Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0130

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/130 z 1. februára 2016, ktorým sa prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

OJ L 25, 2.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; Nepriamo zrušil 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/130/oj

2.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/46


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/130

z 1. februára 2016,

ktorým sa prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (1), a najmä na jeho článok 17,

keďže:

(1)

V prílohe IB k nariadeniu (EHS) č. 3821/85 sa stanovujú technické špecifikácie pre konštrukciu, testovanie, inštaláciu a kontrolu digitálnych tachografov.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 68/2009 (2) sa zaviedol adaptér ako dočasné riešenie do 31. decembra 2013, aby sa umožnila montáž tachografov v súlade s prílohou IB k nariadeniu (EHS) č. 3821/85 vo vozidlách kategórie M1 a N1.

(3)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1161/2014 (3) sa zmenilo nariadenie (EHS) č. 3821/85 s cieľom predĺžiť dobu platnosti adaptéra do 31. decembra 2015.

(4)

Nariadenie (EHS) č. 3821/85 sa nahradilo nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 (4). V súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 sa však až do začatia uplatňovania vykonávacích aktov uvedených v nariadení (EÚ) č. 165/2014 naďalej prechodne uplatňujú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 3821/85 vrátane jeho prílohy IB.

(5)

V odôvodnení 5 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 sa stanovuje, že Komisia zváži predĺženie doby platnosti adaptéra pre vozidlá kategórie M1 a N1 do roku 2015 a dovtedy podrobnejšie zváži aj dlhodobé riešenie pre vozidlá kategórie M1 a N1.

(6)

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Digitálny tachograf: plán budúcich činností (5)“, pripojenom k návrhu nariadenia (EÚ) č. 165/2014, sa predpokladá dvojročný časový rámec na vypracovanie a prijatie príloh a doplnkov po prijatí nariadenia (EÚ) č. 165/2014.

(7)

Trvalé riešenie týkajúce sa adaptéra by sa malo stanoviť v technických špecifikáciách týkajúcich sa vykonávania nariadenia (EÚ) č. 165/2014. Pri uplatňovaní zásady oprávneného očakávania by sa preto mala možnosť využívať adaptéry vo vozidlách kategórie M1 a N1 predĺžiť aspoň do prijatia daných technických špecifikácií prostredníctvom vykonávacích aktov.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 42 nariadenia (EÚ) č. 165/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IB k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 sa mení takto:

 

V časti I Definície sa v bode rr) prvej zarážke sa dátum „31. decembra 2015“ nahrádza dátumom „31. decembra 2016“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. februára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa deviatykrát prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. EÚ L 21, 24.1.2009, s. 3).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 19).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).

(5)  COM(2011) 454 final.


Top