Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2385

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2385 zo 17. decembra 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Ruskej federácii

OJ L 332, 18.12.2015, p. 91–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2385/oj

18.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/91


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2385

zo 17. decembra 2015,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Ruskej federácii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 4,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Dočasné opatrenia

(1)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) uložila 4. júla 2015 dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Ruskej federácii (ďalej len „Rusko“) vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/1081 (2) (ďalej len „dočasné nariadenie“).

(2)

Konanie sa začalo 8. októbra 2014 na základe podnetu podaného 25. augusta 2014 spoločnosťami AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH a Impol d.o.o. (ďalej len „navrhovatelia“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú viac ako 25 % celkovej výroby hliníkových fólií v Únii. Podnet obsahoval dôkazy prima facie o dumpingu uvedeného výrobku a z neho vyplývajúcej značnej ujme, čo sa považovalo za dostatočný dôvod na začatie prešetrovania.

2.   Ďalší postup

(3)

Po zverejnení základných skutočností a úvah, na základe ktorých bolo uložené dočasné antidumpingové clo (ďalej len „predbežné zverejnenie“), niekoľko zainteresovaných strán písomne vyjadrilo svoje stanovisko k predbežným zisteniam. Stranám, ktoré o to požiadali, bola poskytnutá možnosť vypočutia.

(4)

O zapojenie úradníka pre vypočutie do obchodných konaní požiadal jediný vývozca, skupina Rusal, a päť používateľov. Vypočutie s vývozcom sa uskutočnilo v prítomnosti zástupcu Ruska 14. októbra 2015. Hlavné témy, o ktorých sa diskutovalo, boli uplatňovanie článku 2 ods. 9 základného nariadenia na účely výpočtu vývoznej ceny a vplyv dovozu upravovaných hliníkových fólií (ďalej len „UHF“) z Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“) na situáciu výrobného odvetvia Únie. Vypočutie s používateľmi sa uskutočnilo 23. októbra 2015 po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok ku konečnému zverejneniu. Hlavné témy, o ktorých sa diskutovalo, boli údajné obchádzanie antidumpingových opatrení na dovoz hliníkových fólií pre domácnosť (ďalej len „HFD“) z ČĽR, vplyv dovozu z tretích krajín na ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, vplyv uloženia antidumpingových opatrení na dovoz HFD z Ruska na používateľov a možnosť použiť minimálnu dovoznú cenu ako druh opatrení.

(5)

Okrem toho 27. októbra 2015 požiadalo päť subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním o konfrontačné vypočutie s navrhovateľmi. Navrhovatelia však neprejavili záujem o účasť na takomto vypočutí.

(6)

Komisia posúdila ústne a písomné pripomienky, ktoré predložili zainteresované strany, a podľa potreby príslušným spôsobom upravila predbežné zistenia.

(7)

Komisia informovala všetky strany o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých zamýšľala uložiť konečné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Rusku a s konečnou platnosťou vybrať sumy zabezpečené dočasným clom (ďalej len „konečné zverejnenie“). Všetkým stranám bola poskytnutá lehota, v rámci ktorej mohli predložiť pripomienky týkajúce sa tohto konečného zverejnenia.

(8)

Pripomienky, ktoré predložili zainteresované strany, boli posúdené a v prípade vhodnosti sa zohľadnili.

3.   Výber vzorky

(9)

Po predbežnom zverejnení jeden z výrobcov Únie zaradených do vzorky predal všetky svoje činnosti vrátane zariadenia, práv, povolení, záväzkov týkajúcich sa zamestnancov a svojich existujúcich zmlúv novej spoločnosti. Keďže táto zmena sa uskutočnila po období prešetrovania, nie je relevantná na posúdenie ujmy podľa článku 6 ods. 1 základného nariadenia.

(10)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa metódy výberu vzorky, dočasné závery uvedené v odôvodneniach 7 až 13 dočasného nariadenia sú potvrdené.

4.   Obdobie prešetrovania a posudzované obdobie

(11)

Ako sa uvádza v odôvodnení 19 dočasného nariadenia, prešetrovanie dumpingu a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 (ďalej len „obdobie prešetrovania“). Skúmanie vývoja týkajúceho sa posúdenia ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2011 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

(12)

Po predbežnom zverejnení ruské orgány tvrdili, že, keďže obdobie prešetrovania zahŕňalo aj údaje za posledný štvrťrok 2013, určenie vývoja v analýze ujmy nespĺňa požiadavku objektívnosti stanovenú v článku 3 ods. 2 základného nariadenia.

(13)

Obdobie prešetrovania bolo stanovené v súlade s článkom 6 ods. 1 základného nariadenia. Komisia okrem toho vychádzala z dostatočne reprezentatívneho obdobia na skúmanie vývoja všetkých relevantných ekonomických faktorov a ukazovateľov, ktoré ovplyvňovali stav výrobného odvetvia, t. j. obdobie prešetrovania a tri celé rozpočtové roky pred obdobím prešetrovania. Skutočnosť, že dochádza k určitému prekrývaniu obdobia prešetrovania a jedného z rokov zahrnutých do posudzovaného obdobia, nemá vplyv na objektívne vymedzenie ujmy, ktoré vykonala Komisia. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(14)

Ako sa uvádza v odôvodnení 20 dočasného nariadenia, príslušným výrobkom je hliníková fólia s hrúbkou minimálne 0,008 mm a maximálne 0,018 mm, bez podložky, valcovaná, ale ďalej už neupravovaná, vo zvitkoch so šírkou nepresahujúcou 650 mm a hmotnosťou presahujúcou 10 kg (ďalej len „veľké zvitky“) s pôvodom v Rusku, v súčasnosti zaradená pod číselný znak KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111910) (ďalej len „príslušný výrobok“). Tento výrobok je bežne známy pod názvom hliníková fólia pre domácnosť (ďalej len „HFD“).

(15)

Po predbežnom zverejnení niektoré zainteresované strany tvrdili, že ruský dovoz nekonkuruje HFD vyrábanej výrobným odvetvím Únie, ale bez ďalšieho vysvetlenia či podloženia tohto tvrdenia. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(16)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa príslušného výrobku a podobného výrobku, závery uvedené v odôvodneniach 21 až 28 dočasného nariadenia sú potvrdené.

C.   DUMPING

(17)

Podrobné informácie o výpočte dumpingu sa uvádzajú v odôvodneniach 29 až 52 dočasného nariadenia.

(18)

Po predbežnom zverejnení skupina Rusal namietala voči úpravám vývoznej ceny, ako sa uvádza v odôvodneniach 40 až 42 dočasného nariadenia. Skupina Rusal uviedla, že odpočet predajných, všeobecných a administratívnych nákladov (ďalej len „PVA“) a zisku prepojeného obchodníka sú oprávnené len v prípade transakcií s dodaním s clom plateným (ďalej len „DDP“), a nie v prípade transakcií s dodaním na miesto (ďalej len „DAP“) a transakcií typu náklady, poistenie a prepravné (ďalej len „CIF“).

(19)

V reakcii na toto tvrdenie treba poznamenať, že Komisia vypočítala vývoznú cenu v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia z dôvodu existujúceho prepojenia medzi výrobcami a ich prepojeným obchodníkom. Prešetrovaním sa ukázalo, že toto prepojenie sa vzťahuje na všetky typy transakcií bez ohľadu na ich obchodné podmienky. Okrem toho skupina Rusal neposkytla žiadne dôkazy o tom, prečo použité ziskové rozpätie nie je primerané. Tvrdenia predložené v tejto súvislosti sa preto považujú za neopodstatnené a mali by sa zamietnuť. Pokiaľ ide o náklady PVA, strana, ktorá uvádza nadmernú úpravu, musí predložiť konkrétny dôkaz a výpočty na podloženie svojho tvrdenia, a najmä musí uviesť alternatívnu mieru úpravy, ktorú navrhuje v náležitých prípadoch. Skupina Rusal však po zverejnení predbežných zistení vo svojom podaní neposkytla žiadne uvedené informácie.

(20)

Na základe uvedených skutočností bolo tvrdenie vyvážajúceho výrobcu zamietnuté.

(21)

Po konečnom zverejnení skupina Rusal zopakovala svoj nesúhlas s úpravami týkajúcimi sa nákladov PVA a zisku podľa článku 2 ods. 9 základného nariadenia pre transakcie DAP a CIF. Skupina Rusal nie je proti uplatneniu článku 2 ods. 9 so zreteľom na účasť prepojeného obchodníka vo všetkých druhoch transakcií (t. j. DDP, DAP a CIF). Pokiaľ však ide o transakcie uskutočnené na základe podmienok CIF a DAP, skupina Rusal spochybňuje uplatniteľnosť úprav podľa druhého a tretieho pododseku článku 2 ods. 9, najmä pre náklady PVA a zisk. Podľa nej sa za podmienok CIF a DAP dodanie tovaru kupujúcemu vykonáva pred dovozom, a preto tieto úpravy nie sú uplatniteľné. Skupina Rusal vo svojich pripomienkach uviedla viacero prípadov, v ktorých Komisia podľa všetkého nevykonala úpravy podľa článku 2 ods. 9 Skupina Rusal ďalej tvrdí, že ak by Komisia naopak naďalej tvrdila, že na základe uplatňovania článku 2 ods. 9 sa vyžaduje automatická úprava o primerané náklady PVA a zisk, potom by útvary Komisie mali uznať, že obchodník predstavoval integrované oddelenie vyvážajúceho výrobcu v transakciách CIF a DAP, takže by sa na tieto transakcie mal uplatniť článok 2 ods. 8 základného nariadenia.

(22)

V reakcii na to Komisia potvrdzuje, že v prípade skupiny Rusal by sa úprava primeraného rozpätia pre náklady PVA a zisk podľa druhého a tretieho pododseku článku 2 ods. 9 mala uplatňovať na všetky druhy transakcií. Napriek tomu, že tovar je v prípade transakcií CIF dodaný pred uvoľnením tovaru do voľného obehu, a aj keby zodpovednosť za colné vybavenie niesol kupujúci (na rozdiel od transakcií DDP), nemení to nič na skutočnosti, že predaj vykonal prepojený obchodník, ktorý znáša náklady PVA a ktorý sa obvykle snaží dosahovať zisk za svoje služby. So zreteľom na skutočnosť, že obchodník je prepojený s vyvážajúcim výrobcom, z článku 2 ods. 9 základného nariadenia vyplýva, že údaje tohto obchodníka sú automaticky nespoľahlivé a že náklady PVA a zisk by mal určiť prešetrujúci orgán na opodstatnenom základe. Navyše článkom 2 ods. 9 základného nariadenia sa nevylučujú úpravy o náklady, ktoré vznikli pred dovozom, keďže tieto náklady zvyčajne znáša dovozca. Preto je úplné vylúčenie úprav o náklady PVA a zisk za predaj vykonaný za podmienok CIF neopodstatnené. Skutočnosť, že prepojená spoločnosť vykonáva len určité funkcie, nebráni Komisii, aby vykonala úpravy na základe článku 2 ods. 9 základného nariadenia, mohla by sa však zohľadniť v nižšej sume nákladov PVA, ktoré budú odpočítané od ceny, za ktorú je príslušný výrobok prvýkrát predaný nezávislému kupujúcemu. V každom prípade, zainteresovaná strana, ktorá chce namietať voči rozsahu úprav vykonaných na základe článku 2 ods. 9 základného nariadenia, znáša dôkazné bremeno. Takže, ak táto strana považuje úpravy za nadmerné, musí predložiť konkrétne dôkazy a výpočty na opodstatnenie uvedených tvrdení. Pokiaľ ide o transakcie DAP, je potrebné uviesť, že miesta dodania sú vnútri colného územia EÚ, a preto rozdiel, pokiaľ ide o mieru zapojenia obchodníka v porovnaní s predajom podľa podmienok DDP, je ešte menší. Pokiaľ ide o minulé príklady, ktoré uviedla skupina Rusal, je dôležité najprv poznamenať, že stanovisko Komisie je v súlade s judikatúrou súdov Únie. Po druhé, Komisia má široký priestor na voľné uváženie v oblasti opatrení na ochranu obchodu a pri uplatňovaní tohto voľného uváženia nie je viazaná minulými posúdeniami. V každom prípade bola faktická situácia v každom z týchto prípadov, ktoré uviedla skupina Rusal, odlišná. Na záver, pokiaľ ide o alternatívne tvrdenie o uplatňovaní článku 2 ods. 8 základného nariadenia, Komisia sa odvoláva na argumenty uvedené v tomto odôvodnení a v odôvodnení 19 a opakuje, že samotná skutočnosť prepojenia vývozcu s prepojenou spoločnosťou postačuje na to, aby Komisia pristupovala k skutočným vývozným cenám ako k nespoľahlivým, pretože existencia prepojenia medzi vývozcom a prepojenou spoločnosťou je jedným z viacerých dôvodov, na základe ktorých môžu byť skutočné vývozné ceny považované za nespoľahlivé.

(23)

Pokiaľ ide o vyčíslenie úpravy o náklady PVA, Komisia po prijatí pripomienok k predbežnému zverejneniu vyzvala skupinu Rusal, aby určila časť nákladov PVA, ktoré považuje za neuplatniteľné na transakcie CIF a DAP alebo za neprimerané, a aby o tom poskytla dôkazy, ako sa požaduje podľa judikatúry. V tejto súvislosti však neboli predložené žiadne dôkazy, pretože skupina Rusal podmienila predloženie akýchkoľvek informácií tým, že Komisia musí akceptovať jej právny výklad článku 2 ods. 9 základného nariadenia. S ohľadom na absenciu akéhokoľvek prvku, ktorý by poskytla skupina Rusal v tejto súvislosti, by toto tvrdenie malo byť zamietnuté.

(24)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, predbežné zistenia uvedené v odôvodneniach 29 až 52 dočasného nariadenia sú potvrdené a konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, zostávajú nezmenené:

Spoločnosť

Konečné dumpingové rozpätie

Skupina Rusal

34,0 %

Všetky ostatné spoločnosti

34,0 %

D.   UJMA

1.   Vymedzenie výrobného odvetvia Únie a výroby v Únii

(25)

Zmena uvedená v odôvodnení 9 vyššie v texte nemá vplyv na vymedzenie výrobného odvetvia Únie.

(26)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa vymedzenia výrobného odvetvia Únie a výroby Únie, závery uvedené v odôvodneniach 53 až 55 dočasného nariadenia sú potvrdené.

2.   Spotreba v Únii

(27)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa spotreby v Únii, závery uvedené v odôvodneniach 56 až 60 dočasného nariadenia sú potvrdené.

3.   Dovoz z príslušnej krajiny

(28)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa dovozu z príslušnej krajiny, závery uvedené v odôvodneniach 61 až 70 dočasného nariadenia sú potvrdené.

4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

(29)

Po predbežnom zverejnení jedna zainteresovaná strana tvrdila, že analýza hospodárskej situácie výrobného odvetvia Únie je ovplyvnená vzájomnou závislosťou trhov s HFD a UHF. Táto strana uviedla, že vzájomná závislosť uvedených trhov je založená na troch hlavných predpokladoch: i) všetci výrobcovia z Únie zaradení do vzorky boli schopní vyrábať HFD a aj UHF na rovnakých výrobných zariadeniach a vybavení, ii) pomerne jednoduchý prechod medzi výrobou UHF a HFD a iii) vysoká cenová elasticita dopytu po obidvoch výrobkoch. Daná strana napokon uviedla, že výrobcovia z Únie neboli schopní rozlíšiť hospodárske faktory vzťahujúce sa na každý z týchto výrobkov osobitne, a Komisia preto mala uplatniť článok 3 ods. 8 základného nariadenia a pri svojom posúdení ujmy vychádzať zo širšieho základu.

(30)

Treba však poznamenať, že UHF je odlišný výrobok ako HFD a používa sa na iné účely. Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 131 dočasného nariadenia, najväčší výrobca HFD z Únie zaradený do vzorky vyrábal výlučne HFD. Ako sa ďalej uvádza v tomto odôvodnení, prešetrovaním sa ukázalo, že výrobcovia z Únie, ktorí vyrábajú HFD a aj UHF, nemohli jednoducho prechádzať z jedného výrobku na druhý, pretože na maximalizáciu efektívnosti je potrebná výroba obidvoch výrobkov v určitých množstvách. Z prešetrovania okrem toho vyplynulo, že výrobcovia z Únie zaradení do vzorky mali stabilný pomer výroby medzi týmito dvomi druhmi fólií. Výrobcovia z Únie, ktorí vyrábajú HFD aj UHF, okrem toho vedeli oddeliť hospodárske a finančné údaje týkajúce sa výroby a predaja HFD od údajov o výrobe a predaji UHF. Analýza ujmy v odôvodneniach 71 až 108 dočasného nariadenia sa teda týka iba výroby a predaja HFD v Únii, a tvrdenie, že Komisia mala použiť článok 3 ods. 8 základného nariadenia, bolo preto zamietnuté.

(31)

Po konečnom zverejnení táto zainteresovaná strana nesúhlasila so záverom Komisie, že v tomto prípade sa neuplatňuje článok 3 ods. 8 základného nariadenia. Zainteresovaná strana zopakovala svoje tvrdenia uvedené v odôvodneniach (29) a (30) bez akýchkoľvek nových prvkov. Takisto trvala na tom, že Komisia nemohla stanoviť, že väčšina výrobcov z Únie vedela oddeliť hospodárske a finančné údaje pre výrobu HFD od údajov pre UHF, svoje tvrdenie však nepodložila. Komisia preto potvrdzuje, že v tomto prípade nemusela použiť článok 3 ods. 8 základného nariadenia, pretože overené údaje výrobcov Únie zaradených do vzorky umožnili oddelenú identifikáciu výroby podobného výrobku. Pretože tvrdenia tejto zainteresovanej strany sú len tvrdenia, ktoré sú fakticky nesprávne, zamietajú sa.

(32)

Po predbežnom zverejnení ruské orgány požiadali Komisiu, aby poskytla nedôverné znenie odpovedí výrobcov z Únie zaradených do vzorky a všetky ostatné dôkazy o značnej ujme. Ďalej požiadala o prístup k metodike, ktorú Komisia použila na zistenie značnej ujmy, ktorú utrpeli výrobcovia z Únie.

(33)

Komisia pripomína, že ruské orgány boli informované spolu so všetkými zúčastnenými stranami 25. augusta 2015 (po tom, ako poskytli informácie na dočasné zverejnenie) o presnom postupe na získanie prístupu k nedôvernému spisu z prešetrovania. Nedôverné znenie uvedených odpovedí bolo dostatočne podrobné na to, aby umožnilo primerané pochopenie podstaty dôverne poskytnutých informácií. Pokiaľ ide o ostatné dôkazy na podporu zistenia značnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, boli uvedené v odôvodneniach 71 až 108 dočasného nariadenia.

5.   Záver o ujme

(34)

Na základe dočasného zverejnenia dve zainteresované strany tvrdili, že nie všetky ukazovatele ujmy vykazovali negatívny trend a že pozitívny vývoj niektorých ukazovateľov ujmy dokazuje, že výrobné odvetvie Únie neutrpelo značnú ujmu. Takisto tvrdili, že nedostatočný nárast objemu predaja výrobného odvetvia Únie nepoukazuje na značnú ujmu, lebo bol výsledkom nedostatočnej výrobnej kapacity, keď dopyt v Únii vzrástol.

(35)

V súlade s článkom 3 ods. 5 základného nariadenia je zistenie značnej ujmy založené na celkovom posúdení všetkých relevantných ukazovateľov ujmy. Vyvodzovanie záverov len na základe vybraných ukazovateľov ujmy by narúšalo analýzu v tomto prípade. Ako sa uvádza v odôvodnení 106 dočasného nariadenia, bolo preto toto zvýšenie menšie ako zvýšenie spotreby, a to aj napriek tomu, že sa výrobná kapacita, výroba a predaj výrobného odvetvia Únie v posudzovanom období zvýšili. Výrobcovia z Únie napriek zložitej finančnej situácii výrobného odvetvia Únie vynaložili úsilie na investovanie s cieľom zvýšiť kapacitu a využiť zvýšenie spotreby v Únii. Keďže však neboli schopní zvýšiť ceny na úroveň pokrytia nákladov, ich schopnosť investovať do zvýšenia kapacity bola obmedzená. Výrobcovia boli do určitej miery schopní financovať straty z výroby a predaja HFD ziskom z predaja iných výrobkov. Z dlhodobého hľadiska však takáto stratégia, v rámci ktorej výrobné odvetvie Únie vyrába výrobok, ktorý je stratový, nie je udržateľná. Preto sa zamietlo tvrdenie, že nie všetky ukazovatele ujmy vykazovali negatívny vývoj, a že teda nedošlo k značnej ujme.

(36)

Ruské orgány po konečnom zverejnení zopakovali svoje tvrdenie spred dočasnej fázy, že podľa verejne dostupných finančných dokumentov navrhovateľov nedošlo k žiadnej značnej ujme.

(37)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 107 dočasného nariadenia, niektorí výrobcovia z Únie nevyrábali výlučne HFD, a preto z verejne dostupných finančných dokumentov nemožno vidieť skutočnú situáciu výrobného odvetvia Únie v prípade HFD. Výsledky prešetrovania sú okrem toho založené na skutočných overených údajoch výrobného odvetvia Únie týkajúcich sa HFD. Z tohto dôvodu bolo uvedené tvrdenie zamietnuté.

(38)

Po konečnom zverejnení jedna zainteresovaná strana zopakovala svoje tvrdenie, že väčšina relevantných faktorov a ukazovateľov, ktoré ovplyvňovali stav výrobného odvetvia Únie v prípade HFD, sa počas posudzovaného obdobia vyvíjala pozitívne. Ďalej tvrdila, že Komisia svoju analýzu situácie výrobného odvetvia Únie založila len na niekoľkých ukazovateľoch.

(39)

Komisia však vo svojej analýze situácie výrobného odvetvia Únie vychádzala zo všetkých faktorov uvedených v oddiele D dočasného nariadenia. Skutočnosť, že niektoré ukazovatele ujmy, ako napríklad výroba, výrobná kapacita a objem predaja, vykazovali počas posudzovaného obdobia pozitívny vývoj, nespochybňuje celkový záver, že výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 5 základného nariadenia. Ukazovatele nemožno vnímať izolovane od seba, treba vziať do úvahy aj vzájomný vzťah medzi nimi. Ako je vysvetlené v odôvodnení 106 dočasného nariadenia, objem výroby sa počas posudzovaného obdobia zvýšil o 7 % a výrobná kapacita o 12 %. Tento nárast bol však nižší ako nárast spotreby, ktorý bol počas posudzovaného obdobia ďaleko vyšší, konkrétne o (17 % – 28 %). V dôsledku toho, aj keď sa objem predaja výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia zvýšil o (2 % – 10 %), na trhu s ešte vyšším nárastom spotreby neviedol nárast objemu predaja k zvýšeniu podielu na trhu, ale naopak k strate podielu na trhu o 8 percentuálnych bodov. To dokazuje, že výrobné odvetvie Únie nemohlo profitovať zo zvýšenej spotreby. Navyše, hoci investície počas posudzovaného obdobia vzrástli o 47 %, stále zaostávali za investíciami potrebnými na udržanie tempa s nárastom spotreby. Peňažný tok vykazoval napokon pozitívny vývoj, ale v absolútnych hodnotách zostal na nízkej úrovni. Z toho vyplýva, že pozitívny vývoj niektorých ukazovateľov, ak sa analyzuje v korelácii s inými faktormi, potvrdzuje v skutočnosti situáciu spôsobujúcu ujmu výrobnému odvetviu Únie. Tvrdenia v odôvodnení (38) boli preto zamietnuté.

(40)

Po konečnom zverejnení päť subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním tvrdilo, že, v súvislosti so žiadosťou, aby sa opatrenia uložili vo forme minimálnej dovoznej ceny, sa predajná cena výrobcu Únie, ktorý vyrábal výlučne HFD, po období prešetrovania zvýšila, zatiaľ čo príplatok za hliník sa znížil. Tieto strany takisto tvrdili, že tieto prvky sa preniesli do vyššieho zisku pre uvedeného výrobcu z Únie.

(41)

V súlade s článkom 6 ods. 1 základného nariadenia sa k záveru o ujme došlo na základe overených údajov za posudzované obdobie, pričom sa nezohľadňovali údaje po prešetrovaní, a na základe údajov reprezentatívnych pre všetky spoločnosti zaradené do vzorky, a nie len izolovane na základe údajov jedného výrobcu z Únie. Tvrdenie uvedené v odôvodnení 40 sa preto zamietlo.

(42)

Na základe uvedených skutočností a keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, sa závery uvedené v odôvodneniach 71 až 108 dočasného nariadenia, t. j. že výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 5 základného nariadenia, potvrdili. Výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu, čo sa odzrkadlilo najmä na negatívnej ziskovosti takmer počas celého posudzovaného obdobia.

E.   PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

1.   Vplyv dumpingového dovozu

(43)

Po predbežnom zverejnení niektoré zúčastnené strany zopakovali svoje tvrdenia predložené pred uložením dočasného cla, t. j. že ujma spôsobená výrobnému odvetviu Únie nebola spôsobená ruským dovozom, ale inými faktormi, ako je neschopnosť výrobného odvetvia Únie zvýšiť svoju výrobnú kapacitu v súlade so zvýšením dopytu, dovoz z iných tretích krajín ako Turecko a ČĽR a zvýšenie výroby UHF výrobným odvetvím Únie na úkor HFD.

(44)

Údajný vplyv ostatných faktorov na značnú ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, sa analyzuje v odôvodneniach 49 až 97.

(45)

Okrem toho jedna zainteresovaná strana tvrdila, že ziskovosť výrobného odvetvia Únie sa zvýšila v roku 2013, keď ruský dovoz dosahoval najvyšší absolútny objem, čo údajne dokazuje, že ruský dovoz nemal vplyv na ziskovosť výrobného odvetvia Únie, a preto nemohol spôsobiť značnú ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(46)

Ako sa uvádza v odôvodnení 99 dočasného nariadenia, ziskovosť výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia mierne kolísala medzi – 2,9 % a 0,2 %. V roku 2013 ziskovosť výrobného odvetvia Únie sotva prekročila prah rentability, t. j. predstavovala 0,2 %. Zatiaľ čo objem ruského dovozu bol v tom istom roku najvyšší, jeho podiel na trhu zostal konštantný na úrovni 34 %. Preto toto menšie dočasné zlepšenie ziskovosti výrobného odvetvia Únie nemá vplyv na záver, že celková ziskovosť výrobného odvetvia Únie bola počas celého posudzovaného obdobia negatívna (s výnimkou roku 2013) a bola nižšia ako cieľový zisk 5 %. Takisto nemožno spochybniť záver uvedený v odôvodnení 116 dočasného nariadenia, že existovala príčinná väzba medzi zhoršením situácie výrobného odvetvia Únie a dumpingovým ruským dovozom, ktorý mal trvalý a významný podiel na trhu. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(47)

Na základe uvedených skutočností sa stanovila príčinná súvislosť medzi dumpingovým dovozom a značnou ujmou na základe kombinácie prítomnosti značného objemu dovozu z Ruska (34 % trhový podiel jedného výrobcu) a veľkého cenového tlaku tohto dovozu na trhu Únie (predaj pod cenu asi 12 %).

(48)

Keďže neboli predložené žiadne iné pripomienky týkajúce sa vplyvu dumpingového dovozu, potvrdili sa závery uvedené v odôvodneniach 110 až 116 dočasného nariadenia.

2.   Vplyv ďalších faktorov

2.1.   Vplyv dovozu z iných krajín

(49)

Komisia si po predbežnom zverejnení všimla, že v tabuľke 11 dočasného nariadenia bol v celkovom dovoze chybne zahrnutý aj dovoz z Ruska. Nižšie uvedená tabuľka nahrádza tabuľku 11 dočasného nariadenia:

Tabuľka 1

Dovoz z iných tretích krajín

Krajina

 

2011

2012

2013

Obdobie prešetrovania

ČĽR

Objem

(v tonách)

[2 843 – 3 205]

[967 – 1 378]

[1 137 – 1 603]

[1 222 – 1 699]

Index

(2011 = 100)

100

[34 – 43]

[40 – 50]

[43 – 53]

Podiel na trhu

(%)

4

1

1

2

Priemerná cena

(v EUR/tona)

2 251

2 417

2 306

2 131

Index

(2011 = 100)

100

107

102

95

Turecko

Objem

(v tonách)

[5 120 – 6 100]

[8 090 – 10 553]

[11 213 – 14 213]

[11 520 – 14 579]

Index

(2011 = 100)

100

[158 – 173]

[219 – 233]

[225 – 239]

Podiel na trhu

(%)

7

11

13

13

Priemerná cena

(v EUR/tona)

2 950

2 743

2 710

2 571

Index

(2011 = 100)

100

93

92

87

Ostatné tretie krajiny

Objem

(v tonách)

[3 100 – 3 750]

[279 – 750]

[1 891 – 3 000]

[3 162 – 4 313]

Index

(2011 = 100)

100

[9 – 20]

[61 – 80]

[102 – 115]

Podiel na trhu

(%)

4

1

2

4

Priemerná cena

(v EUR/tona)

2 878

2 830

2 687

2 406

Index

(2011 = 100)

100

98

93

84

Celkový dovoz (bez Ruska)

Objem

(v tonách)

[10 677 – 10 761]

[9 037 – 9 902]

[14 855 – 16 831]

[15 226 – 17 491]

Index

(2011 = 100)

100

[85 – 92]

[138 – 158]

[141 – 164]

Podiel na trhu

(%)

16

13

17

19

Priemerná cena

(v EUR/tona)

2 750

2 712

2 669

2 505

Index

(2011 = 100)

100

99

97

91

Zdroj: údaje Eurostatu a vyplnené dotazníky.

(50)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že Komisia neoddelila a neodlíšila škodlivé účinky dovozu z ČĽR a Turecka, zatiaľ čo iná zainteresovaná strana tvrdila, že Komisia podcenila vplyv dovozu z tretích krajín na situáciu výrobného odvetvia Únie.

(51)

Pokiaľ ide o dovoz z ČĽR, po predbežnom zverejnení sa zistilo, že v dôsledku administratívnej chyby je potrebné vykonať drobné opravy úrovne podhodnotenia čínskeho dovozu uvedeného v odôvodnení 118 dočasného nariadenia. Po oprave sa zistilo, že priemerná cena celkového objemu dovozu z ČĽR do Únie počas obdobia prešetrovania podhodnocovala ceny výrobného odvetvia Únie o 10,2 %, a nie o 13 %, ako je uvedené v odôvodnení 118 dočasného nariadenia.

(52)

Ako je vysvetlené v odôvodnení 118 dočasného nariadenia, objem dovozu z ČĽR sa okrem toho znížil o [47 % – 57 %] s príslušným znížením podielu na trhu počas posudzovaného obdobia zo 4 % na 2 %, pričom ceny týchto dovozov podhodnocovali ceny výrobného odvetvia Únie o 10,2 %. Komisia na tomto základe dospela v odôvodnení 121 dočasného nariadenia k záveru, že čínsky dovoz čiastočne prispel k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, ale nenarušil príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom z Ruska a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie. Vzhľadom na to, že trhový podiel čínskeho dovozu bol počas posudzovaného obdobia nízky a vykazoval klesajúci trend, tento dovoz nemohol spôsobiť taký tlak na ceny výrobcov z Únie, ktorý by bol dostatočný na to, aby im zabránil zvýšiť ceny na ziskové úrovne. Záver, že čínsky dovoz nenarušil príčinnú súvislosť medzi dumpingovým ruským dovozom a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, ako sa uvádza v odôvodnení 121 dočasného nariadenia, sa teda potvrdzuje.

(53)

Pokiaľ ide dovoz z Turecka, ako je vysvetlené v odôvodnení 119 dočasného nariadenia, počas posudzovaného obdobia vykazoval rastúci trend a počas obdobia prešetrovania dosiahol 13 % podiel na trhu v dôsledku vyššieho dopytu na trhu Únie, ktorý výrobcovia z Únie nevedeli uspokojiť, ako sa uvádza v odôvodnení 35. Napriek tomu, že ceny tureckého dovozu sa počas posudzovaného obdobia znížili o 13 %, boli na podobných úrovniach ako ceny výrobného odvetvia Únie a výrazne nad úrovňou cien ruského dovozu. Aj keď trhový podiel dovozu z Turecka mal narastajúcu tendenciu, tento dovoz nemohol s ohľadom na úroveň svojich cien podobnú cenám výrobného odvetvia Únie (niekedy boli ceny dokonca vyššie) vyvíjať taký tlak na ceny výrobcov Únie, aby im to zabránilo zvýšiť ceny na ziskové úrovne. Z toho vyplýva potvrdenie záveru, že turecký dovoz nenarušil súvislosť medzi dumpingovým ruským dovozom a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(54)

Po konečnom zverejnení jedna zainteresovaná strana zopakovala svoje tvrdenie z predbežnej fázy, že Komisia neoddelila a neodlíšila škodlivé účinky dovozov z Turecka. Tvrdila tiež, že zvyšujúci sa objem tureckého dovozu spôsobil ujmu výrobnému odvetviu Únie, pokiaľ ide o podiel na trhu a využitie kapacity, a teda údajne narušil príčinnú súvislosť medzi dovozom z Ruska a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(55)

Je pravda, že trhový podiel dovozu z Turecka sa počas posudzovaného obdobia zvýšil a podiel výrobného odvetvia Únie na trhu sa znížil. Turecký dovoz však v období prešetrovania predstavoval 13 % podiel na trhu a podiel na trhu ruského dovozu bol 34 %. Turecké ceny boli navyše na rovnakej úrovni ako ceny výrobného odvetvia Únie, zatiaľ čo ruský dovoz podhodnocoval ceny výrobného odvetvia Únie o [3 % – 7 %]. Ďalej treba zdôrazniť, že pre stratové výrobné odvetvie, ako je napríklad odvetvie výroby HFD, nie je prijateľné, aby stále zvyšovalo svoj objem predaja, a pritom vytváralo straty. Výrobné odvetvie potrebuje najprv zvýšiť svoje ceny nad úroveň pokrytia nákladov, a až potom môže ďalej zvýšiť objem svojho predaja. To však nebolo možné z dôvodu cenového tlaku zo strany dumpingového dovozu z Ruska v značných objemoch. Tvrdenie, že turecký dovoz narúša príčinnú súvislosť medzi dovozom z Ruska a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, sa preto zamietlo.

(56)

Ďalej sa tvrdilo, že turecké dovozné ceny sú vyššie ako ceny ruského dovozu, lebo tureckí výrobcovia sa špecializujú a zameriavajú na trh Únie s tenšími fóliami od 0,008 do 0,009 mm, ktoré ruský výrobca nevyváža na trh Únie. Toto tvrdenie nebolo podložené žiadnym dôkazom, a preto sa zamietlo.

(57)

Pokiaľ ide o dovozy z ostatných tretích krajín, ich objem sa v rokoch 2011 až 2013 znížil o [20 % – 39 %], a potom vzrástol o [2 % – 15 %] na konci obdobia prešetrovania. Ako je vysvetlené v odôvodnení 120 dočasného nariadenia, ich podiel na trhu klesol zo 4 % v roku 2011 na 2 % v roku 2013, a potom vzrástol na 4 % na konci obdobia prešetrovania. Ako sa uvádza v tom istom odôvodnení dočasného nariadenia, ich ceny boli na nižšej úrovni ako predajné ceny výrobného odvetvia Únie s výnimkou roku 2012, ale vyššie ako ceny ruského dovozu počas celého posudzovaného obdobia. Preto dovoz z iných tretích krajín nemohol vyvíjať taký významný cenový tlak na výrobcov z Únie, aby im zabránil zvýšiť ich ceny na ziskové úrovne. V dôsledku toho sa potvrdil záver, že dovoz z iných tretích krajín nenarušil príčinnú súvislosť medzi dumpingovým ruským dovozom a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(58)

So zreteľom na neexistenciu akýchkoľvek iných pripomienok sa teda závery uvedené v odôvodneniach 117 až 122 dočasného nariadenia potvrdili.

2.2.   Vývoj spotreby v Únii

(59)

Na základe dočasného zverejnenia dve zainteresované strany tvrdili, že výrobné odvetvie Únie nedokázalo uspokojiť rastúcu spotrebu napriek investíciám na zvýšenie výrobnej kapacity, čo bolo údajne príčinou značnej ujmy, ktorú utrpelo.

(60)

Po prvé, strana nevysvetlila, ako zvýšenie spotreby v Únii ako také mohlo mať negatívny vplyv na výrobné odvetvie Únie, a teda narušiť príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom z Ruska a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie. Za normálnych podmienok hospodárskej súťaže, t. j. pri neexistencii dumpingového dovozu, by naopak výrobné odvetvie Únie mohlo odôvodnene očakávať prospech z nárastu spotreby.

(61)

Po druhé, ruský dovoz zvýšil svoj podiel na trhu o 5 percentuálnych bodov, zatiaľ čo výrobcovia z Únie stratili 8 percentuálnych bodov svojho podielu na trhu, t. j. ich podiel na trhu sa v posudzovanom období znížil z 55 % na 47 %.

(62)

Okrem toho, ako je vysvetlené v odôvodnení 78 dočasného nariadenia, výrobcovia z Únie vynaložili úsilie na zvýšenie výrobnej kapacity, čo však bolo obmedzené ich ťažkou finančnou situáciou. Pomerne nízka úroveň investícií bola zapríčinená ťažkou finančnou situáciou výrobného odvetvia Únie, ktorá sama osebe nebola spôsobená dumpingovými dovozmi. Navyše, hoci sa výrobná kapacita výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia mierne zvýšila, využitie kapacity kleslo so zreteľom na nízke dumpingové ceny ruského dovozu. Objem výroby výrobného odvetvia Únie sa ďalej mierne zvýšil a jeho podiel na trhu sa počas posudzovaného obdobia neustále znižoval. Preto to nemožno považovať za príčinu značnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie. Tieto tvrdenia boli preto zamietnuté.

(63)

So zreteľom na skutočnosť, že v tejto súvislosti neboli predložené žiadne iné pripomienky, boli potvrdené závery, ku ktorým sa dospelo v odôvodneniach 123 až 125 dočasného nariadenia.

2.3.   Výkonnosť výrobného odvetvia Únie v oblasti vývozu

(64)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa vplyvu výkonnosti výrobného odvetvia Únie v oblasti vývozu, boli potvrdené závery, ku ktorým sa dospelo v odôvodneniach 126 až 128.

2.4.   Činnosti výrobného odvetvia Únie na trhu s upravovanými hliníkovými fóliami (UHF)

(65)

Po predbežnom zverejnení jedna strana tvrdila, že Komisia nezvážila UHF ako ďalší faktor. Zopakovala svoje tvrdenie, že niektorí výrobcovia v Únii sa rozhodli zvýšiť výrobu a predaj lukratívnejšieho výrobku UHF na úkor výroby HFD. Tvrdila tiež, že Komisia nezohľadnila dosah výroby a predaja UHF a súvisiacej hospodárskej situácie na celkovú hospodársku situáciu výrobného odvetvia Únie pre HFD. Toto tvrdenie zopakovala po konečnom zverejnení bez akýchkoľvek nových informácií.

(66)

Ako je vysvetlené v odôvodnení 81 dočasného nariadenia, niekoľko výrobcov z Únie vyrábalo HFD a aj UHF, pričom najväčší výrobca HFD zaradený do vzorky počas obdobia prešetrovania nevyrábal UHF. Okrem toho z prešetrovania vyplynulo, že výrobcovia z Únie zaradení do vzorky mali stabilný pomer medzi týmito dvoma typmi fólií, a preto sa dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Únie neprešlo na výrobu UHF na úkor HFD. Ak by takýto prechod nastal, bol by to v každom prípade skôr vplyv dumpingového dovozu z Ruska, ktorý nepretržite vyvíjal značný tlak na ceny HFD, čo výrobcom z Únie zabránilo zvýšiť ceny na ziskové úrovne. Z prešetrovania ďalej vyplynulo, že ziskovosť príslušného výrobku je porovnateľná vo všetkých spoločnostiach zaradených do vzorky bez ohľadu na podiel výroby HFD a UHF na ich celkovej výrobe. Preto sa tvrdenie opísané v odôvodnení 65 zamieta.

(67)

So zreteľom na neexistenciu iných pripomienok v tejto súvislosti sa týmto potvrdzujú závery uvedené v odôvodneniach 129 až 132 dočasného nariadenia.

2.5.   Náklady na suroviny

(68)

Ruské orgány po predbežnom zverejnení nesúhlasili so záverom Komisie, že vývoj cien hliníka kótovaných na londýnskej burze kovov (London Metal Exchange, ďalej len „LME“) nemá vplyv na skutočnosť, že ruské dovozné ceny predstavovali podhodnotenie predajných cien výrobného odvetvia Únie a vyvíjali tlak na ceny na trhu Únie, čo neumožňovalo výrobnému odvetviu Únie zvýšiť svoje predajné ceny na úroveň, ktorá by pokrývala náklady výroby.

(69)

Ako bolo vysvetlené v odôvodnení 136 dočasného nariadenia, prešetrovaním sa ukázalo, že výrobné odvetvie Únie, ako aj ruskí vyvážajúci výrobcovia mali porovnateľné náklady pri získavaní hliníka na výrobu HFD, keďže trhové ceny hliníka v Rusku a aj EÚ boli priamo spojené s LME. Navyše, zatiaľ čo predajné ceny výrobného odvetvia Únie, ako aj dovozné ceny HFD z Ruska klesali podľa vývoja cien hliníka kótovaných na LME, prešetrovaním sa zistilo, že ruské dovozné ceny HFD boli stabilne nižšie ako ceny výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia a v období prešetrovania boli voči nim podhodnotené o [3 % – 7 %]. Predajné ceny HFD výrobného odvetvia Únie navyše nepokrývali jednotkové výrobné náklady, aj keď sa jednotkové výrobné náklady znížili. Bolo to v dôsledku cenového tlaku dumpingového dovozu vo významných objemoch, ktorý podhodnocoval predajné ceny výrobného odvetvia Únie, čo neumožnilo výrobnému odvetviu Únie zvýšiť predajné ceny, a teda mu to neumožnilo ani profitovať zo zníženia nákladov na suroviny.

(70)

Ruské orgány po konečnom zverejnení bez predloženia nových dôkazov v tomto ohľade zopakovali svoje tvrdenie, že cenový tlak na trhu Únie bol spôsobený cenami hliníka LME a nie ruským dovozom HFD. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(71)

So zreteľom na neexistenciu iných pripomienok v tejto súvislosti sa týmto potvrdzujú závery uvedené v odôvodneniach 133 až 136 dočasného nariadenia.

2.6.   Kumulované účinky iných faktorov

(72)

Po predbežnom zverejnení jedna zainteresovaná strana tvrdila, že Komisia neposkytla posúdenie kumulovaných účinkov všetkých ostatných faktorov, ale bez spresnenia právneho základu pre svoje tvrdenie či vysvetlenia, ako to za okolností tejto veci mohlo viesť k prisúdeniu ujmy vyplývajúcej z iných faktorov ruskému dumpingovému dovozu.

(73)

Po prvé, v základnom nariadení sa nevyžaduje, aby Komisia vykonala posúdenie kumulovaných účinkov iných faktorov pri analýze vplyvu týchto faktorov. Po druhé, Komisia v tejto veci vedela riadne odlíšiť a oddeliť účinky všetkých ostatných známych faktorov jednotlivo na situáciu výrobného odvetvia Únie od poškodzujúcich účinkov ruského dumpingového dovozu. Komisia preto dospela k záveru, že ujma, ktorú pripísala ruskému dumpingovému dovozu, je skutočne spôsobená týmto dovozom, a nie inými faktormi. Komisia preto splnila svoju povinnosť nepripisovať ruskému dumpingovému dovozu ujmu spôsobenú inými príčinnými faktormi. Preto nie je potrebná žiadna spoločná analýza všetkých známych faktorov. V každom prípade táto zainteresovaná strana neuviedla žiadne dôkazy o tom, prečo Komisia v tejto veci ruským dumpingovým dovozom nesprávne pripísala ujmu spôsobenú inými faktormi. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

2.7.   Údajné obchádzanie antidumpingových opatrení na dovoz HFD z ČĽR

(74)

Po konečnom zverejnení ruský vyvážajúci výrobca a niektoré subjekty zaoberajúce sa prevíjaním prvýkrát uviedli, že antidumpingové opatrenia platné pre dovozy HFD z ČĽR sa obchádzajú prostredníctvom mierne upravenej formy, ktorá im umožňuje ich evidovanie v Eurostate ako UHF s použitím číselného znaku KN 7607 11 19. Strany ďalej tvrdili, že hliníková fólia s hrúbkou od 0,007 mm do 0,2 mm vedená v čínskej štatistickej databáze obchádza HFD použitím dvoch číselných znakov 7607 11 90 a 7607 11 20. Údajný objem obchádzaného dovozu bol preto odhadnutý na približne 30 000 ton ročne, pričom sa tvrdilo, že to spôsobuje ujmu výrobnému odvetviu Únie.

(75)

Treba pripomenúť, že Komisia začala v roku 2012 prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v ČĽR prostredníctvom dovozu určitých hliníkových fólií v nežíhaných rolkách so šírkou presahujúcou 650 mm s pôvodom v ČĽR (3), ktoré boli uložené nariadením Rady (ES) č. 925/2009 (4). Komisia však 2. júla 2013 na základe stiahnutia žiadosti navrhovateľov ukončila prešetrovanie (5) bez rozšírenia platných antidumpingových opatrení na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v ČĽR na dovoz určitých hliníkových fólií v nežíhaných rolkách so šírkou presahujúcou 650 mm s pôvodom v ČĽR.

(76)

Aktuálne konanie nezahŕňalo údajné postupy obchádzania. V každom prípade Komisia vykonala analýzu dovozu HFD a UHF z ČĽR na základe čínskej databázy štatistických údajov, ktorú poskytla spoločnosť Goodwill China Business Information Ltd, a štatistických údajov Eurostatu.

(77)

Čínsky vývoz hliníkových fólií uskutočnený s použitím dvoch číselných znakov uvedených zainteresovanými stranami v čínskych štatistických údajoch je uvedený v tejto tabuľke:

Tabuľka 2

Vývoz HFD a UHF z ČĽR do Únie

Tony

Číselný znak KN

2011

2012

2013

Obdobie prešetrovania

Objem

7607 11 90

18 786

17 177

22 444

24 760

Objem

7607 11 20

4 730

3 915

6 826

8 172

Objem

Spolu

23 515

21 091

29 270

32 932

Zdroj: Goodwill China Business Information Ltd.

(78)

Treba poznamenať, že čínske číselné znaky vo vyššie uvedenej tabuľke nie sú špecifické pre HFD a vzťahujú sa aj na UHF. Zainteresované strany jednoducho predpokladali, že celkový objem vyvážaný s použitím týchto dvoch číselných znakov obchádzal HFD, pričom prehliadali skutočnosť, že vývoz skutočnej UHF sa tiež vykazuje pod týmito číselnými znakmi.

(79)

Okrem toho treba poznamenať, že číselný znak KN 7607 11 19 je v Eurostate ďalej rozdelený na dva rôzne číselné znaky, jeden pre HFD (7607111910) a jeden pre UHF (7607111990). Celkový dovoz UHF z ČĽR počas posudzovaného obdobia sa uvádza v tejto tabuľke:

Tabuľka 3

Dovoz UHF z ČĽR

Tony

2011

2012

2013

Obdobie prešetrovania

Objem

25 506

20 996

28 135

36 464

Zdroj: Eurostat.

(80)

Na základe uvedeného síce nemožno vylúčiť, že niektoré dovezené objemy vykazované ako UHF sú skutočne obchádzané HFD, zainteresované strany však evidentne nadhodnotili objem údajného obchádzania HFD, lebo v priebehu posudzovaného obdobia bol celkový objem dovozu UHF z ČĽR menší ako údajný obchádzaný objem HFD (t. j. 30 000 ton), s výnimkou obdobia prešetrovania. Informácie, ktoré predložili strany, a ani informácie, ktoré zhromaždila Komisia, neumožňujú oddeliť údajne obchádzanú HFD od skutočnej UHF v týchto číselných znakoch, a preto Komisia nie je schopná posúdiť množstvo obchádzanej HFD, ak vôbec existuje.

(81)

So zreteľom na skutočnosť, že strany nepredložili žiadne ďalšie dôkazy na podporu svojich tvrdení, bol vyvodený záver, že údajný obchádzaný objem, ak nejaký existuje, nebol taký, aby narušil príčinnú súvislosť medzi dumpingovým ruským dovozom a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

2.8.   Ďalšie tvrdenia

(82)

Ruské orgány tvrdili, že Komisia nezohľadnila všeobecný trend klesajúcich cien HFD na svetovom trhu.

(83)

Ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 67, 91, 118 až 120 dočasného nariadenia, ceny Únie, ako aj dovozné ceny z Ruska, Turecka, ČĽR a ostatných tretích krajín počas posudzovaného obdobia klesli. Ceny ruského dovozu však boli stále nižšie ako predajné ceny výrobného odvetvia Únie, čím došlo k ich cenovému podhodnoteniu o [3 % – 7 %] v značných množstvách. Tvrdenie sa preto zamietlo.

(84)

Ďalšia zainteresovaná strana tvrdila, že ziskovosť výrobného odvetvia Únie sa nezvýšila z dôvodu rozšírenia výrobných kapacít a zvýšenia investícií.

(85)

Výroba HFD je náročná, pokiaľ ide o strojné vybavenie. V záujme zvýšenia výrobnej kapacity výrobného odvetvia Únie sú preto potrebné investície do strojného vybavenia. Z účtovného hľadiska je však vplyv odpisovania strojného vybavenia na celkové výrobné náklady obmedzený, pohybuje sa od 3 % do 5 %, a preto nemôže mať významný vplyv na ziskovosť výrobného odvetvia Únie. Tvrdenie sa preto zamietlo.

(86)

Po konečnom zverejnení ruské orgány bez podporných dôkazov tvrdili, že štatistické údaje z Ruska sa vzťahujú len na priemernú kvalitu HFD, čo je výrobok s nižšou cenou, zatiaľ čo v štatistických údajoch Únie a iných tretích krajín je vyjadrená kombinácia HFD s drahšími fóliami.

(87)

Prešetrovaním nebol zistený žiadny takýto rozdiel v kvalite HFD vyrábanej výrobcami z Únie a výrobkom dovážaným z Ruska. Subjekty zaoberajúce sa prevíjaním, ktoré nakupujú HFD od výrobcov z Únie, Ruska a iných tretích krajín, najmä Turecka, neuviedli počas prešetrovania žiadne tvrdenia o kvalitatívnom rozdiele medzi HFD z rôznych zdrojov. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(88)

Po konečnom zverejnení jedna zainteresovaná strana tvrdila, že Komisia v rámci súčasného konania nezohľadnila skutočnosť, že štyria zo šiestich výrobcov z Únie zaradených do vzorky potvrdili škodlivý dumping v súvislosti s UHF z ČĽR.

(89)

Je pravda, že Komisia 12. decembra 2014 začala antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (6), čo sú UHF. Ako je vysvetlené v odôvodnení 30, HFD a UHF sú dva rozdielne výrobky predávané na dvoch rôznych trhoch. Ujma, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie z výroby a predaja UHF, neodráža situáciu odvetvia hliníkovej fólie HFD. Prešetrovanie dovozu UHF z ČĽR navyše Komisia ukončila bez uloženia opatrení (7). Komisia konkrétne v ukončenom prešetrovaní nezistila, či dovoz UHF z ČĽR spôsobuje alebo nespôsobuje výrobnému odvetvie Únie ujmu. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(90)

Po konečnom zverejnení päť subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním tvrdilo, že ruská HFD len okrajovo konkuruje HFD, ktorú vyrábajú výrobcovia z Únie zaradení do vzorky. Ďalej tvrdili, že ruská HFD konkuruje HFD dovážanej z Turecka a ČĽR.

(91)

Toto tvrdenie nebolo podložené dôkazmi, preto sa zamietlo.

(92)

Subjekty zaoberajúce sa prevíjaním takisto tvrdili, že vo všeobecnosti väčšina výrobcov z Únie zaradených do vzorky nepredáva HFD subjektom zaoberajúcim sa prevíjaním, pretože to nie je HFD na výrobu spotrebných roliek, ale UHF predávaná s prirážkou za ceny približne 3 000 EUR za tonu.

(93)

Toto tvrdenie je vecne nesprávne. Po prvé, treba poznamenať, že ako sa uvádza v tabuľke 7 dočasného nariadenia, priemerná predajná cena výrobného odvetvia Únie bola počas obdobia prešetrovania 2 597 EUR za tonu, a nie 3 000 EUR, ako sa tvrdilo. Prešetrovaním sa ďalej potvrdilo, že všetci výrobcovia z Únie zaradení do vzorky predávali HFD subjektom zaoberajúcim sa prevíjaním. Štyri subjekty zaoberajúce sa prevíjaním, ktoré spolupracovali pri prešetrovaní a predložili vyplnené dotazníky, nakupovali HFD od výrobcov z Únie. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(94)

Päť subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním tiež tvrdilo, že výrobca z Únie zaradený do vzorky, ktorý vyrábal len HFD, v skutočnosti spôsobil značnú ujmu ostatným výrobcom z Únie zaradeným do vzorky, pretože jeho predajné ceny podhodnocovali ceny ostatných výrobcov z Únie zaradených do vzorky. Okrem toho tiež tvrdili, že keďže ziskovosť výrobného odvetvia Únie je vypočítaná na základe výrobcov z Únie zaradených do vzorky, t. j. nepokrýva celé výrobné odvetvie Únie, Komisia mala aj analýzu trhového podielu obmedziť len na výrobcov z Únie zaradených do vzorky a nemala ju vykonávať pre celé výrobné odvetvie Únie.

(95)

Počas posudzovaného obdobia boli predajné ceny výrobcu z Únie zaradeného do vzorky, ktorý vyrábal len HFD, v súlade s priemernými cenami výrobného odvetvia Únie a v niektorých rokoch boli ešte vyššie. Preto je vecne nesprávne tvrdiť, že ceny tohto výrobcu z Únie podhodnocovali ceny výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(96)

Pokiaľ ide o druhú časť tvrdenia, Komisia pripomína, že analýza ujmy sa vykonáva na úrovni výrobného odvetvia Únie v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia, ako sa uvádza v odôvodnení 53 dočasného nariadenia. Navyše, ako je vysvetlené v odôvodnení 9 dočasného nariadenia, so zreteľom na veľký počet výrobcov z Únie bol použitý výber vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia. Do vzorky bolo vybraných šesť spoločností, ktoré predstavovali viac ako 70 % celkovej výroby v Únii. V stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky týkajúce sa výberu vzorky, a táto vzorka bola preto považovaná za vzorku reprezentujúcu výrobné odvetvie Únie. Ako je vysvetlené v odôvodnení 73 dočasného nariadenia, Komisia ďalej z dôvodu uplatňovania výberu vzorky rozlišovala medzi makroukazovateľmi a mikroukazovateľmi. Zoznam týchto ukazovateľov je uvedený v odôvodneniach 74 a 75 dočasného nariadenia. Z toho vyplýva, že ziskovosť je mikroukazovateľ, takže sa počíta na základe údajov výrobcov z Únie zaradených do vzorky, a trhový podiel je makroukazovateľ a mal by sa počítať vo vzťahu k celému výrobnému odvetviu Únie. Obidve metodiky oprávňujú Komisiu na vyvodenie záverov, ktoré sú samé osebe platné pre celé výrobné odvetvie Únie.

(97)

Tvrdenia v odôvodnení 94 boli preto zamietnuté.

3.   Záver týkajúci sa príčinnej súvislosti

(98)

Žiadne z tvrdení predložených zainteresovanými stranami nepreukazuje, že vplyv faktorov iný než dumpingový dovoz z Ruska je taký, aby narušil príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom a značnou ujmou, ktorá bola zistená. S ohľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k záveru, že dumpingový dovoz z Ruska spôsobil výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 6 základného nariadenia.

(99)

Preto sa tým potvrdzujú závery uvedené v odôvodneniach 137 až 141 dočasného nariadenia.

F.   ZÁUJEM ÚNIE

1.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(100)

Po predbežnom zverejnení ruské orgány tvrdili, že zavedenie opatrení voči dovozu z Ruska by viedlo k zvýšeniu dovozov HFD z iných tretích krajín, najmä z Turecka a z ČĽR, a preto uloženie antidumpingových opatrení, pokiaľ ide o dovoz z Ruska, nie je v záujme výrobného odvetvia Únie.

(101)

Ako sa uvádza v odôvodnení 147 dočasného nariadenia, antidumpingovými opatreniami by sa mali obnoviť rovnaké podmienky v Únii, ktoré výrobnému odvetviu Únie umožnia súťažiť za spravodlivé ceny na trhu Únie s dovozom z iných tretích krajín vrátane Ruska, ČĽR a Turecka. Samotná skutočnosť, že iné tretie krajiny zvýšili svoj dovoz, nie je ukazovateľom toho, že výrobné odvetvie Únie nebude schopné profitovať z uložených antidumpingových opatrení. Očakáva sa, že výrobné odvetvie Únie v skutočnosti zvýši objem predaja a podiel na trhu a zvýši svoje predajné ceny na ziskové úrovne.

(102)

Zavedenými antidumpingovými opatreniami voči ČĽR sa má zabezpečiť, aby čínsky dovoz vstúpil na trh Únie za spravodlivé ceny, pričom turecké ceny boli počas posudzovaného obdobia posúdené na rovnakej úrovni ako predajné ceny výrobného odvetvia Únie a nevyvíjali cenový tlak na trh.

(103)

Komisia sa domnieva, že toto tvrdenie nevyvracia predpoklad stanovený v článku 21 základného nariadenia v prospech zavedenia opatrení a potreby odstrániť účinky ruského dumpingového dovozu narúšajúce obchod a obnoviť rovnaké podmienky.

(104)

Tieto tvrdenia sa preto zamietli.

(105)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa záujmu výrobného odvetvia Únie, potvrdili sa závery v odôvodnení 149 dočasného nariadenia.

2.   Záujem dovozcov/obchodníkov

(106)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa záujmu neprepojených dovozcov a obchodníkov, potvrdil sa záver uvedený v odôvodnení 150 dočasného nariadenia.

3.   Záujem používateľov

(107)

Po predbežnom zverejnení a konečnom zverejnení viacerí používatelia (subjekty zaoberajúce sa prevíjaním, ktoré vyrábajú takzvané „spotrebné rolky“) zopakovali svoje tvrdenia predložené pred uložením dočasných opatrení, ale bez poskytnutia akýchkoľvek nových dôkazov.

(108)

Jeden subjekt zaoberajúci sa prevíjaním konkrétne tvrdil, že antidumpingové clo bude mať výrazný vplyv na jeho ziskovosť, lebo nebude môcť preniesť clo na svojich zákazníkov.

(109)

Toto tvrdenie nebolo podložené. Okrem toho na základe číselných údajov, ktoré poskytol tento subjekt zaoberajúcim sa prevíjaním, z prešetrovania vyplynulo, že aj keď subjekt zaoberajúci sa prevíjaním nevie preniesť clo na svojich zákazníkov, stále bude ziskový.

(110)

Z prešetrovania ďalej vyplynulo, že „navýšenia“, ktoré subjekty zaoberajúce sa prevíjaním pripočítavajú ku kúpnej cene HFD, sa môžu výrazne líšiť, t. j. od 5 % do 70 % v závislosti od predajnej stratégie subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním. Ako sa uvádza v odôvodnení 154 dočasného nariadenia, činnosť týchto subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním, ktoré dovážajú HFD z Ruska, predstavovala len menej ako jednu šestinu až maximálne jednu štvrtinu ich celkovej činnosti. Okrem toho, ako sa uvádza v odôvodnení 155 dočasného nariadenia, všetky spolupracujúce spoločnosti boli celkovo ziskové.

(111)

Po konečnom zverejnení jedna strana tvrdila, že subjekty zaoberajúce sa prevíjaním nepripočítavajú ku kúpnej cene žiadne navýšenie a že navýšenie kúpnej ceny stanovené Komisiou v odôvodnení 110 vo výške 5 % až 70 % neodráža činnosť a ziskovosť subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním.

(112)

Treba pripomenúť, že činnosť subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním je založená na prevíjaní hliníkovej fólie z veľkých kotúčov na menšie rolky pre spotrebiteľov. Subjekty zaoberajúce sa prevíjaním nemenia chemické vlastnosti hliníkovej fólie. Navýšenie ceny uvedené v odôvodnení 110 bolo vypočítané porovnaním nákupnej ceny hliníkovej fólie vo veľkých zvitkoch s predajnou cenou hliníkovej fólie v spotrebných rolkách pre spolupracujúce subjekty zaoberajúce sa prevíjaním. Subjektom zaoberajúcim sa prevíjaním vznikajú náklady počas operácií prebaľovania, tieto náklady sú však nízke, keďže hlavná časť nákladov je cena hliníkovej fólie, ktorá predstavuje približne 80 % celkových výrobných nákladov. Náklady PVA sa však medzi jednotlivými subjektmi zaoberajúcimi sa prevíjaním výrazne líšia v závislosti od predajnej stratégie týchto subjektov. Preto je správne, že navýšenie ceny neoznačuje činnosť a ziskovosť spoločnosti, ale ukazuje, že úroveň nákladov PVA má značný vplyv na ziskovosť subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním.

(113)

Takisto sa tvrdilo, že pri analýze situácie odvetvia prevíjania Komisia nevzala do úvahy dovoz nadväzujúceho výrobku, t. j. spotrebných roliek z iných tretích krajín, ako sú Turecko, Nórsko, Švajčiarsko, India a Malajzia, ktorý nahradil pokles dovozu HFD z ČĽR. Táto strana však neposkytla žiadne dôkazy o vplyve tohto dovozu na situáciu odvetvia prevíjania.

(114)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 162 dočasného nariadenia, antidumpingové opatrenia na dovoz spotrebných roliek z ČĽR boli uložené v roku 2013, čo nadväzujúcemu odvetviu poskytlo úľavu od dumpingového dovozu, ktorý spôsoboval značnú ujmu. V ďalej uvedenej tabuľke je znázornený vývoj dovozu spotrebných roliek po uložení antidumpingových opatrení na dovoz spotrebných roliek z ČĽR do krajín, ktoré uviedla strana:

Tabuľka 4

Objemy dovozu spotrebných roliek (v tonách)

 

2013

Obdobie prešetrovania

ČĽR

4 317,60

3 776,10

 

 

 

India

672,70

847,10

Malajzia

605,30

752,10

Nórsko

2 866,20

324,60

Švajčiarsko

22,00

30,50

Turecko

2 059,80

2 498,80

Spolu

6 226,0

4 453,10

Zdroj: Eurostat.

(115)

Objem dovozu z ČĽR predstavoval 12 994 ton počas pôvodného antidumpingového prešetrovania dovozu spotrebných roliek z ČĽR [pozri tabuľku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 833/2012 (8)]. Po uložení opatrení objem dovozu spotrebných roliek z ČĽR klesol v roku 2013 o 8 676 ton (t. j. na 4 317,6 tony) a v období súčasného prešetrovania o 9 218 ton (t. j. na 3 776,1 tony). Objem tohto poklesu je vyšší ako celkový objem dovozu spotrebných roliek z piatich krajín, ktoré uviedol subjekt zaoberajúci sa prevíjaním, a ktorý je uvedený v tabuľke 4 (o 28 % v roku 2013 a o 52 % v období prešetrovania). Tvrdenie, že dovoz z vyššie uvedených krajín nahradil pokles dovozu z ČĽR, je nepodložené a bolo zamietnuté.

(116)

Po konečnom zverejnení viaceré subjekty zaoberajúce sa prevíjaním uviedli, že činnosť subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním týkajúca sa HFD predstavuje v priemere väčší podiel ich celkovej činnosti, než Komisia uviedla v odôvodnení 154 dočasného nariadenia. Toto tvrdenie bolo založené na údajoch, ktoré poskytli dvaja používatelia, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaní. Na základe toho tvrdili, že Komisia by nemala znižovať význam HFD vo výrobných nákladoch subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním.

(117)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že zistenia Komisie uvedené v odôvodnení 154 dočasného nariadenia sa zakladajú na overených údajoch spolupracujúcich subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním, a odrážajú ich skutočnú situáciu. Uvedené doplňujúce informácie boli predložené až po konečnom zverejnení, takže v takom neskorom štádiu konania, že ich už nebolo možné overiť. Preto sa zamietli.

(118)

Po konečnom zverejnení dva subjekty zaoberajúce sa prevíjaním tvrdili, že uloženie antidumpingových opatrení na dovoz HFD z Ruska bude mať negatívny vplyv na ich ziskovosť.

(119)

Tieto dva subjekty zaoberajúce sa prevíjaním sa neprihlásili počas prešetrovania, ale až po konečnom zverejnení a len jeden z nich predložil vyplnený dotazník v takomto veľmi pokročilom štádiu konania. Komisia preto nemohla overiť tieto nové informácie. Komisia na tomto základe nemôže posúdiť úroveň ich ziskovosti a vplyv uloženia antidumpingových opatrení na dovoz HFD z Ruska na ich ziskovosť. Z tohto dôvodu bolo ich tvrdenie zamietnuté.

(120)

Po konečnom zverejnení päť subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním tvrdilo, že nevedia preniesť náklady antidumpingového cla na zákazníkov z týchto dôvodov: 1. predávajú na základe zmluvných dohôd a ceny sú založené na vzorci súvisiacom s cenami hliníka LME; 2. so zreteľom na cenový tlak a hospodársku súťaž vyplývajúcu zo spotrebných roliek vyrobených z údajne obchádzanej HFD z ČĽR sa nemôžu dohodnúť na zvýšení cien spotrebných roliek na trhu Únie a 3. aj keď v súčasnosti je dovoz spotrebných roliek z tretích krajín do Únie nízky, je pravdepodobné, že v budúcnosti sa zvýši.

(121)

Prešetrovaním sa ukázalo, že aj keď subjekty zaoberajúce sa prevíjaním nie sú schopné preniesť antidumpingové clo na spotrebiteľov, vplyv uloženia antidumpingových opatrení na dovoz HFD z Ruska na subjekty zaoberajúce sa prevíjaním bude obmedzený. Z prešetrovania takisto vyplynulo, že na trhu pôsobia dva druhy subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním: jedna kategória subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním, ktoré predávajú značkové spotrebné rolky a majú značné náklady PVA, a iná kategória subjektov zaoberajúcich sa prevíjaním, ktoré predávajú neznačkové spotrebné rolky s malými nákladmi PVA. Prešetrovaním sa ďalej zistilo, že spolupracujúce subjekty zaoberajúce sa prevíjaním s nízkymi nákladmi PVA pravdepodobne zostanú ziskovými aj po uložení antidumpingových opatrení na dovoz HFD z Ruska za predpokladu, že aj ceny výrobného odvetvia Únie sa zvýšia o 5 % v záujme dosiahnutia cieľového zisku. Spolupracujúce subjekty zaoberajúce sa prevíjaním, ktoré predávajú značkové spotrebné rolky, majú vysoké navýšenia cien a veľké náklady PVA. Preto sa usúdilo, že sú schopné absorbovať clo.

(122)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa záujmu spotrebiteľov, potvrdili sa odôvodnenia 151 až 163 dočasného nariadenia.

4.   Zdroje dodávok

(123)

Po predbežnom zverejnení niektoré subjekty zaoberajúce sa prevíjaním zopakovali svoje tvrdenia predložené pred uložením dočasných opatrení týkajúce sa nedostatočnej ponuky, ale bez toho, aby v tejto súvislosti poskytli nové dôkazy.

(124)

Po prvé, účelom antidumpingových opatrení nie je zabrániť dovozu z Ruska na trh Únie, ale vytvoriť rovnaké podmienky na trhu Únie. Preto subjekty zaoberajúce sa prevíjaním budú môcť po uložení antidumpingových opatrení naďalej dovážať HFD z Ruska, ale za spravodlivé ceny. Okrem toho je potrebné pripomenúť, že antidumpingové opatrenia sú stanovené na úrovni rozpätia ujmy, ktoré je nižšie ako dumpingové rozpätie, a preto bude môcť dovoz z Ruska naďalej prichádzať na trh Únie za dumpingové ceny, ktoré však nebudú spôsobovať ujmu.

(125)

Tvrdilo sa, že Južnú Afriku a Indiu nemožno považovať za alternatívny zdroj dodávok, ktorý môže nahradiť dovoz z Ruska, lebo objem dovozu z týchto krajín bol na veľmi nízkej úrovni.

(126)

Je pravda, že dovoz z Južnej Afriky a Indie bol počas celého posudzovaného obdobia v porovnaní s dovozom z Ruska malý, to však nevylučuje možnosť, že tieto krajiny zvýšia svoj vývoz na trh Únie, keď budú obnovené rovnaké podmienky.

(127)

Takisto sa tvrdilo, že výrobcovia HFD z Únie zvýšia svoju výrobu UHF s ohľadom na údajne vyššie rozpätia na trhu s UHF v porovnaní s HFD namiesto toho, aby zvýšili kapacitu a výrobu HFD.

(128)

Ako je vysvetlené v odôvodneniach 30 a 62, z prešetrovania vyplynulo, že výrobné odvetvie Únie má záujem pokračovať vo výrobe HFD a že v každom prípade má len obmedzenú flexibilitu prechodu z výroby HFD na UHF a naopak. Nakoniec treba tiež pripomenúť, že najväčší výrobca HFD z Únie nevyrábal UHF. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(129)

Po konečnom zverejnení viaceré subjekty zaoberajúce sa prevíjaním na základe informácií predložených len dôverne uviedli, že v Únii a v Turecku nie sú žiadne voľné výrobné kapacity. Tvrdili tiež, že po uložení antidumpingových opatrení na dovoz HFD z Arménska, arménsky výrobca s výrobnou kapacitou 25 000 ton ročne presmeroval svoj vývoz na trh USA. Okrem toho strana tvrdila, že so zreteľom na skutočnosť, že ceny HFD na trhu Únie zostanú nízke z dôvodu obchádzania antidumpingových opatrení na dovoz HFD z ČĽR, je nepravdepodobné, že arménsky výrobca presmeruje svoj vývoz na trh Únie. Okrem toho, pokiaľ ide o Brazíliu, subjekty zaoberajúce sa prevíjaním sa odvolali na súbežné antidumpingové prešetrovanie týkajúce sa dovozu HFD z Brazílie a ČĽR, v rámci ktorého Komisia dospela k záveru, že sa neočakáva, že brazílsky vývoz na trh Únie sa v budúcnosti výrazne zvýši. Ďalej tvrdili, že India a Južná Afrika nemôžu predstavovať spoľahlivý a významný zdroj alternatívnych dodávok, lebo voľná kapacita na výrobu fólií je v týchto krajinách obmedzená.

(130)

Dôkazy predložené dôverne sa nepovažovali za dostatočné na vyvodenie záveru, že v Únii a v Turecku neexistuje dostatočná voľná výrobná kapacita. Prešetrovaním sa ukázalo, že výrobné odvetvie Únie v skutočnosti disponuje nevyužitou kapacitou, ako sa uvádza v odôvodnení 79 dočasného nariadenia. Pokiaľ ide o tureckých výrobcov, z prešetrovania tiež vyplynulo, že tureckí výrobcovia majú záujem o trh Únie, pretože počas posudzovaného obdobia zvýšili svoj objem predaja. Keďže ceny na trhu Únie dosiahnu po zavedení antidumpingových opatrení na dovoz HFD z Ruska pravdepodobne úroveň pokrývajúcu náklady, očakáva sa, že tureckí výrobcovia budú naďalej považovať trh Únie za atraktívny, a možno presmerujú časť svojej výroby na trh Únie.

(131)

Antidumpingové opatrenia na dovoz HFD z Arménska sa skončili 7. októbra 2014 (9), a preto môže dovoz HFD z Arménska slobodne vstupovať na trh Únie. Tvrdenia týkajúce sa údajného obchádzania sú podrobne analyzované skôr v texte v odôvodneniach 74 až 81. Po uložení antidumpingových opatrení na dovoz HFD z Ruska sa očakáva, že ceny HFD na trhu Únie dosiahnu úroveň pokrývajúcu náklady. Preto nie je vylúčené, že v dôsledku toho arménsky výrobca presmeruje svoj vývoz na trh Únie.

(132)

Pokiaľ ide o Brazíliu, opatrenia boli ukončené a dovoz HFD z Brazílie môže slobodne vstupovať na trh Únie. Keď však ceny na trhu Únie dosiahnu úroveň pokrývajúcu náklady, nie je vylúčené, že brazílski výrobcovia budú trh Únie považovať za atraktívnejší ako svoj domáci trh a trhy tretích krajín, takže presmerujú časť svojej výroby do Únie.

(133)

Pokiaľ ide o Indiu a Južnú Afriku, ktoré sa posudzovali ako alternatívny zdroj dodávok, ako je uvedené v odôvodnení 165 dočasného nariadenia, po prvé je potrebné poznamenať, že v informáciách použitých na podporu tvrdenia strany sa nerozlišovalo medzi HFD a UHF. Aj keď je voľná kapacita v týchto krajinách nízka, len čo ceny na trhu Únie dosiahnu úroveň pokrývajúcu náklady, nie je vylúčené, že trh Únie sa stane atraktívnym pre indických a juhoafrických výrobcov a presmerujú časť svojej výroby na trh Únie.

(134)

Preto sa tvrdenia uvedené v odôvodnení 129 zamietli.

(135)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, potvrdzujú sa odôvodnenia 164 až 168 dočasného nariadenia.

5.   Ďalšie tvrdenia

(136)

Po predbežnom zverejnení jedna zainteresovaná strana tvrdila, že konečné opatrenia by mali byť uložené spôsobom, ktorý najmenej naruší a obmedzí obchod, ale bez ďalšieho vysvetlenia tohto tvrdenia.

(137)

Po konečnom zverejnení táto zainteresovaná strana zopakovala svoje tvrdenie uvedené v odôvodnení 136, ale bez poskytnutia akýchkoľvek ďalších informácií pre svoje tvrdenie.

(138)

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že pri rozhodovaní o úrovni antidumpingových opatrení Komisia uplatňuje pravidlo nižšieho cla v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia, ako sa uvádza aj v odôvodnení 143.

(139)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, potvrdzujú sa odôvodnenia 169 až 172 dočasného nariadenia.

6.   Záver o záujme Únie

(140)

So zreteľom na skutočnosť, že neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa záujmu Únie, potvrdzujú sa závery uvedené v odôvodnení 173 dočasného nariadenia.

G.   KONEČNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

1.   Úroveň odstránenia ujmy (rozpätie ujmy)

(141)

Dve zainteresované strany po predbežnom zverejnení spochybnili cieľový zisk použitý na stanovenie úrovne odstránenia ujmy uvedený v odôvodneniach 175 až 177 dočasného nariadenia. Strany tvrdili, že ziskové rozpätie 2 % je úroveň zisku podrobená testu trhu, a preto by malo byť použité na stanovenie úrovne odstránenia ujmy. Toto tvrdenie však nebolo podložené, a preto sa zamietlo.

(142)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa úrovne odstránenia ujmy, potvrdzujú sa závery uvedené v odôvodneniach 175 až 177 dočasného nariadenia.

2.   Konečné opatrenia

(143)

So zreteľom na závery týkajúce sa dumpingu, ujmy, príčinných súvislostí a záujmu Únie a v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia by sa na dovoz príslušného výrobku mali uložiť konečné antidumpingové opatrenia na úrovni rozpätia ujmy v súlade s pravidlom nižšieho cla.

(144)

Po konečnom zverejnení viaceré subjekty zaoberajúce sa prevíjaním tvrdili, že konečné opatrenia by sa mali uložiť vo forme minimálnej dovoznej ceny. Strany navrhli, aby sa minimálna dovozná cena stanovila na úrovni mierne zvýšenej ziskovej ceny výrobcov vyrábajúcich výhradne HFD. Po vypočutí úradníkom pre vypočutie strany predložili dodatočné informácie o tom, že príplatok za hliník sa po období prešetrovania znížil.

(145)

V súvislosti s určením, či existuje záujem Únie, ako sa predpokladá v článku 21 ods. 1 základného nariadenia, môžu byť na tento účel zohľadnené informácie týkajúce sa obdobia po období prešetrovania (10). Požiadavka, aby tieto informácie boli overené a reprezentatívne pre celé výrobné odvetvie Únie, však stále platí. Pretože žiadosť o minimálnu dovoznú cenu bola predložená v takomto neskorom štádiu konania, Komisia nemala čas zaslať zainteresovaným stranám dotazníky a zorganizovať overenie na mieste. Informácie, ktoré predložili strany žiadajúce o minimálnu dovoznú cenu, nemohli byť overené a ani neboli reprezentatívne pre celé výrobné odvetvie Únie. Z predložených informácií skutočne vyplýva zvýšenie predajných cien pri súčasnom znížení príplatku za hliník, Komisia však nemôže vyvodiť zmysluplné závery na základe neoverených a nereprezentatívnych údajov.

(146)

Okrem toho by sa výška minimálnej dovoznej ceny mala vypočítať na základe údajov reprezentatívnych pre celé výrobné odvetvie Únie, a nielen na základe jediného výrobcu Únie, ako navrhli používatelia. Údaje použité na výpočet minimálnej dovoznej ceny musia byť navyše overené a keďže žiadosť o minimálnu dovoznú cenu bola predložená v takomto neskorom štádiu konania, Komisia nemohla zhromaždiť a overiť potrebné údaje. Navrhovaná minimálna dovozná cena bola preto posúdená ako neprimeraná.

(147)

V každom prípade je na zmenu druhu opatrenia potrebné úplné zverejnenie všetkým zainteresovaným stranám, inak by to bolo v rozpore s procesnými právami výrobného odvetvia Únie. Pretože táto žiadosť bola predložená v takomto neskorom štádiu prešetrovania, Komisia nemala čas potrebný na takéto zverejnenie zainteresovaným stranám.

(148)

Navyše vývozné ceny sú nespoľahlivé, pretože vývozca predáva v Únii prostredníctvom prepojeného obchodníka.

(149)

Preto sa s ohľadom na uvedené skutočnosti usúdilo, že v tomto konkrétnom prípade okolnosti nie sú také, aby zdôvodňovali uloženie minimálnej dovoznej ceny.

(150)

Treba však poznamenať, že subjekty zaoberajúce sa prevíjaním majú v prípade splnenia podmienok stále možnosť požiadať o priebežné revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

(151)

Na základe uvedených skutočností sa sadzba, ktorá bude použitá na uloženie uvedených ciel, stanovuje takto:

Krajina

Spoločnosť

Dumpingové rozpätie (%)

Rozpätie ujmy

(%)

Konečné antidumpingové clo

(%)

Rusko

Ural Foil OJSC, Sverdlovská oblasť; OJSC Rusal Sayanal, Chakasko – Rusal Group

34,0

12,2

12,2

Všetky ostatné spoločnosti

 

 

12,2

3.   Konečný výber dočasného cla

(152)

Vzhľadom na zistené dumpingové rozpätia a so zreteľom na úroveň ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie by sa sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla, ktoré bolo uložené na základe dočasného nariadenia, mali s konečnou platnosťou vybrať.

4.   Záväzky

(153)

Po konečnom zverejnení ponúkla skupina Rusal cenový záväzok v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia.

(154)

Komisia túto ponuku dôkladne preskúmala. Je dôležité poznamenať, že skupina Rusal je zložitá skupina spoločností s vyše 40 závodmi v 13 krajinách. Skupina zahŕňa predovšetkým prepojeného výrobcu v Arménsku (Armenal), ktorý vyrába a predáva príslušný výrobok do Únie. So zreteľom na vzťah medzi ruskými vyvážajúcimi výrobcami a spoločnosťou Armenal je pravdepodobné, že tieto spoločnosti budú predávať príslušný výrobok tým istým zákazníkom alebo zákazníkom prepojeným s jedným z týchto zákazníkov v Únii. Predstavuje to vysoké riziko krížovej kompenzácie. Skupina Rusal navyše pôsobí prostredníctvom veľmi zložitých predajných kanálov so zapojením prepojených obchodníkov a sprostredkovateľov, ktorí sa nachádzajú v Rusku a aj mimo neho. Prepojený obchodník a prepojený sprostredkovateľ predávajú aj iné výrobky do Únie, a tieto iné výrobky predstavujú v skutočnosti väčšinu obratu prepojeného obchodníka. Za týchto okolností nemožno vylúčiť, že príslušný výrobok a iné výrobky sa predávajú tým istým zákazníkom. Takéto transakcie by znamenali vysoké riziko krížovej kompenzácie a v každom prípade by mimoriadne zvýšili zložitosť monitorovania záväzku.

(155)

Na základe vyššie uvedených informácií sa dospelo k záveru, že prijatie záväzku by bolo nepraktické, a preto sa musí ponúknutý záväzok zamietnuť.

(156)

Výbor zriadený na základe článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) 1225/2009 stanovisko neposkytol,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz hliníkových fólií s hrúbkou minimálne 0,008 mm a maximálne 0,018 mm, bez podložky, valcovaných, ale ďalej už neupravovaných, vo zvitkoch so šírkou nepresahujúcou 650 mm a hmotnosťou presahujúcou 10 kg, v súčasnosti zaradených pod číselný znak KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111910) a s pôvodom v Rusku.

2.   Sadzby konečného antidumpingového cla uplatniteľné na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením výrobkov opísaných v odseku 1 sú 12,2 %.

3.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

Sumy zabezpečené prostredníctvom dočasných antidumpingových ciel podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1081 sa vyberajú s konečnou platnosťou.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1081 z 3. júla 2015, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Rusku (Ú. v. EÚ L 175, 4.7.2015, s. 14).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 973/2012 z 22. októbra 2012, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých hliníkových fólií v nežíhaných rolkách so šírkou presahujúcou 650 mm s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu (Ú. v. EÚ L 293, 23.10.2012, s. 28).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 925/2009 z 24. septembra 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Arménsku, Brazílii a Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 262, 6.10.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 638/2013 z 2. júla 2013, ktorým sa končí prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých hliníkových fólií v nežíhaných rolkách so šírkou presahujúcou 650 mm s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 184, 3.7.2013, s. 1).

(6)  Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ C 444, 12.12.2014, s. 13).

(7)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1928 z 23. októbra 2015, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 281, 27.10.2015, s. 16).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 833/2012 zo 17. septembra 2012, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 251, 18.9.2012, s. 29).

(9)  Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení (Ú. v. EÚ C 49, 21.2.2014, s. 7).

(10)  Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2011 vo veci T-192/08, Transnational Company „Kazchrome“ AO, bod 221.


Top