Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2379

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2379 zo 16. decembra 2015, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2081, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2016 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu a olivový olej, a ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o termíny vydávania vývozných povolení na rok 2016 v sektoroch cukru a izoglukózy mimo kvóty

OJ L 332, 18.12.2015, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2379/oj

18.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/46


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2379

zo 16. decembra 2015,

ktorým sa stanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2081, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2016 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu a olivový olej, a ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o termíny vydávania vývozných povolení na rok 2016 v sektoroch cukru a izoglukózy mimo kvóty

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT (1), a najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a najmä na jeho článok 20 písm. n), článok 144 písm. g) a článok 187 písm. e),

keďže:

(1)

Nariadenia Komisie (ES) č. 2305/2003 (3), (ES) č. 969/2006 (4), (ES) č. 1067/2008 (5) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2081 (6) obsahujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na jačmeň v rámci kvóty 09.4126, na kukuricu v rámci kvóty 09.4131 a na pšenicu obyčajnú, okrem pšenice vysokej kvality, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 a na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1964/2006 (7) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 480/2012 (8) sa stanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517 a na zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 1918/2006 (9) sa stanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na olivový olej s pôvodom v Tunisku v rámci dostupnej kvóty.

(4)

Vzhľadom na dni pracovného voľna v roku 2016 je vhodné na určité obdobia stanoviť výnimku z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2081, nariadenia (ES) č. 1964/2006, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a z nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny na podávanie žiadostí o dovozné povolenia a na vydávanie týchto povolení, aby sa zabezpečilo dodržanie predmetných objemov kvót.

(5)

V článku 7d ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 (10) sa stanovuje, že vývozné povolenia na cukor a izoglukózu mimo kvóty sa vydávajú od piatka, ktorý nasleduje po týždni, v ktorom boli žiadosti o povolenia podané, za predpokladu, že Komisia v danom období neprijala žiadne osobitné opatrenie.

(6)

Vzhľadom na dni pracovného pokoja v roku 2016 a následné nepravidelné uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie bude obdobie medzi podaním žiadostí a dňom, keď sa povolenia majú vydávať, príliš krátke na to, aby sa zabezpečilo náležité spravovanie trhu. Toto časové obdobie by sa preto malo predĺžiť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obilniny

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 2305/2003 sa žiadosti o dovozné povolenia na jačmeň v rámci kvóty 09.4126 na rok 2016 môžu podávať od pondelka 4. januára 2016 do piatku 16. decembra 2016 13.00 hod. bruselského času.

2.   Odchylne od článku 3 ods. 4 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 2305/2003 sa dovozné povolenia na jačmeň vydané v rámci kvóty 09.4126 na rok 2016, o ktoré sa požiadalo v obdobiach uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydávajú v príslušných termínoch uvedených v danej prílohe, s výhradou opatrení prijatých podľa článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (11).

3.   Odchylne od článku 4 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 969/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na kukuricu v rámci kvóty 09.4131 na rok 2016 môžu podávať od pondelka 4. januára 2016 do piatku 16. decembra 2016 13.00 hod. bruselského času.

4.   Odchylne od článku 4 ods. 4 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 969/2006 sa dovozné povolenia na kukuricu vydané v rámci kvóty 09.4131 na rok 2016, o ktoré sa požiadalo v obdobiach uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydávajú v príslušných termínoch uvedených v danej prílohe, s výhradou opatrení prijatých podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

5.   Odchylne od článku 4 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1067/2008 sa žiadosti o dovozné povolenia na pšenicu obyčajnú, okrem pšenice vysokej kvality, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 na rok 2016 môžu podávať od pondelka 4. januára 2016 do piatku 16. decembra 2016 13.00 hod. bruselského času.

6.   Odchylne od článku 4 ods. 4 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1067/2008 sa dovozné povolenia na pšenicu obyčajnú, okrem pšenice vysokej kvality, vydané v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 na rok 2016, o ktoré sa požiadalo v obdobiach uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydávajú v príslušných termínoch uvedených v danej prílohe, s výhradou opatrení prijatých podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

7.   Odchylne od článku 2 ods. 1 druhého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2081 sa žiadosti o dovozné povolenia na obilniny s pôvodom na Ukrajine v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308 na rok 2016 môžu podávať od pondelka 4. januára 2016 do piatku 16. decembra 2016 13.00 hod. bruselského času.

8.   Odchylne od článku 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 2015/2081 sa dovozné povolenia na obilniny s pôvodom na Ukrajine vydané v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308 na rok 2016, o ktoré sa požiadalo v obdobiach uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydávajú v príslušných termínoch uvedených v danej prílohe, s výhradou opatrení prijatých podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

Článok 2

Ryža

1.   Odchylne od článku 4 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1964/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517 na rok 2016 môžu podávať od pondelka 4. januára 2016 do piatku 9. decembra 2016 13.00 hod. bruselského času.

2.   Odchylne od článku 2 ods. 1 tretieho pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 sa žiadosti o dovozné povolenia na zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079 na rok 2016 môžu podávať od pondelka 4. januára 2016 do piatku 9. decembra 2016 13.00 hod. bruselského času.

Článok 3

Olivový olej

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej s pôvodom v Tunisku nemôžu podávať po utorku 13. decembra 2016.

2.   Odchylne od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa dovozné povolenia na olivový olej s pôvodom v Tunisku, o ktoré sa požiadalo v obdobiach uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu, vydávajú v príslušných termínoch uvedených v danej prílohe, s výhradou opatrení prijatých podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

Článok 4

Cukor a izoglukóza mimo kvóty

Odchylne od článku 7d ods. 1 nariadenia (ES) č. 951/2006 sa vývozné povolenia na cukor a izoglukózu mimo kvóty, o ktoré sa požiadalo v obdobiach uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu, vydávajú v príslušných termínoch uvedených v danej prílohe, v prípade potreby s prihliadnutím na osobitné opatrenia uvedené v článku 9 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Stráca účinnosť 10. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2305/2003 z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta Spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie (Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2081 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015, s. 81).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1964/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu s pôvodom v Bangladéši, podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 (Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 19).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2012 zo 7. júna 2012, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 1901 10 00 (Ú. v. EÚ L 148, 8.6.2012, s. 1).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).


PRÍLOHA I

Obdobia podávania žiadostí o dovozné povolenia na obilniny

Termíny vydávania povolení

Od piatka 18. marca 13 hod. do piatka 25. marca 2016 13 hod. bruselského času

prvý pracovný deň od pondelka 4. apríla 2016

Od piatka 21. októbra 13 hod. do piatka 28. októbra 2016 13 hod. bruselského času

prvý pracovný deň od pondelka 7. novembra 2016


PRÍLOHA II

Obdobia podávania žiadostí o dovozné povolenia na olivový olej

Termíny vydávania povolení

Pondelok 21. alebo utorok 22. marca 2016

prvý pracovný deň od piatka 1. apríla 2016

Pondelok 2. alebo utorok 3. mája 2016

prvý pracovný deň od piatka 13. mája 2016

Pondelok 9. alebo utorok 10. mája 2016

prvý pracovný deň od stredy 18. mája 2016

Pondelok 18. alebo utorok 19. júla 2016

prvý pracovný deň od stredy 27. júla 2016

Pondelok 8. alebo utorok 9. augusta 2016

prvý pracovný deň od stredy 17. augusta 2016

Pondelok 24. alebo utorok 25. októbra 2016

prvý pracovný deň od štvrtka 3. novembra 2016


PRÍLOHA III

Obdobia podávania žiadostí o vývozné povolenia na cukor a izoglukózu mimo kvóty

Termíny vydávania povolení

Od pondelka 24. do piatka 28. októbra 2016

prvý pracovný deň od utorka 8. novembra 2016

Od pondelka 19. do piatka 23. decembra 2016

prvý pracovný deň od piatka 6. januára 2017


Top