Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1626

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1626 zo 14. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva

OJ L 251, 16.9.2016, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/04/2019; Zrušil 32019R0473

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1626/oj

16.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 251/80


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1626

zo 14. septembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže sú zodpovedné za širokú škálu úloh, medzi ktoré môže patriť námorná bezpečnosť, bezpečnostná ochrana, pátranie a záchrana, kontrola hraníc, kontrola rybárstva, colná kontrola, všeobecné presadzovanie práva a ochrana životného prostredia.

(2)

Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva zriadená nariadením Rady (ES) č. 768/2005 (3), bežne označovaná ako Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (4) a Európska námorná bezpečnostná agentúra zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (5) podporujú vnútroštátne orgány pri vykonávaní väčšiny týchto funkcií.

(3)

Uvedené agentúry by preto mali posilniť svoju vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi vykonávajúcimi funkcie pobrežnej stráže s cieľom zvýšiť informovanosť o situácii v námornej oblasti a podporiť jednotné a nákladovo efektívne opatrenia.

(4)

Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva by sa mala premenovať na Európsku agentúru pre kontrolu rybárstva.

(5)

Nariadenie (ES) č. 768/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 768/2005 sa mení takto:

1.

V názve a v článku 1 sa slová „Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú slovami „Európska agentúra pre kontrolu rybárstva“ v príslušnom gramatickom tvare.

2.

V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„j)

spolupracovať s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadenou nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (*), a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou zriadenou nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (**), pričom každá koná v rámci svojho mandátu, s cieľom podporiť vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže, ktoré sú stanovené v článku 7a tohto nariadenia, tak, že im poskytuje služby, informácie, vybavenie a odbornú prípravu a zároveň koordinuje viacúčelové operácie.

(*)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1)."

(**)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1).“"

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 7a

Európska spolupráca pri činnostiach pobrežnej stráže

1.   Agentúra v spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou podporuje vnútroštátne orgány plniace funkcie pobrežnej stráže na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a v prípade potreby aj na medzinárodnej úrovni, a to prostredníctvom:

a)

výmeny, syntézy a analýzy informácií dostupných v oblasti systémov hlásenia lodí a iných informačných systémov prevádzkovaných uvedenými agentúrami alebo prístupných uvedeným agentúram, a to v súlade s ich príslušnými právnymi základmi a bez toho, aby bolo dotknuté vlastníctvo údajov členskými štátmi;

b)

zabezpečovania služieb dohľadu a komunikačných služieb na základe najmodernejších technológií vrátane vesmírnych a pozemných infraštruktúr a snímačov umiestnených na akomkoľvek druhu platformy;

c)

budovania kapacít vypracúvaním usmernení a odporúčaní a stanovením najlepších postupov, ako aj zabezpečovaním odbornej prípravy a výmeny pracovníkov;

d)

posilňovania výmeny informácií a spolupráce v súvislosti s funkciami pobrežnej stráže, a to aj analyzovaním operačných výziev a vznikajúcich rizík v námornej oblasti;

e)

spoločného využívania kapacít prostredníctvom plánovania a vykonávania viacúčelových operácií a spoločného využívania prostriedkov a iných spôsobilostí v takom rozsahu, v akom sú tieto činnosti koordinované uvedenými agentúrami a odsúhlasené príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov.

2.   Presné formy spolupráce medzi agentúrou, Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou pri činnostiach pobrežnej stráže sa stanovia v dohodách o pracovných podmienkach v súlade s ich príslušnými mandátmi a rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na uvedené agentúry. Takéto dohody schvaľuje správna rada agentúry, riadiaca rada Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a správna rada Európskej námornej bezpečnostnej agentúry.

3.   Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi, agentúrou, Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou sprístupní praktickú príručku o európskej spolupráci pri činnostiach pobrežnej stráže. Uvedená príručka bude obsahovať usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy na výmenu informácií. Komisia prijme túto príručku vo forme odporúčania.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 14. septembra 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

I. KORČOK


(1)  Stanovisko z 25. mája 2016 (Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 109).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 6. júla 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. septembra 2016.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1).


Top