Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0058

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 58/2013 z  3. mája 2013 , ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 8–8 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/58(2)/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/11


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 58/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 592/2012 zo 4. júla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bifenazátu, kaptánu, cyprodinilu, fluopikolidu, hexytiazoxu, izoprotiolanu, metaldehydu, oxadixylu a fosmetu v určitých produktoch alebo na nich (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I a úvode kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0592: nariadenie Komisie (EÚ) č. 592/2012 zo 4. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 176, 6.7.2012, s. 1).“

Článok 2

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0592: nariadenie Komisie (EÚ) č. 592/2012 zo 4. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 176, 6.7.2012, s. 1).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) č. 592/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 6.7.2012, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top