Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0247

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/247 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách

C/2015/9064

OJ L 46, 23.2.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; Zrušil 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/247/oj

23.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/247

zo 17. decembra 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 24,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 64 ods. 6 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3) a stanovujú sa ním nové pravidlá týkajúce sa programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (ďalej len „program“). Takisto sa v ňom Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov v tejto súvislosti. S cieľom zaručiť bezproblémové fungovanie programu v novom právnom rámci sa musia prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. Uvedenými aktmi by sa malo nahradiť nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 (4), ktoré by sa preto malo zrušiť.

(2)

Cieľom programu je zvýšiť krátkodobú a dlhodobú konzumáciu ovocia a zeleniny a podporiť zdravé stravovacie návyky.

(3)

V súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty, ktoré sa chcú na tomto programe zúčastniť na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, vypracujú najprv stratégiu jeho vykonávania a zabezpečia potrebné sprievodné opatrenia. Ak sa členské štáty rozhodnú vykonávať program na regionálnej úrovni, mali by vypracovať stratégiu pre každý región.

(4)

Podľa článku 5 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 (5) má Komisia stanoviť orientačné pridelenie pomoci Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov, na ktoré sa vzťahuje program (ďalej len „produkty“). Aby sa maximalizoval úplný potenciál dostupných finančných prostriedkov, je potrebné stanoviť prerozdelenie pomoci Únie, o ktorú nebolo požiadané, medzi zúčastňujúce sa členské štáty, ktoré oznámili Komisii svoju ochotu využiť vyššiu čiastku ako orientačné pridelenie finančných prostriedkov, ktoré im bolo poskytnuté v rámci pomoci zo strany Únie.

(5)

Na pomoc zo strany Únie by mali byť oprávnené náklady, ktoré vznikli pri nákupe produktov, ale aj niektoré súvisiace náklady, ktoré priamo súvisia s vykonávaním programu, ak sa stanovujú v stratégii členského štátu. Na uvedené súvisiace náklady by sa však mal prideliť len malý percentuálny podiel pomoci, aby sa zachovala účinnosť programu. Na účely finančného hospodárenia a kontroly by uvedené náklady nemali presahovať určité prahové hodnoty.

(6)

V záujme dobrej správy vecí verejných a rozpočtového hospodárenia, ako aj dohľadu by sa mali špecifikovať podmienky prideľovania pomoci a výberu a schvaľovania žiadateľov o pomoc.

(7)

Aby sa posúdila účinnosť programu a aby sa umožnilo partnerské hodnotenie a výmena najlepších postupov, členské štáty by mali pravidelne monitorovať a hodnotiť vykonávanie programu a zasielať Komisii svoje výsledky a zistenia.

(8)

Mali by sa stanoviť sankcie s cieľom odradiť žiadateľov od podvodného konania a hrubej nedbanlivosti.

(9)

V súlade s článkom 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 musí byť verejnosť dostatočne informovaná o tom, že Únia finančne prispieva na program. Na tento účel by mali mať členské štáty možnosť využiť plagát, ktorý môže byť vyvesený v zúčastňujúcom sa vzdelávacom zariadení. Tento plagát by mal byť vytvorený v súlade s určitými minimálnymi požiadavkami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá, ktorými sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov (ďalej len „produkty“) deťom a na určité súvisiace náklady v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách uvedeného v článku 23 uvedeného nariadenia (ďalej len „program“).

Článok 2

Stratégia členských štátov

1.   Pri koncipovaní svojich stratégií uvedených v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 si členské štáty môžu vybrať zemepisnú a správnu úroveň, na ktorej chcú program zrealizovať. Ak sa rozhodnú vykonávať program na regionálnej úrovni, vypracujú stratégiu pre každý región.

Členský štát, ktorý realizuje program na regionálnej úrovni, zriadi jednotné kontaktné miesto pre informácie a oznámenia Komisii.

Táto stratégia môže zahŕňať viac ako jeden školský rok v zmysle článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/248 (6).

2.   Prostredníctvom sprievodných opatrení uvedených v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa podporuje distribúcia produktov a sú priamo prepojené s cieľmi programu. Uvedené opatrenia môžu zahŕňať aj rodičov a učiteľov.

3.   Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe, oznámia Komisii svoju stratégiu do 31. januára roku, ktorý predchádza začiatku prvého školského roka, na ktorý sa vzťahuje stratégia.

4.   Ak členský štát zmení svoju stratégiu, oznámi Komisii svoju zmenenú stratégiu do 31. januára roku nasledujúceho po zmene.

Článok 3

Prerozdelenie pomoci Únie

1.   Ak členské štáty nepožiadali o pomoc Únie v lehote uvedenej v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/248, alebo požiadali len o časť orientačného pridelenia finančných prostriedkov, ktoré im bolo poskytnuté v rámci pomoci podľa článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré bolo stanovené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/248, orientačné pridelenie finančných prostriedkov, ktoré im bolo poskytnuté, alebo jeho časť, o ktorú nepožiadali, sa prerozdelí tým členským štátom, ktoré oznámili Komisii v tej istej lehote svoju ochotu využiť vyššiu čiastku ako orientačné pridelenie, ktoré im bolo poskytnuté.

2.   Prerozdelenie sa obmedzuje podľa úrovne, na akej príslušný členský štát využíva definitívne pridelenie pomoci Únie v školskom roku, ktorý skončil pred podaním žiadosti o pomoc. Táto úroveň využívania sa stanovuje na základe vyhlásení o výdavkoch, ktoré boli Komisii zaslané do 15. októbra nasledujúceho školského roka v súlade s článkom 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 (7).

Prerozdelenie sa obmedzuje takto:

a)

keď je využívanie definitívneho pridelenia finančných prostriedkov nižšie alebo rovné 50 %, nepridelia sa žiadne dodatočné finančné prostriedky;

b)

keď je využívanie definitívneho pridelenia finančných prostriedkov vyššie ako 50 %, ale nižšie alebo rovné 75 %, maximálna výška dodatočne pridelených finančných prostriedkov predstavuje 50 % orientačne pridelených finančných prostriedkov;

c)

keď je využívanie definitívneho pridelenia finančných prostriedkov vyššie ako 75 %, maximálna výška dodatočne pridelených finančných prostriedkov nie je ohraničená.

Tieto obmedzenia sa neuplatňujú počas prvých dvoch školských rokov vykonávania programu zo strany členského štátu.

Článok 4

Oprávnené náklady

1.   Na pomoc Únie sú oprávnené tieto náklady:

a)

náklady na produkty dodávané v rámci programu a distribuované deťom vo vzdelávacích zariadeniach podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, vrátane nákladov na nákup, prenájom a lízing zariadenia používaného na dodávanie a distribúciu produktov, ako sa stanovuje v stratégii členského štátu;

b)

tieto súvisiace náklady, ktoré sú priamo prepojené s vykonávaním programu:

i)

náklady na monitorovanie a hodnotenie záväzku členského štátu, ako sa uvádza v článku 8 tohto nariadenia;

ii)

náklady na propagáciu programu, ktoré sa priamo zameriavajú na informovanie širokej verejnosti o programe, vrátane:

nákladov na plagát uvedený v článku 10 tohto nariadenia,

nákladov na informačné kampane prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, elektronickej komunikácie, tlače a podobných komunikačných prostriedkov,

nákladov na informačné stretnutia, konferencie, semináre a pracovné semináre venované informovaniu širokej verejnosti o programe a podobné podujatia,

nákladov na informačné a propagačné materiály, ako sú listy, letáky, brožúry, drobné predmety a podobne;

iii)

náklady na sprievodné opatrenia uvedené v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia, vrátane:

nákladov na organizovanie ochutnávok, organizovanie a vykonávanie pestovateľských prác, organizovanie návštev v poľnohospodárskych podnikoch a podobných činností zameraných na to, aby si deti vytvorili kontakt s poľnohospodárstvom,

nákladov na opatrenia zamerané na vzdelávanie detí v oblasti poľnohospodárstva, zdravých stravovacích návykov a otázok týkajúcich sa životného prostredia súvisiacich s výrobou, distribúciou a spotrebou produktov.

2.   Ak sa preprava a distribúcia produktov fakturuje osobitne, takéto náklady sú oprávnené na pomoc Únie, ak nepresahujú 3 % nákladov na produkty.

Ak sa produkty dodávajú do vzdelávacích zariadení bezplatne, náklady na dopravu a distribúciu týchto produktov môžu byť oprávnené na pomoc Únie na základe faktúr do výšky stropu stanoveného v stratégii daného členského štátu.

3.   Náklady na propagáciu a sprievodné opatrenia nemožno financovať v rámci iných schém pomoci Únie.

4.   Daň z pridanej hodnoty (DPH) a výdavky súvisiace s nákladmi na zamestnancov nie sú oprávnené na pomoc Únie, pokiaľ sú tieto náklady na zamestnancov financované z verejných finančných prostriedkov členského štátu.

5.   Celková výška oprávnených nákladov na reklamu nesmie prekročiť 5 % ročného definitívneho pridelenia finančných prostriedkov uvedeného v článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v prípade každého dotknutého členského štátu.

Celková výška oprávnených nákladov na nákup, prenájom a lízing zariadenia a na monitorovanie a hodnotenie nesmie presiahnuť 10 % ročného definitívneho pridelenia finančných prostriedkov v prípade každého dotknutého členského štátu.

Celková výška oprávnených nákladov na sprievodné opatrenia nesmie prekročiť 15 % ročného definitívneho pridelenia finančných prostriedkov v prípade každého dotknutého členského štátu.

Článok 5

Všeobecné podmienky na poskytnutie pomoci a na výber žiadateľov o pomoc

1.   Pomoc poskytnutá členskému štátu v rámci programu sa rozdelí žiadateľom, ktorí predložili príslušnému orgánu žiadosť o pomoc, ktorá sa týka vykonávania jednej alebo viacerých z týchto činností:

a)

dodávanie a/alebo distribúcia produktov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu;

b)

monitorovanie a hodnotiace opatrenia;

c)

propagácia;

d)

sprievodné opatrenia.

Žiadosti o pomoc podávajú iba žiadatelia, ktorí boli schválení v súlade s článkom 6.

2.   Členské štáty vyberajú žiadateľov o pomoc spomedzi týchto orgánov:

a)

vzdelávacie zariadenia;

b)

orgány školstva;

c)

dodávatelia a/alebo distribútori produktov;

d)

organizácie pôsobiace v mene jedného alebo viacerých vzdelávacích zariadení alebo jedného či viacerých orgánov školstva a sú osobitne zriadené na tieto účely;

e)

akýkoľvek iný verejný alebo súkromný subjekt, ktorý je zapojený do riadenia a poskytovania ktorejkoľvek z činností uvedených v odseku 1.

Článok 6

Podmienky schvaľovania žiadateľov o pomoc

1.   Žiadateľov o pomoc musí schváliť príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza vzdelávacie zariadenie, do ktorého sa produkty dodávajú a/alebo distribuujú. Schválenie je podmienené týmito písomnými záväzkami žiadateľa:

a)

zaistiť, aby produkty, ktoré Únia financuje v rámci programu, boli použité na spotrebu v prípade žiakov vo vzdelávacích zariadeniach, pre ktoré sa o pomoc žiada;

b)

použiť pridelenú pomoc na monitorovanie a hodnotenie, propagáciu alebo sprievodné opatrenia v súlade s cieľmi programu;

c)

vrátiť akúkoľvek neoprávnene vyplatenú pomoc na príslušné množstvá, ak sa zistilo, že tieto produkty neboli deťom distribuované, alebo že nie sú oprávnené na pomoc Únie;

d)

vrátiť akúkoľvek neoprávnene vyplatenú pomoc na sprievodné opatrenia, ak sa zistilo, že uvedené opatrenia neboli vykonané správne;

e)

sprístupniť doklady príslušnému orgánu na požiadanie;

f)

povoliť akúkoľvek kontrolu, o ktorej rozhodol príslušný orgán, najmä preskúmanie záznamov a fyzickú kontrolu.

2.   V prípade žiadostí o pomoc týkajúcich sa dodávania a distribúcie produktov sa žiadatelia o poskytnutie pomoci dodatočne písomne zaviažu, že budú viesť záznamy s názvami a adresami vzdelávacích zariadení alebo v prípade potreby orgánov školstva a záznamy o produktoch a množstvách predaných alebo dodaných uvedeným zariadeniam alebo orgánom.

3.   V prípade žiadostí o pomoc týkajúcich sa monitorovania, hodnotenia alebo propagácie sa uplatňuje iba ods. 1 písm. b) a e).

4.   V prípade žiadostí o pomoc týkajúcich sa sprievodných opatrení sa uplatňuje iba odsek 1 písm. b), d), e) a f). Okrem toho príslušný orgán môže určiť akékoľvek písomné záväzky, ktoré musí žiadateľ splniť, najmä pokiaľ ide o:

a)

sprievodné opatrenia vykonávané v školách, pokiaľ tieto školy nie sú žiadateľmi o pomoc;

b)

sprievodné opatrenia, ktoré zahŕňajú distribúciu produktov.

Článok 7

Pozastavenie a stiahnutie schválenia

V prípade, že sa v rámci schválenej pomoci nesplnili povinnosti stanovené v tomto nariadení, príslušný orgán pozastaví schválenie žiadateľa na jeden až dvanásť mesiacov alebo ho stiahne v závislosti od vážnosti nedodržania a v súlade so zásadou proporcionality.

Takéto kroky sa nepodniknú v prípadoch uvedených v článku 64 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, alebo ak je nesúlad menej závažný.

Na žiadosť žiadateľa a ak sa dôvody na stiahnutie odstránili, môže príslušný orgán schválenie žiadateľa obnoviť po uplynutí najmenej 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému boli odstránené dôvody na stiahnutie.

Článok 8

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Členské štáty stanovia primerané štruktúry a formy na zabezpečenie každoročného monitorovania vykonávania programu.

2.   Členské štáty vyhodnocujú vykonávanie programu s cieľom posúdiť jeho účinnosť v porovnaní s jeho cieľmi.

3.   Ak členský štát nepredloží Komisii hodnotiacu správu obsahujúcu výsledky vyhodnotenia stanoveného v odseku 2 tohto článku do lehoty uvedenej v článku 6 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/248, výška budúceho definitívneho pridelenia finančných prostriedkov sa zníži takto:

a)

o 5 %, ak lehotu prekročí o 1 až 30 dní;

b)

o 10 %, ak lehotu prekročí o 31 až 60 dní.

Ak sa lehota prekročí o viac ako 60 dní, definitívne pridelenie finančných prostriedkov sa zníži o 1 % za každý dodatočný deň, čo sa vypočíta z výšky zostatku.

Článok 9

Sankcie

V prípade nepravidelných platieb, ktoré nie sú zapríčinené zjavnými chybami, a v prípade podvodu alebo hrubej nedbanlivosti, za ktoré je zodpovedný žiadateľ, zaplatí žiadateľ okrem vrátenia neoprávnene vyplatenej sumy sumu, ktorá sa rovná rozdielu medzi pôvodne vyplatenou sumou a sumou, na ktorú má žiadateľ nárok.

Článok 10

Plagát Únie „Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách“

Na účely článku 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty používať plagát spĺňajúci minimálne požiadavky stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, ktorý sa trvale umiestni na jasne viditeľnom a čitateľnom mieste pri hlavnom vchode do zúčastňujúcich sa vzdelávacích zariadení.

Článok 11

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 288/2009 sa zrušuje.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na pomoc na školský rok 2016/2017 a nasledujúce školské roky.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 38).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/248 zo 17. decembra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách, a ktorým sa stanovuje orientačné pridelenie finančných prostriedkov na uvedenú pomoc (pozri stranu 8 tohto úradného vestníka).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na plagát uvedený v článku 10

Veľkosť plagátu: A3 alebo viac

Písmená: 1 cm alebo väčšie

Nadpis: „Program Európskej únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v |školách“

Obsah: Aspoň v takomto znení:

„Naše(-a) [druh vzdelávacieho zariadenia (napr. jasle/predškolské zariadenie/škola)] sa zúčastňuje na ‚Programe Európskej únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách‘ s finančnou podporou Európskej únie.“

Na plagáte je zobrazený znak Európskej únie.


Top