Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016Q0812(03)

Zmena rokovacieho poriadku Všeobecného súdu

OJ L 217, 12.8.2016, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 217/72


ZMENA ROKOVACIEHO PORIADKU VŠEOBECNÉHO SÚDU

VŠEOBECNÝ SÚD,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 254 piaty odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie, a najmä na jeho článok 63,

keďže informácie alebo prílohy dôverné a významné na rozhodnutie sporu, ktoré boli predložené podľa článku 105 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu a ktoré neboli vrátené v priebehu konania, sa musia sprístupniť Súdnemu dvoru, aby v plnom rozsahu vykonal svoju právomoc odvolacieho súdu v prípade napadnutia rozhodnutia Všeobecného súdu prijatého v konaní, v ktorom sa uplatnil osobitný režim článku 105,

keďže, naopak, tieto informácie alebo prílohy sa musia vrátiť hlavnému účastníkovi konania, ktorý ich predložil, ak sa nepodalo nijaké odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu v lehote stanovenej Protokolom o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie,

keďže v dôsledku toho treba zmeniť Rokovací poriadok Všeobecného súdu,

so súhlasom Súdneho dvora,

po schválení Radou 6. júla 2016,

PRIJAL TÚTO ZMENU SVOJHO ROKOVACIEHO PORIADKU:

Článok 1

V článku 105 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu (1) sa odsek 10 nahrádza takto:

„10.   Informácie alebo prílohy podľa odseku 5, ktoré hlavný účastník konania, ktorý ich predložil, nevzal späť podľa odseku 7, sa vrátia dotknutému účastníkovi konania ihneď po uplynutí lehoty podľa článku 56 prvého odseku štatútu, pokiaľ v tejto lehote nebolo podané odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu. Ak sa takéto odvolanie podalo, uvedené informácie alebo prílohy sa sprístupnia Súdnemu dvoru za podmienok uvedených v rozhodnutí podľa odseku 11.“

Článok 2

Táto zmena rokovacieho poriadku, ktorá má záväzný charakter v jazykoch uvedených v článku 44 tohto poriadku, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom uverejnenia.

V Luxemburgu 13. júla 2016

Tajomník

E. COULON

Predseda

M. JAEGER


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 23.4.2015, s. 1.


Top