Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0075

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 75/2013 z  3. mája 2013 , ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 25–25 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/75(2)/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/32


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 75/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012 z 23. februára 2012 o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 9bi [nariadenie Komisie (ES) č. 308/2008] kapitoly XVII prílohy II k Dohode o EHP sa vkladá tento text:

„9c.

32010 R 0995: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23).

Ustanovenia uvedeného nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Prvý odsek článku 3 sa nevzťahuje na štáty EZVO.

b)

Pokiaľ ide o štáty EZVO, v druhom odseku článku 3 sa slová ‚príloha A, B alebo C k nariadeniu (ES) č. 338/97‘ nahrádzajú takto: ‚príslušné časti právnych predpisov, ktorými sa vykonáva Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín v danom štáte EZVO‘.

c)

V prípade, že ide o monitorovacie organizácie štátu EZVO a nie je porušený protokol 1 k dohode, v článku 8 ods. 3, 5 a 6 sa slovo ‚Komisia‘ nahrádza slovom ‚Dozorný úrad EZVO‘.

9ca.

32012 R 0363: delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012 z 23. februára 2012 o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2012, s. 12).

Ustanovenia uvedeného nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

V prípade, že ide o monitorovacie organizácie štátu EZVO a nie je porušený protokol 1 k dohode, slovo ‚Komisia‘ sa nahrádza slovom ‚Dozorný úrad EZVO‘.

9cb.

32012 R 0607: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 16).

Ustanovenia uvedeného nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

V prípade, že ide o monitorovacie organizácie štátu EZVO a nie je porušený protokol 1 k dohode, v článku 6 ods. 2 písm. b) sa slovo ‚Komisia‘ nahrádza slovom ‚Dozorný úrad EZVO‘.“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 995/2010, delegovaného nariadenia (EÚ) č. 363/2012 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 607/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2012, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 16.

(4)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


Top