Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0356

2014/356/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  12. júna 2014 , ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/138/EÚ, pokiaľ ide o podmienky dovozu špecifikovaných rastlín do Únie a ich pohybu v rámci Únie s cieľom zabrániť zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Únie a jeho rozšíreniu [oznámené pod číslom C(2014) 3798]

OJ L 175, 14.6.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/356/oj

14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/38


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júna 2014,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/138/EÚ, pokiaľ ide o podmienky dovozu špecifikovaných rastlín do Únie a ich pohybu v rámci Únie s cieľom zabrániť zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Únie a jeho rozšíreniu

[oznámené pod číslom C(2014) 3798]

(2014/356/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím 2012/138/EÚ (2) sa umožňuje dovážať do Únie rastliny, ktoré sa počas obdobia aspoň dvoch rokov pred vývozom pestovali na mieste produkcie, ktoré je zriadené ako oblasť bez výskytu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (ďalej len: „špecifikovaný organizmus“).

(2)

Z informácií poskytnutých Čínou vyplýva, že rastliny, ktoré sú mladšie ako dva roky a ktoré sa trvalo pestovali na mieste produkcie zriadenom ako oblasť bez výskytu špecifikovaného organizmu, ktoré sa však nenachádza v oblasti bez výskytu škodcu, nepredstavujú žiadne ďalšie riziko zavlečenia uvedeného organizmu. Preto je vhodné umožniť aj dovoz takýchto rastlín.

(3)

Takisto je vhodné umožniť dovoz takýchto rastlín z iných tretích krajín a umožniť ich pohyb v rámci Únie.

(4)

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/138/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/138/ES sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. júna 2014

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/138/EÚ z 1. marca 2012 týkajúce sa núdzového opatrenia proti zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Únie a jeho rozšíreniu. Ú. v. EÚ L 64, 3.3.2012, s. 38.


PRÍLOHA

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/138/EÚ sa mení takto:

1)

Oddiel 1 sa mení takto:

a)

v písm. b) odseku 1 časti A sa úvodná veta nahrádza takto:

„b)

že sa rastliny počas obdobia aspoň dvoch rokov pred vývozom alebo v prípade rastlín mladších ako dva roky počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste produkcie, ktoré je zriadené ako oblasť bez výskytu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) v súlade s medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia:“

b)

v písm. b) odseku 1 časti B sa úvodná veta nahrádza takto:

„b)

že sa rastliny počas obdobia aspoň dvoch rokov pred vývozom alebo v prípade rastlín mladších ako dva roky počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste produkcie, ktoré je zriadené ako oblasť bez výskytu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) v súlade s medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia:“

2)

úvodná veta odseku 1 oddielu 2 sa nahrádza takto:

„Špecifikované rastliny pochádzajúce (1) z vymedzených oblastí v rámci Únie sa môžu presúvať v rámci Únie iba vtedy, ak je k nim priložený rastlinný pas vyhotovený a vydaný v súlade so smernicou Komisie 92/105/EHS (2), a ak sa počas obdobia aspoň dvoch rokov pred presunom alebo v prípade rastlín mladších ako dva roky počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste produkcie:“


Top