Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016Q0812(05)

Zmeny a doplnenia praktických vykonávacích ustanovení Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu

OJ L 217, 12.8.2016, p. 78–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 217/78


ZMENY A DOPLNENIA PRAKTICKÝCH VYKONÁVACÍCH USTANOVENÍ ROKOVACIEHO PORIADKU VŠEOBECNÉHO SÚDU

VŠEOBECNÝ SÚD,

so zreteľom na článok 224 svojho rokovacieho poriadku,

so zreteľom na Praktické vykonávacie ustanovenia Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu,

PRIJAL TIETO ZMENY A DOPLNENIA PRAKTICKÝCH VYKONÁVACÍCH USTANOVENÍ ROKOVACIEHO PORIADKU VŠEOBECNÉHO SÚDU:

Článok 1

Praktické vykonávacie ustanovenia Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu (1) sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V bode 14 sa časť vety „v prípadoch upravených v článku 54 prvom odseku štatútu a článku 8 ods. 1 prílohy tohto štatútu deň podania procesnej písomnosti tajomníkovi Súdneho dvora alebo tajomníkovi Súdu pre verejnú službu“ nahrádza časťou vety „v prípadoch upravených v článku 54 prvom odseku štatútu deň podania procesnej písomnosti tajomníkovi Súdneho dvora“.

2.

Za bod 14 sa vkladá bod 14a, ktorý znie:

„14a.

V súlade s článkom 125c rokovacieho poriadku prílohy predložené v rámci zmierovacieho konania podľa článkov 125a až 125d rokovacieho poriadku sa zapisujú do osobitného registra, na ktorý sa nevzťahujú ustanovenia článkov 36 a 37 tohto poriadku.“

3.

Za bod 24 sa vkladá bod 24a, ktorý znie:

„24a.

Prílohy predložené v rámci zmierovacieho konania v zmysle článku 125a rokovacieho poriadku sa zakladajú do spisu vedeného oddelene od spisu veci.“

4.

V bode 26 sa prvá veta nahrádza touto vetou:

„26.

Po skončení konania pred Všeobecným súdom zabezpečí kancelária uzavretie a archivovanie spisu, ako aj spisu podľa článku 125c ods. 1 rokovacieho poriadku.“

5.

Za bod 33 sa vkladá bod 33a, ktorý znie:

„33a.

Pokyny uvedené v bodoch 28 až 33 vyššie sa nevzťahujú na prístup k spisu podľa článku 125c ods. 1 rokovacieho poriadku. Prístup k tomuto osobitnému spisu je upravený tým istým ustanovením rokovacieho poriadku.“

6.

V bode 110 sa odkaz „článku 78 ods. 5“ nahrádza odkazom „článku 78 ods. 6“.

7.

Bod 114 sa nahrádza týmto znením:

„114.

V prípade žalôb v zmysle článku 1 rokovacieho poriadku je maximálny počet strán podaní (*) stanovený takto.

V prípade iných žalôb ako žalôb podaných podľa článku 270 ZFEÚ:

50 strán na žalobu a vyjadrenie k žalobe,

25 strán na repliku a dupliku,

20 strán na vyjadrenie o námietke neprípustnosti a pripomienky k nej,

20 strán na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania a 15 strán na pripomienky k tomuto vyjadreniu.

V prípade žalôb podaných podľa článku 270 ZFEÚ:

30 strán na žalobu a vyjadrenie k žalobe,

15 strán na repliku a dupliku,

10 strán na vyjadrenie o námietke neprípustnosti a pripomienky k nej,

10 strán na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania a 5 strán na pripomienky k tomuto vyjadreniu.

(*)  Text musí byť vyhotovený v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 96 písm. c) týchto praktických vykonávacích ustanovení.“"

8.

Za bod 140 sa vkladá bod 140a, ktorý znie:

„140a.

Vo veciach začatých v súlade s článkom 270 ZFEÚ je vhodné, aby inštitúcie k vyjadreniu k žalobe pripojili citované všeobecne záväzné právne akty, ktoré neboli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, spolu s uvedením dátumov ich prijatia, nadobudnutia účinnosti a prípadne zrušenia.“

9.

V bode 243 sa odkaz „článku 78 ods. 3“ nahrádza odkazom „článku 78 ods. 4“.

10.

V bode 264 sa odkaz „článkom 156 ods. 4“ nahrádza odkazom „článkom 156 ods. 5“.

11.

Príloha 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v úvodnej časti sa odkaz „článkom 78 ods. 5“ nahrádza odkazom „článkom 78 ods. 6“;

b)

v bode b) sa odkaz v prvom stĺpci na „článok 78 ods. 3“ nahrádza odkazom na „článok 78 ods. 4“;

c)

body e) až g) sa označujú ako body f) až h);

d)

do prvého stĺpca sa vkladá bod e), ktorý znie:

„e)

predloženie sťažnosti v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku a rozhodnutia o tejto sťažnosti (článok 78 ods. 2 rokovacieho poriadku)“;

e)

v bode e), ktorý sa označuje ako bod f), sa odkaz v prvom stĺpci na „článok 78 ods. 2“ nahrádza odkazom na „článok 78 ods. 3“;

f)

do prvého stĺpca sa vkladá bod h), ktorý znie:

„h)

uvedenie dátumov podania sťažnosti v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku a oznámenia rozhodnutia o tejto sťažnosti (článok 78 ods. 2 rokovacieho poriadku)“.

Článok 2

Tieto zmeny a doplnenia Praktických vykonávacích ustanovení Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2016.

V Luxemburgu 13. júla 2016

Tajomník

E. COULON

Predseda

M. JAEGER


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 18.6.2015, s. 1.


Top