Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2390

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2390 zo 17. decembra 2015, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné práva podané od 1. decembra do 7. decembra 2015 v rámci colných kvót otvorených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2078 na hydinové mäso s pôvodom na Ukrajine

OJ L 332, 18.12.2015, p. 122–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2390/oj

18.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/122


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2390

zo 17. decembra 2015,

ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné práva podané od 1. decembra do 7. decembra 2015 v rámci colných kvót otvorených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2078 na hydinové mäso s pôvodom na Ukrajine

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2078 (2) sa otvorili ročné colné kvóty na dovoz výrobkov zo sektora hydinového mäsa s pôvodom na Ukrajine.

(2)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné práva podané od 1. decembra do 7. decembra 2015 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2016, sú v prípade kvóty s poradovým číslom 09.4273 vyššie ako dostupné množstvá. Malo by sa teda určiť, v akom rozsahu sa môžu dovozné práva udeliť, a to stanovením prideľovacieho koeficientu, ktorý sa má uplatniť na požadované množstvá a ktorý sa vypočíta v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (3) v spojení s článkom 7 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(3)

S cieľom zaistiť účinnosť opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné práva podané podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2078 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2016, sa uplatňujú prideľovacie koeficienty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2078 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na hydinové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015, s. 63).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).


PRÍLOHA

Poradové číslo

Prideľovací koeficient – žiadosti podané na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2016

(%)

09.4273

2,579121

09.4274


Top