Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0591

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/591, z 15. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o kvantitatívne obmedzenia pre výkup masla a sušeného odstredeného mlieka

OJ L 103, 19.4.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/591/oj

19.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/3


NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/591,

z 15. apríla 2016,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o kvantitatívne obmedzenia pre výkup masla a sušeného odstredeného mlieka

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Sektor mlieka a mliečnych výrobkov vykazuje už dlhšie vážnu nerovnováhu na trhu. Svetový dopyt po dovoze mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2015 bol v porovnaní s rokom 2014 celkovo stabilný, no výroba v Únii a ostatných hlavných vývozných regiónoch výrazne vzrástla.

(2)

Investície do kapacít na výrobu mlieka uskutočnené vzhľadom na prípravu zrušenia kvót na mlieko a vzhľadom na pozitívne strednodobé vyhliadky na svetovom trhu viedli k stabilnému nárastu výroby mlieka v Únii. Nadbytočné množstvo mlieka sa spracúva na dlhodobo skladovateľné výrobky ako maslo a sušené odstredené mlieko.

(3)

V rokoch 2014 a 2015 ceny masla a sušeného odstredeného mlieka v Únii klesli, pričom ceny sušeného odstredeného mlieka poklesli na úroveň cien vo verejnej intervencii. Ceny masla sú ešte stále nad úrovňou cien vo verejnej intervencii, ale existuje tlak na ich znižovanie.

(4)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 (1) stanovuje kvantitatívne obmedzenia pre výkup masla a sušeného odstredeného mlieka za pevné ceny uvedené v danom nariadení. Po dosiahnutí daných obmedzení sa výkup bude vykonávať na základe verejnej súťaže, čím sa určí maximálna nákupná cena.

(5)

Ako výnimočné opatrenie, ktorým sa má zabezpečiť, aby mechanizmus verejnej intervencie ostal dostupný bez prerušenia aj v situácii narušenia trhu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov sa delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1549 (2) posunula verejná intervencia pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2016 na 1. január.

(6)

Počas ďalšieho obdobia verejnej intervencie, ktoré bolo delegovaným nariadením (EÚ) 2015/1549 otvorené na rok 2016, bola dosiahnutá polovica kvantitatívneho obmedzenia stanoveného nariadením (EÚ) č. 1370/2013 pre výkup za pevné ceny.

(7)

Aby sa sektor mlieka a mliečnych výrobkov v súčasnej problematickej situácii na trhu dokázal znovu dostať do stavu rovnováhy a aby sa zachovala dôvera v účinnosť verejných intervenčných mechanizmov, je vhodné zvýšiť v roku 2016 kvantitatívne obmedzenia pre výkup masla a sušeného odstredeného mlieka za pevné ceny.

(8)

V prípade konania verejnej súťaže pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia je potrebné, aby sa množstvá, ktoré boli na základe danej verejnej súťaže prípadne vykúpené, nezohľadnili na účely určenia dostupných množstiev pre výkup masla a sušeného odstredeného mlieka za pevné ceny v roku 2016.

(9)

Aby sa zabezpečilo, že dočasné opatrenia stanovené týmto nariadením budú mať okamžitý vplyv na trh a prispejú k stabilizácii cien, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1370/2013 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odchylne od prvého pododseku sa v roku 2016 kvantitatívne obmedzenia pre výkup masla a sušeného odstredeného mlieka za pevnú cenu stanovujú na 100 000 ton masla a 218 000 ton sušeného odstredeného mlieka. Akékoľvek množstvá vykúpené v rámci verejnej súťaže prebiehajúcej k 19. aprílu 2016 sa nezapočítavajú do uvedených kvantitatívnych obmedzení.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. apríla 2016

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1549 zo 17. septembra 2015, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou predĺženia obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2015 a posunutia začiatku obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2016 (Ú. v. EÚ L 242, 18.9.2015, s. 28).


Top