Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0053

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 53/2013 z  3. mája 2013 , ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 3–3 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/53/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/3


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 53/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 278/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 152/2009, pokiaľ ide o stanovenie hladín dioxínov a polychlórovaných bifenylov (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 843/2012 z 18. septembra 2012 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) ako kŕmnej doplnkovej látky pre chovné morky, pre menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku alebo na plemeno a pre okrasné vtáky (držiteľ povolenia BASF SE) (2) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 870/2012 z 24. septembra 2012 o povolení naringínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (3) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách. Právne predpisy o krmivách sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(5)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola II prílohy I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 31o [nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009] sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 0278: nariadenie Komisie (EÚ) č. 278/2012 z 28. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2012, s. 8).“

2.

Za bod 69 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1021/2012] sa vkladajú tieto body:

„70.

32012 R 0843: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 843/2012 z 18. septembra 2012 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) ako kŕmnej doplnkovej látky pre chovné morky, pre menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku alebo na plemeno a pre okrasné vtáky (držiteľ povolenia BASF SE) (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 23).

71.

32012 R 0870: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 870/2012 z 24. septembra 2012 o povolení naringínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 257, 25.9.2012, s. 10).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 278/2012 a vykonávacích nariadení (EÚ) č. 843/2012 a (EÚ) č. 870/2012 v islandskom a v nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2012, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 23.

(3)  Ú. v. EÚ L 257, 25.9.2012, s. 10.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top