Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0635

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 635/2014 z  13. júna 2014 , ktorým sa otvára colná kvóta na dovoz priemyselného cukru do konca hospodárskeho roka 2016/2017

OJ L 175, 14.6.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/635/oj

14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 635/2014

z 13. júna 2014,

ktorým sa otvára colná kvóta na dovoz priemyselného cukru do konca hospodárskeho roka 2016/2017

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 193,

keďže:

(1)

V článku 139 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že výrobky uvedené v článku 140 ods. 2 daného nariadenia sa môžu vyrábať pomocou cukru vyprodukovaného nad kvóty uvedené v článku 136 uvedeného nariadenia. Na výrobu týchto výrobkov sa však môže použiť aj cukor dovezený do Únie. Aby sa zabezpečila dodávka potrebná na túto výrobu, je vhodné pozastaviť uplatňovanie dovozného cla na niektoré množstvá priemyselného cukru.

(2)

Zo skúseností nadobudnutých za posledné hospodárske roky vyplýva, že pozastavenie dovozného cla na množstvo 400 000 ton cukru za hospodársky rok, ktoré je určené na výrobu výrobkov uvedených v článku 140 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, bolo dostatočné na zabezpečenie dodávky potrebnej na výrobu takýchto výrobkov v Únii počas príslušného hospodárskeho roka.

(3)

S cieľom poskytnúť zainteresovaným stranám istotu, že dodávka nevyhnutná na výrobu výrobkov uvedených v článku 140 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 bude neustále k dispozícii, a to každý hospodársky rok až do ukončenia systému kvót, je vhodné stanoviť pozastavenie dovozného cla na určité množstvo cukru na každý z nasledujúcich troch hospodárskych rokov, počnúc hospodárskym rokom 2014/2015 až do hospodárskeho roku 2016/2017.

(4)

Okrem toho sa v článku 11 nariadenia Komisie (ES) č. 891/2009 (2) stanovuje správa colnej kvóty na cukor dovezený na priemyselné spracovanie s poradovým číslom 09.4390.

(5)

Je preto nevyhnutné stanoviť množstvo priemyselného cukru, na ktoré by sa v období od hospodárskeho roku 2014/2015 do hospodárskeho roku 2016/2017 nemali vzťahovať žiadne dovozné clá.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uplatňovanie dovozného cla na priemyselný cukor, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 a ktorý má poradové číslo 09.4390, sa pozastavuje na množstvo 400 000 ton na každý z troch hospodárskych rokov v rámci obdobia od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2017.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa (Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 82).


Top