EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014X0501(01)

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 57 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní svetlometov pre motocykle a takto posudzované vozidlá

OJ L 130, 1.5.2014, p. 45–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

1.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 130/45


Právny účinok podľa medzinárodného verejného práva majú iba originálne texty EHK OSN. Status tohto predpisu a dátum nadobudnutia jeho platnosti je potrebné overiť v poslednom znení dokumentu EHK OSN o statuse TRANS/WP.29/343, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 57 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní svetlometov pre motocykle a takto posudzované vozidlá

Obsahuje celý platný text vrátane:

série zmien 02 – dátum nadobudnutia platnosti: 12. septembra 2001

OBSAH

PREDPIS

1.

Rozsah platnosti

2.

Definície

3.

Žiadosť o schválenie svetlometu

4.

Označenia

5.

Schválenie

6.

Všeobecné špecifikácie

7.

Osobitné špecifikácie

8.

Ustanovenia týkajúce sa farebných rozptylových skiel a filtrov

9.

Prechodné ustanovenia

10.

Zhoda výroby

11.

Sankcie za nezhodu výroby

12.

Zmena a rozšírenie typového schválenia svetlometu

13.

Definitívne zastavenie výroby

14.

Názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonanie schvaľovacích skúšok a názvy a adresy správnych úradov

PRÍLOHY:

Príloha 1 –

Oznámenie o typovom schválení alebo jeho rozšírení či zamietnutí alebo odňatí schválenia, prípadne o definitívnom zastavení výroby typu svetlometu podľa predpisu č. 57

Príloha 2 –

Usporiadanie schvaľovacích značiek

Príloha 3 –

Fotometrické merania

Príloha 4 –

Skúšky stability fotometrického výkonu svetlometov počas ich činnosti

Príloha 5 –

Minimálne požiadavky pre zhodu výroby kontrolné postupy

Príloha 6 –

Požiadavky na svetlá s rozptylovými sklami z plastu – skúšanie rozptylového skla alebo materiálových vzoriek a úplných svetiel

Príloha 7 –

Minimálne požiadavky na odoberanie vzoriek inšpektorom

1.   ROZSAH PLATNOSTI

Tento predpis platí pre schválenie svetlometov so žiarovkami a s rozptylovými sklami zo skla alebo plastu (1), ktorými sú vybavované motocykle a takto posudzované vozidlá.

2.   DEFINÍCIE

Na účely tohto predpisu,

2.1.   „Rozptylové sklo“ znamená najvzdialenejší komponent svetlometu (celku), ktorý prenáša svetlo cez osvetľovací povrch.

2.2.   „Ochranná vrstva“ znamená nejaký produkt, alebo produkty aplikované v jednej alebo viacerých vrstvách na vonkajší povrch rozptylového skla.

2.3.   Svetlomety odlišných „typov“ sú svetlomety podstatne sa odlišujúce pokiaľ ide o:

2.3.1.

obchodný názov alebo značku;

2.3.2.

označenie svetlometu podľa definície podľa odseku 4.1.4;

2.3.3.

charakteristiky optického systému;

2.3.4.

zaradenie, alebo vypustenie častí, ktoré môžu meniť optický účinok odrazom, lomom alebo pohlcovaním a/alebo deformáciou počas ich činnosti. Zmena farby svetla vyžarovaného svetlometmi, ktorých ostatné vlastnosti sú nezmenené, neznamená zmenu typu svetlometu. Takýmto svetlometom je možné prideliť rovnaké schvaľovacie číslo.

2.3.5.

použité materiály rozptylových skiel a ochrannej vrstvy, ak je nejaká.

3.   ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE SVETLOMETU (2)

3.1.   Žiadosť o schválenie podáva držiteľ obchodného názvu alebo značky alebo ním poverený zástupca.

3.2.   Ku každej žiadosti o schválenie treba priložiť:

3.2.1.

výkresy v trojitom vyhotovení, dostatočne podrobné tak, aby umožňovali identifikáciu typu a znázorňovali svetlomet v náryse, s detailmi drážkovania rozptylového skla ak sú nejaké, a priečny rez; na výkresoch musí byť vyznačené miesto určené pre schvaľovaciu značku;

3.2.2.

stručný technický popis hlavne s uvedením kategórie alebo kategórií použitej žiarovky (pozri prílohu 3, odsek 6,tohto predpisu);

3.2.3.

dve vzorky typu svetlometu s bezfarebnými rozptylovými sklami (3);

3.2.4.

na skúšku plast, z ktorého sú rozptylové sklá vyrobené;

3.2.4.1.

trinásť rozptylových skiel;

3.2.4.1.1.

šesť z týchto rozptylových skiel môže byť nahradené šiestimi vzorkami materiálu minimálnej veľkosti 60 × 80 mm, ktoré majú plochý alebo vypuklý vonkajší povrch a dostatočne plochú plochu (polomer zakrivenia nie menší ako 300 mm) v strede merania minimálne 15 × 15 mm;

3.2.4.1.2.

každé takéto rozptylové sklo alebo vzorka materiálu musí byť vyrobené metódou, ktorá sa má používať v sériovej výrobe;

3.2.4.2.

reflektor, do ktorého môžu byť rozptylové sklá uložené v súlade s pokynmi výrobcu.

3.3.   K materiálom na úpravu rozptylových skiel a ochranných vrstiev, ak nejaké sú, je potrebné pripojiť skúšobný protokol charakteristík týchto materiálov a ochranných vrstiev, ak už boli skúšané.

3.4.   Príslušné úrady overia existenciu dostatočných záruk na zabezpečenie účinnej kontroly zhodnosti výroby skôr, ako je udelené typové schválenie.

4.   OZNAČENIA

4.1.   Svetlomety predložené k schváleniu musia byť vybavené nasledovným jasným, čitateľným a nezmazateľným označením:

4.1.1.

obchodným názvom, alebo značkou žiadateľa;

4.1.2.

na vonkajšej strane, alebo na rozptylovom skle, prípadne na oboch miestach, viditeľným údajom kategórie svetlometu namontovaného na vozidle.

Všetky časti spĺňajúce požiadavky tohto predpisu, ktoré sú navrhnuté tak, že vlákno stretávacieho svetla nebude rozsvietené súčasne s iným vláknom nejakej inej osvetľovacej funkcie, s ktorou by mohlo byť vzájomne zlúčené, budú označené šikmou čiarou (/) umiestnenou za symbolom stretávacieho svetla v schvaľovacej značke.

4.1.3.

na zadnej strane svetlometu údajom S1 alebo S2, prípadne obidvoma, kategóriou prípustnej žiarovky;

4.1.4.

zoznam označení je v nasledovnej tabuľke:

Vonkajšie označenie svetlometov

Označenie kategórie žiarovky

MB

S1

MB

S2

MB

S1/S2

4.1.5.

na svetlometoch s rozptylovým sklom z plastu sa do blízkosti symbolov predpísaných v odsekoch 4.1.2 a 4.1.4 pripojí skupina písmen „PL“;

4.2.   okrem toho musí byť na rozptylovom skle a na hlavnom telese (4)dostatočne veľký priestor na schvaľovaciu značku a ďalšie symboly spomenuté v bode 4. Tieto miesta musia byť vyznačené na výkresoch uvedených v odseku 3.2.1.

5.   SCHVÁLENIE

5.1.   Ak vyhovujú všetky vzorky typu svetlometu predloženého podľa ustanovení odseku 3 požiadavkám tohto predpisu, schválenie bude udelené.

5.2.   Schvaľovacie číslo sa pridelí každému schvaľovanému typu. Jeho prvé dve čísla (v súčasnosti 0,1 zodpovedá 01 sérii zmien, ktoré nadobudli účinnosť 28. februára1989) udávajú sériu zmien obsahujúcu najnovšie dôležité technické zmeny uskutočnené v predpise v čase vydania schválenia. Tá istá zmluvná strana nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu svetlometu, s výnimkou prípadu rozšírenia schválenia na svetlomet, ktorý sa líši iba farbou vyžarovaného svetla.

5.3.   Správa o schválení alebo rozšírení či zamietnutí schválenia typu svetlometu podľa tohto predpisu bude zaslaná stranám dohody z roku 1958 používajúcim tento predpis na formulári podľa vzoru v prílohe 1 tohto predpisu.

5.4.   Každý svetlomet zhodný s typom schvaľovaným podľa tohto predpisu, musí byť na mieste spomenutom v odseku 4.2, okrem označenia predpísaného v bode 4.1, označený:

5.4.1.

medzinárodnou schvaľovacou značkou (5) pozostávajúcou z:

5.4.1.1.

kružnice s vpísaným písmenom „E“, za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo krajiny, ktorá schválenie udelila (6);

5.4.1.2.

schvaľovacieho čísla.

5.4.2.

V každom prípade musí byť príslušný prevádzkový režim použitý počas skúšobného postupu podľa bodu 1.1.1.1 prílohy 4 a prípustné napätie(-a) v súlade s bodom 1.1.1.2 prílohy 4, uvedené v žiadosti o typové schválenie a vo formulári oznámenia zasielanom krajinám, ktoré sú zmluvnými stranami dohody a ktoré uplatňujú tento predpis.

V zodpovedajúcich prípadoch sa zariadenie označí takto:

Na častiach vyhovujúcich požiadavkám tohto predpisu, ktoré sú navrhnuté tak, že vlákno stretávacieho svetla nebude rozsvietené súčasne s iným vláknom nejakej inej osvetľovacej funkcie, s ktorou by mohlo byť vzájomne zlúčené, bude za symbolom stretávacieho svetla v schvaľovacej značke umiestnená šikmá čiara (/).

5.5.   Označenia podľa bodu 5.4 musia byť dobre čitateľné a nezmazateľné.

5.6.   Príklad usporiadania schvaľovacej značky je uvedený v prílohe 2 k tomuto predpisu.

6.   VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE

6.1.   Každá vzorka typu svetlometu musí vyhovovať ustanoveniam stanoveným v tomto odseku a v odseku 7 a ak je to nevyhnutné, tak aj ustanoveniam stanoveným v odseku 8.

6.2.   Svetlomety musia byť konštruované a vyrobené tak, aby pri bežnom použití bola zachovaná ich uspokojivá prevádzka i napriek vibráciám, ktorým môžu byť vystavené a aby si zachovali vlastnosti stanovené týmto predpisom.

6.2.1.   Svetlomety sú vybavené zariadením, ktoré umožňuje nastaviť ich na vozidlách tak, aby zodpovedali pravidlám, ktoré pre ne platia. Takéto zariadenie nemusí byť namontované na častiach, v ktorých nemôže byť reflektor a rozptylné rozptylové sklo oddelené za predpokladu, že použitie takýchto častí je obmedzené na vozidlá, na ktorých sa svetlomety nastavujú inými prostriedkami.

Ak sú svetlomet na diaľkové svetlo a svetlomet na stretávacie svetlo, každý vybavený vlastnou vláknovou žiarovkou, zmontované tak, že tvoria zloženú jednotku, musí nastavovacie zariadenie umožňovať, aby bol každý optický systém samostatne riadne nastaviteľný.

6.2.2.   Tieto ustanovenia sa však nevzťahujú na zostavy svetlometov, ktorých reflektory sú neoddeliteľné. Na takéto typy zostáv sa vzťahujú požiadavky odseku 7.3 tohto predpisu. V prípade, že je na vytvorenie hlavného svetla použitý viac ako jeden svetelný zdroj, maximálna hodnota osvetlenia (Emax) sa stanoví zlúčením ich funkcií.

6.3.   Časti určené na uchytenie žiarovky do reflektora musia byť vyhotovené tak, aby ani v tme nebolo možné namontovať žiarovku do inej ako do správnej polohy.

6.4.   Doplnkové skúšky budú robené podľa požiadaviek prílohy 4 tak, aby zabezpečili, že pri použití nedôjde k nadmerným zmenám svetelného výkonu.

6.5.   Ak je rozptylové sklo svetlometu zhotovené z plastu, skúšky sa musia vykonať v súlade s požiadavkami prílohy 6.

7.   OSOBITNÉ ŠPECIFIKÁCIE.

7.1.   Správna poloha rozptylového skla vzhľadom k optickému systému musí byť jednoznačne vyznačená a zaistená proti otáčaniu v prevádzke.

7.2.   Na meranie osvetlenia vytvoreného svetlometom sa použije meracia stena popísaná v prílohe 3 tohto predpisu a štandardná žiarovka (S1 a/alebo S2, predpis č. 37) s hladkou a bezfarebnou bankou.

Štandardná žiarovka musí byť nastavená na použiteľný referenčný svetelný tok, podľa hodnôt predpísaných na tieto žiarovky.

7.3.   Stretávacie svetlo musí vytvárať dostatočne ostré rozhranie tak, aby s jeho pomocou bolo možné prakticky dosiahnuť uspokojivé nastavenie. Rozhranie musí byť tak priame a vodorovné, ako je to len možné v rozsahu minimálne 5° na každej strane čiary v-v (pozri prílohu 3).

Po nastavení podľa prílohy 3 musia svetlomety vyhovovať požiadavkám stanoveným v tejto prílohe.

7.4.   Rozloženie zväzku svetelných lúčov nesmie vykazovať nijaké bočné odchýlky, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali dobrú viditeľnosť.

7.5.   Osvetlenie na meracej stene, spomenutej v odseku 7.2, sa meria fotosnímačom s úžitkovou plochou nachádzajúcou sa vo štvorci s dĺžkou strany 65 mm.

8.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA FAREBNÝCH ROZPTYLOVÝCH SKIEL A FILTROV

8.1.   Schválenie je možné získať na svetlomety vyžarujúce buď bezfarebné svetlo alebo selektívne žlté svetlo s nezafarbenou žiarovkou. Príslušné kolorimetrické vlastnosti vyjadrené v CIE trichromatických súradniciach na žlté rozptylové sklá alebo filtre sú tieto:

Selektívny žltý filter (clona alebo rozptylové sklo)

Limit smerom k červenej

y ≥ 0,138 + 0,58 x

Limit smerom k zelenej

y ≤ 1,29 x – 0,1

Limit smerom k bielej

y ≥ – x + 0,966

limit smerom k spektrálnej hodnote

y ≤ – x + 0,992

ktoré sa tiež môžu vyjadriť nasledovne:

dominantná vlnová dĺžka

575 – 585 n m

súčiniteľ sýtosti:

0,90 – 0,98

Súčiniteľ priepustnosti musí byť ≥ 0,78

Súčiniteľ priepustnosti sa určí použitím svetelného zdroja s teplotou farby 2, 856 K. (Zodpovedá svetelnému zdroju A podľa Medzinárodnej komisie pre osvetľovanie (CIE)).

8.2.   Filter musí byť časťou svetlometu a musí byť k nemu upevnený tak, aby ho užívateľ buď náhodne alebo úmyselne, bežnými nástrojmi, nemohol odstrániť.

8.3.   Poznámka týkajúca sa farby

Pretože je každé schválenie podľa tohto predpisu podľa odseku 8.1 udeľované typu svetlometu vyžarujúceho buď bezfarebné svetlo alebo selektívne žlté svetlo, článok 3 dohody, ku ktorej je tento predpis pripojený, nebráni zmluvným stranám, aby nimi registrovaným vozidlám zakázali používanie svetlometov vyžarujúcich bezfarebné alebo selektívne žlté svetlo.

9.   PRECHODNÉ USTANOVENIA.

9.1.   Šesť mesiacov po dátume nadobudnutia platnosti predpisu č. 113 musia zmluvné strany uplatňujúce tento predpis prestať udeľovať typové schválenia EHK podľa tohto predpisu.

9.2.   Zmluvné strany uplatňujúce tento predpis nesmú odmietnuť udelenie rozšírenia schválenia, ak tento typ svetlometov zodpovedá požiadavkám tohto predpisu v znení série zmien 01.

9.3.   Existujúce MB – schválenia udelené podľa tohto predpisu pred dátumom nadobudnutia platnosti predpisu č. 113 a všetky rozšírenia schválení vrátane tých, ktoré boli následne rozšírené v zmysle predchádzajúcich sérií zmien, ostávajú v platnosti na neobmedzené obdobie.

9.4.   Zmluvné strany uplatňujúce tento predpis musia naďalej vydávať schválenia na svetlomety na základe tohto predpisu za predpokladu, že tieto svetlomety sú určené ako náhradné diely pre vozidlá v prevádzke.

9.5.   Po dátume nadobudnutia platnosti predpisu č. 113 nesmie žiadna zmluvná strana uplatňujúca tento predpis zakázať montáž typu svetlometu schváleného podľa predpisu č. 113 na nové vozidlo.

9.6.   Zmluvné strany uplatňujúce tento predpis musia naďalej povoľovať montáž svetlometu schváleného podľa tohto predpisu na typ vozidla alebo vozidlo.

9.7.   Zmluvné strany uplatňujúce tento predpis musia naďalej povoľovať montáž svetlometu na vozidlo v prevádzke alebo používanie svetlometu schváleného podľa tohto predpisu v znení predchádzajúcich sérií zmien, ak je daný svetlomet určený ako náhradný diel.

10.   ZHODA VÝROBY

10.1.   Svetlomety schvaľované podľa tohto predpisu musia byť vyrobené tak, aby boli zhodné s typom schváleným takým spôsobom, že spĺňajú požiadavky stanovené v odseku 7.

10.2.   Na overenie splnenia požiadaviek odseku10.1 sa musia vykonať príslušné kontroly výroby.

10.3.   Držiteľ schválenia musí najmä:

10.3.1.

zaistiť existenciu postupov pre efektívnu kontrolu kvality výrobkov;

10.3.2.

mať prístup ku kontrole vybavenia nevyhnutného pre overovanie zhodnosti na každý schvaľovaný typ;

10.3.3.

zaistiť, že údaje zo skúšok sú zaznamenané a že príslušné dokumenty zostanú prístupné v čase určenom v súlade so správnou službou;

10.3.4.

analyzovať výsledky každého typu skúšky za účelom overenia a zaistenia stability charakteristík výrobku, berúc do úvahy zmenu priemyselnej výroby;

10.3.5.

zaistiť, že na každý typ výrobku sú vykonávané minimálne skúšky predpísané v prílohe 5 k tomuto predpisu;

10.3.6.

zaistiť, že akékoľvek vybrané vzorky dokazujúce nezhodu s typom podrobeným skúške, podmienia ďalší odber vzoriek a ďalšiu skúšku. Musia sa vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na obnovenie zhody príslušnej výroby.

10.4.   Príslušný orgán, ktorý udelil typové schválenie typu, môže kedykoľvek overiť zhodu kontrolných metód, ktoré sa používajú v každej výrobnej jednotke.

10.4.1.   Pri každej prehliadke musia byť kontrolórovi predložené skúšobné knihy a záznamy výrobnej kontroly.

10.4.2.   Kontrolór môže dať náhodne vybrané vzorky otestovať do laboratória výrobcu. Minimálne množstvo vzoriek môže byť určených na základe výsledkov vlastných kontrol výrobcu.

10.4.3.   Pokiaľ sa úroveň kvality javí ako nedostatočná alebo keď sa zdá byť nevyhnutné overiť platnosť skúšok vykonaných podľa odseku 10.4.2, inšpektor musí vybrať vzorky, ktoré majú byť odoslané technickej službe vykonávajúcej skúšky typového schválenia, s použitím kritérií stanovených v prílohe 7.

10.4.4.   Príslušný úrad môže vykonávať akúkoľvek skúšku predpísanú v tomto predpise. Tieto skúšky sa vykonajú na náhodne vybraných vzorkách bez narušenia splnenia dodacích záväzkov výrobcu a v súlade s kritériami stanovenými v prílohe 7.

10.4.5.   Príslušný orgán sa musí snažiť dosiahnuť frekvenciu kontrol raz za každé dva roky. Je však na uvážení príslušného orgánu rozhodnúť o frekvencii kontrol podľa stupňa dôvery v systémy zabezpečenia účinnej kontroly zhody výroby. V prípade zaznamenania negatívnych výsledkov musí príslušný orgán zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných krokov na čo najrýchlejšie opätovné obnovenie zhody výroby.

10.5.   Svetlomety so zjavnými chybami sa nezohľadňujú.

11.   SANKCIE ZA NEZHODU VÝROBY

11.1.   Schválenie udelené typu svetlometu podľa tohto predpisu môže byť odňaté, ak nie sú splnené vyššie uvedené požiadavky alebo ak svetlomet označený schvaľovacou značkou nie je zhodný so schváleným typom.

11.2.   Ak zmluvná strana dohody uplatňujúca tento predpis odníme schválenie, ktoré predtým udelila, bezodkladne o tom informuje ostatné zmluvné strany uplatňujúce tento predpis prostredníctvom formulára oznámenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe 1 k tomuto predpisu.

12.   ZMENA A ROZŠÍRENIE SCHVÁLENIA TYPU SVETLOMETU

12.1.   Každá zmena typu svetlometu musí byť oznámená správnemu úradu, ktorý typ svetlometu schválil. Tento úrad potom môže buď:

12.1.1.

zvážiť, či vykonané zmeny nemôžu mať evidentne nepriaznivý vplyv, a či je svetlomet v každom prípade aj naďalej v súlade s požiadavkami, alebo

12.1.2.

požadovať ďalší skúšobný protokol od technickej služby zodpovednej za vykonávanie skúšok.

12.2.   Potvrdenie alebo zamietnutie schválenia, ktoré špecifikuje zmeny, sa stranám dohody, ktoré uplatňujú tento predpis, oznamuje postupom uvedeným v odseku 5.3.

12.3.   Príslušný úrad vydávajúci rozšírenie schválenia musí takémuto rozšíreniu prideliť poradové číslo a informovať o tom ostatné strany dohody z roku 1958 uplatňujúce tento predpis, prostredníctvom formulára oznámenia podľa vzoru uvedeného v prílohe 1 k tomuto predpisu.

13.   DEFINITÍVNE ZASTAVENIE VÝROBY

Ak držiteľ schválenia úplne zastavuje výrobu typu svetlometu schvaľovaného podľa tohto predpisu, musí o tom informovať úrad, ktorý schválenie udelil. Tento úrad musí po prijatí príslušného oznámenia o tejto skutočnosti informovať ostatné strany dohody z roku 1958 používajúce tento predpis, prostredníctvom oznámenia podľa vzoru uvedeného v prílohe 1 k tomuto predpisu.

14.   NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH ORGANIZÁCIÍ ZODPOVEDNÝCH ZA VYKONANIE SCHVAĽOVACÍCH SKÚŠOK A NÁZVY A ADRESY SPRÁVNYCH ÚRADOV

Zmluvné strany dohody z roku 1958, ktoré uplatňujú tento predpis, oznámia sekretariátu Organizácie Spojených národov názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonávanie schvaľovacích skúšok a názvy a adresy správnych úradov, ktoré udeľujú schválenie a ktorým sa majú zasielať osvedčenia o schválení, rozšírení, zamietnutí alebo odňatí schválenia alebo oznámenia o definitívnom zastavení výroby vydané v iných krajinách.


(1)  Nič v tomto predpise nebráni strane dohody uplatňujúcej tento predpis zakázať kombináciu svetlometov obsahujúcich rozptylové sklo z plastického materiálu schválené podľa tohto predpisu s mechanickým zariadením na čistenie svetlometov (so stieračmi).

(2)  Žiadosť o schválenie vláknovej žiarovky, pozri predpis č. 37.

(3)  Ak je zámerom vyrábať svetlomety s farebnými rozptylovými sklami, musia sa okrem toho na testovanie farby predložiť dve vzorky farebných rozptylových skiel.

(4)  Reflektor je považovaný za hlavné teleso. Ak nie je možné rozptylové sklo oddeliť od hlavného telesa svetlometu, postačuje priestor na rozptylovom skle.

(5)  Ak majú rôzne typy svetlometov rovnaké rozptylové sklo alebo rovnaký reflektor, rozptylové sklo a reflektor môžu mať odlišné schvaľovacie značky týchto typov svetlometov pod podmienkou, že schvaľovacie číslo udelené určitému predloženému typu je možné jednoznačne identifikovať.

(6)  Rozlišovacie čísla zmluvných strán dohody z roku 1958 sú uvedené v prílohe 3 ku Konsolidovanej rezolúcii o konštrukcii vozidiel (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.


PRÍLOHA 1

Image


PRÍLOHA 2

USPORIADANIE SCHVAĽOVACÍCH ZNAČIEK

Image

a = 12 mm min.

Svetlomet vybavený zobrazenou schvaľovacou značkou je schválený v Holandsku (E4) pod číslom 012439. Schvaľovacie číslo udáva, že schválenie bolo udelené v súlade s požiadavkami tohto predpisu upraveného sériou zmien 01.

Poznámka:

Schvaľovacie číslo musí byť umiestnené v blízkosti kružnice, a to buď nad písmenom „E“ alebo pod ním, alebo vľavo či vpravo od tohto písmena. Číslice schvaľovacieho čísla musia byť na tej istej strane od písmena „E“ a musia byť orientované tým istým smerom. Pri schvaľovacích číslach je potrebné vyhnúť sa používaniu rímskych číslic, aby sa vylúčila možnosť zámeny s inými symbolmi.

Identifikácia svetlometu vyhovujúceho požiadavkám predpisu číslo 57. Svetlomet je navrhnutý tak, že vlákno stretávacieho svetla

môže svietiť

nesmie svietiť

súčasne s diaľkovým svetlom a/alebo s inou zlúčenou svetelnou funkciou.

Image

Svetlomet označený vyššie uvedenou schvaľovacou značkou je svetlomet s rozptylovým sklom z plastu, ktorý je schválený v Holandsku (E4) pod číslom 012440. Schvaľovacie číslo udáva, že schválenie bolo udelené v súlade s požiadavkami tohto predpisu upraveného sériou zmien 01.

Svetlomet je navrhnutý tak, že vlákno stretávacieho svetla môže svietiť súčasne s diaľkovým svetlom a/alebo s inou zlúčenou svetelnou funkciou.


PRÍLOHA 3

FOTOMETRICKÉ SKÚŠKY

1.   Pri nastavovaní musí byť zameriavacia stena minimálne vo vzdialenosti 10 m pred svetlometom, čiara h-h musí byť vodorovná. Pri meraní musí byť fotočlánok umiestnený vo vzdialenosti 25 m pred svetlometom a kolmo k čiare spájajúcej vlákno žiarovky a bod HV.

2.   Bočne sa svetlomet nastaví tak, aby bol stred zväzku lúčov diaľkového svetla na zvislej čiare v-v.

3.   Zvisle sa svetlomet nastaví tak, aby rozhranie stretávacieho svetla bolo 250 mm pod čiarou h-h.

4.   Keď je svetlomet nastavený podľa odsekov 2 a 3, musí, podobne ako podmienkam pre diaľkové svetlo, vyhovovať nasledovným podmienkam:

4.1.   svetelný stred diaľkového svetla môže byť maximálne 0,6° nad alebo pod čiarou h-h;

4.2.   osvetlenie diaľkovým svetlom musí dosiahnuť svoju maximálnu hodnotu E max v strede celého zväzku lúčov a musí sa do strán zmenšovať;

4.3.   maximálne osvetlenie (E max) diaľkového svetla musí byť minimálne 32 lux;

4.3.1.   32 lux pre kategóriu MB svetlometov;

4.4.   osvetlenie vytvárané diaľkovým svetlom musí spĺňať nasledovné hodnoty:

4.4.1.   priesečník (HV) čiar h-h a v-v musí byť vo vnútri izoluxy 90 % maximálneho osvetlenia;

4.4.2.   vychádzajúc z bodu HV, vodorovne smerom vpravo a vľavo, osvetlenie diaľkovým svetlometom nesmie byť menšie ako 12 lux pre kategóriu MB svetlometov do vzdialenosti 1,125 m a nie menšie ako 3 lux do vzdialenosti 2,25 m;

4.5.   osvetlenie diaľkovým svetlom musí spĺňať nasledovné hodnoty:

Merací bod

Svetlomet triedy MB

akýkoľvek bod na a nad čiarou h-h

≤ 0,7 lux

akýkoľvek bod na čiare 50L-50R okrem 50V (1)

≥ 1,5 lux

bod 50V

≥ 3 lux

akýkoľvek bod na čiare 25L-25R

≥ 3 lux

akýkoľvek bod v oblasti IV

≥ 1,5 lux

5.   MERACIA A ZAMERIAVACIA STENA

(rozmery v mm pre 25 m vzdialenosť)

Image

6.   Musia byť použité žiarovky kategórií S1 alebo S2 podľa predpisu č.37.


(1)  Formula


PRÍLOHA 4

SKÚŠKY STABILITY FOTOMETRICKÉHO VÝKONU SVETLOMETOV POČAS ICH ČINNOSTI

SKÚŠKY ÚPLNÝCH SVETLOMETOV

Po zmeraní fotometrických hodnôt podľa ustanovení tohto predpisu, v bodoch pre Emax pre diaľkové svetlo a v bodoch HV,50R,50L,B50 pre stretávacie svetlo, musí byť vzorka úplného svetlometu skúšaná na stabilitu fotometrického výkonu v činnosti. Pod pojmom „úplný svetlomet“ sa rozumie vlastné úplné svietidlo vrátane tých okolitých častí telesa svetlometu a žiaroviek, ktoré by mohli ovplyvniť jeho tepelný rozptyl.

1.   SKÚŠKA STABILITY FOTOMETRICKÉHO VÝKONU

Skúšky musia byť vykonávané v suchom a neprúdiacom vzduchu, pri teplote okolia 23 °C ± 5 °C, úplné svetlomety sú namontované na základni predstavujúcej správnu montáž na vozidle.

1.1.   Čistý svetlomet

Svetlomet musí byť v činnosti 12 hodín tak, ako je to popísané v pododseku 1.1.1. a kontrolovaný tak, ako je to popísané v pododseku1.1.2.

1.1.1.   Skúšobný postup

Svetlomet musí byť v činnosti v určitom časovom úseku tak, aby:

1.1.1.1.

a)

v prípade, že je schválená len jedna svetelná funkcia (diaľkové alebo stretávacie svetlo) bolo zodpovedajúce vlákno rozsvietené počas predpísanej časovej lehoty (1);

b)

v prípade zlúčeného stretávacieho svetla a diaľkového svetla (dvojvláknová žiarovka alebo dve vláknové žiarovky):

ak žiadateľ prehlási, že sa má svetlomet používať s jediným svietiacim vláknom (2), skúška sa vykoná v súlade s touto podmienkou tak, že každá zo stanovených funkcií svieti postupne o polovicu kratšie ako čas stanovený v odseku 1.1:

vo všetkých ostatných prípadoch musí svetlomet svietiť, až kým sa nasledovným cyklom nedosiahne stanovená lehota:

 

15 minút s rozsvieteným vláknom stretávacieho svetla,

 

5 minút svietia všetky vlákna;

c)

v prípade zoskupených svetelných funkcií musia všetky jednotlivé funkcie svietiť súčasne v čase určenom pre jednotlivé svetelné funkcie a), pričom sa zohľadní použitie zlúčených svetelných funkcií b), podľa špecifikácií výrobcu.

1.1.1.2.

Skúšobné napätie

Napätie musí byť nastavené tak, aby zabezpečilo 90 % maximálneho príkonu určeného pre žiarovku kategórie S v predpise číslo 37.

Príkon musí vo všetkých prípadoch spĺňať príslušné hodnoty pre žiarovky s menovitým napätím 12 V, s výnimkou ak si žiadateľ o schválenie určí, že svetlomet má byť používaný pri inom napätí.

1.1.2.   Výsledky skúšky

1.1.2.1.   Vizuálna kontrola

Keď je svetlomet stabilizovaný na teplotu okolia, rozptylové sklo svetlometu a prípadné vonkajšie rozptylové sklo sa očistí čistou, vlhkou bavlnenou tkaninou. Potom sa svetlomet vizuálne skontroluje; nesmie sa na ňom vyskytovať žiadne viditeľné poškodenie, deformácia, prasklina alebo zmena farby, a to či už na rozptylovom skle svetlometu alebo na prípadnom vonkajšom rozptylovom skle.

1.1.2.2.   Fotometrická skúška

V súlade s požiadavkami tohto predpisu sa overujú fotometrické hodnoty v nasledujúcich bodoch:

Stretávacie svetlo:

50 R, 50 L, B 50 HV

Diaľkové svetlo:

Bod Emax

Aby sme eliminovali tepelné deformácie základne svetlometu, môže byť svetlomet znovu nastavený (zmena polohy rozhrania je uvedená v odseku 2 tejto prílohy).

Je prípustný 10 % rozdiel medzi fotometrickými charakteristikami a hodnotami meranými pred skúškou vrátane tolerancií fotometrického merania.

1.2.   Znečistený svetlomet

Po vykonaní skúšok podľa uvedeného pododseku 1.1 musí byť svetlomet v činnosti jednu hodinu tak, ako to uvádza pododsek 1.1.1 po príprave predpísanej pododsekom 1.2.1 a overený podľa pododseku 1.1.2.

1.2.1.   Príprava svetlometu

1.2.1.1.   Skúšobná zmes

1.2.1.1.1.   Pre svetlomet s vonkajším rozptylovým sklom zo skla:

Zmes vody a znečisťujúceho činidla, ktorá sa nanesie na svetlomet, pozostáva z:

 

9 hmotnostných dielov kremičitého piesku s veľkosťou zŕn 0 – 100 μm,

 

1 hmotnostného dielu rastlinného uhlíkového prášku (bukového dreva) s veľkosťou častíc 0 – 100 μm,

 

z 0,2 hmotnostného dielu NaCMC (3) a

 

primeraného množstva destilovanej vody s vodivosťou ≤ 1 mS/m.

Zmes nesmie byť staršia ako 14 dní.

1.2.1.1.2.   Pre svetlomet s vonkajším rozptylovým sklom z plastového materiálu:

Zmes vody a znečisťujúceho činidla, ktorá sa má naniesť na svetlomet, pozostáva z:

 

9 hmotnostných dielov kremičitého piesku s veľkosťou zŕn 0 – 100 μm,

 

1 hmotnostného dielu rastlinného uhlíkového prášku (bukového dreva) s veľkosťou častíc 0 – 100 μm,

 

z 0,2 hmotnostného dielu NaCMC,

 

13 hmotnostných dielov destilovanej vody s vodivosťou ≤ 1 mS/m, a

 

2 ± 1 dielov (z hľadiska hmotnosti) povrchovo aktívneho činidla. (4)

Zmes nesmie byť staršia ako 14 dní.

1.2.1.2.   Nanášanie skúšobnej zmesi na svetlomet

Skúšobná zmes musí byť rovnomerne nanesená na celý povrch vyžarujúci svetlo a potom sa nechá zaschnúť. Tento postup sa musí opakovať až kým hodnota intenzity osvetlenia neklesne na 15 až 20 % hodnôt nameraných pre každý nasledovný bod za podmienok uvedených v tejto prílohe:

 

Bod Emax diaľkového svetla, fotometrické rozloženie pre diaľkové/stretávacie svetlo,

 

Bod Emax diaľkového svetla, fotometrické rozloženie len pre diaľkové svetlo,

 

B 50 a 50 V (5) len pre stretávacie svetlo.

1.2.1.3.   Meracie zariadenie

Meracie zariadenie musí byť ekvivalentné zariadeniu používanému počas schvaľovacích skúšok svetlometu. Pre fotometrické overenie musí byť použitá štandardná (referenčná) žiarovka.

2.   SKÚŠKA ZMENY VERTIKÁLNEJ POLOHY ROZHRANIA VPLYVOM TEPLA

Táto skúška pozostáva z overenia či vertikálny pohyb čiary rozhrania vplyvom tepla nepresiahne hodnotu stanovenú pre stretávacie svietidlo, ktoré je v činnosti.

Svetlomet skúšaný v súlade s odsekom 1.1 sa musí podrobiť skúške opísanej v odseku 2.1, a to bez demontáže alebo nového nastavenia s ohľadom na jeho skúšobné zariadenie.

2.1.   Skúška

Skúška sa musí vykonať v suchom a nehybnom prostredí pri teplote okolia 23 °C ± 5 °C.

S použitím sériovo vyrobenej vláknovej žiarovky, ktorá predtým najmenej jednu hodinu svietila, musí svetlomet svietiť stretávacím svetlom bez toho, aby bol odmontovaný zo svojho skúšobného zariadenia alebo sa inak zmenilo jeho nastavenie voči tomuto zariadeniu. (na účel tejto skúšky musí byť napätie nastavené tak, ako je to určené v odseku 1.1.1.2). Poloha rozhrania v jeho vodorovnej časti (medzi zvislými čiarami prechádzajúcimi bodom 50 L a 50 R) musí byť overená po 3 minútach (r3) a po 60 minútach (r60) prevádzky.

Uvedené meranie zmien polohy rozhrania sa vykonáva ľubovoľnou metódou poskytujúcou prijateľnú presnosť a reprodukovateľnosť výsledkov.

2.2.   Výsledky skúšky

2.2.1.   Výsledok v miliradiánoch (mrad) sa pre stretávacie svetlo považuje za prijateľný, len keď absolútna hodnota Δ rI = (r3 – r60) zaznamenaná na svetlomete nie je väčšia ako 1,0 mrad (Δ rI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Ak je však táto hodnota väčšia ako 1,0 mrad, ale nie väčšia ako 1,5 (1,0 mrad < Δ rI ≤ 1,5 mrad), musí sa odskúšať druhý svetlomet podľa odseku 2.1 potom, ako bol trikrát bezprostredne po sebe podrobený cyklu uvedenému ďalej za účelom stabilizácie polohy mechanických častí svetlometu na úchyte zodpovedajúcom správnej montáži na vozidle:

Prevádzka stretávacieho svietidla počas jednej hodiny (napätie musí byť nastavené podľa odseku 1.1.1.2),

Musí byť vypnuté jednu hodinu.

Typ svetlometu sa považuje za prijateľný, ak stredná hodnota absolútnych hodnôt Δ rI nameraných na prvej vzorke a Δ rII nameraných na druhej vzorke nie je väčšia ako 1,0 mrad.

Formula


(1)  Pokiaľ je skúšobný svetlomet zoskupený a/alebo zlúčený so signalizačnými svetlami, signalizačné svietidlá musia byť rozsvietené počas celého trvania skúšky.

(2)  Ak súčasne svietia dve alebo viac vlákien v čase blikajúceho režimu svetlometu, toto sa nepovažuje za bežné súčasné použitie vlákien.

(3)  NaCMC je sodíková soľ karboxymetylcelulózy bežne uvádzaná ako CMC. NaCMC použitá v znečisťujúcej zmesi musí mať stupeň substitúcie (DS) 0,6 až 0,7 a viskozitu 200 až 300 cP pre 2 % roztok pri 20 oC.

(4)  Prípustná odchýlka množstva je spôsobená nevyhnutnosťou získať nečistotu, ktorá sa rovnomerne rozloží na celom plastovom rozptylovom skle.

(5)  50 V je situovaný 375 mm pod HV na vertikále v-v na stene vo vzdialenosti 25 m.


PRÍLOHA 5

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA KONTROLNÉ POSTUPY ZHODY VÝROBY

1.   VŠEOBECNE

1.1.   Požiadavky na zhodu sa z mechanického a geometrického hľadiska považujú za splnené, ak rozdiely nepresiahnu nevyhnutné výrobné odchýlky v rámci požiadaviek tohto predpisu.

1.2.   Pokiaľ ide o fotometrickú výkonnosť, zhoda sériovo vyrábaných svetlometov nie je spochybňovaná, ak pri testovaní fotometrickej výkonnosti ľubovoľného svetlometu vybraného náhodne a vybaveného štandardnou žiarovkou:

1.2.1.   žiadna nameraná hodnota sa nepriaznivo neodchyľuje o viac ako 20 % od hodnôt predpísaných v tomto predpise. Pre oblasť III môže byť príslušná maximálna nepriaznivá odchýlka:

 

0,3 lux rovnocenný 20 %

 

0,45 lux rovnocenný 30 %

1.2.2.   a ak pre diaľkové svetlo je bod HV vnútri izoluxy 0,75 Emax, v ktoromkoľvek meracom bode určenom v prílohe 3, odseky 4.3 a 4.4 tohto predpisu je pre fotometrické hodnoty sledovaná tolerancia ± 20 % pre maximálne hodnoty a – 20 % pre minimálne hodnoty;

1.2.3.   ak výsledky skúšok popísaných vyššie nevyhovujú požiadavkám, skúšky na svetlomete budú opakované s použitím ďalšej štandardnej žiarovky.

1.3.   Z hľadiska overenia zmeny vertikálnej polohy rozhrania vplyvom tepla sa použije nasledovný postup:

Jeden z vybraných svetlometov bude skúšaný podľa postupu popísaného v odseku 2.1 prílohy 4 potom ako bol trikrát bezprostredne po sebe podrobený cyklu popísanému v odseku 2.2.2 prílohy 4.

Svetlomet sa považuje za akceptovateľný, ak hodnota Δr neprekračuje 1,5 mrad.

Ak táto hodnota prekračuje 1,5 mrad, ale nie je vyššia ako 2,0 mrad, skúške sa podrobí druhý svetlomet, po ktorom priemer absolútnych hodnôt zaznamenaných v prípade obidvoch vzoriek nesmie prekročiť 1,5 mrad.

1.4.   Súradnice farby sa musia dodržať, keď je svetlomet vybavený vláknovou žiarovkou nastavenou na štandardnú teplotu farby A.

Fotometrický výkon predného svetlometu vyžarujúceho selektívne žlté svetlo so štandardnou bezfarebnou vláknovou žiarovkou musia zodpovedať hodnotám uvedeným v tomto predpise vynásobeným 0,84.

2.   MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OVERENIE ZHODY VÝROBCOM

Držiteľ schvaľovacej značky musí vykonať pre každý typ svetlometu v primeraných intervaloch minimálne tieto skúšky. Skúšky budú vykonávané v súlade s ustanoveniami tohto predpisu.

Ak ktorákoľvek vzorka preukáže nezhodu, pokiaľ ide o typ príslušnej skúšky, odoberú a preskúšajú sa ďalšie vzorky. Výrobca musí uskutočniť opatrenia na zabezpečenie zhody príslušnej výroby.

2.1.   Charakter skúšok

Skúšky zhody v tomto predpise musia zahŕňať fotometrické vlastnosti a overenie zmeny vertikálnej polohy rozhrania vplyvom tepla.

2.2.   Metódy použité pri skúškach

2.2.1.   Skúšky budú všeobecne vykonávané v súlade s metódami, ktoré sú stanovené v tomto predpise.

2.2.2.   V každej skúške zhody vykonanej výrobcom je možné so súhlasom príslušného orgánu zodpovedného za schvaľovacie skúšky použiť rovnocenné metódy. Výrobca musí preukázať, že použité metódy sú rovnocenné metódam uvedeným v tomto predpise.

2.2.3.   Uplatňovanie odsekov 2.2.1 a 2.2.2 si vyžaduje pravidelnú kalibráciu skúšobných prístrojov a ich koreláciu s meraniami vykonávanými príslušným orgánom.

2.2.4.   Vo všetkých prípadoch sú referenčnými metódami metódy uvedené v tomto predpise a to najmä na účely úradného overovania a odoberania vzoriek.

2.3.   Charakter odoberania vzoriek

Vzorky svetlometov sa vyberajú náhodne z homogénnej výrobnej série. Homogénna výrobná séria je séria svetlometov toho istého typu, definovaného podľa výrobnej metódy výrobcu.

Hodnotenie sa vo všeobecnosti vzťahuje na sériovú výrobu z jednotlivých tovární. Výrobca však môže zoskupiť záznamy týkajúce sa rovnakého typu z niekoľkých tovární za predpokladu, že sa v nich používa rovnaký systém kvality a rovnaké riadenie kvality.

2.4.   Namerané a zaznamenané fotometrické charakteristiky

Vybraný svetlomet bude podrobený fotometrickým meraniam, v odsekoch stanovených predpisom, odčítanie údajov je pre diaľkové svetlo vymedzené na body s Emax, HV (1), pre stretávacie svetlo na body HV, 50 R, 50 L, (pozri obrázok v Prílohe 3).

2.5.   Kritériá prijateľnosti

Výrobca je zodpovedný za vypracovanie štatistickej štúdie o výsledkoch skúšok a po dohode s príslušným orgánom, za definovanie kritérií prijateľnosti svojich výrobkov tak, aby boli splnené špecifikácie stanovené na účely overenia zhody výrobkov v bode 10.1 tohto predpisu.

Kritériá prijateľnosti musia byť také, aby pri úrovni spoľahlivosti 95 % bola minimálna pravdepodobnosť úspešného absolvovania náhodnej kontroly v súlade s prílohou 7 (prvé odoberanie vzoriek) 0,95.


(1)  Keď je diaľkové svetlo vzájomne zlúčené so stretávacím svetlom, bude bod HV v prípade diaľkového svetla ten istý merací bod ako v prípade stretávacieho svetla.


PRÍLOHA 6

POŽIADAVKY NA SVETLÁ S ROZPTYLOVÝMI SKLAMI Z PLASTU – SKÚŠANIE ROZPTYLOVÉHO SKLA ALEBO MATERIÁLOVÝCH VZORIEK A ÚPLNÝCH SVETIEL

1.   VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE

1.1.   Vzorky dodané podľa odseku 3.2.4 tohto predpisu musia vyhovovať technickým podmienkam naznačeným v odsekoch 2.1 až 2.5.

1.2.   Dve vzorky úplných svetiel dodaných podľa bodu 3.2.3 tohto predpisu s rozptylovými sklami z plastu musia, vzhľadom na materiál rozptylového skla, vyhovovať technickým podmienkam naznačeným v bode 2.6.

1.3.   Vzorky rozptylových skiel z plastu alebo vzorky materiálu sa spolu s reflektorom, do ktorého by mali byť uložené (kde sú použiteľné), podrobia schvaľovacím skúškam v chronologickom poradí uvedenom v tabuľke A uvedenej v dodatku 1 tejto prílohy.

1.4.   Ak však môže výrobca svietidiel preukázať, že výrobok už prešiel skúškami stanovenými v odsekoch 2.1 až 2.5 alebo rovnocennými skúškami podľa iného predpisu, tieto skúšky sa nemusia opakovať; povinné sú len skúšky predpísané v tabuľke B v dodatku 1.

2.   SKÚŠKY

2.1.   Odolnosť voči tepelným zmenám

2.1.1.   Skúšky

Tri nové vzorky (rozptylové sklá) budú podrobené piatim cyklom zmeny teploty a vlhkosti (RV = relatívna vlhkosť) podľa nasledovného programu:

 

3 hodiny pri 40 °C ± 2 °C a 85 – 95 % RV;

 

1 hodinu pri 23 °C ± 5 °C a 60 – 75 % RV;

 

15 hodín pri – 30 °C ± 2 °C;

 

1 hodinu pri 23 °C ± 5 °C a 60 – 75 % RV;

 

3 hodiny pri 80 °C ± 2 °C;

 

1 hodinu pri 23 °C ± 5 °C a 60 – 75 % RV;

Pred touto skúškou musia byť vzorky minimálne štyri hodiny držané pri teplote 23 °C ± 5 °C a 60 až – 75 % RV.

Poznámka:

Časové obdobie jednej hodiny pri 23 °C ± 5 °C zahŕňajú doby prechodu z jednej teploty na inú, ktoré sú potrebné aby sme sa vyhli účinku tepelného šoku.

2.1.2.   Fotometrické merania

2.1.2.1.   Metóda

Fotometrické merania budú vykonávané na vzorkách pred a po skúške.

Pri meraní sa použije štandardné svietidlo a meria sa v týchto bodoch:

 

B 50 a 50 V pre stretávacie svetlo žiarovky stretávacieho svetla alebo žiarovky stretávacieho/diaľkového svetla.

 

Emax pre diaľkové svetlo žiarovky diaľkového svetla alebo žiarovky stretávacieho/diaľkového svetla.

2.1.2.2.   Výsledky

Zmena medzi fotometrickými hodnotami meranými na každej vzorke pred a po skúške nesmie prekročiť 10 % vrátane tolerancie fotometrického postupu.

2.2.   Odolnosť voči atmosférickým a chemickým účinkom

2.2.1.   Odolnosť voči atmosférickým účinkom

Tri nové vzorky (rozptylové sklá alebo vzorky materiálu) budú vystavené žiareniu zo zdroja, ktorý má rozdelenie spektrálnej energie podobné rozdeleniu energie čierneho telesa pri teplote medzi 5 500 K a 6 000 K. Medzi zdroj a vzorky budú umiestnené vhodné filtre tak, aby znížili pokiaľ je to možné vyžarovania s vlnovými dĺžkami menšími ako 295 nm a väčšími ako 2 500 nm. Vzorky budú vystavené energetickému osvetleniu 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 v takom čase, aby svetelná energia, ktorú dostanú bola rovná 4 500 MJ/m2 + 200 MJ/m2. V rámci prílohy, teplota meraná na čiernom paneli umiestnenom na úrovni so vzorkami bude 50 °C ± 5 °C. Aby sa zabezpečila pravidelná expozícia, vzorky sa budú otáčať okolo zdroja žiarenia rýchlosťou medzi 1 a 5 1/min.

Vzorky budú ostrekované destilovanou vodou mernej vodivosti nižšej ako 1 mS/m pri teplote 23 °C ± 5 °C, podľa nasledovného cyklu:

striekanie

:

5 minút;

sušenie

:

25 minút.

2.2.2.   Odolnosť voči chemickým účinkom.

Po vykonaní skúšky popísanej v bode 2.2.1 a meraní popísanom v bode 2.2.3.1 bude vonkajšia strana spomenutých troch vzoriek upravená podľa popisu v bode 2.2.2.2 zmesou definovanou v bode 2.2.2.1.

2.2.2.1.   Skúšobná zmes

Skúšobná zmes je zložená z 61,5 percent n-heptánu, 12,5 percent toluénu, 7,5 percent etyltetrachloridu, 12,5 percent trichloretylénu a 6 percent xylénu (objemové percentá).

2.2.2.2.   Nanášanie skúšobnej zmesi

Namočte kus bavlnenej látky (ako podľa ISO 105) až do jej nasýtenia zmesou definovanou v bode 2.2.2.1 a do 10 sekúnd ju aplikujte na 10 minút na vonkajšiu stranu vzorky tlakom 50 N/cm2, odpovedajúcim sile 100 N použitej na skúšobnom povrchu 14 × 14 mm.

Počas tejto 10 minútovej doby bude kus látky znovu namočený do zmesi tak, aby zloženie nanášanej tekutiny bolo stále zhodné s predpísaným.

Počas aplikácie je možné kompenzovať tlak na vzorku tak, aby sa zabránilo vzniku trhlín.

2.2.2.3.   Čistenie.

Na konci aplikovania testovacej zmesi sa vzorka vysuší na čerstvom vzduchu a potom sa umyje roztokom opísaným v odseku 2.3. (odolnosť voči detergentom) 23 °C ± 5 °C.

Potom sa vzorky opatrne opláchnu destilovanou vodou obsahujúcou nie viac ako 0,2 % nečistôt pri 23 °C ± 5 °C a potom sa vytrú mäkkou látkou.

2.2.3.   Výsledky

2.2.3.1.   Po skúške odolnosti voči atmosférickým činidlám musí byť vonkajší povrch vzoriek bez prasklín, škrabancov, naštiepnutí a deformácií a stredná hodnota zmien priepustnosti.

Formula, meraná na troch vzorkách podľa postupu popísaného v dodatku 2 tejto prílohy, nesmie prekročiť 0,020 (Δ tm < 0,020).

2.2.3.2.   Po skúške odolnosti voči chemickým účinkom nesmú byť na vzorkách akékoľvek zvyšky chemických škvŕn, ktoré by pravdepodobne mohli spôsobiť zmenu rozptylu svetla, ktorého stredná zmena

Formula, meraná na troch vzorkách podľa postupu popísaného v dodatku 2 tejto prílohy, nesmie prekročiť 0,020 (Δ dm ≤ 0,020).

2.3.   Odolnosť voči detergentom a uhľovodíkom.

2.3.1.   Odolnosť voči detergentom.

Vonkajšia strana troch vzoriek (rozptylové sklá alebo vzorky materiálu) bude nahriata na 50 °C ± 5 °C a potom ponorená na päť minút do zmesi udržovanej na 23 °C ± 5 °C, ktorá je zložená z 99 dielov destilovanej vody obsahujúcej nie viac ako 0,02 % nečistôt a jedného dielu alkylarylu sulfonanu.

Na konci skúšky budú vzorky sušené pri 50 °C ± 5 °C. Povrch vzoriek bude vyčistený vlhkou látkou.

2.3.2.   Odolnosť voči uhľovodíkom.

Vonkajšia predná strana týchto troch vzoriek sa jednu minútu zľahka potiera bavlnenou látkou, napustenou zmesou zloženou zo 70 percent n-heptánu a 30 percent toluénu (objemové percentá), a potom sa nechá uschnúť na čerstvom vzduchu.

2.3.3.   Výsledky

Po postupnom vykonaní obidvoch uvedených skúšok stredná hodnota zmien priepustnosti

Formula, meraná na troch vzorkách podľa postupu popísaného v dodatku 2 tejto prílohy, nesmie prekročiť 0,010 (Δ tm < 0,010).

2.4.   Odolnosť voči mechanickému poškodeniu

2.4.1.   Spôsob mechanického poškodenia

Vonkajšia plocha troch nových vzoriek (šošoviek) sa podrobí testu rovnomerného mechanického znehodnocovania metódou opísanou v dodatku 3 k tejto prílohe.

2.4.2.   Výsledky

Po tejto skúške sa zmerajú zmeny:

 

priepustnosti:Formula,

 

a rozptylu:Formula,

merajú v súlade s postupom opísaným v dodatku 2 na ploche špecifikovanej v odseku 3.2.4.1.1 tohto predpisu. Stredná hodnota troch vzoriek musí byť taká aby:

 

Δ tm < 0,100;

 

Δ dm < 0,050.

2.5.   Skúška priľnavosti ochranných vrstiev, ak nejaké sú.

2.5.1.   Príprava vzorky

Plocha povlaku rozptylového skla s rozmermi 20 mm × 20 mm sa rozreže žiletkou alebo ihlou do tvaru mriežky so štvorcami s rozmermi približne 2 mm × 2 mm. Tlak na žiletku alebo ihlu musí byť dostatočný na to, aby rozrezal aspoň túto kryciu vrstvu.

2.5.2.   Popis skúšky

Použite lepiacu pásku so silou priľnavosti 2 N/(cm šírky) ± 20 % meranej za jednotných podmienok špecifikovaných v dodatku 4 tejto prílohy. Táto lepiaca páska, ktorá musí byť široká minimálne 25 mm, sa pritlačí na povrch pripravený podľa ustanovení bodu 2.5.1 aspoň 5 minút.

Potom sa musí zaťažiť koniec lepiacej pásky tak, aby sa vyrovnala sila priľnavosti k posudzovanému povrchu sile kolmej na tento povrch. V tomto stave sa páska odtrhne konštantnou rýchlosťou 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Výsledky

Nenastane nijaké významné poškodenie mriežkovanej plochy. Sú povolené poškodenia v priesečníkoch medzi štvorcami alebo na okrajoch rezov, za predpokladu, že poškodená plocha neprekročí 15 % mriežkovaného povrchu.

2.6.   Skúšky kompletného svietidla s rozptylovým sklom z plastového materiálu

2.6.1.   Odolnosť povrchu rozptylového skla voči mechanickému poškodzovaniu

2.6.1.1.   Skúšky

Rozptylové sklo vzorky svetla číslo 1 bude podrobené skúške popísanej v bode 2.4.1.

2.6.1.2.   Výsledky

Po skúške nesmú výsledky fotometrických meraní, vykonaných na svetle v súlade s týmto predpisom, prekročiť viac ako o 30 % maximálnej hodnoty predpísanej v bode B 50 a nemôžu byť viac ako 10 % pod minimálnymi hodnotami predpísanými v bode 50 V.

2.6.2.   Skúška priľnavosti ochranných vrstiev, ak nejaké sú.

Rozptylové sklo vzorky svetla č.2 bude podrobené skúške popísanej v bode 2.5.

3.   OVERENIE ZHODY VÝROBY

3.1.   Svetlomety sériovej výroby sa z hľadiska materiálov na výrobu rozptylových skiel považujú za vyhovujúce tomuto predpisu, ak:

3.1.1.   po skúške na odolnosť voči chemickým vplyvom a skúške na odolnosť voči saponátom a uhľovodíkom, vonkajšia predná strana vzoriek nevykazuje žiadne praskliny, odlúpnutia alebo deformácie viditeľné voľným okom (pozri body 2.2.2, 2.3.1 a bod 2.3.2);

3.1.2.   po teste opísanom v odseku 2.6.1.1 fotometrické hodnoty v bodoch merania uvažovaných v odseku 2.6.1.2 sú v medziach limitov ustanovených týmto predpisom pre zhodu výroby.

3.2.   Ak výsledky testov nezodpovedajú požiadavkám, testy sa zopakujú na inej vzorke náhodne vybraných svetlometov.

Doplnok 1

CHRONOLOGICKÉ PORADIE SCHVAĽOVACÍCH SKÚŠOK

A.   Skúšky plastových materiálov (rozptylové sklá alebo vzorky materiálu dodané podľa bodu 3.2.4 tohto predpisu).

Vzorky

Rozptylové sklá alebo vzorky materiálu

Objektívy

Skúšky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1

Obmedzená fotometria (bod 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.1

Zmena teploty (bod 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.2

Obmedzená fotometria (bod 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.2.1

Meranie priepustnosti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

1.2.2

Meranie rozptylu

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.3

Atmosférické činitele (bod 2.2.1)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Meranie priepustnosti

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Chemické činitele (bod 2.2.2)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Meranie rozptylu

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Detergenty (bod 2.3.1)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Uhľovodíky (bod 2.3.2)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Meranie priepustnosti

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Poškodenie (bod 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.1

Meranie priepustnosti

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.2

Meranie rozptylu

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.8

Priľnavosť (bod 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.   Skúšky úplných svietidiel (predložených v zmysle bodu 3.2.3 tohto predpisu)

Skúšky

Úplné svietidlo

 

Vzorka č.

 

1

2

2.1

Poškodenie (bod 2.6.1.1)

X

 

2.2

Fotometria (bod 2.6.1.2)

X

 

2.3

Priľnavosť (bod 2.6.2)

 

X

Doplnok 2

METÓDA MERANIA ROZPTYLU A PRENOSU SVETLA

1.   VYBAVENIE (pozri obrázok)

Lúč kolimátora K s polovičnou divergenciou β/2 = 17,4 × 10–4 rd je obmedzený clonou DT s otvorom 6 mm oproti ktorému je umiestnená vzorka.

Konvergentné achromatické rozptylové sklo L2, korigované na sférickú aberáciu, spája clonu DT s prijímačom R; priemer šošovky L2 je taký, že nediafragmuje svetlo rozptýlené vzorkou do kužeľa s polovičným vrcholovým uhlom β/2 = 14°.

Kruhová clona DD s uhlami α/2 = 1° a αmax/2 = 12° je umiestnená v rovine ohniska obrazu rozptylového skla L2.

Nepriehľadná stredná časť clony je nevyhnutná z hľadiska vylúčenia svetla prichádzajúceho priamo zo svetelného zdroja. Musí byť možné odstrániť túto strednú časť clony zo svetelného lúča tak, aby sa vrátila presne do svojej pôvodnej polohy.

Vzdialenosť L2 DT a ohnisková vzdialenosť F2  (1) musí byť zvolená tak, aby obraz DT úplne zakryl prijímač R.

Keď je počiatočný tok dopadajúceho svetla stanovený na 1 000 jednotiek, absolútna presnosť každého odčítania musí byť lepšia ako 1 jednotka.

2.   MERANIA

Musia sa vykonať nasledujúce merania:

Odčítanie

So vzorkou

So strednou časťou DD

Zastúpené množstvo

T1

nie

nie

Dopadajúci tok pri počiatočnom odčítaní

T2

áno

(pred skúškou)

nie

Svetelný tok prepúšťaný novým materiálom pri 24 °C

T3

áno

(po skúške)

nie

Svetelný tok skúšaným materiálom pri 24 °C

T4

áno

(pred skúškou)

áno

Svetelný tok rozptýlený novým materiálom

T5

áno

(po skúške)

áno

Svetelný tok rozptýlený skúšaným materiálom

Obrázok 1

Image

(1)  Pre L2 sa odporúča použiť ohniskovú vzdialenosť asi 80 mm.

Doplnok 3

STRIEKACIA SKÚŠOBNÁ METÓDA

1.   SKÚŠOBNÉ VYBAVENIE

1.1.   Striekacia pištoľ

Použitá striekacia pištoľ musí byť vybavená dýzou priemeru 1,3 mm, umožňujúcou prietok kvapaliny 0,24 ± 0,02 l/min., pri prevádzkovom tlaku 6,0 barov – 0,+ 0,5 baru.

Za týchto prevádzkových podmienok získané vejárovité prúdenie musí mať na povrchu vystavenom poškodeniu priemer 170 mm ± 50 mm, vo vzdialenosti 380 mm ± 10 mm od dýzy.

1.2.   Skúšobná zmes

Skúšobná zmes musí byť zložená z:

kremičitého piesku tvrdosti 7 Mohsovej stupnice, s veľkosťou zrna medzi 0 a 0,2 mm a takmer normálnym rozdelením, s koeficientom šikmosti od 1,8 do 2;

vody s tvrdosťou nepresahujúcou 205 g/m3, pre zmes obsahujúcu 25 g piesku na liter vody.

2.   SKÚŠKA

Vonkajší povrch rozptylových skiel svetlometov bude vystavený raz alebo viac ako raz účinku prúdu vytvoreného podľa skôr uvedeného popisu. Prúd musí byť striekaný takmer kolmo na skúšaný povrch.

Poškodenie musí byť kontrolované prostredníctvom jednej alebo viac porovnávacích vzoriek skla umiestnených v blízkosti skúšaných rozptylových skiel. Zmes musí byť striekaná až kým nie je zmena rozptylu svetla na vzorke alebo vzorkách meraných metódou popísanou v dodatku 2 taká, že:

Formula

Môže sa použiť viacero referenčných vzoriek na overenie rovnomernosti poškodenia celého povrchu, ktorý sa má skúšať.

Doplnok 4

SKÚŠKA PRIĽNAVOSTI LEPIACEJ PÁSKY

1.   ÚČEL

Táto metóda umožňuje určiť za štandardných podmienok lineárnu silu priľnavosti lepiacej pásky na sklenenú dosku.

2.   PRINCÍP

Meranie sily nevyhnutnej na odlepenie lepiacej pásky od sklenej platne pod uhlom 90°.

3.   PREDPÍSANÉ ATMOSFERICKÉ PODMIENKY

Okolité podmienky musia byť 23 °C ± 5 °C a relatívna vlhkosť (RV) 65 ± 15 %.

4.   SKÚŠANÉ KUSY

Pred skúškou musí byť vzorkový kotúč lepiacej pásky 24 hodín upravovaný v predpísanej atmosfére (pozri bod 3).

Z každého kotúča musí byť skúšaných päť skúšobných kusov, každý dĺžky 400 mm. Tieto skúšané kusy budú z kotúča odvinuté až po odstránení prvých troch závitov pásky.

5.   POSTUP

Test sa vykoná za podmienok okolitého prostredia uvedených v odseku 3.

Vezmite päť skúšaných kusov, pásku odvíjame radiálne približne rýchlosťou 300 mm/s, a aplikujte ich do 15 sekúnd nasledovným spôsobom:

Postupne s ľahkým pozdĺžnym trecím pohybom prsta, bez prílišného tlaku, priložte pásku na sklenenú dosku tak, aby medzi páskou a sklenenou doskou nezostali vzduchové bubliny.

Ponechajte túto zostavu 10 minút v uvedených atmosférických podmienkach.

Odlepí sa asi 25 mm skúšobného kusu, pričom rovina odlepovania musí byť kolmá na os vzorky.

Upevnite platňu a prehnite voľný koniec pásky pod uhlom 90°. Pôsobte silou takým spôsobom, aby separačná čiara medzi páskou a doskou bola kolmá na túto silu a kolmá na dosku.

Odlepte pásku ťahaním pri rýchlosti 300 mm/s ± 30 mm/s a zaznamenajte požadovanú silu.

6.   VÝSLEDKY

Päť získaných hodnôt musí byť usporiadaných do radu a ako výsledok merania sa vezme stredná hodnota. Táto hodnota sa vyjadrí v newtonoch na centimeter šírky pásky.


PRÍLOHA 7

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ODOBERANIE VZORIEK INŠPEKTOROM

1.   VŠEOBECNE

1.1.   Ak rozdiely neprevyšujú nevyhnutné výrobné odchýlky budú požiadavky zhody z mechanického a geometrického hľadiska považované za splnené, v súlade s požiadavkami tohto predpisu, ak nejaké sú.

1.2.   Z hľadiska fotometrického výkonu nebude zhoda sériovo vyrábaných svetlometov sporná, ak testujeme fotometrické výkony akéhokoľvek náhodne vybraného svetlometu vybaveného štandardnou žiarovkou,

1.2.1.   žiadna nameraná hodnota sa nepriaznivo neodchyľuje o viac ako 20 % od hodnôt predpísaných v tomto predpise.

Pre oblasť III môže byť príslušná maximálna odchýlka:

 

0,3 lux rovnocenný 20 %

 

0,45 lux rovnocenný 30 %

1.2.2.   a ak pre diaľkové svetlo je bod HV vnútri izoluxy 0,75 Emax, v ktoromkoľvek meracom bode určenom v prílohe 3, odseky 4.3 a 4.4 tohto predpisu je pre fotometrické hodnoty sledovaná tolerancia + 20 % pre maximálne hodnoty a –20 % pre minimálne hodnoty.

1.2.3.   Ak výsledky skúšok popísaných vyššie nevyhovujú požiadavkám, skúšky na svetlomete budú opakované s použitím ďalšej štandardnej žiarovky.

1.2.4.   Svetlomety so zjavnými chybami sa nezohľadňujú.

1.3.   Súradnice farby sa musia dodržať, keď je svetlomet vybavený vláknovou žiarovkou nastavenou na štandardnú teplotu farby A.

Fotometrický výkon svetlometu vyžarujúceho selektívne žlté svetlo, keď je vybavený s bezfarebnou žiarovkou, bude násobený 0,84.

2.   PRVÝ ODBER VZORIEK

Pri prvom odbere vzoriek sú náhodne vybrané štyri svetlomety. Prvá vzorka z dvoch sa označí A, druhá vzorka z dvoch sa označí B.

2.1.   Zhoda nie je sporná.

2.1.1.   Zhoda sériovo vyrábaných svetlometov nie je sporná, ak pri dodržaní postupu odoberania vzoriek, znázornenom na obrázku 1 tejto prílohy, odchýlky nameraných hodnôt svietidiel v nepriaznivých smeroch sú:

2.1.1.1.

vzorka A

A1:

jeden svetlomet

0 %

 

jeden svetlomet nie viac ako

20 %

A2:

oba svetlomety viac ako

0 %

 

ale nie viac ako

20 %

 

prejdite na vzorku B

 

2.1.1.2.

vzorka B

B1:

oba svetlomety

0 %

2.2.   Zhoda je sporná.

2.2.1.   Pri dodržaní postupu odberu vzoriek podľa obrázku 1 tejto prílohy, zhoda sériovo vyrábaných svetlometov bude sporná a od výrobcu bude požadované aby zabezpečil nápravu, ak odchýlky nameraných hodnôt svetlometov sú:

2.2.1.1.

vzorka A

A3:

jeden svetlomet nie viac ako

20 %

 

jeden svetlomet viac ako

20 %

 

ale nie viac ako

30 %

2.2.1.2.

vzorka B

B2:

v prípade A2

 

 

jeden svetlomet viac ako

0 %

 

ale nie viac ako

20 %

 

jeden svetlomet nie viac ako

20 %

B3:

v prípade A2

 

 

jeden svetlomet

0 %

 

jeden svetlomet viac ako

20 %

 

ale nie viac ako

30 %

2.3.   Odobratie schválenia.

Zhoda bude sporná a použije sa bod 11 ak, pri dodržaní postupu odberu vzoriek na obrázku 1 tejto prílohy, odchýlky nameraných hodnôt svetlometov sú:

2.3.1.

vzorka A

A4:

jeden svetlomet nie viac ako

20 %

 

jeden svetlomet viac ako

30 %

A5:

oba svetlomety viac ako

20 %

2.3.2.

vzorka B

B4:

v prípade A2

 

 

jeden svetlomet viac ako

0 %

 

ale nie viac ako

20 %

 

jeden svetlomet viac ako

20 %

B5:

v prípade A2

 

 

oba svetlomety viac ako

20 %

B6:

v prípade A2

 

 

jeden svetlomet

0 %

 

jeden svetlomet viac ako

30 %

3.   OPAKOVANÝ ODBER VZORIEK

V prípadoch A3, B2, B3 je potrebné do dvoch mesiacov po oznámení vykonať opakovaný odber vzoriek, tretia vzorka C z dvoch svetlometov a štvrtá vzorka D z dvoch svetlometov sa vyberú zo zásob vyrobených po náprave.

3.1.   Zhoda nie je sporná.

3.1.1.   Pri dodržaní postupu odberu vzoriek podľa obrázku 1 tejto prílohy, zhoda sériovo vyrábaných svetlometov nebude sporná ak odchýlky nameraných hodnôt svetlometov sú:

3.1.1.1.

vzorka C

C1:

jeden svetlomet

0 %

 

jeden svetlomet nie viac ako

20 %

C2:

oba svetlomety viac ako

0 %

 

ale nie viac ako

20 %

 

prejdite na vzorku D

 

3.1.1.2.

vzorka D

D1:

v prípade C2

 

 

oba svetlomety

0 %

3.2.   Zhoda je sporná.

3.2.1.   Pri dodržaní postupu odberu vzoriek podľa obrázku 1 tejto prílohy, zhoda sériovo vyrábaných svetlometov bude sporná a od výrobcu bude požadované aby zabezpečil nápravu, ak odchýlky nameraných hodnôt svetlometov sú:

3.2.1.1.

vzorka D

D2:

v prípade C2

 

 

jeden svetlomet viac ako

0 %

 

ale nie viac ako

20 %

 

jeden svetlomet nie viac ako

20 %

3.3.   Odobratie schválenia.

Zhoda bude sporná a použije sa bod 11 ak, pri dodržaní postupu odberu vzoriek na obrázku 1 tejto prílohy, odchýlky nameraných hodnôt svetlometov sú:

3.3.1.

vzorka C

C3:

jeden svetlomet nie viac ako

20 %

 

jeden svetlomet viac ako

20 %

C4:

oba svetlomety viac ako

20 %

3.3.2.

vzorka D

D3:

v prípade C2

 

 

jeden svetlomet 0 alebo viac ako

0 %

 

jeden svetlomet viac ako

20 %

4.   ZMENA ZVISLEJ POLOHY ROZHRANIA

Z hľadiska overenia zmeny vertikálnej polohy rozhrania vplyvom tepla sa použije nasledovný postup:

Jeden zo svetlometov vzorky A sa po procese odberu vzoriek podľa obrázku 1 tejto prílohy otestuje v súlade s postupom opísaným v odseku 2.1 prílohy 4 potom, čo bol podrobený tri razy po sebe cyklu opísanému v odseku 2.2.2 prílohy 4.

Svetlomet sa považuje za akceptovateľný, ak hodnota Δr neprekračuje 1,5 mrad.

Ak táto hodnota prekročí 1,5 mrad ale nie je väčšia ako 2,0 mrad, bude podrobený skúške druhý svetlomet vzorky A, po ktorej stredná hodnota z absolútnych hodnôt zaznamenaných na oboch vzorkách nesmie prekročiť 1,5 mrad. Ak však táto hodnota 1,5 mrad nie je na vzorke A splnená, musia dva svetlomety vzorky B podstúpiť rovnaký postup a hodnota Δr pre každý z nich nesmie prekročiť 1,5 mrad.

Obrázok 1

Image


Top