Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0359

2014/359/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  13. júna 2014 o súlade európskych noriem 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 týkajúcich sa plávajúcich výrobkov na voľný čas na používanie na a vo vode s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v  Úradnom vestníku Európskej únie Text s významom pre EHP

OJ L 175, 14.6.2014, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/359/oj

14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/45


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. júna 2014

o súlade európskych noriem 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 týkajúcich sa plávajúcich výrobkov na voľný čas na používanie na a vo vode s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

(2014/359/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 4 odsek 2 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 smernice 2001/95/ES sa od výrobcov požaduje uvádzať na trh len bezpečné výrobky.

(2)

Podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku smernice 2001/95/ES sa výrobok považuje za bezpečný, pokiaľ ide o riziká a kategórie rizík, na ktoré sa vzťahujú príslušné vnútroštátne normy, ak je v súlade s nezáväznými vnútroštátnymi normami transponujúcimi európske normy, na ktoré Komisia v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedenej smernice uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

Podľa článku 4 ods. 1 smernice 2001/95/ES európske normalizačné organizácie stanovujú európske normy na základe mandátov udelených Komisiou.

(4)

Podľa článku 4 ods. 2 smernice 2001/95/ES Komisia uverejňuje odkazy na takéto normy.

(5)

Komisia 21. apríla 2005 prijala rozhodnutie 2005/323/ES o bezpečnostných požiadavkách, ktoré majú spĺňať európske normy, pokiaľ ide o plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (2).

(6)

Komisia 6. septembra 2005 vydala európskym normalizačným organizáciám mandát M/372 na vypracovanie európskej normy na riešenie hlavných rizík spojených s plávajúcimi výrobkami na voľný čas na používanie na a vo vode, predovšetkým rizík utopenia a nehôd blízkych utopeniu, ako aj ďalších rizík, akými sú riziká spojené s konštrukciou výrobku ako odplávanie výrobku, strata uchopenia, pád z vysokej výšky, zachytenie alebo zamotanie nad hladinou vody alebo pod ňou, náhla strata vznášania na vode, prevrátenie, šok z chladu, ako aj riziká vlastné jeho používaniu ako kolízia a zrážka a riziká spojené s vetrom, prúdmi a prílivmi a odlivmi.

(7)

Európsky výbor pre normalizáciu v reakcii na mandát Komisie prijal sériu európskych noriem (EN 15649 časti 1 – 7) týkajúcich sa plávajúcich výrobkov na voľný čas na používanie na a vo vode. Komisia 18. júla 2013 prijala vykonávacie rozhodnutie 2013/390/EÚ (3), v ktorom sa uvádza, že európske normy EN 15649 (časti 1 – 7) týkajúce sa plávajúcich výrobkov na voľný čas spĺňajú požiadavku všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES, pokiaľ ide o riziká, na ktoré sa vzťahujú, a uverejnila na ne odkaz v časti C Úradného vestníka Európskej únie.

(8)

Odvtedy Európsky výbor pre normalizáciu zrevidoval tieto európske normy týkajúce sa plávajúcich výrobkov na voľný čas na používanie na a vo vode: EN 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013.

(9)

Európske normy EN 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 spĺňajú mandát M/372 a sú v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES. Odkazy na ne by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa smernice 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Tieto európske normy spĺňajú požiadavku všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES, pokiaľ ide o riziká, na ktoré sa vzťahujú:

a)

EN 15649-1:2009+A2:2013 „Plávajúce výrobky na voľný čas na používanie na a vo vode. Časť 1: klasifikácia, materiály, všeobecné požiadavky a skúšobné metódy“;

b)

EN 15649-6:2009+A1:2013 „Plávajúce výrobky na voľný čas na použitie na a vo vode. Časť 6: ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre prostriedky triedy D“.

Článok 2

Odkazy na normy EN 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 sa uverejnia v časti C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 104, 23.4.2005, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ L 196, 19.7.2013, s. 22.


Top