Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0634

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 634/2014 z  13. júna 2014 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 21 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva Text s významom pre EHP

OJ L 175, 14.6.2014, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/634/oj

14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 634/2014

z 13. júna 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 21 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Dňa 20. mája 2013 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy interpretáciu 21 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) Odvody.

(3)

Pri uplatňovaní medzinárodného účtovného štandardu 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva sa vyvinuli rôzne praktiky, pokiaľ ide o to, kedy účtovná jednotka vykáže záväzok uhradiť odvod.

(4)

Cieľom interpretácie IFRIC 21 je poskytnúť usmernenie k náležitému účtovaniu odvodov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti medzinárodného účtovného štandardu 37, s cieľom zlepšiť porovnateľnosť účtovných závierok pre používateľov.

(5)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo potvrdzuje, že interpretácia IFRIC 21 spĺňa technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre účtovné predpisy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do prílohy k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa vkladá interpretácia IFRIC 21 Odvody, ako je stanovená v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatňuje interpretáciu IFRIC 21 Odvody najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína 17. júna 2014.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRIC 21   Interpretácia IFRIC 21 Odvody  (1)

ODKAZY

IAS 1

Prezentácia účtovnej závierky

IAS 8

Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 12

Dane z príjmov

IAS 20

Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IAS 24

Zverejnenia o spriaznených osobách

IAS 34

Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

IAS 37

Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

IFRIC 6

Záväzky vyplývajúce z pôsobenia na osobitnom trhu – odpad z elektrických a elektronických zariadení

VÝCHODISKÁ

1.

Vláda môže účtovnej jednotke uložiť odvod. Výbor pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva dostal žiadosti o usmernenie k účtovaniu odvodov v účtovnej závierke účtovnej jednotky, ktorá ich uhrádza. Otázkou je, kedy vykázať záväzok uhradiť odvod, ktorý sa účtuje v súlade s IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

2.

Táto interpretácia sa zaoberá účtovaním záväzku uhradiť odvod, ak uvedený záväzok patrí do rozsahu pôsobnosti IAS 37. Takisto sa zaoberá účtovaním záväzku uhradiť odvod, ktorého časové vymedzenie a výška sú isté.

3.

Táto interpretácia sa nezaoberá účtovaním nákladov, ktoré vznikajú vykázaním záväzku uhradiť odvod. Účtovné jednotky by mali uplatniť iné štandardy s cieľom rozhodnúť o tom, či vykázanie záväzku uhradiť odvod vedie k vzniku aktíva alebo nákladu.

4.

Na účely tejto interpretácie je odvodom úbytok zdrojov stelesňujúcich ekonomické úžitky, ktorý účtovným jednotkám ukladajú vlády v súlade s právnymi predpismi (t. j. zákonmi a/alebo inými právnymi predpismi), pričom ide o úbytok zdrojov iný než:

a)

úbytky zdrojov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti iných štandardov (napríklad dane z príjmov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti IAS 12 Dane z príjmov) a

b)

pokuty alebo iné penále uložené za porušenie právnych predpisov.

„Vláda“ znamená vládu, vládne agentúry a podobné orgány, či sú miestne, národné alebo medzinárodné.

5.

Platba vykonaná účtovnou jednotkou za nadobudnutie aktíva alebo za poskytnutie služieb v rámci zmluvnej dohody s vládou vymedzenie odvodu nespĺňa.

6.

Účtovná jednotka nie je povinná túto interpretáciu uplatniť na záväzky vyplývajúce zo systému obchodovania s emisiami.

RIEŠENÁ PROBLEMATIKA

7.

Na objasnenie účtovania záväzku uhradiť odvod sa táto interpretácia zaoberá touto problematikou:

a)

Čo je zaväzujúcou udalosťou, ktorá spôsobuje vznik vykázania záväzku uhradiť odvod?

b)

Zakladá ekonomická nutnosť pokračovať v činnosti v budúcom období mimozmluvnú povinnosť uhradiť odvod, ktorý bude vyvolaný činnosťou v uvedenom budúcom období?

c)

Znamená predpoklad nepretržitosti činnosti účtovnej jednotky, že účtovná jednotka má súčasnú povinnosť uhradiť odvod, ktorý vyplynie činnosťou v budúcom období?

d)

Nastáva vykázanie záväzku uhradiť odvod v určitom časovom okamihu, alebo sa v niektorých prípadoch vyvinie postupne v priebehu času?

e)

Čo je zaväzujúcou udalosťou, ktorá spôsobuje vznik vykázania záväzku uhradiť odvod, ktorý je vyvolaný dosiahnutím minimálnej prahovej hodnoty?

f)

Sú zásady vykazovania záväzku uhradiť odvod v ročnej účtovnej závierke a vo finančnom výkaze v priebehu účtovného roka rovnaké?

KONSENZUS

8.

Zaväzujúcou udalosťou, ktorá spôsobuje vznik záväzku uhradiť odvod, je činnosť stanovená právnymi predpismi, ktorá vyvolala úhradu odvodu. Napríklad ak je činnosťou, ktorá vyvolala úhradu výdavku, tvorba príjmov v bežnom období a výpočet uvedeného odvodu je založený na príjme, ktorý bol vytvorený v predchádzajúcom období, zaväzujúcou udalosťou pre uvedený odvod je tvorba príjmov v bežnom období. Tvorba príjmov v predchádzajúcom období je nevyhnutnou, ale nie dostačujúcou podmienkou vytvorenia súčasnej povinnosti.

9.

Účtovná jednotka nemá mimozmluvnú povinnosť uhradiť odvod, ktorý bude vyvolaný činnosťou v budúcom období, v dôsledku toho, že je účtovná jednotka ekonomicky donútená pokračovať v činnosti v uvedenom budúcom období.

10.

Zostavovanie účtovnej závierky za predpokladu nepretržitosti činnosti účtovnej jednotky neznamená, že účtovná jednotka má súčasnú povinnosť uhradiť odvod, ktorý vyplynie činnosťou v budúcom období.

11.

Záväzok uhradiť odvod sa vykazuje postupne, ak k zaväzujúcej udalosti dochádza v priebehu času (t. j. ak sa činnosť stanovená právnymi predpismi, ktorá vyvolá úhradu odvodu, uskutočňuje v priebehu času). Napríklad ak je zaväzujúcou udalosťou tvorba príjmov v priebehu času, zodpovedajúci záväzok sa vykazuje tak, ako účtovná jednotka tieto príjmy vytvára.

12.

Ak je povinnosť uhradiť odvod vyvolaná dosiahnutím minimálnej prahovej hodnoty, účtovanie záväzku, ktorý vzniká z uvedenej povinnosti, je v súlade so zásadami stanovenými v odsekoch 8 – 14 tejto interpretácie (najmä v odsekoch 8 a 11). Napríklad ak je zaväzujúcou udalosťou dosiahnutie minimálnej prahovej hodnoty činnosti (ako je napríklad minimálny objem vytvorených príjmov alebo predajov či výstupov produkcie), zodpovedajúci záväzok sa vykazuje v okamihu dosiahnutia uvedenej minimálnej prahovej hodnoty činnosti.

13.

Účtovná jednotka uplatňuje vo finančnom výkaze v priebehu účtovného roka rovnaké zásady vykazovania, aké uplatňuje v ročnej účtovnej závierke. V dôsledku toho sa vo finančnom výkaze v priebehu účtovného roka záväzok uhradiť odvod:

a)

nevykazuje, ak na konci obdobia vykazovania v priebehu účtovného roka neexistuje žiadna súčasná povinnosť uhradiť odvod a

b)

vykazuje, ak na konci obdobia vykazovania v priebehu účtovného roka existuje súčasná povinnosť uhradiť odvod.

14.

Účtovná jednotka vykazuje aktívum, ak odvod uhradila vopred, ale ešte nemá súčasnú povinnosť uhradiť uvedený odvod.


(1)  „Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese: www.iasb.org“

Dodatok A

Dátum účinnosti a prechodné ustanovenia

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť interpretácie a má rovnakú záväznosť ako ostatné časti interpretácie.

A1

Účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

A2

Zmeny v účtovnej politike vyplývajúce z prvotného uplatnenia tejto interpretácie sa účtujú so spätnou platnosťou v súlade s IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby.


Top