Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0254

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 254/2014 z  26. februára 2014 o viacročnom programe Spotrebitelia na roky 2014 – 2020, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1926/2006/ES

OJ L 84, 20.3.2014, p. 42–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/254/oj

20.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/42


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 254/2014

z 26. februára 2014

o viacročnom programe Spotrebitelia na roky 2014 – 2020, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1926/2006/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 169,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V oznámení Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“) sa vyzýva na posilnenie postavenia občanov, aby v plnom rozsahu zohrávali svoju úlohu na vnútornom trhu, čo si vyžaduje posilnenie ich schopnosti a dôvery, pokiaľ ide o cezhraničné nakupovanie tovarov a služieb, najmä nakupovanie online.

(2)

Únia prispieva k zabezpečovaniu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a k tomu, aby sa spotrebitelia stali stredobodom vnútorného trhu, tak, že podporuje a dopĺňa politiky členských štátov v snahe zaručiť, aby občania mohli naplno využívať výhody vnútorného trhu a aby boli pritom ich bezpečnosť a právne a hospodárske záujmy riadne chránené prostredníctvom konkrétnych opatrení.

(3)

Viacročný program Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 (ďalej len „program“) by mal pomôcť zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a v plnom rozsahu podporovať ciele stratégie Európa 2020, pokiaľ ide o rast a konkurencieschopnosť, a to tým, že zahrnie špecifické otázky identifikované v stratégii Európa 2020 v súvislosti s Digitálnou agendou pre Európu s cieľom zabezpečiť, aby digitalizácia skutočne priniesla lepšie podmienky pre spotrebiteľov v súvislosti s trvalo udržateľným rastom prostredníctvom prechodu k udržateľnejším modelom spotreby, v súvislosti so sociálnym začlenením tým, že sa zohľadní osobitná situácia zraniteľných spotrebiteľov a potreby starnúceho obyvateľstva, ako aj v súvislosti s inteligentnou reguláciou, a to okrem iného na základe monitorovania spotrebiteľského trhu s cieľom pomôcť navrhnúť inteligentné a cielené právne predpisy.

(4)

V oznámení Komisie z 22. mája 2012 s názvom Európsky program pre spotrebiteľov – podpora dôvery a rastu (ďalej len „program pre spotrebiteľov“) sa stanovuje strategický rámec spotrebiteľskej politiky Únie na nasledujúce roky, pričom záujmy spotrebiteľov sa budú podporovať vo všetkých oblastiach politiky Únie. Cieľom programu pre spotrebiteľov je vytvoriť stratégiu, prostredníctvom ktorej budú politické opatrenia efektívne a účinne podporovať spotrebiteľov počas celého ich života, a to zaručením bezpečnosti výrobkov a služieb, ktoré majú k dispozícii, informovaním a osvetou spotrebiteľov, podporou orgánov, ktoré ich zastupujú, posilnením práv spotrebiteľov, poskytnutím im prístupu k spravodlivosti a náprave a zabezpečením toho, že sa bude presadzovať dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa spotrebiteľov.

(5)

Nedávny hospodársky pokles odhalil celý rad nedostatkov a nezrovnalostí na vnútornom trhu, ktoré majú nepriaznivý vplyv na dôveru spotrebiteľov a občanov. Treba síce uznať, že fungovanie Únie v súčasnosti podlieha rozpočtovým obmedzeniam, no Únia by napriek tomu mala poskytnúť primerané finančné prostriedky, aby bolo možné dosiahnuť ciele programu, a preto by mala podporiť stratégiu Európa 2000.

(6)

Pre dobudovanie vnútorného trhu je nevyhnutné odstrániť zvyšné neodôvodnené a neprimerané prekážky riadneho fungovania vnútorného trhu a zlepšiť dôveru občanov v tento systém, obzvlášť pri cezhraničných nákupoch. Únia by sa mala usilovať o vytvorenie správnych podmienok na posilnenie postavenia spotrebiteľov tak, že im poskytne dostatočné nástroje, znalosti a kompetencie, ktoré im umožnia prijímať uvážené a informované rozhodnutia, a tak, že zvýši ich informovanosť.

(7)

V tomto nariadení sa zohľadňuje hospodárske, sociálne a technické prostredie a objavujúce sa sprievodné problémy. Opatrenia financované v rámci programu budú mať predovšetkým za cieľ riešiť problémy súvisiace s globalizáciou, digitalizáciou, čoraz zložitejšími rozhodnutiami, ktoré musia spotrebitelia prijímať, potrebou prejsť k udržateľnejším modelom spotreby, so starnutím obyvateľstva, sociálnym vylúčením a s otázkou zraniteľných spotrebiteľov. Vysokú prioritu má začlenenie záujmov spotrebiteľov do všetkých politík Únie v súlade s článkom 12 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Kľúčovou súčasťou zabezpečenia úplného zohľadnenia záujmov spotrebiteľov v iných politikách má koordinácia s ďalšími politikami a programami Únie. Aby sa podporili synergie a predišlo sa duplicite, iné fondy a programy Únie by mali poskytovať finančnú podporu začleneniu záujmov spotrebiteľov v ich príslušných oblastiach.

(8)

Programom by sa mala zabezpečiť vysoká miera ochrany pre všetkých spotrebiteľov, pričom pozornosť by sa mala predovšetkým zamerať na zraniteľných spotrebiteľov s cieľom zohľadniť ich osobitné potreby a posilniť ich schopnosti, na čo sa vyzýva v uznesení Európskeho parlamentu z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov (4). Programom by sa mal zabezpečiť najmä prístup k informáciám o tovaroch a službách pre zraniteľných spotrebiteľov s cieľom poskytnúť im rovnaké príležitosti pre slobodné a informované rozhodnutia, a to najmä preto, že títo spotrebitelia môžu mať problémy s prístupom k informáciám pre spotrebiteľov a ich porozumením, v dôsledku čoho im hrozí, že budú mylne informovaní.

(9)

Program by mal zohľadniť predovšetkým deti, a to aj spoluprácou so zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť ich záväzok zodpovednej reklamy určenej neplnoletým osobám, a to najmä bojovať proti zavádzajúcej online reklame.

(10)

V programe by sa mali ustanoviť opatrenia, čím sa poskytne rámec Únie na ich financovanie. V súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (5) má toto nariadenie poskytnúť právny základ pre uvedené opatrenia a pre vykonávanie programu. Toto nariadenie vychádza z opatrení financovaných v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES (6) a pokračuje v nich.

(11)

Je dôležité zlepšiť ochranu spotrebiteľa. Na dosiahnutie uvedeného všeobecného cieľa by sa mali stanoviť osobitné ciele v súvislosti s bezpečnosťou, informovanosťou a osvetou spotrebiteľa a podporou spotrebiteľských organizácií na úrovni Únie, právami a nápravou, ako aj presadzovaním práv spotrebiteľa. Malo by sa vykonávať pravidelné monitorovanie a hodnotenie významu a vplyvu opatrení prijatých v rámci programu s cieľom uľahčiť navrhovanie inteligentnejšej politiky v záujme spotrebiteľov. Na účely hodnotenia spotrebiteľskej politiky, a predovšetkým presného vplyvu prijatých opatrení by sa mali vypracovať ukazovatele, ktorých hodnota by sa však mala posudzovať v širšom kontexte.

(12)

Je dôležité zlepšiť dôveru spotrebiteľa. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné rozšíriť rozsah pôsobenia opatrení najmä prostredníctvom vhodnej finančnej podpory spotrebiteľských organizácií na úrovni Únie a európskych spotrebiteľských centier, pričom je potrebné zohľadniť ich zásadnú úlohu pri poskytovaní informácií a pomoci spotrebiteľom v súvislosti s ich právami a pri ich podpore v spotrebiteľských sporoch, najmä pokiaľ ide o prístup k vhodným mechanizmom riešenia sporov, a podporou záujmov spotrebiteľa pri riadnom fungovaní vnútorného trhu. Tieto organizácie a centrá by mali mať schopnosť zlepšovať ochranu a dôveru spotrebiteľa prijímaním opatrení v teréne a prispôsobovaním pomoci, informácií a osvety so zreteľom na jednotlivcov.

(13)

Je potrebné stanoviť oprávnené opatrenia, prostredníctvom ktorých sa majú uvedené ciele dosahovať.

(14)

Je potrebné vymedziť kategórie potenciálnych príjemcov oprávnených na udelenie grantov.

(15)

V tomto nariadení je v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (7) zahrnutá referenčná suma pre program, a to bez toho, aby tým boli dotknuté rozpočtové právomoci Európskeho parlamentu a Rady uvedené v ZFEÚ.

(16)

Pri vykonávaní programu v duchu zásad riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti a flexibility by ďalšia existencia výkonnej agentúry mala byť prípustná, ak sa splnia všetky požiadavky stanovené v nariadení Rady (ES) č. 58/2003 (8).

(17)

Výdavky Únie a finančné prostriedky členských štátov v oblasti bezpečnosti, osvety a práv spotrebiteľov a presadzovania ich práv by mali byť lepšie koordinované, aby sa zabezpečila komplementárnosť, lepšia účinnosť a viditeľnosť a aby sa dosiahla lepšia rozpočtová synergia.

(18)

V Dohode o Európskom hospodárskom priestore sa ustanovuje spolupráca v oblasti ochrany spotrebiteľa medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a krajinami Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú zapojené do Európskeho hospodárskeho priestoru, na strane druhej. Malo by sa tiež ustanoviť, že do programu sa môžu zapojiť aj iné krajiny, najmä krajiny, ktoré susedia s Úniou, a krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Únii, kandidátske krajiny alebo krajiny pristupujúce k Únii.

(19)

Pri vykonávaní programu a vzhľadom na globalizáciu výrobného reťazca a zvyšujúcu sa vzájomnú závislosť trhov by sa mala podporovať spolupráca s tretími krajinami, ktoré do programu nie sú zapojené, pričom sa zohľadnia všetky príslušné dohody medzi týmito krajinami a Úniou.

(20)

Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o úpravu ukazovateľov stanovených v prílohe II s cieľom zohľadniť zmeny legislatívneho rámca v oblasti ochrany spotrebiteľa a pokiaľ ide o zmenu prílohy I vyňatím osobitných dotknutých opatrení s cieľom zohľadniť výsledky hodnotiacej správy vypracovanej Komisiou. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(21)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o prijímanie ročných pracovných programov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (9). Vzhľadom na to, že v programe sa nestanovujú kritériá bezpečnosti výrobkov, ale program sa zameriava na poskytovanie finančnej podpory na nástroje zamerané na realizáciu politiky bezpečnosti výrobkov, a vzhľadom na pomerne malú výšku dotknutej sumy je vhodné uplatniť konzultačný postup.

(22)

Finančné záujmy Únie by sa počas celého výdavkového cyklu mali chrániť primeranými opatreniami vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a tam, kde je to vhodné, prostredníctvom správnych a peňažných sankcií v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(23)

Keďže ciele tohto nariadenia nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov vzhľadom na cezhraničnú povahu obsiahnutej problematiky, ale z dôvodu väčšieho potenciálu opatrenia Únie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(24)

Rozhodnutie č. 1926/2006/ES by sa malo zrušiť.

(25)

Je vhodné zabezpečiť hladký prechod od akčného programu Spoločenstva v oblasti spotrebiteľskej politiky (2007 – 2013) ustanoveného rozhodnutím č. 1926/2006/ES k tomuto programu bez akéhokoľvek prerušenia, najmä pokiaľ ide o pokračovanie viacročných opatrení a hodnotenie úspechov dosiahnutých v rámci predchádzajúceho programu a oblastí, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť. Ďalej je vhodné zosúladiť trvanie tohto programu s trvaním viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 ustanoveného v nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (10). Preto by sa mal tento program uplatňovať od 1. januára 2014. Od 1. januára 2021 by sa náklady súvisiace s riadením opatrení, ktoré sa neukončia do konca roka 2020, mali v prípade potreby pokrývať z rozpočtových prostriedkov na technickú a administratívnu pomoc,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Viacročný program Spotrebitelia

Týmto nariadením sa ustanovuje viacročný program Spotrebitelia na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 (ďalej len „program“).

Článok 2

Všeobecný cieľ

Všeobecným cieľom programu je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, posilniť postavenie spotrebiteľov a umiestniť spotrebiteľa do stredobodu vnútorného trhu v rámci celkovej stratégie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Program to dosiahne tým, že prispeje k ochrane zdravia, bezpečnosti a právnych a ekonomických záujmov spotrebiteľov, ako aj k presadzovaniu ich práv na informácie, osvetu a združovanie sa na účely ochrany svojich záujmov, pričom sa podporí začlenenie záujmov spotrebiteľa aj do iných oblastí politiky. Programom sa dopĺňajú, podporujú a monitorujú politiky členských štátov.

Článok 3

Osobitné ciele a ukazovatele

1.   Všeobecný cieľ uvedený v článku 2 sa dosiahne prostredníctvom týchto osobitných cieľov:

a)

Cieľ I – Bezpečnosť: upevniť a posilniť bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom v celej Únii.

Tento cieľ sa bude merať najmä prostredníctvom činnosti a efektívnosti systému včasného varovania EÚ pred nebezpečnými spotrebiteľskými výrobkami (RAPEX).

b)

Cieľ II – Informovanosť a osveta spotrebiteľa a podpora spotrebiteľských organizácií: zlepšiť osvetu medzi spotrebiteľmi, informovanosť a povedomie o ich právach, vytvoriť informačnú základňu na účely spotrebiteľskej politiky a poskytovať podporu spotrebiteľským organizáciám, pričom sa zohľadnia aj osobitné potreby zraniteľných spotrebiteľov.

c)

Cieľ III – Práva a náprava: rozvíjať a upevňovať práva spotrebiteľa predovšetkým prostredníctvom inteligentných regulačných opatrení a zlepšenia prístupu k jednoduchej, účinnej a účelnej náprave s nízkymi nákladmi vrátane alternatívneho riešenia sporov.

Tento cieľ sa bude merať najmä na základe využívania alternatívneho riešenia sporov s cieľom riešiť cezhraničné spory a na základe činnosti systému riešenia sporov online v rámci celej Únie a podľa percentuálneho podielu spotrebiteľov, ktorí začnú konať v dôsledku problému, ktorý sa vyskytol.

d)

Cieľ IV – Presadzovanie: podporovať presadzovanie práv spotrebiteľa posilnením spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a podporou spotrebiteľov formou poradenstva.

Tento cieľ sa bude merať najmä podľa úrovne toku informácií a účinnosti spolupráce v rámci siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, podľa činnosti európskych spotrebiteľských centier a podľa toho, ako dobre ich spotrebitelia poznajú.

Kvalitná informovanosť a účasť spotrebiteľa je prioritou naprieč rôznymi sektormi, a preto sa vždy, keď je to možné, výslovne zahrnie do všetkých odvetvových cieľov a opatrení financovaných v rámci programu.

2.   Ukazovatele sú stanovené v prílohe II.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15 prijímať delegované akty s cieľom upraviť ukazovatele stanovené v prílohe II.

Článok 4

Oprávnené opatrenia

Osobitné ciele uvedené v článku 3 sa dosiahnu prostredníctvom oprávnených opatrení stanovených v tomto zozname:

a)

v rámci cieľa I – Bezpečnosť:

1.

vedecké poradenstvo a analýza rizík týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, pokiaľ ide o nepotravinové výrobky a služby, vrátane podpory plnenia úloh nezávislých vedeckých výborov zriadených na základe rozhodnutia Komisie 2008/721/ES (11);

2.

koordinácia dohľadu nad trhom a opatrení v oblasti presadzovania práva týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (12), a opatrenia na zlepšenie bezpečnosti služieb pre spotrebiteľov;

3.

správa a ďalší rozvoj databáz kozmetických výrobkov;

b)

v rámci cieľa II – Informovanosť a osveta spotrebiteľa a podpora spotrebiteľských organizácií:

4.

budovanie a zlepšenie prístupnosti informačnej základne na účely tvorby politiky v oblastiach ovplyvňujúcich spotrebiteľov, navrhovania inteligentných a cielených právnych predpisov a odhaľovania akýchkoľvek zlyhaní trhu alebo meniacich sa potrieb spotrebiteľov, ktoré poskytujú základ pre rozvoj spotrebiteľskej politiky, pre identifikáciu oblastí, ktoré sú z hľadiska spotrebiteľov najproblematickejšie, a pre začlenenie záujmov spotrebiteľa do ostatných politík Únie;

5.

podpora prostredníctvom financovania spotrebiteľských organizácií na úrovni Únie a budovania kapacít spotrebiteľských organizácií na úrovni Únie, na národnej a regionálnej úrovni, zvýšenia transparentnosti, ako aj zintenzívnenia výmeny najlepších postupov a odborných znalostí;

6.

zvyšovanie transparentnosti spotrebiteľských trhov a informovanosti spotrebiteľa, zabezpečovanie porovnateľných, spoľahlivých a ľahko dostupných údajov pre spotrebiteľov vrátane cezhraničných prípadov s cieľom umožniť im porovnávať nielen ceny, ale aj kvalitu a udržateľnosť tovaru a služieb;

7.

zlepšovanie celoživotnej osvety spotrebiteľa s osobitným zameraním na zraniteľných spotrebiteľov;

c)

v rámci cieľa III – Práva a náprava:

8.

príprava právnych predpisov a iných regulačných iniciatív v oblasti ochrany spotrebiteľa zo strany Komisie, monitorovanie transpozície zo strany členských štátov a následné hodnotenie vplyvu a podpora koregulačných a samoregulačných iniciatív, ako aj monitorovanie skutočného vplyvu týchto iniciatív na spotrebiteľské trhy;

9.

uľahčovanie prístupu k mechanizmom riešenia sporov pre spotrebiteľov, najmä k systémom alternatívneho riešenia sporov, a to aj prostredníctvom online systému v rámci celej Únie a vytvárania siete vnútroštátnych subjektov alternatívneho riešenia sporov s mimoriadnym ohľadom na vhodné opatrenia na ochranu potrieb a práv zraniteľných spotrebiteľov; monitorovanie fungovania a účinnosti mechanizmov riešenia sporov pre spotrebiteľov vrátane vyvíjania a spravovania príslušných nástrojov informačných technológií, ako aj výmenou súčasných najlepších postupov a skúseností v členských štátoch;

d)

v rámci cieľa IV – Presadzovanie:

10.

koordinácia dohľadu a opatrení v oblasti presadzovania práva so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (13);

11.

finančné príspevky na spoločné opatrenia s verejnými alebo neziskovými subjektmi, ktoré vytvárajú siete Únie poskytujúce informácie a pomoc spotrebiteľom s cieľom pomôcť im pri uplatňovaní ich práv a získaní prístupu k náležitému riešeniu sporov vrátane mimosúdnych systémov riešenia sporov online (sieť európskych spotrebiteľských centier).

Oprávnené opatrenia stanovené v prvom odseku tohto článku sa prípadne bližšie špecifikujú v prílohe I tak, že sa v rámci nich vymenujú osobitné opatrenia.

Článok 5

Príjemcovia oprávnení na udelenie grantov

1.   Granty na fungovanie spotrebiteľských organizácií na úrovni Únie sa môžu udeliť európskym spotrebiteľským organizáciám, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

sú mimovládne, neziskové, nezávislé od priemyselných, obchodných a podnikateľských alebo iných konfliktných záujmov a medzi ich prvoradé ciele a činnosti patrí podpora a ochrana zdravia, bezpečnosti a ekonomických a právnych záujmov spotrebiteľov v Únii;

b)

majú poverenie zastupovať záujmy spotrebiteľov na úrovni Únie organizáciami aspoň v polovici členských štátov, ktoré v súlade s vnútroštátnymi pravidlami alebo praxou zastupujú spotrebiteľov a vyvíjajú činnosť na regionálnej alebo národnej úrovni.

2.   Granty na fungovanie medzinárodných orgánov, ktoré presadzujú zásady a politiky prispievajúce k cieľom programu, sa môžu udeliť organizáciám, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

sú mimovládne, neziskové, nezávislé od priemyselných, obchodných a podnikateľských alebo iných konfliktných záujmov a medzi ich prvoradé ciele a činnosti patrí podpora a ochrana zdravia, bezpečnosti a ekonomických a právnych záujmov spotrebiteľov;

b)

vykonávajú všetky tieto činnosti: poskytujú zástupcom spotrebiteľov z Únie a tretích krajín formálny mechanizmus na prispievanie do politických diskusií a politík, organizujú stretnutia s politikmi a regulačnými orgánmi s cieľom podporovať a obhajovať záujmy spotrebiteľa u orgánov verejnej moci, identifikujú spoločné problémy a výzvy spotrebiteľov, presadzujú názory spotrebiteľov v rámci dvojstranných vzťahov medzi Úniou a tretími krajinami, prispievajú k výmene a šíreniu odborných znalostí a znalostí v súvislosti so spotrebiteľskou problematikou v Únii a v tretích krajinách a vypracúvajú politické odporúčania.

3.   Granty na fungovanie orgánov na úrovni Únie zriadených na účely koordinácie opatrení na presadzovanie práva v oblasti bezpečnosti výrobkov sa môžu udeliť orgánom uznaným na tento účel v právnych predpisoch Únie.

4.   Granty na opatrenia orgánov s pôsobnosťou v celej Únii na účely vypracovania kódexov správania, najlepších postupov a usmernení na porovnávanie ceny, kvality a udržateľnosti výrobkov sa môžu udeliť orgánom, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

sú mimovládne, neziskové, nezávislé od priemyselných, obchodných a podnikateľských alebo iných konfliktných záujmov a medzi ich prvoradé ciele a činnosti patrí podpora a ochrana záujmov spotrebiteľa;

b)

pôsobia aspoň v polovici členských štátov.

5.   Granty na organizovanie podujatí predsedníctva týkajúcich sa spotrebiteľskej politiky Únie sa môžu udeliť vnútroštátnym orgánom členského štátu, ktorý predsedá zloženiam Rady s výnimkou zloženia Rady pre zahraničné veci, alebo orgánom, ktoré určí tento členský štát.

6.   Granty na opatrenia orgánov členských štátov zodpovedných za spotrebiteľské záležitosti a zodpovedajúcich orgánov tretích krajín sa môžu udeliť orgánom, ktoré oznámil členský štát alebo tretia krajina uvedená v článku 7 tohto nariadenia Komisii v súlade s nariadením (ES) č. 2006/2004 alebo smernicou 2001/95/ES, alebo neziskovým subjektom, ktoré na tento účel výslovne určia uvedené orgány.

7.   Granty pre úradníkov v oblasti presadzovania práva z členských štátov a tretích krajín sa môžu udeliť úradníkom orgánov, ktoré oznámil členský štát alebo tretia krajina uvedená v článku 7 tohto nariadenia Komisii na účely nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2001/95/ES.

8.   Granty na opatrenia sa môžu udeliť orgánu určenému členským štátom alebo treťou krajinou uvedenou v článku 7, ktorý je neziskovým subjektom vybraným na základe transparentného konania alebo verejným orgánom. Určený orgán je členom siete Únie, ktorá poskytuje informácie a pomoc spotrebiteľom s cieľom pomôcť im pri uplatňovaní ich práv a získavaní prístupu k náležitému riešeniu sporov (sieť európskych spotrebiteľských centier). Ako mechanizmus dlhodobej spolupráce medzi Komisiou, sieťou európskych spotrebiteľských centier a/alebo subjektov, ktoré ju tvoria, sa môže ustanoviť rámcové partnerstvo.

9.   Granty na opatrenia sa môžu udeľovať orgánom vybavujúcim sťažnosti, zriadeným a pôsobiacim v členských štátoch Únie a v krajinách Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, zodpovedajúcim za zhromažďovanie sťažností od spotrebiteľov alebo vyvíjajúcim snahu o riešenie sťažností alebo poskytujúcim poradenstvo alebo informácie spotrebiteľom o sťažnostiach alebo otázkach, a ktoré sú zároveň treťou stranou sťažnosti spotrebiteľa na obchodníka alebo otázky spotrebiteľa o obchodníkovi. Nezahŕňajú mechanizmy vybavovania sťažností spotrebiteľov, ktoré uplatňujú obchodníci a v rámci ktorých sa otázky a sťažnosti riešia priamo so spotrebiteľom, ani mechanizmy poskytovania služieb spojených s vybavovaním sťažností, ktoré uplatňuje obchodník alebo sa uplatňujú v jeho mene.

Článok 6

Finančný rámec

1.   Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 je 188 829 000 EUR v bežných cenách.

2.   Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca.

Článok 7

Zapojenie tretích krajín do programu

Program je otvorený pre zapojenie:

a)

krajín Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore;

b)

tretích krajín, predovšetkým pristupujúcich a kandidátskych krajín, ako aj potenciálnych kandidátskych krajín a krajín, na ktoré sa uplatňuje európska susedská politika, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami ich účasti na programoch Únie ustanovených v príslušných rámcových dohodách, rozhodnutiach asociačnej rady alebo v podobných dohodách.

Článok 8

Druhy intervencií a maximálna výška spolufinancovania

1.   V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 môžu mať finančné príspevky Únie formu grantov alebo verejného obstarávania, alebo akejkoľvek inej intervencie potrebnej na dosiahnutie cieľov uvedených v článkoch 2 a 3 tohto nariadenia.

2.   Granty Únie a ich zodpovedajúce maximálne výšky sa stanovujú takto:

a)

granty na fungovanie spotrebiteľských organizácií na úrovni Únie, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 1, ktoré neprekročia 50 % oprávnených nákladov;

b)

granty na fungovanie medzinárodných orgánov, ktoré presadzujú zásady a politiky prispievajúce k cieľom programu, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 2, ktoré neprekročia 50 % oprávnených nákladov;

c)

granty na fungovanie orgánov na úrovni Únie zriadených na účely koordinácie opatrení na presadzovanie práva v oblasti bezpečnosti výrobkov a uznaných na tento účel v právnych predpisoch Únie, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 3, ktoré neprekročia 95 % oprávnených nákladov;

d)

granty na opatrenia orgánov s pôsobnosťou v celej Únii na účely vypracovania kódexov správania, najlepších postupov, usmernení na porovnávanie cien, kvality a udržateľnosti výrobkov, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 4, ktoré neprekročia 50 % oprávnených nákladov;

e)

granty na organizovanie podujatí predsedníctva týkajúcich sa spotrebiteľskej politiky Únie vnútroštátnym orgánom členského štátu, ktorý predsedá zloženiam Rady s výnimkou zloženia Rady pre zahraničné veci, alebo orgánom určeným týmto členským štátom, ktoré neprekročia 50 % oprávnených nákladov;

f)

granty na opatrenia orgánov členských štátov zodpovedných za spotrebiteľské záležitosti a zodpovedajúcich orgánov tretích krajín zapojených do programu v súlade s článkom 7, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 6, ktoré neprekročia 50 % oprávnených nákladov, s výnimkou opatrení výnimočnej užitočnosti, v prípade ktorých príspevok Únie na oprávnené náklady nesmie prekročiť 70 %;

g)

granty na výmenu úradníkov v oblasti presadzovania práva z členských štátov a tretích krajín zapojených do programu v súlade s článkom 7, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 7, ktoré zahŕňajú cestovné výdavky a diéty;

h)

granty na opatrenia orgánov, ktoré určil členský štát alebo tretia krajina uvedená v článku 7, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 8, ktoré neprekročia 70 % oprávnených nákladov;

i)

granty na opatrenia vnútroštátnych orgánov zodpovedných za vybavovanie sťažností spotrebiteľov, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 9, ktoré neprekročia 50 % oprávnených nákladov.

3.   Opatrenia sa považujú za výnimočne užitočné v zmysle odseku 2 písm. f), ak:

a)

pokiaľ ide o granty udelené orgánom a oznámené Komisii na účely nariadenia (ES) č. 2006/2004, zahŕňajú aspoň šesť členských štátov alebo sa týkajú porušení, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť škodu v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch;

b)

pokiaľ ide o granty udelené orgánom zodpovedným za bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov, zahŕňajú aspoň desať členských štátov zapojených do európskej siete orgánov členských štátov, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť výrobkov, ako sa uvádza v článku 10 smernice 2001/95/ES, alebo prispievajú k vykonávaniu opatrení dohľadu nad trhom v oblasti bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov, ktoré boli ustanovené v právnom akte Únie.

Článok 9

Administratívna a technická pomoc

1.   Finančné prostriedky pridelené na program môžu pokrývať aj náklady na činnosti súvisiace s prípravou, monitorovaním, kontrolou, auditom a hodnotením, ktoré sú potrebné na riadenie programu a dosiahnutie jeho cieľov, okrem iného aj na korporátnu komunikáciu týkajúcu sa politických priorít Únie, pokiaľ súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia, spolu so všetkými ostatnými výdavkami na technickú a administratívnu pomoc, ktoré vznikli Komisii v súvislosti s riadením programu.

2.   Celková suma určená na pokrytie výdavkov spojených s činnosťami súvisiacimi s prípravou, monitorovaním, kontrolou, auditom a hodnotením, ako aj s technickou a administratívnou pomocou uvedenými v odseku 1 neprekročí 12 % finančného krytia prideleného na program.

Článok 10

Spôsoby vykonávania

Komisia vykonáva program prostredníctvom spôsobov riadenia uvedených v článku 58 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 11

Súlad a komplementárnosť s inými politikami

Komisia zabezpečuje v spolupráci s členskými štátmi celkový súlad a komplementárnosť programu s inými príslušnými politikami, nástrojmi a opatreniami Únie, a to najmä v rámci viacročného programu Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (14).

Článok 12

Ročné pracovné programy

Komisia vykonáva program prostredníctvom ročných pracovných programov. Ročnými pracovnými programami sa jednotným spôsobom realizujú ciele stanovené v článkoch 2 a 3 a opatrenia stanovené v článku 4 a ďalej spresnené v prílohe I.

Komisia prijme ročné pracovné programy vo forme vykonávacích aktov v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 tohto nariadenia. Uvedené vykonávacie akty stanovia prvky ustanovené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a to konkrétne:

a)

vykonávanie opatrení v súlade s článkom 4 tohto nariadenia a jeho prílohou I, ako aj orientačné pridelenie finančných prostriedkov;

b)

časový harmonogram plánovaných výzev na predkladanie ponúk a výzev na predkladanie návrhov.

Článok 13

Hodnotenie a šírenie

1.   Členské štáty poskytujú Komisii na jej žiadosť informácie o vykonávaní a vplyve programu.

2.   Komisia:

a)

do 30. septembra 2017:

i)

preskúma dosiahnutie cieľov všetkých opatrení (na úrovni výsledkov a vplyvov), súčasný stav v súvislosti s vykonávaním oprávnených opatrení stanovených v článku 4 a osobitných opatrení uvedených v prílohe I, prideľovanie finančných prostriedkov príjemcom v súlade s podmienkami stanovenými v článku 5, účinnosť využívania zdrojov a jeho európsku pridanú hodnotu, pričom zohľadní vývoj v oblasti ochrany spotrebiteľa so zreteľom na rozhodnutie o obnovení, úprave alebo pozastavení opatrení;

ii)

predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu týkajúcu sa vykonaného preskúmania;

b)

do 31. decembra 2017, ak je to vhodné, predloží legislatívny návrh alebo za podmienok stanovených v odseku 3 prijme delegovaný akt.

Hodnotiaca správa sa okrem toho zameria na možnosti zjednodušenia, vnútornú a vonkajšiu koherentnosť, ďalšiu opodstatnenosť všetkých cieľov a na príspevok opatrení k prioritám Únie, pokiaľ ide o inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Takisto sa v nej zohľadnia výsledky hodnotenia dlhodobého vplyvu predchádzajúceho programu.

Zhodnotenie dlhodobejších vplyvov a udržateľnosti účinkov programu slúži ako základ rozhodnutia o možnom obnovení, úprave alebo pozastavení následného programu.

3.   S cieľom zohľadniť situáciu, keď sa v hodnotiacej správe podľa odseku 2 dospeje k záveru, že osobitné opatrenia stanovené v prílohe I sa nevykonali do 31. decembra 2016 a nemožno ich vykonať do konca programu vrátane prípadu, keď uvedené osobitné opatrenia už nie sú relevantné pre dosiahnutie cieľov stanovených v článkoch 2 a 3, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 15 prijímať delegované akty, ktorými zmení prílohu I vyňatím dotknutých osobitných opatrení.

4.   Komisia zverejňuje výsledky opatrení vykonaných na základe tohto nariadenia.

Článok 14

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní opatrení financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodov, korupcie a iného protiprávneho konania, účinnými kontrolami a v prípade, že sa zistia nezrovnalosti, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm, prípadne prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajúcich správnych a peňažných sankcií.

2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Európsky dvor audítorov majú právomoc vykonávať audit dokladov a kontroly na mieste u všetkých príjemcov grantov, zmluvných dodávateľov a subdodávateľov, ktorí dostali finančné prostriedky Únie podľa tohto nariadenia.

3.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (15) a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (16) na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou o grante alebo rozhodnutím o grante, alebo zmluvou financovanou podľa tohto nariadenia nedošlo k podvodu, korupcii ani akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, dohody o spolupráci s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami, zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia o grante, ktoré sú výsledkom vykonávania tohto nariadenia, obsahujú ustanovenia, ktorými sa Komisia, Európsky dvor audítorov a OLAF výslovne splnomocňujú na vykonávanie takýchto auditov a vyšetrovaní v súlade s ich príslušnými právomocami.

Článok 15

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3 a v článku 13 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie trvania programu.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3 a v článku 13 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 a článku 13 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 16

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 17

Prechodné opatrenia

1.   Článok 6 rozhodnutia č. 1926/2006/ES sa naďalej uplatňuje na opatrenia, na ktoré sa vzťahuje uvedené rozhodnutie a ktoré neboli ukončené do 31. decembra 2013. Preto môžu finančné prostriedky pridelené programu pokrývať aj výdavky súvisiace s technickou a administratívnou pomocou potrebnou na zabezpečenie prechodu medzi opatreniami prijatými na základe rozhodnutia č. 1926/2006/ES a programom.

2.   V prípade potreby sa do rozpočtu na obdobie po 31. decembri 2020 môžu začleniť rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov stanovených v článku 9 s cieľom umožniť riadenie opatrení, ktoré sa neukončia do 31. decembra 2020.

Článok 18

Zrušenie

Rozhodnutie č. 1926/2006/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 89.

(2)  Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 217.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. januára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. februára 2014.

(4)  Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 11.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva v oblasti spotrebiteľskej politiky (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 39).

(7)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. novembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(11)  Rozhodnutie Komisie 2008/721/ES z 5. augusta 2008, ktorým sa stanovuje poradná štruktúra vedeckých výborov a expertov v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia a ruší rozhodnutie 2004/210/ES (Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 21).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(16)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


PRÍLOHA I

DRUHY OPATRENÍ

Cieľ I

Bezpečnosť: upevniť a posilniť bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom v celej Únii

1.

Vedecké poradenstvo a analýza rizík týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, pokiaľ ide o nepotravinové výrobky a služby, vrátane podpory plneniu úloh nezávislých vedeckých výborov zriadených na základe rozhodnutia 2008/721/ES.

2.

Koordinácia dohľadu nad trhom a opatrení v oblasti presadzovania práva týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov so zreteľom na smernicu 2001/95/ES a opatrenia na zlepšenie bezpečnosti služieb pre spotrebiteľov:

a)

vývoj, modernizácia a spravovanie nástrojov informačných technológií (ako napríklad databáz, informačných a komunikačných systémov) najmä s cieľom zlepšiť účinnosť existujúcich systémov rozšírením možností exportovania údajov, triedenia a extrakcie údajov na štatistické účely a uľahčením elektronickej výmeny a využívania údajov medzi členskými štátmi;

b)

organizovanie seminárov, konferencií, workshopov a stretnutí zainteresovaných strán a expertov o rizikách a presadzovaní práva v oblasti bezpečnosti výrobkov;

c)

výmeny úradníkov v oblasti presadzovania práva a odborná príprava zameraná na začlenenie prístupu založeného na posúdení rizika;

d)

osobitné spoločné opatrenia spolupráce v oblasti bezpečnosti nepotravinových spotrebiteľských výrobkov a služieb podľa smernice 2001/95/ES;

e)

monitorovanie a posudzovanie bezpečnosti nepotravinových výrobkov a služieb vrátane vedomostnej základne pre ďalšie normy alebo zavedenie iných bezpečnostných referenčných hodnôt a spresnenie požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti;

f)

administratívna spolupráca, spolupráca v oblasti presadzovania práva a vysledovateľnosti výrobkov a vývoj preventívnych opatrení s tretími krajinami, na ktoré sa nevzťahuje článok 7 tohto nariadenia, a to aj s tretími krajinami, z ktorých pochádza väčšina výrobkov nahlásených v Únii z dôvodu nesúladu s právnymi predpismi Únie;

g)

podpora orgánov uznaných na základe právnych predpisov Únie na účely koordinácie opatrení členských štátov v oblasti presadzovania práva.

3.

Správa a ďalší rozvoj databáz kozmetických výrobkov:

a)

správa portálu na nahlasovanie kozmetických výrobkov zriadeného na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 (1);

b)

správa databázy zložiek kozmetických výrobkov na podporu vykonávania nariadenia (ES) č. 1223/2009.

Cieľ II

zlepšiť osvetu medzi spotrebiteľmi, informovanosť a povedomie o ich právach, vytvoriť informačnú základňu na účely spotrebiteľskej politiky a poskytovať podporu spotrebiteľským organizáciám, pričom sa zohľadnia aj osobitné potreby zraniteľných spotrebiteľov Informovanosť a osveta spotrebiteľa a podpora spotrebiteľských organizácií:

4.

Budovanie a zlepšenie prístupnosti informačnej základne na účely tvorby politiky v oblastiach ovplyvňujúcich spotrebiteľov, navrhovania inteligentných a cielených právnych predpisov a odhaľovania akýchkoľvek zlyhaní trhu alebo meniacich sa potrieb spotrebiteľov, ktoré poskytujú základ pre rozvoj spotrebiteľskej politiky, pre identifikáciu oblastí, ktoré sú z hľadiska spotrebiteľov najproblematickejšie, a pre začlenenie záujmov spotrebiteľa do ostatných politík Únie vrátane:

a)

štúdií a analýz zameraných na spotrebiteľov a spotrebiteľské trhy na úrovni celej Únie s cieľom vytvoriť inteligentné a cielené predpisy, odhaliť zlyhania trhu alebo zistiť zmeny potrieb spotrebiteľov;

b)

rozvoja a správy databáz najmä v záujme poskytnutia zozbieraných údajov zainteresovaným stranám, ako napríklad spotrebiteľským organizáciám, vnútroštátnym orgánom a výskumným pracovníkom;

c)

vypracovania a analýzy vnútroštátnych štatistických a iných relevantných údajov. Zber najmä vnútroštátnych údajov a ukazovateľov týkajúcich sa cien, sťažností, presadzovania práva, nápravy sa navrhne v spolupráci s vnútroštátnymi zainteresovanými stranami.

5.

Podpora prostredníctvom financovania spotrebiteľských organizácií na úrovni Únie a budovania kapacít spotrebiteľských organizácií na úrovni Únie, na národnej a regionálnej úrovni, zvýšenia transparentnost, a zintenzívnenia výmeny najlepších postupov a odborných znalostí:

a)

finančné príspevky na fungovanie spotrebiteľských organizácií na úrovni Únie, ktoré zastupujú záujmy spotrebiteľa v súlade s článkom 5 ods. 1 tohto nariadenia;

b)

budovanie kapacít pre regionálne, národné a európske spotrebiteľské organizácie predovšetkým prostredníctvom odbornej prípravy dostupnej v rôznych jazykoch a v celej Únii a výmeny najlepších postupov a odborných znalostí pre zamestnancov, a to najmä pre spotrebiteľské organizácie v členských štátoch, v ktorých sú nedostatočne rozvinuté alebo ktoré vykazujú pomerne nízku úroveň dôvery a informovanosti spotrebiteľa, ako to dokazuje monitorovanie spotrebiteľských trhov a spotrebiteľského prostredia v členských štátoch;

c)

zlepšenie transparentnosti a posilnenie výmen osvedčených postupov a odborných znalostí, a to predovšetkým intenzívnejším vytváraním sietí, k čomu prispeje zriadenie internetového portálu určeného spotrebiteľským organizáciám, ktorý predstavuje interaktívny priestor pre výmeny a vytváranie sietí a umožňuje bezplatný prístup k materiálom zostaveným v rámci odbornej prípravy;

d)

podpora medzinárodných orgánov, ktoré presadzujú zásady a politiky, ktoré sú v súlade s cieľmi programu.

6.

Zvyšovanie transparentnosti spotrebiteľských trhov a informovanosti spotrebiteľa, zabezpečovanie porovnateľných, spoľahlivých a ľahko dostupných údajov pre spotrebiteľov vrátane cezhraničných prípadov, čo im umožní porovnávať nielen ceny, ale aj kvalitu a udržateľnosť tovaru a služieb:

a)

kampane na zvyšovanie informovanosti o otázkach týkajúcich sa spotrebiteľov, a to aj prostredníctvom spoločných opatrení s členskými štátmi;

b)

opatrenia na zvýšenie transparentnosti spotrebiteľských trhov so zreteľom napríklad na retailové finančné produkty, energiu, digitálne médiá a telekomunikácie a dopravu;

c)

opatrenia uľahčujúce prístup spotrebiteľov k relevantným, porovnateľným, spoľahlivým a ľahko dostupným informáciám o tovare, službách a trhoch, predovšetkým o cenách, kvalite a udržateľnosti tovaru a služieb, či už offline, alebo online, napríklad na základe porovnávania webových stránok a opatrení zaručujúcich vysokú kvalitu a dôveryhodnosť takýchto webových stránok, a to aj pre cezhraničné nákupy;

d)

opatrenia na zlepšenie prístupu spotrebiteľov k informáciám o udržateľnej spotrebe tovaru a služieb;

e)

podpora podujatí týkajúcich sa spotrebiteľskej politiky Únie, ktoré organizuje členský štát predsedajúci zloženiam Rady s výnimkou zloženia Rady pre zahraničné veci so zameraním na otázky, ktoré sú v súlade so stanovenými politickými prioritami Únie;

f)

finančné príspevky vnútroštátnym orgánom zaoberajúcim sa sťažnosťami, ktoré sú určené na pomoc pri používaní harmonizovanej metodiky na klasifikáciu a nahlasovanie sťažností a otázok spotrebiteľov;

g)

podpora orgánov v celej Únii na vypracovanie kódexov správania, najlepších postupov a usmernení na porovnávanie cien, kvality a udržateľnosti, a to aj prostredníctvom porovnávania webových stránok;

h)

podpora informovania o spotrebiteľských otázkach, a to aj prostredníctvom podpory šírenia správnych a relevantných informácií o spotrebiteľských otázkach médiami.

7.

Zlepšovanie celoživotnej osvety spotrebiteľov s osobitným zameraním na zraniteľných spotrebiteľov:

a)

vývoj interaktívnej platformy na výmenu najlepších postupov a materiálov pre celoživotnú osvetu spotrebiteľov s osobitným zameraním na zraniteľných spotrebiteľov, ktorí majú ťažkosti s prístupom k spotrebiteľským informáciám a s ich porozumením, s cieľom zabezpečiť, aby neboli zavádzaní;

b)

vypracovanie opatrení a materiálov na účely osvety v spolupráci so zainteresovanými stranami, ako napríklad vnútroštátnymi orgánmi, učiteľmi, spotrebiteľskými organizáciami a subjektmi pôsobiacimi priamo na mieste, a to najmä využívaním (napríklad zhromažďovaním, zostavovaním, prekladom a šírením) materiálov vypracovaných na vnútroštátnej úrovni alebo v rámci predchádzajúcich iniciatív v rôznych médiách vrátane digitálnych médií, napríklad o právach spotrebiteľa vrátane cezhraničných otázok, zdravia a bezpečnosti, právnych predpisov Únie týkajúcich sa spotrebiteľov, udržateľnej a etickej spotreby vrátane systémov certifikácie Únie, finančnej a mediálnej gramotnosti.

Cieľ III

Práva a náprava: rozvíjať a upevňovať práva spotrebiteľa predovšetkým prostredníctvom inteligentných regulačných opatrení a zlepšenia prístupu k jednoduchej, účinnej a účelnej náprave s nízkymi nákladmi vrátane alternatívneho riešenia sporov

8.

Príprava právnych predpisov a iných regulačných iniciatív v oblasti ochrany spotrebiteľa zo strany Komisie, monitorovanie transpozície zo strany členských štátov a následné hodnotenie jej vplyvu a podpora koregulačných a samoregulačných iniciatív, ako aj monitorovanie skutočného vplyvu týchto iniciatív na spotrebiteľské trhy vrátane:

a)

štúdií a činností v oblasti inteligentnej regulácie, ako sú hodnotenia ex ante a ex post, posudzovania vplyvu, verejné konzultácie, hodnotenie a zjednodušovanie existujúcich právnych predpisov;

b)

seminárov, konferencií, workshopov a stretnutí zainteresovaných strán a expertov;

c)

vyvíjania a správy ľahko a verejne dostupných databáz, ktoré sa týkajú vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa;

d)

hodnotenia opatrení vykonávaných v rámci programu.

9.

Uľahčovanie prístupu k mechanizmom riešenia sporov pre spotrebiteľov, najmä k systémom alternatívneho riešenia sporov, a to aj prostredníctvom online systému v rámci celej Únie, a vytvárania siete vnútroštátnych subjektov alternatívneho riešenia sporov s mimoriadnym ohľadom na vhodné opatrenia na ochranu potrieb a práv zraniteľných spotrebiteľov; monitorovanie fungovania a účinnosti mechanizmov riešenia sporov pre spotrebiteľov, a to tak vyvíjaním a spravovaním príslušných nástrojov informačných technológií, ako aj výmenou súčasných najlepších postupov a skúseností v členských štátoch:

a)

vyvíjanie a spravovanie nástrojov informačných technológií;

b)

podpora pri vytváraní systému riešenia sporov online v rámci celej Únie a jeho spravovaní vrátane podpory súvisiacich služieb, ako sú preklady;

c)

podpora pri vytváraní siete vnútroštátnych subjektov alternatívneho riešenia sporov a ich vzájomnej výmeny a šírenia osvedčených postupov a skúseností;

d)

vyvíjanie konkrétnych nástrojov na uľahčovanie prístupu k náprave pre zraniteľné osoby, ktoré zriedkavejšie požadujú nápravu.

Cieľ IV

Presadzovanie: podporovať presadzovanie práv spotrebiteľa posilnením spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a podporou spotrebiteľov formou poradenstva

10.

Koordinácia dohľadu a opatrení v oblasti presadzovania práva so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2006/2004 vrátane:

a)

vyvíjania a spravovania nástrojov informačných technológií, ako napríklad databáz, informačných a komunikačných systémov;

b)

opatrení na zlepšenie spolupráce medzi orgánmi, ako aj koordinácie monitorovania a presadzovania práva, ako sú výmeny úradníkov v oblasti presadzovania práva, spoločné činnosti, odborná príprava pre úradníkov v oblasti presadzovania práva a pre členov súdnictva;

c)

organizovania seminárov, konferencií, workshopov a stretnutí zainteresovaných strán a expertov v oblasti presadzovania práva;

d)

administratívnej spolupráce a spolupráce v oblasti presadzovania práva s tretími krajinami, ktoré nie sú do programu zapojené, a s medzinárodnými organizáciami.

11.

Finančné príspevky na spoločné opatrenia s verejnými alebo neziskovými subjektmi, ktoré vytvárajú siete Únie poskytujúce informácie a pomoc spotrebiteľom s cieľom pomôcť im pri uplatňovaní ich práv a získavaní prístupu k náležitému riešeniu sporov vrátane systémov mimosúdneho riešenia sporov online (sieť európskych spotrebiteľských centier), ktoré tiež zahŕňajú:

a)

vyvíjanie a spravovanie nástrojov informačných technológií, ako napríklad databáz, informačných a komunikačných systémov potrebných pre riadne fungovanie siete európskych spotrebiteľských centier;

b)

opatrenia zamerané na zlepšenie povesti a viditeľnosti európskych spotrebiteľských centier.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).


PRÍLOHA II

UKAZOVATELE PODĽA ČLÁNKU 3 TOHTO NARIADENIA

Cieľ I

Bezpečnosť: upevniť a posilniť bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom v celej Únii

Ukazovateľ

Zdroj

Súčasný stav

Cieľ

Percento oznámení RAPEX, ktoré vyvolali aspoň jednu reakciu (ostatných členských štátov)

RAPEX

43 % (843 oznámení) v roku 2010

nárast o 10 % do roku 2020

Pomer počtu reakcií k počtu oznámení (vážne riziká) (1)

RAPEX

1,07 v roku 2010

nárast o 15 % do roku 2020

Cieľ II

Informovanosť a osveta spotrebiteľa a podpora spotrebiteľských organizácií: zlepšiť osvetu medzi spotrebiteľmi, informovanosť a povedomie o ich právach, vytvoriť informačnú základňu na účely spotrebiteľskej politiky a poskytovať podporu spotrebiteľským organizáciám, pričom sa zohľadnia aj osobitné potreby zraniteľných spotrebiteľov

Ukazovateľ

Zdroj

Súčasný stav

Cieľ

Počet subjektov zaoberajúcich sa sťažnosťami a počet krajín, ktoré predložili sťažnosti ECCRS

ECCRS (európsky systém registrácie sťažností spotrebiteľov)

33 subjektov zaoberajúcich sa sťažnosťami zo 7 krajín v roku 2012

70 subjektov zaoberajúcich sa sťažnosťami z 20 krajín do roku 2020

Cieľ III

Práva a náprava: rozvíjať a upevňovať práva spotrebiteľa predovšetkým prostredníctvom inteligentných regulačných opatrení a zlepšenia prístupu k jednoduchej, účinnej a účelnej náprave s nízkymi nákladmi vrátane alternatívneho riešenia sporov

Ukazovateľ

Zdroj

Súčasný stav

Cieľ

Percento prípadov, ktoré ESC nevyriešili priamo s obchodníkmi a ktoré následne postúpili alternatívnemu riešeniu sporov (ARS)

výročná správa ESC

9 % v roku 2010

75 % do roku 2020

Počet prípadov, ktoré sa riešili prostredníctvom systému riešenia sporov online v rámci celej Únie (RSO)

platforma RSO

17 500 (sťažnosti, ktoré prijali ESC v súvislosti s transakciami elektronického obchodu) v roku 2010

100 000 do roku 2020

Percento spotrebiteľov, ktorí reagovali na problém, s ktorým sa stretli za posledných 12 mesiacov

spotrebiteľský porovnávací prehľad

83 % v roku 2010

90 % do roku 2020

Cieľ IV

Presadzovanie: podporovať presadzovanie práv spotrebiteľa posilnením spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a podporou spotrebiteľov formou poradenstva

Ukazovateľ

Zdroj

Súčasný stav

Cieľ

Úroveň toku informácií a spolupráce v rámci siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľov (CPC):

databáza siete CPC (CPCS)

ročné priemery za obdobie rokov 2007 – 2010

 

počet žiadostí o výmenu informácií medzi orgánmi CPC,

 

129

nárast o 30 % do roku 2020,

počet žiadostí o opatrenia na presadzovanie práva medzi orgánmi CPC,

 

142

nárast o 30 % do roku 2020

počet výstrah v rámci siete CPC

 

63

nárast o 30 % do roku 2020

Percento žiadostí o opatrenia na presadzovanie práva spracovaných v období 12 mesiacov v rámci siete CPC

databáza siete CPC (CPCS)

50 % (referenčné obdobie 2007 – 2010)

60 % do roku 2020

Percento žiadostí o informácie spracovaných v období 3 mesiacov v rámci siete CPC

databáza siete CPC (CPCS)

33 % (referenčné obdobie 2007 – 2010)

50 % do roku 2020

Počet kontaktov so spotrebiteľmi spracovaných európskymi spotrebiteľskými centrami (ESC)

správa ESC

71 000 v roku 2010

nárast o 50 % do roku 2020

Počet návštev na webových stránkach ESC

hodnotiaca správa siete ESC

1 670 000 v roku 2011

nárast o 70 % do roku 2020

Uvedené ukazovatele by sa mohli posudzovať v spojení so všeobecným kontextom a horizontálnymi ukazovateľmi.


(1)  Oznámenie môže vyvolať niekoľko reakcií orgánov iných členských štátov.


Top