Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1021

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1021/2013 z  9. októbra 2013 , ktorým sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES a 2000/36/ES a smernice Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii Text s významom pre EHP

OJ L 287, 29.10.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1021/oj

29.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1021/2013

z 9. októbra 2013,

ktorým sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES a 2000/36/ES a smernice Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 a článok 114 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES z 22. februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch (3), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. júna 2000 o výrobkoch z kakaa a čokolády určených na ľudskú spotrebu (4), smernici Rady 2001/111/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúcej sa na niektoré cukry určené na ľudskú spotrebu (5), smernici Rady 2001/113/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúcej sa na ovocné džemy, rôsoly a marmelády a sladené gaštanové pyré určené na ľudskú spotrebu (6) a smernici Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (7) sa Komisii udeľujú právomoci, aby mohla vykonať niektoré ustanovenia týchto smerníc. Tieto právomoci sa vykonávajú v súlade s postupmi stanovenými v rozhodnutí Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8). Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy je vhodné zosúladiť uvedené udelenie právomocí s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(2)

Predovšetkým v smerniciach 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES sa Komisii udeľuje právomoc prijímať opatrenia potrebné na vykonanie týchto smerníc v súvislosti s prispôsobovaním sa technickému pokroku. Takéto opatrenia v súčasnosti podliehajú v prípade smernice 2000/36/ES regulačnému postupu s kontrolou a v prípade smerníc 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES regulačnému postupu. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy je vhodné zosúladiť uvedené udelenie právomocí s článkom 290 ZFEÚ a rozsah týchto právomocí by sa mal preskúmať.

(3)

Prílohy k smerniciam 2000/36/ES, 2001/111/ES a 2001/113/ES obsahujú technické prvky, ktoré by možno bolo potrebné prispôsobiť alebo aktualizovať s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti príslušných medzinárodných noriem. V smerniciach 2000/36/ES a 2001/111/ES sa však Komisii neudeľujú primerané právomoci na rýchlu zmenu uvedených príloh v záujme zohľadnenia takéhoto vývoja. V záujme zabezpečenia jednotného vykonávania smerníc 2000/36/ES a 2001/111/ES by sa preto mali na Komisiu delegovať ďalšie právomoci meniť oddiely C a D prílohy I k smernici 2000/36/ES a časť B prílohy k smernici 2001/111/ES, aby sa zohľadnil vývoj príslušných medzinárodných noriem. Navyše sa v smernici 2001/113/ES udeľujú Komisii právomoci uviesť túto smernicu do súladu s vývojom príslušných medzinárodných noriem v súlade s regulačným postupom. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy je vhodné zosúladiť uvedené udelenie právomocí s článkom 290 ZFEÚ a rozsah týchto právomocí by sa mal preskúmať.

(4)

S cieľom zohľadniť technický pokrok a vývoj príslušných medzinárodných noriem by sa preto mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o: zmenu oddielov C a D prílohy I k smernici 2000/36/ES; zmenu časti B prílohy k smernici 2001/111/ES, a zmenu prílohy II a časti B prílohy III k smernici 2001/113/ES. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Komisia by pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov mala zabezpečiť súčasné, včasné a náležité odoslanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(5)

Po prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (9), ktoré sa vzťahuje na všetky stupne výroby, spracúvania a distribúcie potravín a krmív na úrovni Únie a jednotlivých členských štátov, sa všeobecné ustanovenia Únie týkajúce sa potravín uplatňujú priamo na výrobky, na ktoré sa vzťahujú smernice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES. Z tohto dôvodu už nie je potrebné, aby Komisia mala právomoci zosúlaďovať ustanovenia uvedených smerníc so všeobecnými ustanoveniami Únie týkajúcimi sa potravín. Ustanovenia, na základe ktorých sa udeľujú takéto právomoci, by sa preto mali vypustiť.

(6)

Toto nariadenie sa obmedzuje na zosúladenie súčasného udelenia právomocí Komisii podľa smerníc 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES s článkom 290 ZFEÚ a prípadne na preskúmanie rozsahu týchto právomocí. Keďže skutočnosťou zostáva, že ciele týchto smerníc nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie jeho cieľov.

(7)

Smernice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Keďže sa zmeny smerníc 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES týkajú len právomocí Komisie, nemusia sa transponovať v členských štátoch,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny smernice 1999/4/ES

Články 4 a 5 smernice 1999/4/ES sa vypúšťajú.

Článok 2

Zmeny smernice 2000/36/ES

Smernica 2000/36/ES sa týmto mení takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Na účely zohľadnenia technického pokroku a vývoja príslušných medzinárodných noriem je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 6 prijať delegované akty s cieľom zmeniť oddiely C a D prílohy I.“

2.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 18. novembra 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Článok 3

Zmeny smernice 2001/111/ES

Smernica 2001/111/ES sa týmto mení takto:

1.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Na účely zohľadnenia technického pokroku a vývoja príslušných medzinárodných noriem je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 5 prijať delegované akty s cieľom zmeniť časť B prílohy.“

2.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 18. novembra 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Článok 4

Zmeny smernice 2001/113/ES

Smernica 2001/113/ES sa týmto mení takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Na účely zohľadnenia technického pokroku a vývoja príslušných medzinárodných noriem je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 6 prijať delegované akty s cieľom zmeniť prílohu II a časť B prílohy III.“

2.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 18. novembra 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Článok 5

Zmeny smernice 2001/114/ES

Články 5 a 6 smernice 2001/114/ES sa vypúšťajú.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 9. októbra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 143.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. septembra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. septembra 2013.

(3)  Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 26.

(4)  Ú. v. ES L 197, 3.8.2000, s. 19.

(5)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 53.

(6)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 67.

(7)  Ú. v. ES L 15, 17.1.2002, s. 19.

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


Top