Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0357

2014/357/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  13. júna 2014 o súlade série európskych noriem EN 957 (časti 2 a 4 – 10) a EN ISO 20957 (časť 1) týkajúcich sa stacionárnych tréningových zariadení a desiatich európskych noriem týkajúcich sa gymnastického náradia s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v  Úradnom vestníku Európskej únie Text s významom pre EHP

OJ L 175, 14.6.2014, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/357/oj

14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/40


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. júna 2014

o súlade série európskych noriem EN 957 (časti 2 a 4 – 10) a EN ISO 20957 (časť 1) týkajúcich sa stacionárnych tréningových zariadení a desiatich európskych noriem týkajúcich sa gymnastického náradia s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

(2014/357/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 4,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 smernice 2001/95/ES sa od výrobcov požaduje uvádzať na trh len bezpečné výrobky.

(2)

Podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku smernice 2001/95/ES sa výrobok považuje za bezpečný, pokiaľ ide o riziká a kategórie rizík, na ktoré sa vzťahujú príslušné vnútroštátne normy, ak je v súlade s nezáväznými vnútroštátnymi normami transponujúcimi európske normy, na ktoré Komisia v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedenej smernice uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

Podľa článku 4 ods. 1 smernice 2001/95/ES európske normalizačné organizácie stanovujú európske normy na základe mandátov udelených Komisiou.

(4)

Podľa článku 4 ods. 2 smernice 2001/95/ES Komisia uverejňuje odkazy na takéto normy.

(5)

Komisia 27. júla 2011 prijala rozhodnutie 2011/476/EÚ o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia spĺňať európske normy týkajúce sa stacionárnych tréningových zariadení podľa smernice 2001/95/ES Európskkeho parlamentu s Rady (2).

(6)

Komisia 5. septembra 2012 vydala európskym normalizačným organizáciám normalizačný mandát M/506 na vypracovanie európskych noriem týkajúcich sa stacionárnych tréningových zariadení na riešenie hlavných rizík spojených s týmito zariadeniami, a to podľa zásady, že za bežných, primeraných a predvídateľných podmienok používania sa riziko zranenia alebo poškodenia zdravia a bezpečnosti musí minimalizovať prostredníctvom konštrukcie alebo bezpečnostných opatrení. V mandáte sa vyžadovalo, aby sa zohľadnili tieto aspekty: stabilita voľne stojaceho zariadenia, ostré hrany a drsné povrchy, konce rúrok, časti, ktoré vykonávajú zvierací, strižný, točivý alebo vratný pohyb v prístupnom mieste, závažia, prístup k zariadeniu a opustenie zariadenia, nastavovací a aretovací mechanizmus, laná, pásy a reťaze, oceľové laná a kladky, vedenie lán a pásov, body vtiahnutia lán a pásov, pozície uchopenia, integrované, prídavné a otočné držadlá, elektrická bezpečnosť a odstavenie z prevádzky vypnutím elektrického prúdu.

(7)

Európsky výbor pre normalizáciu prijal sériu európskych noriem (EN 957 časti 2 a 4 – 10) a európsku normu EN ISO 20957 (časť 1) pre stacionárne tréningové zariadenia, na ktoré sa vzťahuje mandát Komisie.

(8)

Séria európskych noriem EN 957 (časti 2 a 4 – 10) a európska norma EN ISO 20957 (časť 1) týkajúce sa stacionárnych tréningových zariadení spĺňajú mandát M/506 a sú v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES. Odkazy na ne by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)

Komisia 27. júla 2011 prijala rozhodnutie 2011/479/EÚ o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia spĺňať európske normy týkajúce sa gymnastického náradia podľa smernice 2001/95/ES Európskkeho parlamentu s Rady (3).

(10)

Komisia 5. septembra 2012 vydala európskym normalizačným organizáciám normalizačný mandát M/507 na vypracovanie európskych noriem týkajúcich sa gymnastického náradia na riešenie hlavných rizík spojených s týmito zariadeniami, konkrétne rizík vyplývajúcich z nedostatočnej nosnosti náradia, zo straty stability náradia, z použitia elektrickej energie a používaných elektrických obvodov, z použitej mechanickej alebo vodnej energie, z používania samotného náradia vrátane pádov, rezných poranení, zachytenia, udusenia, kolízií a preťaženia organizmu, z dostupnosti náradia vrátane jeho dostupnosti v prípade, že je poškodené, a v núdzových situáciách, z možného kontaktu náradia s nezúčastnenými prítomnými osobami (napr. diváci), z nedostatočnej údržby, z montáže, demontáže a manipulácie s náradím, ako aj z vystavenia chemickým látkam.

(11)

Európsky výbor pre normalizáciu prijal desať európskych noriem týkajúcich sa gymnastického náradia, na ktoré sa vzťahuje mandát Komisie.

(12)

Týchto desať európskych noriem týkajúcich sa gymnastického náradia spĺňa mandát M/507 a je v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES. Odkazy na ne by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa smernice 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Tieto európske normy spĺňajú požiadavku všeobecnej bezpečnosti podľa smernice 2001/95/ES, pokiaľ ide o riziká, na ktoré sa vzťahujú:

a)

EN ISO 20957-1:2013 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 20957-1:2013)“;

b)

EN 957-2:2003 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 2: Posilňovacie tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

c)

EN 957-4:2006+A1:2010 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 4: Posilňovacie lavice, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

d)

EN 957-5:2009 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 5: Stacionárne bicykle a posilňovacie tréningové zariadenia pre hornú časť tela, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

e)

EN 957-6:2010 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 6: Bežecké pásy, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

f)

EN 957-7:1998 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 7: Veslovacie tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

g)

EN 957-8:1998 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 8: Šliapacie a stúpacie zariadenia a simulátory výstupu do schodov, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

h)

EN 957-9:2003 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 9: Elipsovité tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

i)

EN 957-10:2005 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 10: Trenažéry s pevným kolesom alebo bez voľnobehu, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

j)

EN 913:2008 „Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

k)

EN 914:2008 „Gymnastické náradie. Paralelné bradlá a bradlá s odlišnou výškou žrdí. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti“;

l)

EN 915:2008 „Gymnastické náradie. Bradlá s odlišnou výškou žrdí. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti“;

m)

EN 916:2003 „Gymnastické náradie. Gymnastické debny. Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti“;

n)

EN 12196:2003 „Vybavenie telocviční. Kone a kozy. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy“;

o)

EN 12197:1997 „Vybavenie telocviční. Hrazdy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

p)

EN 12346:1998 „Vybavenie telocviční. Rebriny, mriežkové rebríky a šplhacie rámy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“;

q)

EN 12432:1998 „Vybavenie telocviční. Kladiny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy“;

r)

EN 12655:1998 „Gymnastické náradie. Kruhy. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy“;

s)

EN 13219:2008 „Gymnastické náradie. Trampolíny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy“.

Článok 2

Odkazy na normy EN ISO 20957-1:2013, EN 957-2:2003, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-6:2010, EN 957-7:1998, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN 913:2008, EN 914:2008, EN 915:2008, EN 916:2003, EN 12196:2003, EN 12197:1997, EN 12346:1998, EN 12432:1998, EN 12655:1998 a EN 13219:2008 sa uverejnia v časti C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2011, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2011, s. 13.


Top