Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2386

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2386 zo 17. decembra 2015, ktorým sa zavádza registrácia dovozov vysokoodolných oceľových výstužných tyčí do betónu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

OJ L 332, 18.12.2015, p. 111–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2386/oj

18.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/111


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2386

zo 17. decembra 2015,

ktorým sa zavádza registrácia dovozov vysokoodolných oceľových výstužných tyčí do betónu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14 ods. 5,

po informovaní členských štátov,

keďže:

(1)

Dňa 30. apríla 2015 Európska komisia (ďalej len „Komisia“) oznámila prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) začatie antidumpingového konania (ďalej len „antidumpingové konanie“) týkajúceho sa dovozov vysokoodolných oceľových výstužných tyčí do betónu (niekedy označovaných aj ako „roxorové tyče HFP“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“ alebo „príslušná krajina“) do Únie na základe podnetu, ktorý 17. marca 2015 podalo Európske združenie oceliarskeho priemyslu (ďalej len „Eurofer“ alebo „navrhovateľ“) v mene výrobcov predstavujúcich viac ako 25 % celkovej výroby HFP roxorových tyčí v Únii.

1.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(2)

Výrobkom, ktorý podlieha registrácii (ďalej len „príslušný výrobok“), sú vysokoodolné železné alebo oceľové výstužné tyče a prúty do betónu vyrobené zo železa, nelegovanej ocele alebo legovanej ocele (ale s výnimkou nehrdzavejúcej ocele, rýchloreznej ocele a kremíkomangánovej ocele) po valcovaní za tepla ďalej neopracované, ale vrátane tyčí a prútov skrútených po valcovaní; tieto tyče a prúty obsahujú vrúbky, rebrá, drážky alebo iné deformácie, ktoré vznikli počas valcovania, alebo sú po valcovaní skrútené; kľúčovou charakteristickou vlastnosťou vysokej odolnosti je schopnosť bez porušenia vydržať opakované mechanické zaťaženie, a konkrétne schopnosť odolať vo viac ako 4,5 milióna únavových cyklov s použitím pomeru namáhania (min/max) 0,2 a rozsahu namáhania vyšším ako 150 MPa, s pôvodom v ČĽR, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 a ex 7228 30 89. Tieto číselné znaky KN sa uvádzajú len pre informáciu a nemajú záväzný účinok na klasifikáciu výrobku.

2.   ŽIADOSŤ

(3)

Žiadosť o registráciu podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia predložil navrhovateľ 19. novembra 2015. Navrhovateľ požadoval zavedenie registrácie dovozov príslušného výrobku, aby sa na tieto dovozy mohli následne od dátumu uvedenej registrácie uplatňovať opatrenia.

3.   DÔVODY REGISTRÁCIE

(4)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia môže Komisia nariadiť colným orgánom, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozov, aby sa na tieto dovozy mohli následne uplatňovať opatrenia. Registráciu dovozov je možné zaviesť na základe žiadosti výrobného odvetvia Únie, ktorá obsahuje dostatočné dôkazy na odôvodnenie takéhoto postupu.

(5)

Navrhovateľ tvrdí, že registrácia je odôvodnená, pretože príslušný výrobok je naďalej dumpingový a že dovozcovia si boli vedomí alebo si mali byť vedomí dumpingových praktík, ktoré prebiehali počas dlhšieho obdobia a spôsobovali ujmu výrobnému odvetviu Únie. Navrhovateľ ďalej tvrdí, že čínske dovozy spôsobujú výrobnému odvetviu Únie ujmu a že nastal podstatný nárast objemov týchto dovozov, a to aj po skončení obdobia prešetrovania, čím by sa vážne narušil nápravný účinok antidumpingového cla, ak by sa takéto clo malo uplatňovať.

(6)

Komisia sa domnieva, že dovozcovia si boli vedomí alebo si mali byť vedomí dumpingových praktik vývozcov. Dostatočné dôkazy prima facie v tejto súvislosti boli uvedené v podnete a boli vymedzené v oznámení o začatí tohto konania (3). Vo verzii podnetu, ktorá nemá dôverný charakter, sa dumpingové rozpätia v prípade čínskych dovozov odhadli na 20 – 30 %. Vzhľadom na rozsah dumpingu, ku ktorému pravdepodobne dochádza, sa dá oprávnene predpokladať, že dovozcovia sú si situácie vedomí alebo by si jej mali byť vedomí.

(7)

Navrhovateľ poskytol v podnete dôkazy o normálnej hodnote založenej na cenových informáciách výrobcov z Kataru a zo Spojených arabských emirátov. Dôkazy o dumpingu vychádzajú z porovnania takto stanovených normálnych hodnôt s vývoznými cenami (na úrovni ceny zo závodu) príslušného výrobku pri predaji na vývoz do Únie. Čínska vývozná cena bola určená na základe cenových ponúk čínskeho predaja na vývoz do Únie.

(8)

Navrhovateľ okrem toho v podnete aj v žiadosti o registráciu poskytol dostatočné dôkazy vo forme nedávnych prešetrovaní vykonaných inými orgánmi (napríklad z Kanady, Egypta a Malajzie), v ktorých sú opísané dumpingové praktiky čínskych vývozcov a o ktorých dovozcovia prima facie nemohli a nemali nevedieť.

(9)

Od začatia konania v apríli 2015 Komisia identifikovala ďalšie zvýšenie približne o 38 %, ak porovnáme objemy dovozu počas obdobia od apríla 2014 do marca 2015 (t. j. obdobie prešetrovania) s obdobím od apríla do septembra 2015 (t. j. obdobie po začatí konania). To dokazuje, že po začatí súčasného prešetrovania došlo k významnému nárastu čínskych dovozov, pokiaľ ide o príslušný výrobok.

(10)

Navrhovateľ do podnetu a žiadosti o registráciu zahrnul aj dôkazy prima facie o klesajúcom trende predajných cien dovozu. Z verejne dostupných štatistík Eurostatu vyplýva, že jednotkové ceny dovozu z ČĽR klesli zo 431 EUR za tonu v OP na 401 EUR za tonu v období po OP. To je takisto ďalší náznak toho, že si dovozcovia čínskych surovín boli vedomí alebo si mali byť vedomí dumpingu.

(11)

V podnete okrem toho existujú dostatočné dôkazy prima facie o tom, že došlo k ujme. V dokumentácii predloženej v rámci prešetrovania, ako aj v žiadosti o registráciu sa nachádzajú dôkazy, že z dôvodu pokračujúceho nárastu týchto dovozov by došlo k ďalšej ujme. Vzhľadom na načasovanie by rastúci objem dumpingových dovozov a cenové správanie čínskych vyvážajúcich výrobcov pravdepodobne vážne ohrozili nápravný účinok akéhokoľvek konečného cla, pokiaľ by toto clo nebolo uložené so spätnou účinnosťou. Okrem toho sa vzhľadom na začatie súčasného konania a berúc do úvahy doterajší vývoj čínskych dovozov z hľadiska cien a objemov dá oprávnene predpokladať, že úroveň dovozov príslušného výrobku môže ešte pred prijatím prípadných predbežných opatrení ďalej stúpnuť a dovozcovia si môžu rýchlo vytvoriť zásoby.

4.   POSTUP

(12)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že navrhovateľ poskytol dostatočné dôkazy prima facie, ktoré odôvodňujú zavedenie registrácie dovozov príslušného výrobku v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia.

(13)

Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a predložili podporné dôkazy. Komisia môže okrem toho vypočuť zainteresované strany za predpokladu, že predložia písomnú žiadosť a preukážu, že na ich vypočutie existujú osobitné dôvody.

5.   REGISTRÁCIA

(14)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia by sa mala zaviesť registrácia dovozov príslušného výrobku, aby sa v prípade, že výsledkom prešetrovania sú zistenia, ktoré vedú k uloženiu antidumpingového cla, zabezpečilo, že uvedené clo sa môže po splnení potrebných podmienok vyberať z registrovaných dovozov spätne v súlade s článkom 10 ods. 4 základného nariadenia.

(15)

Navrhovateľ v sťažnosti odhaduje priemerné dumpingové rozpätie pre príslušný výrobok na úrovni 20 – 30 % a priemerné rozpätie cenového podhodnotenia na úrovni 15 – 30 %. Odhadovaná výška možného budúceho colného dlhu je stanovená na úrovni cenového podhodnotenia odhadovaného na základe podnetu, t. j. 15 – 30 % hodnoty dovoznej ceny CIF ad valorem príslušného výrobku.

6.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(16)

So všetkými osobnými údajmi získanými v súvislosti s touto registráciou sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colným orgánom sa týmto podľa článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 nariaďuje, aby podnikli vhodné kroky na registráciu dovozov vysokoodolných železných alebo oceľových výstužných tyčí a prútov do betónu vyrobených zo železa, nelegovanej ocele alebo legovanej ocele (s výnimkou nehrdzavejúcej ocele, rýchloreznej ocele a kremíkomangánovej ocele) po valcovaní za tepla ďalej neopracovaných, ale vrátane tyčí a prútov skrútených po valcovaní do Únie; tieto tyče a prúty obsahujú vrúbky, rebrá, drážky alebo iné deformácie, ktoré vznikli počas valcovania, alebo sú po valcovaní skrútené; kľúčovou charakteristickou vlastnosťou vysokej odolnosti je schopnosť bez porušenia vydržať opakované mechanické zaťaženie, a najmä schopnosť odolať vo viac ako 4,5 milióna únavových cyklov s použitím pomeru namáhania (min/max) 0,2 a rozsahu namáhania vyšším ako 150 MPa, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 a ex 7228 30 89 (kódy TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 a 7228308910), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

Platnosť registrácie uplynie deväť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská, predložili podporné dôkazy alebo požiadali o vypočutie do 20 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ C 143, 30.4.2015, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ C 143, 30.4.2015, s. 12. (oddiel 3 oznámenia o začatí konania).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


Top