Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2398

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2398 zo 17. decembra 2015 o údajoch a podkladoch súvisiacich so žiadosťou o zaradenie zariadenia nachádzajúceho sa v tretej krajine do európskeho zoznamu zariadení na recykláciu lodí (Text s významom pre EHP)

OJ L 332, 18.12.2015, p. 145–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2398/oj

18.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/145


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2398

zo 17. decembra 2015

o údajoch a podkladoch súvisiacich so žiadosťou o zaradenie zariadenia nachádzajúceho sa v tretej krajine do európskeho zoznamu zariadení na recykláciu lodí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1257/2013, predovšetkým v hlave III, sa stanovujú požiadavky na zariadenia na recykláciu lodí, ktoré majú záujem recyklovať lode plaviace sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie a žiadajú preto o zaradenie do európskeho zoznamu zariadení na recykláciu lodí.

(2)

V článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 sa uvádzajú údaje a podklady, ktoré podniky na recykláciu lodí musia poskytnúť ako súčasť svojej žiadosti o zaradenie zariadení na recykláciu lodí nachádzajúcich sa v tretej krajine na európsky zoznam. Ďalej sa v článku 16 ods. 2 uvádza zoznam údajov, ktoré sa majú uverejniť v úradnom vestníku, o zariadeniach na recykláciu lodí, ktoré je potrebné zahrnúť do európskeho zoznamu.

(3)

Na rozdiel od iných vykonávacích aktov, ktoré je potrebné prijať podľa nariadenia o recyklácii lodí, nie je k dispozícii žiadny priamo rovnocenný vzor na základe hongkonského dohovoru o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí z roku 2009. Formát v prílohe preto obsahuje relevantné výňatky z dodatku 5 k hongkonskému dohovoru (Doklad o schválení recyklácie lodí – „Document of Authorization of Ship Recycling“, DASR) a z príslušných usmernení IMO týkajúcich sa zariadení na recykláciu lodí, ako aj požiadavky na údaje a podklady doplnené v nariadení o recyklácii lodí (uvedené v článku 15 ods. 2 a 16 ods. 2 daného nariadenia).

(4)

Konzultácie o rozhodnutí prebehli so zainteresovanými stranami písomnou formou. Ich pripomienky sú zohľadnené v prílohe.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru pre reguláciu recyklácií lodí zriadeného na základe článku 25 nariadenia (ES) č. 1257/2013,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Údaje a podklady požadované na identifikáciu zariadenia na recykláciu lodí nachádzajúceho sa v tretej krajine, ktoré žiada o zaradenie do európskeho zoznamu zariadení na recykláciu lodí, sa poskytujú vo formáte stanovenom v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. decembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 330, 10.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ČASŤ 1

Údaje o zariadení na recykláciu lodí

Názov zariadenia na recykláciu lodí

 

Rozlišujúce identifikačné číslo recyklačného zariadenia

 

Úplná adresa zariadenia na recykláciu lodí

 

Hlavná kontaktná osoba

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 

Názov, adresa a kontaktné informácie recyklačného zariadenia

 

Pracovný(-é) jazyk(-y)

 

ČASŤ 2

Doplňujúce informácie

Metóda(-y) recyklácie (1)

 

Druh lodí, ktoré možno recyklovať

 

Postup schválenia plánu recyklácie lode (2)

 

Počet zamestnancov (3)

 

Maximálny objem recyklácie lodí dosiahnutý v určitom roku za uplynulých 10 rokov (v LDT) (4)

 

Opis zariadenia na recykláciu lodí (rozvrhnutie, hĺbka vody, dostupnosť atď.)

 


Ťažké stroje

Ťažké zdvižné zariadenia

napr. výložníkový žeriav: 60 ton

napr. mobilný žeriav: 35 ton × 1, 27 ton × 1

napr. hydraulická lyžica: SH400, ZX330, SK220, ZX200 so strojovými nožnicami, magnetom

napr. hydraulické strojové nožnice: 600 ton × 1

napr. mostové váhy: 50 ton

 

 

 

Čln

napr. hrubá priestornosť: 5 ton, výkon: 240 HP

Strojové nožnice

napr. kapacita: 600 ton


Iné vybavenie

Dodávanie O2

napr. systém dodávania tekutého O2: 10 m3

Dodávky plynu

napr. LPG fľaše

Stlačený vzduch

 

Hasiace prístroje

napr. kapacita prenosných hasiacich prístrojov

Spracovanie odpadového oleja

napr. separátory voda-olej

kapacita nádrže: cca 20 ton

Skladovanie odpadu

napr. nádoba na azbest: 2

Spaľovňa (spaľovne)

napr: žiadna

Napájanie elektrickou energiou

napr. rozvodňa


Miesto zariadenia (5)

Delenie a zatriedenie miesta

napr. oblasť kontroly urbanizácie

Plocha zariadenia (v m2)

 

Vydláždená plocha

 

Okolité prostredie

napr: závody: bývalý kameňolom, dve prístaviská v blízkosti, citlivé environmentálne zóny

bytová výstavba: súkromné domy pri vstupnom areáli a vo vzdialenosti 200 m od vstupného areálu


Osvedčenia/licencie pracovníkov (6)

Osvedčenie/licencia

Počet/kvalifikácia zamestnancov (7)

1.

Pracovník zodpovedný za zaobchádzanie s azbestom

 

2.

Pracovník zodpovedný za zaobchádzanie s PCB

 

3.

Zaobchádzanie s určenými chemikáliami

 

4.

Školenie o zaobchádzaní s azbestom

 

 

 

5.

Rezanie plameňom

 

 

 

6.

Zváranie

 

7.

Zaobchádzanie so zinkom

 

8.

Zdvíhanie

 

 

 

9.

Ťažké zdvižné stroje

 

 

10.

Námorníci

 

11.

Potápači

 

12.

Odstránenie nebezpečných materiálov

(Materiál A)

 

(Materiál B)

 

(Materiál C)

 

(Materiál D)

 

(Materiál E)

 

(Materiál F)

 

(Materiál G)

 

(Materiál H)

 

(Materiál I)

 

(Materiál J)

 

(Materiál K)

 

ČASŤ 3

Identifikácia povolenia, licencie a oprávnenia, ktoré udelil príslušný orgán/orgány na vykonanie recyklácie lodí

Podnik na recykláciu lodí je povinný podľa článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí predložiť kópie dokladov, ktoré mu vystavili príslušné orgány, aby mohol vykonávať recykláciu lodí (8) a v prípade potreby povolenie, licenciu alebo oprávnenie, ktoré mu udelili príslušné orgány, všetkým svojim dodávateľom a subdodávateľom, ktorí sa priamo podieľajú na recyklácii lodí.

Povolenie, licencia alebo oprávnenie pripojené k tejto žiadosti (9):

Názov dokladu

Krajina vydania

Príslušný vydávajúci orgán

Vydaný dňa (dátum)

Platný do (dátum alebo neurčitý termín)

Zariadenie, ktorému sa doklad vydal (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ 4

Spôsobilosť a obmedzenia zariadenia na recykláciu lodí

4.1   Kapacita na recykláciu lodí

Zariadenie na recykláciu lodí môže prijať loď na recykláciu, ak zodpovedá týmto obmedzeniam rozmerov:

Maximálna kapacita lode určenej na recykláciu

Ďalšie obmedzenia

DWT

 

 

GT

 

 

LDT

 

 

Dĺžka

 

 

Priemer

 

 

Šírka

 

 

Hĺbka

 

 

4.2   Bezpečné a environmentálne vhodné nakladanie s nebezpečnými materiálmi

Zariadenie na recykláciu lodí môže prijať loď na recykláciu, ktorá obsahuje nebezpečné materiály uvedené v tabuľke v tejto časti, ak sú splnené uvedené podmienky:

Nakladanie s nebezpečnými materiálmi (11)

Opis krokov nakladania s odpadom (12)

1.

Azbest

Odstránenie

Skladovanie

Spracovanie odpadu

Nakladanie s nebezpečnými materiálmi

Opis krokov nakladania s odpadom

2.

Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

Odstránenie

Skladovanie

Spracovanie odpadu

Ťažké kovy:

3.

Organocínové antivegetatíve zlúčeniny a systémy

4.

Kadmium a zlúčeniny kadmia

5.

Šesťmocný chróm a zlúčeniny šesťmocného chrómu

6.

Olovo a zlúčeniny olova

7.

Ortuť a zlúčeniny ortuti

Odstránenie

Skladovanie

Spracovanie odpadu

Spomaľovače horenia:

8.

Polybrómované difenylétery (PBDE)

9.

Hexabrómcyklododekán (HBCDD)

10.

Polybrómované bifenyly (PBB)

Odstránenie

Skladovanie

Spracovanie odpadu

11.

Rádioaktívne látky

Odstránenie

Skladovanie

Spracovanie odpadu

Nakladanie s nebezpečnými materiálmi

Opis krokov nakladania s odpadom

Iné perzistentné organické látky (POP)

12.

Polychlórované bifenyly (PCB)

13.

Perfluorooktán-sulfónátová kyselina (PFOS)

14.

Polychlórované naftalény (viac ako 3 atómy chlóru)

15.

Niektoré chlórované parafíny s krátkym reťazcom (chlóroalkány C10-C13)

Odstránenie

Skladovanie

Spracovanie odpadu

16.

Nebezpečné kvapaliny, zvyšky a usadeniny

Odstránenie

Skladovanie

Spracovanie odpadu

17.

Farby a nátery vysoko horľavé a/alebo spôsobujúce uvoľňovanie toxických látok

Odstránenie

Skladovanie

Spracovanie odpadu

18.

Iné nebezpečné materiály, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich kategóriách a ktoré nie sú súčasťou štruktúry lode (špecifikujte)

Odstránenie

Skladovanie

Spracovanie odpadu

ČASŤ 5

Vyhlásenie o recyklácií lodí plaviacich sa pod vlajkou členských štátov EÚ

RECYKLÁCIA LODÍ PLAVIACICH SA POD VLAJKOU ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto (meno) …v mene …(podnik) …(ďalej len „podnik“) (13) potvrdzuje, že podnik príjme lode plaviace sa pod vlajkou členských štátov EÚ na recykláciu len v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí. Ďalej podnik:

a)

pred recykláciou lode:

pošle plán recyklácie lode, ktorý schválil príslušný orgán podľa uplatniteľného postupu (14), vlastníkovi lode a správnemu orgánu alebo ním oprávnenej uznanej organizácii;

oznámi správnemu orgánu, že zariadenie na recykláciu lodí je po každej stránke pripravené začať s recykláciou lodí;

b)

pošle po dokončení úplnej alebo čiastočnej recyklácie lode podľa tohto nariadenia do 14 dní od dátumu úplnej alebo čiastočnej recyklácie podľa plánu recyklácie lode správnemu orgánu, ktorý vydal osvedčenie o pripravenosti lode na recykláciu, vyhlásenie o dokončení. Vyhlásenie o dokončení bude obsahovať správu o prípadných incidentoch a nehodách, ktorými sa poškodilo zdravie ľudí a/alebo životné prostredie.

V …

Dátum …

Podpis:

Poznámka: Vyhlásenie nemožno vyložiť tak, že zariadenie nemôže prijať lode plaviace sa pod vlajkou tretej krajiny.

ČASŤ 6

Vyhlásenie o činnostiach na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

ČINNOSTI NA ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

Podľa Hongkonského medzinárodného dohovoru o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí z roku 2009 je cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č 1257/2013 o recyklácii lodí predchádzať nehodám, zraneniam a iným škodlivým účinkom na zdravie ľudí a životné prostredie spôsobeným recykláciou lodí, obmedzovať a minimalizovať ich a v uskutočniteľnej miere ich odstrániť. V článku 15 ods. 5 nariadenia sa podnikom ukladá povinnosť preukázať, že zariadenie na nakladanie s odpadom, ktoré prijíma odpad, bude prevádzkované podľa noriem ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, ktoré sú v zásade rovnocenné s príslušnými medzinárodnými normami a normami Únie.

Týmto (meno) …v mene …(podnik) …(ďalej len „podnik“) (15) potvrdzuje podľa svojho najlepšieho vedomia, že zariadenia na nakladanie s odpadom prijímajúce odpad od zariadenia na recykláciu lodí:

a)

majú oprávnenie od svojho príslušného vnútroštátneho orgánu zaoberať sa odpadom, ktorý prijmú;

b)

sú prevádzkované podľa noriem ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, ktoré sú v zásade rovnocenné s príslušnými medzinárodnými normami a normami Únie;

Spolu s týmto vyhlásením podnik poskytne vyhotovenie všetkých relevantných dokumentov, ktoré mu poskytli zariadenia na nakladanie s odpadom (pozri časť 2).

V …

Dátum …

Podpis:

ČASŤ 7

Plán zariadenia na recykláciu lodí

PLÁN ZARIADENIA NA RECYKLÁCIU LODÍ

V súlade s článkom 15 ods. 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí je podnik na recykláciu lodí povinný potvrdiť, že prijal plán zariadenia na recykláciu lodí, pričom zohľadnil relevantné usmernenia IMO.

Podpísaný, (meno) …, vyhlasujem, že (podnik) (16) prijal plán zariadenia na recykláciu lodí. Vyhotovenie plánu zariadenia na recykláciu lodí je priložené k žiadosti.

V …

Dátum …

Podpis:

ČASŤ 8

Kritériá „bezpečné pre prácu pri vysokých teplotách“ a „bezpečné pre vstup“

Na základe článku 15 ods. 2 písm. d) podnik na recykláciu lodí poskytne dôkazy, že zariadenie na recykláciu lodí je schopné zaviesť, udržiavať a monitorovať kritériá označené ako „bezpečné pre prácu pri vysokých teplotách“ a „bezpečné pre vstup“ v priebehu celého procesu recyklácie lode.

 

Dôkazy priložené k žiadosti (17)

Bezpečné pre prácu pri vysokých teplotách

 

Bezpečné pre vstup

 


(1)  Pozri napr. odsek 3 v oddiele 3.4.1 usmernení IMO, rezolúcia MEPC.210(63), strana 24.

(2)  Týka sa postupu uvedeného v článku 7 ods. 3 a článku 15 ods. 2 písm. b) nariadenia o recyklácii lodí.

(3)  V čase podania žiadosti.

(4)  Údaj by mal byť zdokumentovaný, napr. prostredníctvom oficiálnych potvrdení o dokončení recyklácie všetkých lodí recyklovaných v danom roku spolu s údajom o LDT lodí. Na základe článku 32 nariadenia o recyklácii lodí sa tento údaj počíta ako „súčet hmotností lodí v LDT, ktoré sa v danom roku zrecyklovali v dotknutom zariadení na recykláciu lodí. Maximálny ročný objem recyklácie lodí sa určuje zvolením najvyššej hodnoty za predchádzajúcich 10 rokov pre každé zariadenie na recykláciu lodí alebo v prípade novopovoleného zariadenia na recykláciu lodí zvolením najvyššej ročnej hodnoty, ktorú dotknuté zariadenie dosiahlo“.

(5)  Na základe článku 15 ods. 2 písm. e) nariadenia je potrebné priložiť mapu s hranicami zariadenia na recykláciu lodí a miestami, na ktorých sa vykonávajú operácie recyklácie lodí.

(6)  Vezmite, prosím, na vedomie, že je potrebné vyplniť len zodpovedajúce riadky v tabuľke týkajúce sa nebezpečných materiálov, ktoré zariadenie na recykláciu lodí môže odstrániť.

(7)  Vezmite, prosím, na vedomie, že podnik na recykláciu lodí musí byť kedykoľvek schopný poskytnúť Európskej komisii alebo zástupcom konajúcim v jej mene dôkazy spôsobilosti každého zamestnanca, ktorý má povolenie odstraňovať nebezpečné materiály.

(8)  Ak dané príslušné orgány nevydávajú konkrétne povolenie, licenciu alebo oprávnenie na vykonanie recyklácie lodí, žiadateľ musí túto skutočnosť jednoznačne uviesť vo svojej žiadosti a môže v takom prípade predložiť iné relevantné povolenia, licencie alebo oprávnenia týkajúce sa činností zariadenia.

(9)  Uveďte v tabuľke všetky povolenia, licencie alebo oprávnenia vydané príslušnými orgánmi a priložte po vyhotovení k žiadosti.

(10)  Názov zariadenia na recykláciu lodí alebo jeho dodávateľov/subdodávateľov, na ktorých sa doklad vzťahuje.

(11)  Na účely nakladania s každým druhom materiálov by sa mali určiť vnútroštátne a/alebo medzinárodné požiadavky, na ktoré je potrebné sa odvolávať. Mali by sa uviesť aj akékoľvek obmedzenia uložené na základe oprávnenia, ktoré udelil príslušný orgán/orgány krajiny, v ktorej sa zariadenie nachádza. Nebezpečné materiály sa môžu vyskytovať v častiach lode alebo vybavení (napríklad v nátere alebo ako plastové prídavné látky) alebo v chemických zlúčeninách (napr. chladiace kvapaliny).

(12)  Na základe článku 15 ods. 2 písm. f) bodu ii) nariadenia, prosím, 1. uveďte, aký spôsob nakladania s odpadom sa použije, 2. uveďte miesto, kde sa činnosť uskutočňuje (buď v rámci zariadenia alebo v následnom zariadení na nakladanie s odpadom a v takom prípade by sa mali poskytnúť aj informácie zahŕňajúce názov zariadenia a kontaktné údaje) a 3. poskytnite dôkazy, že použitý spôsob sa vykoná environmentálne vhodne a bez toho, aby sa ohrozilo zdravie ľudí.

(13)  Názov podniku na recykláciu lodí.

(14)  Postup je opísaný v článku 7 ods. 3 nariadenia o recyklácii lodí.

(15)  Názov podniku na recykláciu lodí.

(16)  Názov podniku na recykláciu lodí.

(17)  Vzťahujú sa na relevantné výňatky plánu zariadenia na recykláciu lodí v prílohe k tejto žiadosti.


Top