stanoveným v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2016/1139, prijmú sa všetky primerané nápravné opatrenia na zabezpečenie rýchleho návratu dotknutých populácií nad úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) sa vyjadrila, že biomasa populácie tresky škvrnitej v západnej oblasti Baltského mora je pod ochranným referenčným bodom stanoveným v prílohe II k uvedenému nariadeniu. Preto je vhodné, aby sa rybolovné možnosti pre tresku škvrnitú v západnej oblasti Baltského mora stanovili na nižšej úrovni, ako je rozpätie rybolovnej úmrtnosti v stĺpci B prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2016/1139, a to na takej, ktorá zohľadňuje zníženie biomasy. Na tento účel je potrebné vziať do úvahy harmonogram na dosiahnutie cieľov SRP vo všeobecnosti a plánu zvlášť, očakávaný účinok prijatých nápravných opatrení, ako aj potrebu zabezpečiť hospodársky a sociálny prínos a prínos v oblasti zamestnanosti, ako sa uvádza v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(8)

Mali by sa prijať ďalšie nápravné opatrenia. Predĺženie šesťtýždňového obdobia zákazu, ktoré sa v súčasnosti uplatňuje, o ďalšie dva týždne zvýši ochranu neresiacich sa húfov tresky škvrnitej. Podľa vedeckého odporúčania prispieva rekreačný rybolov tresky škvrnitej v západnej oblasti Baltského mora výrazne prispieva k celkovej rybolovnej úmrtnosti tejto populácie. Vzhľadom na súčasný stav uvedenej populácie je vhodné prijať v súvislosti s rekreačným rybolovom určité opatrenia. Konkrétne by sa malo uplatňovať denné obmedzenie počtu úlovkov na rybára, ktoré by malo byť prísnejšie počas obdobia neresenia. Tým nie je dotknutá zásada relatívnej stability, ktorá sa uplatňuje na komerčné rybárske činnosti.

(9)

Pokiaľ ide o populáciu tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, rada ICES nemohla vzhľadom na zmeny v jej biológii určiť biologické referenčné body a namiesto toho odporučila stanoviť TAC pre populáciu tresky škvrnitej na základe koncepcie vychádzajúcej z obmedzených údajov. Preto je v záujme príspevku k dosiahnutiu cieľov plánu vhodné stanoviť TAC pre tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora v súlade s prístupom predbežnej opatrnosti.

(10)

Pokiaľ ide o sleďa atlantického v Rižskom zálive, dostupné vedecké odporúčania poukazujú na existenciu veľmi silného ročníka 2015. Stanovenie TAC v súlade s rozpätím rybolovnej úmrtnosti uvedeným v stĺpci A prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2016/1139 by viedlo k značnému zvýšeniu biomasy neresiacej sa populácie, čo by malo zase za dôsledok veľký boj o potravu, pomalší rast, nižší faktor kondície a celkovú nižšiu kvalitu rýb. Vzhľadom na to, že biomasa neresiacej sa populácie je pre túto populáciu vyššia ako referenčný bod pre biomasu stanovený v stĺpci A prílohy II k uvedenému nariadeniu, je vhodné stanoviť TAC v súlade s rozpätím rybolovnej úmrtnosti v stĺpci B prílohy I k uvedenému nariadeniu, pretože je to nevyhnutné na to, aby sa predišlo vážnemu poškodeniu tejto populácie spôsobenému vnútrodruhovou dynamikou populácie v zmysle článku 4 ods. 4 písm. b) uvedeného nariadenia.

(11)

Na využívanie rybolovných možností stanovených v tomto nariadení sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 (3), a najmä jeho články 33 a 34, ktoré sa týkajú zaznamenávania úlovkov a rybolovného úsilia a zasielania údajov o vyčerpaní rybolovných možností Komisii. V tomto nariadení by sa preto mali špecifikovať kódy týkajúce sa vylodenia populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré majú členské štáty používať, keď zasielajú údaje Komisii.

(12)

Nariadením Rady (ES) č. 847/96 (4) sa zaviedli dodatočné podmienky medziročného riadenia TAC vrátane ustanovení o flexibilite pri populáciách, na ktoré sa vzťahujú preventívne a analytické TAC podľa článkov 3 a 4. Rada má podľa článku 2 uvedeného nariadenia pri stanovovaní TAC rozhodovať o tom, na ktoré populácie sa články 3 alebo 4 neuplatňujú, a to najmä na základe biologického stavu populácií. Článkom 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa nedávno zaviedol mechanizmus medziročnej flexibility pri všetkých populáciách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vyloďovať úlovky. S cieľom zabrániť nadmernej flexibilite, ktorá by oslabila zásadu rozumného a zodpovedného využívania živých morských biologických zdrojov, bránila dosiahnutiu cieľov SRP a zhoršila biologický stav populácií, by sa preto malo stanoviť, že články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňujú na analytické TAC len vtedy, keď sa nevyužíva medziročná flexibilita stanovená v článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(13)

Na základe nového vedeckého odporúčania by sa mal na obdobie od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017 stanoviť predbežný TAC pre tresku koruškovitú v oblastiach ICES IIIa a vodách Únie oblastiach ICES zón IIa a IV. Nariadenie (EÚ) 2016/72 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. S cieľom predísť prerušeniu rybolovných činností by sa ustanovenia týkajúce sa tresky koruškovitej mali uplatňovať s účinnosťou od 1. novembra 2016.

(14)

S cieľom predísť prerušeniu rybolovných činností a zabezpečiť živobytie rybárov Únie by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2017. Z dôvodu naliehavosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa na rok 2017 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Baltskom mori.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na rybárske plavidlá Únie loviace v Baltskom mori.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje aj na rekreačný rybolov, keď sa tak výslovne uvádza v príslušných ustanoveniach.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)

„poddivízia“ je poddivízia ICES Baltského mora podľa vymedzenia v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 2187/2005 (5);

(2)

„celkový povolený výlov“ (TAC) je množstvo každej populácie, ktoré možno vyloviť počas jedného roka;

(3)

„kvóta“ je podiel TAC pridelený Únii, členskému štátu alebo tretej krajine.

(4)

„rekreačný rybolov“ sú nekomerčné rybárske činnosti, pri ktorých sa živé vodné zdroje využívajú na rekreáciu, turistiku alebo šport.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI

Článok 4

TAC a prideľovanie

TAC, kvóty a podmienky, ktoré s nimi funkčne súvisia, sú stanovené v prílohe.

Článok 5

Osobitné ustanovenia o prideľovaní rybolovných možností

Rozdelenie rybolovných možností medzi členské štáty podľa tohto nariadenia sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

zníženia a prerozdelenia vykonané podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

c)

dodatočné vylodenia povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96 alebo podľa článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

d)

množstvá zadržané v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 847/96 alebo prevedené podľa článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

e)

zníženia vykonané podľa článkov 105 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 6

Podmienky vylodenia úlovkov a vedľajších úlovkov

1.   Na úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu a ktoré sa ulovili v druhoch rybolovu uvedených v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa uvedeného článku.

2.   Populácie necieľových druhov v rámci bezpečných biologických hraníc uvedené v článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uvádzajú v prílohe k tomuto nariadeniu na účely výnimky z povinnosti započítavať úlovky do príslušnej kvóty podľa uvedeného článku.

Článok 7

Opatrenia v súvislosti s rekreačným rybolovom tresky škvrnitej v poddivíziách 22 – 24

1.   Pri rekreačnom rybolove si každý rybár v poddivíziách 22 – 24 môže denne ponechať maximálne päť jedincov tresky škvrnitej.

2.   Odchylne od odseku 1 si každý rybár v poddivíziách 22 – 24 môže v období od 1. februára 2017 do 31. marca 2017 denne ponechať maximálne tri jedince tresky škvrnitej.

3.   Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté prísnejšie vnútroštátne opatrenia.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Zasielanie údajov

Keď členské štáty podľa článkov 33 a 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009 zasielajú Komisii údaje o ulovených alebo vylodených množstvách populácií, používajú na tento účel kódy populácií stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Flexibilita

1.   Pokiaľ sa v prílohe k tomuto nariadeniu neuvádza inak, článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje na populácie, na ktoré sa vzťahuje preventívny TAC, a článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 uvedeného nariadenia sa uplatňujú na populácie, na ktoré sa vzťahuje analytický TAC.

2.   Článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa však neuplatňujú, keď členský štát využíva medziročnú flexibilitu stanovenú v článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 10

Zmena nariadenia (EÚ) 2016/72

V prílohe IA k nariadeniu (EÚ) 2016/72 sa údaje pre tresku koruškovitú v zóne IIIa a vo vodách Únie zón IIa a IV nahrádzajú takto:

Druh:

treska koruškovitá a súvisiace vedľajšie úlovky

Trisopterus esmarkii

Zóna:

IIIa; vody Únie zón IIa a IV

(NOP/2A3A4.)

Rok

2016

2017

 

 

Dánsko

128 880  (6)  (8)

99 907  (6)  (11)

 

 

Nemecko

25 (6)  (7)  (8)

19 (6)  (7)  (11)

 

 

Holandsko

95 (6)  (7)  (8)

74 (6)  (7)  (11)

 

 

Únia

129 000  (6)  (8)

100 000  (6)  (11)

 

 

Nórsko

15 000  (9)

 

 

 

Faerské ostrovy

6 000  (10)

 

 

 

TAC

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

 

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017 s výnimkou článku 10, ktorý sa uplatňuje od 1. novembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2016

Za Radu

predseda

M. LAJČÁK


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).

(6)  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, možno úlovky tresky merlang započítavať maximálne do 5 % kvóty (OT2/*2A3A4), ak tieto úlovky a vedľajšie úlovky druhov započítavaných podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 celkovo neprekračujú 9 % tejto kvóty na lov tresky koruškovitej.

(7)  V rámci kvóty možno loviť len vo vodách Únie zón ICES IIa, IIIa a IV.

(8)  V rámci kvóty Únie možno loviť iba od 1. januára do 31. októbra 2016.

(9)  Používa sa triediaca mriežka.

(10)  Používa sa triediaca mriežka. Vrátane maximálne 15 % nezamedziteľných vedľajších úlovkov (NOP/*2A3A4), ktoré sa započítajú do tejto kvóty.

(11)  V rámci kvóty Únie možno loviť od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017.


PRÍLOHA

TAC UPLATNITEĽNÉ NA RYBÁRSKE PLAVIDLÁ ÚNIE V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ TAC PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV A PODĽA OBLASTÍ

V týchto tabuľkách sa stanovujú TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a podmienky, ktoré s nimi funkčne súvisia.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na zóny ICES.

Populácie rýb sa uvádzajú v abecednom poradí latinských názvov príslušných druhov.

Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto porovnávacia tabuľka latinských názvov a bežných názvov:

Vedecký názov

Trojmiestny abecedný kód

Bežný názov

Clupea harengus

HER

sleď atlantický

Gadus morhua

COD

treska škvrnitá

Pleuronectes platessa

PLE

platesa veľká

Salmo salar

SAL

losos atlantický

Sprattus sprattus

SPR

šprota severná


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

poddivízia 30 – 31

(HER/30/31.)

Fínsko

115 599

 

 

Švédsko

25 399

 

 

Únia

140 998

 

 

TAC

140 998

 

Analytický TAC


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

poddivízie 22 – 24

(HER/3BC+24)

Dánsko

3 981

 

 

Nemecko

15 670

 

 

Fínsko

2

 

 

Poľsko

3 695

 

 

Švédsko

5 053

 

 

Únia

28 401

 

 

TAC

28 401

 

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 6 ods. 2 tohto nariadenia.


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

vody Únie poddivízií 25 – 27, 28.2, 29 a 32

(HER/3D-R30)

Dánsko

4 205

 

 

Nemecko

1 115

 

 

Estónsko

21 473

 

 

Fínsko

41 914

 

 

Lotyšsko

5 299

 

 

Litva

5 580

 

 

Poľsko

47 618

 

 

Švédsko

63 925

 

 

Únia

191 129

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 6 ods. 2 tohto nariadenia.


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

poddivízia 28.1

(HER/03D.RG)

Estónsko

14 350

 

 

Lotyšsko

16 724

 

 

Únia

31 074

 

 

TAC

31 074

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 6 ods. 2 tohto nariadenia.


Druh

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

vody Únie poddivízií 25 – 32

(COD/3DX32.)

Dánsko

7 089

 

 

Nemecko

2 820

 

 

Estónsko

691

 

 

Fínsko

542

 

 

Lotyšsko

2 636

 

 

Litva

1 736

 

 

Poľsko

8 161

 

 

Švédsko

7 182

 

 

Únia

30 857

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

Preventívny TAC

Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

poddivízie 22 – 24

(COD/3BC+24)

Dánsko

2 444

 

 

Nemecko

1 194

 

 

Estónsko

54

 

 

Fínsko

48

 

 

Lotyšsko

202

 

 

Litva

131

 

 

Poľsko

654

 

 

Švédsko

870

 

 

Únia

5 597

 

 

TAC

5 597  (1)

 

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

vody Únie poddivízií 22 – 32

(PLE/3BCD-C)

Dánsko

5 632

 

 

Nemecko

626

 

 

Poľsko

1 179

 

 

Švédsko

425

 

 

Únia

7 862

 

 

TAC

7 862

 

Analytický TAC


Druh:

losos atlantický

Salmo salar

Zóna:

vody Únie poddivízií 22 – 31

(SAL/3BCD-F)

Dánsko

19 879  (2)

 

 

Nemecko

2 212  (2)

 

 

Estónsko

2 020  (2)

 

 

Fínsko

24 787  (2)

 

 

Lotyšsko

12 644  (2)

 

 

Litva

1 486  (2)

 

 

Poľsko

6 030  (2)

 

 

Švédsko

26 870  (2)

 

 

Únia

95 928  (2)

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

losos atlantický

Salmo salar

Zóna:

vody Únie poddivízie 32

(SAL/3D32.)

Estónsko

1 075  (3)

 

 

Fínsko

9 410  (3)

 

 

Únia

10 485  (3)

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

Preventívny TAC


Druh:

šprota severná

Sprattus sprattus

Zóna:

vody Únie poddivízií 22 – 32

(SPR/3BCD-C)

Dánsko

25 745

 

 

Nemecko

16 310

 

 

Estónsko

29 896

 

 

Fínsko

13 477

 

 

Lotyšsko

36 107

 

 

Litva

13 061

 

 

Poľsko

76 627

 

 

Švédsko

49 770

 

 

Únia

260 993

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 6 ods. 2 tohto nariadenia.


(1)  V rámci tejto kvóty možno loviť od 1. januára do 31. januára 2017 a od 1. apríla do 31. decembra 2017.

(2)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.

(3)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.


Top