Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1843

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1843 z 18. októbra 2016 o prechodných opatreniach na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o akreditáciu úradných laboratórií, ktoré vykonávajú úradnú kontrolu na Trichinellu (Text s významom pre EHP )

C/2016/6564

OJ L 282, 19.10.2016, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1843/oj

19.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 282/38


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1843

z 18. októbra 2016

o prechodných opatreniach na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o akreditáciu úradných laboratórií, ktoré vykonávajú úradnú kontrolu na Trichinellu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 63 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa stanovujú podstatné zmeny týkajúce sa pravidiel a postupov úradných kontrol. Uplatňuje sa od 1. januára 2006. Uplatňovanie viacerých z týchto pravidiel a postupov s okamžitou účinnosťou od uvedeného dátumu by však v určitých prípadoch prinieslo praktické ťažkosti.

(2)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa vyžaduje, aby laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzy vzoriek odobratých pri úradných kontrolách, boli akreditované v súlade s určitými európskymi normami, na ktoré sa v ňom odkazuje. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 702/2013 (2) sa však stanovujú určité prechodné opatrenia vrátane výnimky z tejto požiadavky v prípade laboratórií s cieľom umožniť hladký prechod k úplnej implementácii nových predpisov a postupov. Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 702/2013 sa uplatňuje do 31. decembra 2016.

(3)

Cieľom správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 28. júla 2009 o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene (3) (ďalej len „správa“) bolo „faktograficky predstaviť získané skúsenosti všetkých zúčastnených strán pri implementácií balíka hygienických predpisov v rokoch 2006, 2007 a 2008 vrátane ťažkostí, ktorým bolo nutné čeliť“.

(4)

Správa zahŕňa skúsenosti týkajúce sa prechodných opatrení vrátane opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 882/2004. V správe sa uvádza, že ťažkosti spojené s akreditáciou vnútropodnikových laboratórií naďalej pretrvávajú.

(5)

Komisia 6. mája 2013 prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín (4). V uvedenom návrhu sa stanovuje zrušenie nariadenia (ES) č. 882/2004 a možná výnimka z akreditácie úradných laboratórií, ktorých jedinou činnosťou je zisťovanie Trichinelly v mäse.

(6)

V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť ďalšie prechodné opatrenia platné do prijatia uvedeného nového nariadenia Európskym parlamentom a Radou.

(7)

Preto by sa malo stanoviť ďalšie prechodné obdobie, počas ktorého by sa mali naďalej uplatňovať relevantné prechodné opatrenia v súčasnosti stanovené vo vykonávacom nariadení (ES) č. 702/2013.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto nariadením sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 882/2004 v prechodnom období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020.

Článok 2

Odchylne od článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 môže príslušný orgán menovať laboratórium vykonávajúce úradné kontroly na Trichinellu a umiestnené na bitúnkoch alebo v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou, ak toto laboratórium, ak aj nie je akreditované v súlade s európskou normou uvedenou v písmene a) uvedeného odseku, poskytne príslušnému orgánu dostatočné záruky, že sú zavedené mechanizmy kontroly kvality, pokiaľ ide o analýzy vzoriek, ktoré uskutočňuje na účely úradných kontrol.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2013 z 22. júla 2013 o prechodných opatreniach na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o akreditáciu úradných laboratórií, ktoré vykonávajú úradnú kontrolu na Trichinellu, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2009 (Ú. v. EÚ L 199, 24.7.2013, s. 3).

(3)  KOM(2009) 403 v konečnom znení.

(4)  COM(2013) 265 final.


Top