Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0358

2014/358/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  13. júna 2014 o súlade európskej normy EN 16281:2013 týkajúcej sa blokovacích/zaisťovacích zariadení zabezpečených proti použitiu deťmi, namontovaných spotrebiteľom na okná a balkónové dvere, s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na túto normu v  Úradnom vestníku Európskej únie Text s významom pre EHP

OJ L 175, 14.6.2014, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/358/oj

14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/43


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. júna 2014

o súlade európskej normy EN 16281:2013 týkajúcej sa blokovacích/zaisťovacích zariadení zabezpečených proti použitiu deťmi, namontovaných spotrebiteľom na okná a balkónové dvere, s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na túto normu v Úradnom vestníku Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

(2014/358/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 4 odsek 2 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 smernice 2001/95/ES sa od výrobcov požaduje uvádzať na trh len bezpečné výrobky.

(2)

Podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku smernice 2001/95/ES sa výrobok považuje za bezpečný, pokiaľ ide o riziká a kategórie rizík, na ktoré sa vzťahujú príslušné vnútroštátne normy, ak je v súlade s nezáväznými vnútroštátnymi normami transponujúcimi európske normy, na ktoré Komisia v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedenej smernice uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

Podľa článku 4 ods. 1 smernice 2001/95/ES európske normalizačné organizácie stanovujú európske normy na základe mandátov udelených Komisiou.

(4)

Podľa článku 4 ods. 2 smernice 2001/95/ES Komisia uverejňuje odkazy na takéto normy.

(5)

Komisia 7. januára 2010 prijala rozhodnutie 2010/11/EÚ o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia spĺňať európske normy týkajúce sa blokovacích/ zaisťovacích zariadení zabezpečených proti použitiu deťmi, namontovaných spotrebiteľom na okná a balkónové dvere, podľa smernice 2001/95/ES (2).

(6)

Komisia 10. mája 2010 vydala európskym normalizačným organizáciám mandát M/465 na vypracovanie európskej normy týkajúcej sa blokovacích/zaisťovacích zariadení zabezpečených proti použitiu deťmi, namontovaných spotrebiteľom na okná a balkónové dvere, na riešenie rizika udusenia malými súčiastkami, rizika akéhokoľvek zranenia na ostrých hranách a vyčnievajúcich častiach a rizika zakliesnenia prstov. V mandáte sa navyše vyžadovalo, aby sa určili vhodné testy na zabezpečenie blokovacích/zaisťovacích zariadení proti použitiu deťmi, zabezpečenie celistvosti konštrukcie počas očakávanej životnosti, ako aj zabezpečenie ich odolnosti proti starnutiu a vystaveniu poveternostným podmienkam.

(7)

Európsky výbor pre normalizáciu v reakcii na mandát Komisie prijal európsku normu EN 16281:2013 týkajúcu sa blokovacích/zaisťovacích zariadení zabezpečených proti použitiu deťmi, namontovaných spotrebiteľom na okná a balkónové dvere.

(8)

Európska norma EN 16281:2013 spĺňa mandát M/465 a je v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES. Odkazy na ňu by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa smernice 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Európska norma EN 16281:2013 „Výrobky na ochranu detí. Blokovacie/zaisťovacie zariadenia zabezpečené proti použitiu deťmi, namontované spotrebiteľom na okná a balkónové dvere. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“ spĺňa požiadavku všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES, pokiaľ ide o riziká, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 2

Odkaz na normu EN 16281:2013 sa uverejní v časti C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 4, 8.1.2010, s. 91.


Top