Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0157

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 157/2014 z  30. októbra 2013 o podmienkach, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke

OJ L 52, 21.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/157/oj

21.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 52/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 157/2014

z 30. októbra 2013

o podmienkach, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 v spojení s jeho článkom 60 písm. b),

keďže:

(1)

Článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sa ukladá výrobcom stavebných výrobkov pri ich uvedení na trh povinnosť vypracovať vyhlásenie o parametroch, a to pri výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma alebo ktoré sú v súlade s európskym technickým posúdením, ktoré sa pre ne vypracovalo. Kópia uvedeného vyhlásenia by sa mala poskytnúť buď v papierovej forme, alebo elektronicky.

(2)

V súlade s článkom 7 ods. 3 a článkom 60 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sa na Komisiu deleguje úloha stanoviť podmienky elektronického spracúvania vyhlásení o parametroch, aby sa mohli sprístupniť na internetovej stránke. Tieto podmienky na sprístupnenie vyhlásení o parametroch na internete umožnia využívanie nových informačných technológií a znížia náklady pre výrobcov stavebných výrobkov a pre stavebný sektor ako celok.

(3)

S ohľadom na možné špecifické potreby príjemcov stavebných výrobkov, medzi nimi predovšetkým mikropodnikov, konkrétne tých, ktoré pôsobia na staveniskách bez prístupu na internet, by sa rozsah tohto delegovaného aktu nemal rozšíriť tak, že by obsahoval akúkoľvek výnimku z článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

(4)

Na to, aby bola elektronická forma vyhlásenia o parametroch zodpovedajúca konkrétnemu výrobku ľahko identifikovateľná, výrobcovia by ku každému výrobku alebo výrobnej dávke toho istého výrobku, ktoré uvádzajú na trh, mali priradiť dané vyhlásenie o parametroch, a to prostredníctvom jedinečného identifikačného kódu daného typu výrobku, ktorý by sa v súlade s prílohou III k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 mal uviesť vo vyhlásení o parametroch.

(5)

V záujme zníženia administratívnej záťaže v súvislosti s poskytovaním vyhlásení o parametroch a zároveň s cieľom zabezpečiť zachovanie spoľahlivosti informácií uvádzaných v týchto vyhláseniach by sa elektronická forma vyhlásenia o parametroch po jeho sprístupnení na internete už nemala meniť a mala by zostať prístupná aspoň počas desiatich rokov od uvedenia daného stavebného výrobku na trh alebo počas iného takéhoto obdobia, ktoré sa môže uplatňovať na základe článku 11 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

(6)

Internetová stránka, na ktorej je vyhlásenie o parametroch sprístupnené, by mala byť predmetom monitorovania a údržby s cieľom zabezpečiť, aby bola pokiaľ možno nepretržite prístupná a aby sa jej prístupnosť neobmedzila v dôsledku technických problémov.

(7)

Internetová stránka, na ktorej je vyhlásenie o parametroch sprístupnené, by mala byť pre príjemcov stavebných výrobkov prístupná bezplatne. Títo príjemcovia by mali dostať pokyny, ako získajú prístup na internetovú stránku a k elektronickej forme vyhlásenia o parametroch.

(8)

Aby sa zvýšila efektívnosť a konkurencieschopnosť európskeho stavebného sektora ako celku, malo by sa hospodárskym subjektom poskytujúcim vyhlásenie o parametroch, ktoré si prajú využívať nové informačné technológie na účely jednoduchšieho poskytovania týchto vyhlásení, umožniť urobiť tak čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Hospodárske subjekty môžu na základe výnimky z článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sprístupniť vyhlásenie o parametroch uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 na internetovej stránke za predpokladu, že spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

zabezpečia, aby sa obsah vyhlásenia o parametroch po jeho sprístupnení na internetovej stránke nemenil;

b)

zabezpečia, aby internetová stránka, na ktorej sa vyhlásenia o parametroch vypracované pre stavebné výrobky sprístupnia, bola monitorovaná a udržiavaná tak, aby príjemcovia stavebných výrobkov mali túto internetovú stránku a dané vyhlásenia o parametroch nepretržite k dispozícii;

c)

zabezpečia bezplatný prístup k vyhláseniu o parametroch pre príjemcov stavebných výrobkov počas desiatich rokov od uvedenia stavebného výrobku na trh alebo počas iného takéhoto obdobia, ktoré sa môže uplatňovať na základe článku 11 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 305/2011;

d)

poskytnú príjemcom stavebných výrobkov pokyny, ako získať prístup na internetovú stránku a k vyhláseniam o parametroch vypracovaným pre takéto výrobky, ktoré sú prístupné na uvedenej internetovej stránke.

2.   Výrobcovia zabezpečia, aby bolo ku každému výrobku alebo výrobnej dávke toho istého výrobku, ktoré uvádzajú na trh, priradené dané vyhlásenie o parametroch, a to prostredníctvom jedinečného identifikačného kódu daného typu výrobku.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.


Top