Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1214

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1214 z 22. júla 2015, ktorým sa vytvára Európsky portál investičných projektov a stanovujú sa jeho technické špecifikácie

OJ L 196, 24.7.2015, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/11/2016; Zrušil 32016D1942

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1214/oj

24.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 196/23


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1214

z 22. júla 2015,

ktorým sa vytvára Európsky portál investičných projektov a stanovujú sa jeho technické špecifikácie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2015/1017 sa Komisia poveruje úlohou vytvoriť s podporou Európskej investičnej banky (EIB) Európsky portál investičných projektov.

(2)

Mali by sa stanoviť technické špecifikácie Európskeho portálu investičných projektov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa vytvára Európsky portál investičných projektov (EIPP).

Prijímajú sa jeho technické špecifikácie uvedené v prílohe.

Článok 2

Na zaradenie projektov do EIPP musia byť splnené tieto vstupné kritériá:

a)

objem investícií potrebných na projekt (alebo program pozostávajúci z menších projektov) musí byť minimálne 10 miliónov EUR;

b)

projekt musí patriť do jednej z oblastí uvedených v článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/1017;

c)

predkladateľ musí byť právnickou osobou usadenou v členskom štáte;

d)

projekty musia byť v súlade s právom Únie a právom príslušného členského štátu;

e)

začatie realizácie projektu sa očakáva do troch rokov od predloženia žiadosti o zaradenie projektu do EIPP.

Článok 3

Súkromným predkladateľom projektov sa za spracovanie projektových žiadostí účtuje poplatok až do 250 EUR na projekt.

Predkladatelia projektov z verejného sektora sú od tohto poplatku oslobodení.

Príjem z poplatkov predstavuje dodatočné rozpočtové prostriedky v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (2) a článkom 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/1017.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EURÓPSKEHO PORTÁLU INVESTIČNÝCH PROJEKTOV (EIPP)

1.   VŠEOBECNÝ OPIS

Európsky portál investičných projektov (ďalej len „EIPP“), vytvorený v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2015/1017, je verejne prístupný webový portál investičných projektov v Únii, ktorý slúži ako platforma na propagáciu projektov medzi potenciálnymi investormi v celosvetovom meradle. Hlavným cieľom EIPP je stimulovať a urýchliť vývoj a realizáciu investičných projektov v Únii, a tým prispieť k vyššej zamestnanosti a hospodárskemu rastu. Uverejnenie projektu na EIPP nepredstavuje jeho schválenie Európskou komisiou alebo EIB a nie je podmienkou na získanie finančnej podpory zo strany Únie alebo EIB. Očakáva sa, že EIPP začne fungovať v januári 2016.

EIPP bude pozostávať z týchto hlavných častí:

i)

databázy projektových formulárov (projektový formulár je štruktúrovaný prehľad informácií o jednotlivých projektoch na portáli EIPP);

ii)

interaktívnej mapy projektov a

iii)

interaktívneho registra projektov v tabuľkovej forme.

Projekty na EIPP budú zoskupené podľa oblastí zodpovedajúcich cieľom a kategóriám uvedeným v článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/1017.

2.   SPRÁVA EIPP A VZŤAHY S PREDKLADATEĽMI PROJEKTOV A POUŽÍVATEĽMI WEBOVÉHO SÍDLA

EIPP bude spravovať Európska komisia. Na jeho správe sa môžu podieľať členské štáty. Obsah EIPP budú vytvárať predkladatelia projektov, t. j. súkromné a verejné právnické osoby.

Účasť predkladateľov projektov a ostatných registrovaných používateľov webového sídla EIPP bude podmienená ich súhlasom s podmienkami používania portálu EIPP. Tieto podmienky budú zamerané na zabezpečenie kvality uverejňovaných informácií získaných od predkladateľov projektov, pričom sa v nich stanoví, že Európska komisia nezaručuje správnosť uverejnených informácií a nemožno ju brať na zodpovednosť v prípade akýchkoľvek nárokov vznesených na základe uverejnenia projektu.

Vo vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti je nevyhnutné upozorniť používateľov webového sídla, že Európska komisia nemôže zaručiť správnosť uverejnených informácií a že potenciálni investori musia vykonať vlastnú obvyklú hĺbkovú analýzu vrátane finančných a akýchkoľvek iných aspektov, ktoré sú relevantné pre ich rozhodnutie investovať do určitého projektu.

3.   OVEROVANIE PROJEKTOV

Útvary Európskej komisie budú overovať projekty na základe vstupných kritérií stanovených v článku 2 tohto rozhodnutia. Členské štáty sa vyzvú, aby určili jedno alebo viac kontaktných miest a podpísali dohodu o úrovni poskytovaných služieb, v ktorej sa vymedzí ich zapojenie do overovania projektov. Úloha EIB pri podpore EIPP sa stanoví v dohode o úrovni poskytovaných služieb. Vykonávanie niektorých technických aspektov procesu validácie, ako je overovanie identity predkladateľov projektov, možno zadať tretím stranám.

Uverejnenie informácií predložených predkladateľmi sa zamietne, ak sú tieto informácie nesprávne, alebo ak ich uverejnenie môže byť spojené s právnym rizikom alebo rizikom poškodenia dobrej povesti Európskej komisie alebo členských štátov, alebo s oboma uvedenými rizikami. Informácie o projektoch sa z EIPP odstránia, ak neboli počas troch rokov aktualizované.


Top