Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0312

2013/312/EÚ: Rozhodnutie Európskej rady z  28. júna 2013 , ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu

OJ L 181, 29.6.2013, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 314 - 315

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/312/oj

29.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/57


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY

z 28. júna 2013,

ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu

(2013/312/EÚ)

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14 ods. 2,

so zreteľom na článok 2 ods. 3 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach,

so zreteľom na iniciatívu Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Platnosť článku 2 ods. 1 a 2 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach sa skončí na konci volebného obdobia 2009 – 2014.

(2)

Platnosť článku 19 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa skončí na konci volebného obdobia 2009 – 2014.

(3)

Je nevyhnutné bezodkladne dosiahnuť súlad s ustanoveniami článku 2 ods. 3 Protokolu č. 36, a teda prijať rozhodnutie uvedené v článku 14 ods. 2 druhom pododseku Zmluvy o Európskej únii, aby mohli členské štáty včas prijať potrebné vnútroštátne opatrenia na zorganizovanie volieb do Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2014 – 2019.

(4)

V článku 14 ods. 2 prvom pododseku Zmluvy o Európskej únii sa stanovujú kritériá pre zloženie Európskeho parlamentu, konkrétne, že počet zástupcov občanov Únie nesmie presiahnuť sedemstopäťdesiat poslancov plus predseda, že toto zastúpenie musí byť zostupne proporčné, pričom každý členský štát má najmenej šesť poslancov a žiadnemu členskému štátu nesmie byť pridelených viac ako deväťdesiatšesť kresiel.

(5)

Článok 10 Zmluvy o Európskej únii okrem iného stanovuje, že fungovanie Únie je založené na zastupiteľskej demokracii, pričom občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente a členské štáty sú zastúpené v Rade svojimi vládami, ktoré samotné sú demokraticky zodpovedné svojim národným parlamentom, alebo svojim občanom. Článok 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii o zložení Európskeho parlamentu sa teda uplatňuje v širšom inštitucionálnom rámci stanovenom v zmluvách, ktorý tiež zahŕňa ustanovenia o rozhodovacom procese v Rade,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pri uplatňovaní zásady zostupnej proporcionality uvedenej v článku 14 ods. 2 prvom pododseku Zmluvy o Európskej únii sa uplatňujú tieto zásady:

pridelenie kresiel v Európskom parlamente naplno využíva minimálny a maximálny počet stanovený v Zmluve o Európskej únii, aby čo najviac zohľadňovalo počet obyvateľov príslušných členských štátov,

pomer medzi počtom obyvateľov a počtom kresiel každého členského štátu pred zaokrúhlením na celé čísla sa so zreteľom na počet obyvateľov jednotlivých členských štátov líši tak, že každý poslanec Európskeho parlamentu z členského štátu s väčším počtom obyvateľov zastupuje viac občanov než každý poslanec z členského štátu s menším počtom obyvateľov, a naopak, čím je členský štát ľudnatejší, tým má nárok na väčší počet kresiel.

Článok 2

Celkový počet obyvateľov členského štátu vypočíta Komisia (Eurostat) na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty, v súlade so spôsobom stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady.

Článok 3

Týmto sa podľa článku 1 počet zástupcov volených do Európskeho parlamentu v jednotlivých členských štátoch na volebné obdobie 2014 – 2019 stanovuje nasledovne:

Belgicko

21

Bulharsko

17

Česká republika

21

Dánsko

13

Nemecko

96

Estónsko

6

Írsko

11

Grécko

21

Španielsko

54

Francúzsko

74

Chorvátsko

11

Taliansko

73

Cyprus

6

Lotyšsko

8

Litva

11

Luxembursko

6

Maďarsko

21

Malta

6

Holandsko

26

Rakúsko

18

Poľsko

51

Portugalsko

21

Rumunsko

32

Slovinsko

8

Slovensko

13

Fínsko

13

Švédsko

20

Spojené kráľovstvo

73

Článok 4

Toto rozhodnutie sa preskúma v dostatočnom predstihu pred začiatkom volebného obdobia 2019 – 2024 na základe iniciatívy Európskeho parlamentu predloženej pred koncom roka 2016 s cieľom vytvoriť systém, ktorý v budúcnosti pred každými novými voľbami do Európskeho parlamentu umožní objektívnym, spravodlivým, trvalým a transparentným spôsobom, zodpovedajúcim zásade zostupnej proporcionality uvedenej v článku 1, prideliť kreslá jednotlivým členským štátom so zreteľom na každú zmenu ich počtu a riadne zistený demografický vývoj ich obyvateľstva, rešpektujúc tak systém inštitucionálnej rovnováhy stanovený v zmluvách.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. júna 2013

Za Európsku radu

predseda

H. VAN ROMPUY


(1)  Iniciatíva z 13. marca 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(2)  Súhlas z 12. júna 2013 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).


Top