Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0085

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 85/2013 z  3. mája 2013 , ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 35–35 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/85(2)/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/49


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 85/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne „.eu“ (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1654/2005 z 10. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 874/2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1255/2007 z 25. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 874/2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 560/2009 z 26. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 874/2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (5) v znení korigend uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 42 a Ú. v. EÚ L 80, 20.3.2012, s. 39), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2003/375/ES z 21. mája 2003 o určení registra domén najvyššej úrovne .eu (6) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Príloha XI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 5o (vypustené) prílohy XI k Dohode o EHP sa vkladá:

„5oa.

32002 R 0733: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne ‚ .eu‘ (Ú. v. ES L 113, 30.4.2002, s. 1).

5oaa.

32003 D 0375: rozhodnutie Komisie 2003/375/ES z 21. mája 2003 o určení registra domén najvyššej úrovne .eu (Ú. v. EÚ L 128, 24.5.2003, s. 29).

5oab.

32004 R 0874: nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 40), zmenené týmito právnymi predpismi:

32005 R 1654: nariadenie Komisie (ES) č. 1654/2005 z 10. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 266, 11.10.2005, s. 35),

32007 R 1255: nariadenie Komisie (ES) č. 1255/2007 z 25. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2007, s. 16),

32009 R 0560: nariadenie Komisie (ES) č. 560/2009 z 26. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2009, s. 3) v znení korigend uverejnených v Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 42 a Ú. v. EÚ L 80, 20.3.2012, s. 39.

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Zoznam názvov, ktoré si môžu Island, Lichtenštajnsko a Nórsko registrovať, uvedený v bode 2 prílohy, sa považuje za zoznam názvov, ktoré si môžu Island, Lichtenštajnsko a Nórsko registrovať podľa bodu 1 prílohy.“

Článok 2

Znenie nariadení (ES) č. 733/2002, (ES) č. 874/2004, (ES) č. 1654/2005 a (ES) č. 1255/2007, (ES) č. 560/2009 a rozhodnutia 2003/375/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (7).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. ES L 113, 30.4.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 40.

(3)  Ú. v. EÚ L 266, 11.10.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2007, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2009, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 128, 24.5.2003, s. 29.

(7)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top