Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0255

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 255/2014 z  26. februára 2014 , ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka, pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci, ktoré sa majú zveriť Komisii

OJ L 84, 20.3.2014, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/255/oj

20.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/57


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 255/2014

z 26. februára 2014,

ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka, pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci, ktoré sa majú zveriť Komisii

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 2008/97 (2) sa Komisii udeľujú právomoci, ktoré jej umožňujú prijať podrobné pravidlá uplatňovania osobitných dojednaní na dovoz olivového oleja a ďalších poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Turecku. Komisii sa zároveň udeľujú právomoci na prijatie úprav uvedeného nariadenia, ak by sa zmenili osobitné pravidlá ustanovené v príslušnej dohode o pridružení.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 779/98 (3) sa Komisii udeľujú právomoci, ktoré jej umožňujú prijať osobitné podrobné pravidlá na uplatňovanie dovozného režimu pre výrobky uvedené v prílohe I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré majú pôvod v Turecku a ktoré je povolené dovážať do Únie podľa podmienok uvedených v rozhodnutí č. 1/98 Asociačnej rady ES – Turecko (4).

(3)

Nariadením Rady (ES) č. 1506/98 (5) sa Komisii udeľujú právomoci, ktoré jej umožňujú zrušiť opatrenia na pozastavenie uvedené v uvedenom nariadení, keď sa zrušia prekážky preferenčných vývozov z Únie do Turecka.

(4)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy by sa právomoci priznané Komisii podľa nariadení (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 mali zosúladiť s článkami 290 a 291 ZFEÚ.

(5)

S cieľom doplniť určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 2008/97 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny tohto nariadenia, ktoré sú potrebné v prípade, že sa menia súčasné podmienky osobitných dojednaní ustanovených v dohode o pridružení, najmä pokiaľ ide o sumy, alebo ak sa uzatvorí nová dohoda. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(6)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (6).

(7)

Nariadenia (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2008/97 sa mení takto:

1.

Články 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„Článok 7

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá potrebné na uplatňovanie osobitných dovozných opatrení ustanovených v tomto nariadení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8b ods. 2.

Článok 8

S cieľom dodržať medzinárodné záväzky a v prípade, že sa Rada rozhodne schváliť zmeny súčasných podmienok osobitných dojednaní ustanovených v dohode o pridružení alebo uzatvoriť novú dohodu, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty týkajúce sa z toho vyplývajúcich zmien tohto nariadenia.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 8a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 9. apríla 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto 5-ročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 8b

1.   Komisii pomáha výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov zriadený podľa článku 229 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (7). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (8).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada aspoň štvrtina členov výboru.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 779/98 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pravidlá potrebné na uplatňovanie dovozného režimu pre výrobky uvedené v prílohe I k Zmluve o fungovaní Európskej únie, ktoré majú pôvod v Turecku a ktoré sa dovážajú do Únie podľa podmienok uvedených v rozhodnutí č. 1/98 Asociačnej rady ES – Turecko. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 2a ods. 2.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 2a

1.   Komisii pomáha výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov zriadený podľa článku 229 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (9). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (10).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada aspoň štvrtina členov výboru.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 1506/98 sa mení takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov ukončí opatrenia na pozastavenie uvedené v článku 2, hneď ako sa zrušia prekážky preferenčných vývozov z Únie do Turecka. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 3a ods. 2.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

1.   Komisii pomáha výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov zriadený podľa článku 229 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (11). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (12).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada aspoň štvrtina členov výboru.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. januára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. februára 2014.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2008/97 z 9. októbra 1997, ktoré stanovuje určité pravidlá pre uplatňovanie osobitných dojednaní na dovozy olivového oleja a určitých ďalších poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Turecku (Ú. v. ES L 284, 16.10.1997, s. 17).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 779/98 zo 7. apríla1998 o dovoze poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Turecka do Spoločenstva, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 4115/86 a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3010/95 (Ú. v. ES L 113, 15.4.1998, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 86, 20.3.1998, s. 1.

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1506/98 z 13. júla 1998, ktorým sa ustanovuje koncesia vo forme colnej kvóty Spoločenstva pre Turecko v roku 1998 na lieskové orechy a ktorým sa pozastavujú niektoré koncesie (Ú. v. ES L 200, 16.7.1998, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“


Vyhlásenie Komisie ku kodifikácii

Z prijatia tohto nariadenia vyplynie veľký počet zmien predmetných aktov. V záujme zlepšenia čitateľnosti týchto aktov Komisia navrhne ich kodifikáciu čo najskôr po prijatí nariadenia a najneskôr 30. septembra 2014.


Vyhlásenie Komisie k delegovaným aktom

Komisia v súvislosti s týmto nariadením pripomína záväzok, ktorý prijala v odseku 15 rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, poskytovať Parlamentu úplné informácie a dokumentáciu o svojich zasadnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave delegovaných aktov.


Top