Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0253

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 253/2014 z  26. februára 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 510/2011 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO 2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel do roku 2020 Text s významom pre EHP

OJ L 84, 20.3.2014, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; Nepriamo zrušil 32019R0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/253/oj

20.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/38


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 253/2014

z 26. februára 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 510/2011 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel do roku 2020

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Podľa článku 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 (3) má Komisia preskúmať postupy na dosiahnutie cieľa 147 g CO2/km do roku 2020 vrátane vzorcov stanovených v prílohe I k uvedenému nariadeniu a výnimiek stanovených v článku 11 uvedeného nariadenia za podmienky potvrdenia dosiahnuteľnosti takéhoto cieľa. Je vhodné, aby toto nariadenie bolo čo najneutrálnejšie z hľadiska hospodárskej súťaže, aby bolo sociálne spravodlivé a udržateľné.

(2)

Vzhľadom na vzťah medzi emisiami CO2 a spotrebou paliva by sa mohlo stanovením postupov zníženia emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel prispieť aj k zníženiu spotreby paliva a súvisiacich nákladov majiteľov takýchto vozidiel nákladovo efektívnym spôsobom.

(3)

Je vhodné objasniť, že na účely overovania plnenia cieľa 147 g CO2/km by malo pokračovať meranie emisií CO2 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (4) a jeho vykonávacími opatreniami, ako aj pomocou inovačných technológií.

(4)

Podľa technickej analýzy vypracovanej na účely posúdenia vplyvu sú technológie potrebné na splnenie cieľa 147 g CO2/km k dispozícii a požadované zníženia možno dosiahnuť za nižšie náklady, než sa odhadovalo v predchádzajúcej technickej analýze vypracovanej pred prijatím nariadenia (EÚ) č. 510/2011. Okrem toho sa tiež znížil rozdiel medzi hodnotou súčasných priemerných špecifických emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel a cieľovou hodnotou 147 g CO2/km. Preto sa potvrdila dosiahnuteľnosť tohto cieľa do roku 2020.

(5)

Vzhľadom na neprimeraný vplyv, ktorý má na najmenších výrobcov plnenie cieľových hodnôt špecifických emisií stanovených na základe úžitkovej hodnoty vozidla, na vysokú administratívnu záťaž postupu udeľovania výnimiek a okrajový výsledný úžitok z hľadiska zníženia emisií CO2 z vozidiel predávaných týmito výrobcami by výrobcovia, ktorí sú zodpovední za menej ako 1 000 nových ľahkých úžitkových vozidiel prihlásených ročne do evidencie v Únii, mali byť vyňatí z rozsahu pôsobnosti cieľových hodnôt špecifických emisií a oslobodení od poplatkov za nadmerné emisie.

(6)

Postup udeľovania výnimky pre výrobcov s malým objemom výroby by sa mal zjednodušiť tak, aby sa umožnila väčšia pružnosť v súvislosti s tým, kedy majú takíto výrobcovia podávať žiadosti o výnimky a kedy má Komisia udeliť takúto výnimku.

(7)

Aby sa automobilovému priemyslu umožnilo realizovať dlhodobé investície a inovácie, je potrebné poskytnúť informácie o tom, ako by sa nariadenie (EÚ) č. 510/2011 malo zmeniť na obdobie po roku 2020. Tieto informácie by sa mali zakladať na posúdení potrebnej miery znižovania emisií v súlade s dlhodobými cieľmi Únie v oblasti klímy a dôsledkov pre rozvoj nákladovo efektívnych technológií znižovania emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel. Komisia by do roku 2015 mala tieto aspekty preskúmať a predložiť správu o svojich zisteniach Európskemu parlamentu a Rade. Uvedená správa by v prípade potreby mala zahŕňať návrhy na zmenu nariadenia (EÚ) č. 510/2011 v súvislosti s vymedzením cieľových hodnôt emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel po roku 2020 vrátane prípadného reálneho a dosiahnuteľného cieľa na rok 2025, a to na základe komplexného posúdenia vplyvu, pri ktorom by sa zohľadnila pokračujúca konkurencieschopnosť tohto priemyslu a odvetví, ktoré sú od neho závislé, a to pri smerovaní k evidentnému zníženiu emisií v súlade s dlhodobými cieľmi Únie v oblasti klímy. Pri vypracúvaní takýchto návrhov by Komisia mala zabezpečiť, aby boli čo najneutrálnejšie z hľadiska hospodárskej súťaže a aby boli sociálne spravodlivé a udržateľné.

(8)

Emisie skleníkových plynov spojené s dodávkou energie a výrobou a likvidáciou vozidiel sú významné zložky súčasnej celkovej uhlíkovej stopy cestnej dopravy, ktorých význam sa v budúcnosti pravdepodobne výrazne zvýši. Mali by sa preto prijať politické opatrenia na nasmerovanie výrobcov k optimálnym riešeniam, v rámci ktorých sa zohľadnia najmä emisie skleníkových plynov súvisiace s výrobou energie dodávanej do vozidiel, ako je elektrina a alternatívne palivá, a prostredníctvom ktorých sa zabezpečí, aby tieto emisie nemarili výhody plynúce z lepšieho prevádzkového využívania energie vo vozidlách, ktoré je cieľom nariadenia (EÚ) č. 510/2011.

(9)

Podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 sa od Komisie vyžaduje, aby uverejnila správu o dostupnosti údajov o stope vozidiel a užitočnom zaťažení a ich používaní ako parametrov úžitkovej hodnoty na určenie cieľových hodnôt špecifických emisií CO2 vyjadrených vo vzorcoch uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011. Hoci sú tieto údaje k dispozícii a ich potenciálne využitie sa vyhodnotilo v posúdení vplyvu, dospelo sa k záveru, že je nákladovo efektívnejšie ponechať hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave ako parameter úžitkovej hodnoty pre cieľ na rok 2020 pre ľahké úžitkové vozidlá.

(10)

Je vhodné naďalej stanovovať cieľové hodnoty na základe lineárnej závislosti medzi úžitkovou hodnotou ľahkého úžitkového vozidla a jeho cieľovou hodnotou emisií CO2, ako to vyjadrujú vzorce uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011, keďže tento prístup umožňuje zachovať diverzitu trhu s ľahkými úžitkovými vozidlami a schopnosť výrobcov uspokojovať rozličné potreby spotrebiteľov, čím sa zabraňuje akémukoľvek neodôvodnenému narušeniu hospodárskej súťaže. Uvedený prístup je však vhodné aktualizovať s cieľom zohľadniť najnovšie dostupné údaje o prihlásení nových ľahkých úžitkových vozidiel do evidencie.

(11)

V posúdení vplyvu Komisia posúdila dostupnosť údajov o stope vozidiel a používanie stopy vozidiel ako parametra úžitkovej hodnoty vo vzorcoch uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011. Na základe tohto posúdenia Komisia dospela k záveru, že parametrom úžitkovej hodnoty používaným vo vzorci na rok 2020 by mala byť hmotnosť.

(12)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 443/2009 (5) sa od Komisie požaduje, aby uskutočňovala posudzovanie vplyvu v záujme preskúmania skúšobných postupov, aby primerane odrážali skutočné emisie CO2 z vozidiel. Nariadenie (EÚ) č. 510/2011 rozširuje preskúmanie skúšobných postupov, aby zahrnulo ľahké úžitkové vozidlá. Je potrebné zmeniť „nový európsky jazdný cyklus“ (New European Driving Cycle – NEDC), ktorý sa používa v súčasnosti, aby sa zabezpečila reprezentatívnosť skutočných jazdných podmienok a zamedzilo sa podhodnoteniu skutočných emisií CO2 a spotreby paliva. Čo najskôr by sa mala dosiahnuť dohoda o nových realistickejších a spoľahlivejších skúšobných postupoch. Toto úsilie pokračuje vypracovaním celosvetového skúšobného postupu pre ľahké úžitkové vozidlá (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure – WLTP) v rámci Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktoré však ešte nie je dokončené. Aby sa v prípade nových osobných vozidiel a nových ľahkých úžitkových vozidiel zabezpečilo zosúladenie emisií CO2 z týchto vozidiel s emisiami, ktoré vznikajú za normálnych podmienok používania, WLTP by sa mal začať uplatňovať čo najskôr. Vzhľadom na to sú v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 stanovené limity emisií na rok 2020 na základe meraní v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 a prílohou XII k nariadeniu Komisie (ES) č. 692/2008 (6). Ak sa skúšobné postupy zmenia, limity stanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 by sa mali upraviť tak, aby bola zabezpečená porovnateľná prísnosť pre výrobcov a triedy vozidiel. Komisia by preto mala vykonať komplexnú štúdiu zameranú na zistenie korelácií medzi NEDC a novými skúšobnými cyklami v rámci WLTP s cieľom zabezpečiť ich reprezentatívnosť z hľadiska skutočných jazdných podmienok.

(13)

S cieľom zaistiť primerané zohľadňovanie skutočných celosvetových emisií a jasnú porovnateľnosť nameraných hodnôt CO2 by Komisia mala zabezpečiť, aby sa v rámci skúšobného postupu jasne vymedzili prvky, ktoré majú významný vplyv na merané emisie CO2, a to s cieľom zabrániť využívaniu flexibility skúšobného cyklu výrobcami. Odchýlky medzi hodnotami emisií CO2 pri schvaľovaní typu a emisiami z vozidiel ponúkaných na predaj by sa mali riešiť aj zvážením zavedenia postupu kontroly zhody v prevádzke, v rámci ktorého by sa malo zabezpečiť nezávislé preskúšanie reprezentatívnej vzorky vozidiel určených na predaj, ako aj spôsobov riešenia prípadov preukázanej značnej odchýlky medzi výsledkami prieskumu a emisiami CO2 pri počiatočnom schvaľovaní typu.

(14)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie postupov na dosiahnutie cieľového zníženia emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel do roku 2020 nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(15)

Nariadenie (EÚ) č. 510/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 510/2011 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Týmto nariadením sa pre priemerné emisie CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel evidovaných v Únii, ktoré sa merajú v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 a jeho vykonávacími opatreniami a inovačnými technológiami stanovuje od roku 2020 cieľová hodnota 147 g CO2/km.“

2.

V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Článok 4, článok 8 ods. 4 písm. b) a c), článok 9 a článok 10 ods. 1 písm. a) a c) sa neuplatňujú na výrobcu, ktorý spolu so všetkými svojimi prepojenými podnikmi je v predchádzajúcom kalendárnom roku zodpovedný za menej ako 1 000 prihlásení nových ľahkých úžitkových vozidiel do evidencie v Únii.“

3.

V článku 11 sa v odseku 3 vypúšťa posledná veta.

4.

Článok 12 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Na základe žiadosti dodávateľa alebo výrobcu sa zohľadnia úspory emisií CO2, ktoré sa dosiahli využitím inovačných technológií alebo kombináciou inovačných technológií (‚balíky inovačných technológií‘).

Celkový príspevok týchto technológií k zníženiu cieľovej hodnoty špecifických emisií výrobcu môže predstavovať najviac 7 g CO2/km.“

b)

V odseku 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

„2.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov do 31. decembra 2012 podrobné ustanovenia pre postup schvaľovania inovačných technológií alebo balíkov inovačných technológií uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 2 tohto nariadenia. Uvedené podrobné ustanovenia musia byť v súlade s ustanoveniami stanovenými podľa článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 443/2009 a vychádzať z týchto kritérií pre inovačné technológie:“.

5.

Článok 13 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Do 31. decembra 2015 Komisia preskúma cieľové hodnoty špecifických emisií a postupy stanovené v tomto nariadení, ako aj ostatné aspekty tohto nariadenia, aby stanovila cieľové hodnoty emisií CO2 pre nové ľahké úžitkové vozidlá na obdobie po roku 2020. V tomto ohľade posúdenie potrebnej miery zníženia emisií musí byť v súlade s dlhodobými cieľmi Únie v oblasti klímy a dôsledkami pre rozvoj nákladovo efektívnych technológií znižovania emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel. Komisia predloží správu s výsledkami tohto preskúmania Európskemu parlamentu a Rade. Uvedená správa zahŕňa akékoľvek vhodné návrhy na zmenu tohto nariadenia, ako aj možný súbor realistických a dosiahnuteľných cieľov založených na komplexnom posúdení vplyvu, pri ktorom sa zohľadní pokračujúca hospodárska súťaž v oblasti priemyslu ľahkých úžitkových vozidiel a v odvetviach, ktoré od neho závisia. Komisia pri vypracúvaní takýchto návrhov zabezpečí, aby boli čo najneutrálnejšie z hľadiska hospodárskej súťaže a aby boli sociálne spravodlivé a udržateľné.“

b)

Odsek 6 sa mení takto:

i)

Druhý pododsek sa vypúšťa.

ii)

Štvrtý pododsek sa nahrádza týmito dvoma pododsekmi:

„Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov potrebné korelačné parametre, aby bolo možné zohľadniť akúkoľvek zmenu regulačného skúšobného postupu pri meraní špecifických emisií CO2 uvedeného v nariadení (ES) č. 715/2007 a v nariadení Komisie (ES) č. 692/2008 (7). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 2 tohto nariadenia.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15 prijať delegované akty za podmienok stanovených v článkoch 16 a 17 s cieľom upraviť vzorec uvedený v prílohe I pomocou metodiky, ktorá sa prijala v súlade s prvým pododsekom, pričom zabezpečí, aby sa požiadavky na zníženie emisií kládli s porovnateľnou prísnosťou na výrobcov a vozidlá s rozličnou úžitkovou hodnotou podľa starých a nových skúšobných postupov.

6.

V článku 14 sa dopĺňa tento odsek:

„2a.   Ak výbor uvedený v odseku 1 nezaujme žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

7.

V prílohe I sa v bode 1 dopĺňa toto písmeno:

„c)

od roku 2020:

Formula

kde:

M

=

hmotnosť vozidla v kilogramoch (kg)

M0

=

hodnota prijatá podľa článku 13 ods. 5

a

=

0,096.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 109.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. januára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. februára 2014.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).“


Top