Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2076

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2076 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené bravčové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa

OJ L 302, 19.11.2015, p. 51–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2076/oj

19.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/51


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2076

z 18. novembra 2015,

ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené bravčové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 písm. a), c) a d),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2014/668/EÚ (2) Rada schválila podpis v mene Európskej únie a predbežné vykonávanie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“). V dohode sa stanovuje odstránenie ciel na dovoz tovaru s pôvodom na Ukrajine v súlade s jej prílohou I-A ku kapitole I. V dodatku k uvedenej prílohe I-A sa stanovujú dovozné colné kvóty na bravčové mäso.

(2)

Až do nadobudnutia platnosti uvedenej dohody sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 (3) dovozné colné kvóty na bravčové mäso na roky 2014 a 2015 otvorené a spravované v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 414/2014 (4).

(3)

Dohoda sa bude predbežne uplatňovať od 1. januára 2016. Preto je potrebné na obdobie od 1. januára 2016 otvoriť obdobia ročnej dovoznej colnej kvóty. S cieľom pripísať náležitý význam požiadavkám na zásobovanie existujúceho a vytvárajúceho sa výrobného, spracovateľského a spotrebiteľského trhu v sektore bravčového mäsa v Únii z hľadiska konkurencieschopnosti, istoty a kontinuity dodávok, ako aj potrebe udržiavať rovnováhu daného trhu, je vhodné, aby Komisia spravovala uvedené kvóty v súlade s článkom 184 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(4)

V článku 6 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (5) sa stanovuje, že v nariadeniach Komisie upravujúcich danú dovoznú colnú kvótu sa môže stanoviť uplatnenie systému, podľa ktorého sa kvóty spravujú prostredníctvom udelenia dovozných práv ako prvého kroku a vydaním dovozných licencií ako druhého kroku. Takýto systém by hospodárskym subjektom, ktoré získali dovozné práva, umožnil rozhodnúť sa počas obdobia kvóty a na základe ich aktuálnych obchodných tokov, kedy budú chcieť požiadať o dovozné licencie.

(5)

Nariadením Komisie (ES) č. 376/2008 (6) sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky. Uvedené nariadenie by sa malo uplatňovať na dovozné licencie vydávané podľa tohto nariadenia, okrem prípadov, v ktorých je vhodné uplatniť výnimky.

(6)

Okrem toho by sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006, ktoré sa týkajú žiadostí o dovozné práva, postavenia žiadateľov a vydávania dovozných licencií, mali uplatňovať na dovozné licencie vydávané podľa tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky stanovené v tomto nariadení.

(7)

Na zabezpečenie riadnej správy colných kvót by sa mala v čase predloženia žiadosti o dovozné práva a v čase vydania dovoznej licencie zložiť zábezpeka.

(8)

Hospodárske subjekty by mali mať povinnosť požiadať o dovozné licencie pre všetky pridelené dovozné práva dodržiavajúc povinnosť uvedenú v článku 23 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (7).

(9)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1001/2013 (8) sa nahradili niektoré číselné znaky KN v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (9) novými číselnými znakmi KN, ktoré sú odlišné od číselných znakov KN uvedených v dodatku k prílohe I-A ku kapitole I dohody. Nové číselné znaky KN by sa preto mali zohľadniť v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Otvorenie a správa colných kvót

1.   Týmto nariadením sa od roku 2016 otvárajú a spravujú ročné dovozné colné kvóty na výrobky uvedené v prílohe I, a to na obdobie od 1. januára do 31. decembra.

2.   Množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kvóty uvedené v odseku 1, uplatniteľná colná sadzba, ako aj poradové čísla sú stanovené v prílohe I.

3.   Dovozná colná kvóta uvedená v odseku 1 sa spravuje v súlade s metódou uvedenou v článku 184 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a prostredníctvom udelenia dovozných práv ako prvého kroku a vydania dovozných licencií ako druhého kroku.

4.   Pokiaľ sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008.

Článok 2

Obdobia dovoznej colnej kvóty

Množstvo výrobkov stanovené pre ročnú dovoznú colnú kvótu a pre každé poradové číslo uvedené v prílohe I sa rozdelí na štyri čiastkové obdobia takto:

a)

25 % od 1. januára do 31. marca;

b)

25 % od 1. apríla do 30. júna;

c)

25 % od 1. júla do 30. septembra;

d)

25 % od 1. októbra do 31. decembra.

Článok 3

Žiadosti o dovozné práva a pridelenie dovozných práv

1.   Žiadosti o dovozné práva sa podávajú počas prvých siedmich dní mesiaca, ktorý predchádza každému z čiastkových období uvedených v článku 2.

2.   Pri predložení žiadosti o dovozné práva sa zloží zábezpeka vo výške 20 EUR na 100 kilogramov.

3.   Žiadatelia o dovozné práva musia pri predložení svojej prvej žiadosti na daný rok kvóty predložiť dôkaz o tom, že doviezli určité množstvo výrobkov z bravčového mäsa, ktoré patria pod číselné znaky KN 0203, alebo že toto množstvo bolo dovezené v ich mene v zmysle príslušných colných predpisov (ďalej len „referenčné množstvo“). Tento dôkaz sa vzťahuje na 12-mesačné obdobie, ktoré uplynie jeden mesiac pred podaním ich prvej žiadosti. Spoločnosť vytvorená fúziou spoločností, z ktorých každá doviezla referenčné množstvo, môže na účely žiadosti tieto referenčné množstvá sčítať.

4.   Celkové množstvo výrobkov, na ktoré sa žiadosť o dovozné práva predložená v jednom z čiastkových období uvedených v článku 2 vzťahuje, nesmie presiahnuť 25 % referenčného množstva žiadateľa. Príslušný orgán zamietne žiadosti, ktoré nespĺňajú toto pravidlo.

5.   Členské štáty oznamujú Komisii do 14. dňa mesiaca, v ktorom sa žiadosti predkladajú, celkové množstvá (vrátane nulových priznaní), ktoré sú predmetom všetkých žiadostí, vyjadrené v kilogramoch hmotnosti výrobku, pričom sa rozčlenia podľa poradového čísla.

6.   Dovozné práva sa udeľujú od 23. dňa mesiaca, v ktorom sa žiadosti predkladajú, najneskôr však do posledného dňa uvedeného mesiaca.

7.   Ak sa v dôsledku alokačného koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 udelí menej dovozných práv, než je počet, o ktorý sa žiadalo, zábezpeka zložená v súlade s článkom 3 ods. 2 tohto nariadenia sa bezodkladne uvoľní v príslušnom pomere.

8.   Dovozné práva sú platné od prvého dňa čiastkového obdobia, na ktoré sa predložila žiadosť, do 31. decembra každého obdobia dovoznej colnej kvóty. Dovozné práva sú neprenosné.

Článok 4

Žiadosti o dovozné licencie a udelenie dovozných licencií

1.   Množstvá, ktoré boli pridelené v rámci dovozných colných kvót uvedených v článku 1 ods. 1, sa môžu prepustiť do voľného obehu po predložení dovoznej licencie.

2.   Žiadosti o dovozné licencie musia pokrývať celkové množstvo pridelených dovozných práv. Povinnosť uvedená v článku 23 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 sa musí dodržať.

3.   Žiadosti o dovozné licencie sa môžu podávať len v členskom štáte, v ktorom žiadateľ požiadal o dovozné práva a získal ich v rámci kvót uvedených v článku 1 ods. 1

4.   Pri predkladaní žiadosti o dovoznú licenciu musí hospodársky subjekt zložiť zábezpeku vo výške 50 EUR na 100 kilogramov. Každé vydanie dovoznej licencie vedie k zodpovedajúcemu zníženiu získaných dovozných práv a zábezpeka zložená za dovozné práva sa bezodkladne uvoľní v príslušnom pomere.

5.   Dovozné licencie sa vydávajú na žiadosť a v mene hospodárskeho subjektu, ktorý získal dovozné práva.

6.   Žiadosti o dovozné licencie sa môžu vzťahovať len na jedno poradové číslo. Môžu sa týkať viacerých výrobkov patriacich pod rôzne číselné znaky KN. V takomto prípade sa všetky číselné znaky KN uvedú v žiadosti o licenciu a v licencii v kolónke 15 a ich opis v kolónke 16.

7.   V žiadostiach o dovozné licencie a v dovozných licenciách sa musí uvádzať:

a)

v kolónke 8 názov „Ukrajina“ ako krajina pôvodu a políčko „áno“ označené krížikom;

b)

v kolónke 20 jedna z položiek uvedených v prílohe II.

8.   V každej dovoznej licencii sa uvádza množstvo pre každý číselný znak KN.

9.   Dovozná licencia je platná 30 dní odo dňa skutočného vydania licencie v zmysle článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008. Obdobie platnosti dovoznej licencie však uplynie najneskôr 31. decembra každého obdobia dovoznej colnej kvóty.

Článok 5

Oznámenia Komisii

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznamujú Komisii najneskôr v 10. deň mesiaca nasledujúceho po poslednom dni každého čiastkového obdobia množstvá (vrátane nulových priznaní), na ktoré sa vzťahujú licencie, ktoré vydali počas daného čiastkového obdobia.

2.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznamujú Komisii množstvá (vrátane nulových priznaní), na ktoré sa vzťahujú nevyužité alebo čiastočne využité dovozné licencie a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množstvami, ktoré sú zapísané na zadnej strane dovozných licencií, a množstvami, na ktoré boli vydané:

a)

spolu s oznámeniami uvedenými v článku 3 ods. 5 tohto nariadenia týkajúcimi sa žiadostí predložených za posledné čiastkové obdobie;

b)

v prípade množstiev, ktoré sa ešte neoznámili v čase prvého oznámenia stanoveného v písmene a), najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po uplynutí každého obdobia dovoznej colnej kvóty.

3.   Najneskôr 30. apríla nasledujúceho po uplynutí každého obdobia dovoznej colnej kvóty členské štáty oznamujú Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli skutočne prepustené do voľného obehu počas daného obdobia kvóty.

4.   V prípade oznámení uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 sa množstvo vyjadrí v kilogramoch hmotnosti výrobku a rozčlení podľa poradového čísla.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/668/EÚ z 23. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o jej hlavu III (okrem ustanovení týkajúcich sa zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej zmluvnej strany legálne zamestnaní ako pracovníci) a hlavy IV, V, VI a VII, ako aj súvisiace prílohy a protokoly (Ú. v. EÚ L 278, 20.9.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 zo 16. apríla 2014 o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 118, 22.4.2014, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 414/2014 z 23. apríla 2014, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené bravčové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 121, 24.4.2014, s. 44).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2013, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA I

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry sa znenie opisu výrobkov pokladá len za orientačné, keďže uplatniteľnosť preferenčných opatrení sa v kontexte tejto prílohy určuje na základe rozsahu číselných znakov KN.

Poradové číslo

Číselné znaky KN

Opis tovaru

Množstvo v tonách (netto hmotnosť)

Uplatniteľné clo

(EUR/tona)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Mäso z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Mäso z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené, s výnimkou stehien, chrbtov a vykostených kusov

20 000

0


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 4 ods. 7 písm. b)

po bulharsky: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

po španielsky: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

po česky: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

po dánsky: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

po nemecky: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

po estónsky: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

po grécky: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

po anglicky: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

po francúzsky: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

po chorvátsky: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

po taliansky: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

po lotyšsky: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

po litovsky: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

po maďarsky: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

po maltsky: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

po holandsky: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

po poľsky: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

po portugalsky: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

po rumunsky: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

po slovensky: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

po slovinsky: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

po fínsky: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

po švédsky: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076


Top