Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016Q0812(02)

Zmena rokovacieho poriadku Všeobecného súdu

OJ L 217, 12.8.2016, p. 71–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 217/71


ZMENA ROKOVACIEHO PORIADKU VŠEOBECNÉHO SÚDU

VŠEOBECNÝ SÚD,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 254 piaty odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie, a najmä na jeho článok 63,

keďže nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (1), mení označenie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a v dôsledku toho treba zmeniť rokovací poriadok a vložiť doň odkaz na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo,

so súhlasom Súdneho dvora,

po schválení Radou 6. júla 2016,

PRIJAL TÚTO ZMENU SVOJHO ROKOVACIEHO PORIADKU:

Článok 1

V článku 1 ods. 2 písm. g) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu (2) sa odkaz „Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)“ nahrádza odkazom na „Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo“.

Článok 2

Táto zmena rokovacieho poriadku, ktorá má záväzný charakter v jazykoch uvedených v článku 44 tohto poriadku, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom uverejnenia.

V Luxemburgu 13. júla 2016

Tajomník

E. COULON

Predseda

M. JAEGER


(1)  Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 21.

(2)  Rokovací poriadok Všeobecného súdu (Ú. v. EÚ L 105, 23.4.2015, s. 1).


Top