Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1369

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1369 z 11. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/388, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz rúr a rúrok z tvárnej zliatiny (tiež známej ako zliatina s guľôčkovým grafitom) s pôvodom v Indii

C/2016/5166

OJ L 217, 12.8.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1369/oj

12.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 217/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1369

z 11. augusta 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/388, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz rúr a rúrok z tvárnej zliatiny (tiež známej ako zliatina s guľôčkovým grafitom) s pôvodom v Indii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) začala 20. decembra 2014 antidumpingové prešetrovanie týkajúce sa dovozu rúr a rúrok z tvárnej zliatiny (tiež známej ako zliatina s guľôčkovým grafitom) s pôvodom v Indii do Únie. Komisia začala 11. marca 2015 antisubvenčné prešetrovanie týkajúce sa dovozu toho istého výrobku s pôvodom v Indii do Únie.

(2)

Komisia prijala 18. septembra 2015 vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1559 (2) (ďalej len „dočasné antidumpingové nariadenie“). Komisia neuložila dočasné vyrovnávacie clo na dovoz rúr a rúrok z tvárnej zliatiny s pôvodom v Indii.

(3)

Komisia 17. marca 2016 prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/388 (3) (ďalej len „konečné antidumpingové nariadenie“) a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/387 (4) (ďalej len „konečné vyrovnávacie nariadenie“).

(4)

V súlade so základným antidumpingovým nariadením a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 (5) (ďalej len „základné antisubvenčné nariadenie“) nie je dovolené kumulovať vývozné subvencie a dumpingové rozpätia, keďže vývozné subvencie spôsobujú dumping. Vývoznými subvenciami sa znižujú vývozné ceny a zvyšujú dumpingové rozpätia. Komisia preto vzala do úvahy skutočnosť, že tri prešetrované subvenčné schémy predstavovali vývozné subvencie. Komisia znížila konečné antidumpingové clo v antidumpingovom prešetrovaní o sumy vývozných subvencií, ktoré boli zistené v paralelnom antisubvenčnom prešetrovaní (6).

(5)

Konečné antidumpingové clo bolo stanovené na 0 % pre spoločnosť Electrosteel Castings Ltd (ďalej len „ECL“) a 14,1 % pre spoločnosť Jindal Saw Ltd (ďalej len „Jindal“) a všetky ostatné spoločnosti v konečnom antidumpingovom nariadení (7). Dumpingové rozpätie bolo stanovené na 4,1 % pre ECL a 19,0 % pre Jindal a všetky ostatné spoločnosti v tom istom nariadení (8). Uložené konečné antidumpingové clo preto bolo nižšie než úroveň zisteného konečného dumpingového rozpätia, ktoré bolo v prípade oboch spoločností zistené.

(6)

V článku 2 konečného antidumpingového nariadenia sa stanovilo, že časť zabezpečených súm, ktorá prevyšuje súhrn sadzby antidumpingového cla a sadzby vyrovnávacieho cla, sa uvoľní. Viaceré vnútroštátne colné orgány však Komisii oznámili, že toto ustanovenie v súčasnom znení spôsobuje určitý zmätok pri skutočnom vykonávaní za špecifických okolností daného prípadu.

(7)

Článok 2 konečného antidumpingového nariadenia by sa mal preto zmeniť tak, aby bolo zrejmé, že uvoľniť sa má len časť zabezpečených súm, ktorá prevyšuje dumpingové rozpätie, keďže nebolo uložené žiadne dočasné vyrovnávacie clo.

(8)

Ak časť sumy dočasného cla, ktoré sa s konečnou platnosťou vybralo podľa článku 2 konečného antidumpingového nariadenia, prevyšuje sumu podľa tohto nariadenia, táto časť by sa mala vrátiť alebo odpustiť.

(9)

Pokiaľ ide o príslušný výrobok, Komisia v konečnom antidumpingovom nariadení a konečnom vyrovnávacom nariadení z príslušného výrobku vylúčila rúry a rúrky z tvárnej zliatiny bez vnútorného a vonkajšieho náteru (ďalej len „holé rúrky“) (9). Komisia usudzuje, že je vhodné sledovať dovoz holých rúrok do Únie. Pre holé rúrky sa preto stanovia samostatné kódy TARIC.

(10)

Táto zmena bola oznámená zainteresovaným stranám, ktoré dostali možnosť predložiť pripomienky. K tejto zmene neboli predložené žiadne námietky.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/388 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1559 sa vyberajú s konečnou platnosťou s týmito sadzbami, ktoré sa rovnajú konečným zisteným dumpingovým rozpätiam:

Spoločnosť

 

Electrosteel Castings Ltd

4,1 %

Jindal Saw Limited

19 %

Všetky ostatné spoločnosti

19 %“

2.

Vkladajú sa tieto články 1a a 1b:

„Článok 1a

Rúry a rúrky z tvárnej zliatiny bez vnútorného a vonkajšieho náteru (ďalej len „holé rúrky“) patria pod kódy TARIC 7303001020 a 7303009020.

Článok 1b

Časť sumy cla zaplateného alebo zaúčtovaného podľa článku 2, ktorá prevyšuje sumy stanovené v súlade s článkom 1, sa musí vrátiť alebo odpustiť.

Žiadosti o vrátenie a odpustenie sa predkladajú vnútroštátnym colným orgánom v súlade s platnými colnými predpismi v lehote uvedenej v článku 236 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (*) a v článku 121 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 952/2013 (**).

(*)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1)."

(**)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).“"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa retroaktívne od 19. marca 2016 s výnimkou stanovenia kódov TARIC 7303001020 a 7303009020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1559 z 18. septembra 2015, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz rúr a rúrok z tvárnej zliatiny (tiež známej ako zliatina s guľôčkovým grafitom) s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 244, 19.9.2015, s. 25).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/388 zo 17. marca 2016, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz rúr a rúrok z tvárnej zliatiny (tiež známej ako zliatina s guľôčkovým grafitom) s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 73, 18.3.2016, s. 53).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/387 zo 17. marca 2016, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz rúr a rúrok z tvárnej zliatiny (tiež známej ako zliatina s guľôčkovým grafitom) s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 73, 18.3.2016, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55).

(6)  Pozri odôvodnenie 160 konečného antidumpingového nariadenia.

(7)  Pozri článok 1 ods. 2 konečného antidumpingového nariadenia.

(8)  Pozri odôvodnenie 160 konečného antidumpingového nariadenia.

(9)  Pozri článok 1 a odôvodnenia 13 až 18 konečného antidumpingového nariadenia a článok 1 a odôvodnenia 24 až 29 konečného vyrovnávacieho nariadenia.


Top