Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0328

2013/328/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  25. júna 2013 , ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov využívajúci populácie tresky, platesy a soley v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Škótska a v Írskom mori

OJ L 175, 27.6.2013, p. 61–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 175 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; Zrušil 32018D1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/328/oj

27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/61


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júna 2013,

ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov využívajúci populácie tresky, platesy a soley v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Škótska a v Írskom mori

(2013/328/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho článok 95,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1224/2009 sa uplatňuje na všetky činnosti, na ktoré sa vzťahuje spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva a ktoré sa vykonávajú na území členských štátov alebo vo vodách Únie alebo rybárskymi plavidlami Únie, alebo bez toho, aby bola dotknutá primárna zodpovednosť vlajkového členského štátu, štátnymi príslušníkmi členských štátov, a najmä sa v ňom stanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby sa kontrola, inšpekcia a presadzovanie pravidiel vykonávali na nediskriminačnom základe, pokiaľ ide o sektory, plavidlá alebo osoby, a na základe riadenia rizík.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a rybolov využívajúci tieto populácie, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004 (2), sa stanovujú podmienky na udržateľné využívanie populácií tresky v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Škótska a v Írskom mori. Nariadením Rady (ES) č. 676/2007 z 11. júna 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov využívajúci populácie platesy a soley v Severnom mori (3), sa stanovujú podmienky na udržateľné využívanie populácií platesy a soley.

(3)

Článkom 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa predpokladá možnosť, že Komisia v zhode s príslušnými členskými štátmi určí, na ktoré oblasti rybolovu sa má vzťahovať špecifický kontrolný a inšpekčný program. V takomto špecifickom kontrolnom a inšpekčnom programe sa musia uviesť ciele, priority a postupy, ako aj referenčné hodnoty pre inšpekčné činnosti, ktoré sa majú stanoviť na základe riadenia rizík a pravidelne sa majú revidovať po analýze dosiahnutých výsledkov. Povinnosťou príslušných členských štátov je prijať opatrenia potrebné na vykonávanie špecifických kontrolných a inšpekčných programov, predovšetkým pokiaľ ide o požadované ľudské a materiálne zdroje, ako aj obdobia a zóny, v ktorých sa majú použiť.

(4)

Článkom 95 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa ustanovuje, že v špecifickom kontrolnom a inšpekčnom programe sa uvádzajú referenčné hodnoty pre inšpekčné činnosti, ktoré sa majú zaviesť na základe riadenia rizík. Na tento účel je vhodné stanoviť spoločné kritériá posúdenia a riadenia rizík pre kontrolné, inšpekčné a overovacie činnosti s cieľom umožniť včasnú analýzu rizika a celkové posúdenie príslušných informácií z kontroly a inšpekcie. Cieľom spoločných kritérií je zabezpečiť harmonizovaný prístup k inšpekcii a overovaniu vo všetkých členských štátoch a vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých prevádzkovateľov.

(5)

Špecifický kontrolný a inšpekčný program by sa mal zriadiť na obdobie do 31. decembra 2018 a malo by ho realizovať Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko.

(6)

Článkom 98 ods. 1 a 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011 (4) sa predpokladá, že bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia obsiahnuté vo viacročných plánoch, musia príslušné orgány členských štátov pri výbere cieľov inšpekcie prijať prístup založený na analýze rizika, pričom musia využiť všetky dostupné informácie, a s prihliadnutím na stratégiu kontroly a presadzovania založenú na analýze rizika, vykonávať nevyhnutné inšpekčné činnosti objektívnym spôsobom, aby sa v prípade produktov rybného hospodárstva pochádzajúcich z činností, ktoré nie sú v súlade s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva zabránilo ich ponechávaniu na palube, prekladaniu, vykladaniu, spracúvaniu, prepravovaniu, skladovaniu, uvádzaniu na trh a vytváraniu zásob.

(7)

Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva zriadená nariadením Rady (ES) č. 768/2005 (5) (ďalej len „EFCA“) musí koordinovať vykonávanie špecifického kontrolného a inšpekčného programu prostredníctvom plánu spoločného nasadenia, vďaka ktorému nadobúdajú účinnosť ciele, priority, postupy a referenčné hodnoty pre inšpekčné činnosti určené v špecifickom kontrolnom a inšpekčnom programe, a stanovujú prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré by mohli využívať všetky príslušné členské štáty. Súvislosti medzi postupmi vymedzenými špecifickým kontrolným a inšpekčným programom inšpekcie a súvislosti vymedzené spoločným plánom nasadenia by sa preto mali vyjasniť.

(8)

Na účely harmonizácie postupov kontroly a inšpekcie pri rybolove tresky, platesy a soley a na zabezpečenie úspechu viacročných plánov pre tieto populácie a ich rybolov, je potrebné vypracovať spoločné pravidlá kontrolných a inšpekčných činností, ktoré majú príslušné orgány príslušných členských štátov vykonávať vrátane vzájomného prístupu k relevantným údajom. Na tieto účely by sa mali určiť cieľové referenčné hodnoty intenzity kontrolných a inšpekčných činností.

(9)

Spoločné inšpekčné a dozorné činnosti medzi príslušnými členskými štátmi by sa mali vykonávať, ak je to uplatniteľné, v súlade s plánmi spoločného nasadenia, ktoré stanovila EFCA tak, aby sa dosiahla jednotnosť postupov kontroly, inšpekcie a dozoru a aby sa napomohlo koordinácii kontrolných, inšpekčných a dozorných činností medzi príslušnými orgánmi týchto členských štátov.

(10)

Výsledky získané uplatňovaním špecifického kontrolného a inšpekčného programu by sa mali posudzovať prostredníctvom ročných hodnotiacich správ, ktoré by mal každý príslušný členský štát oznámiť Komisii a EFCA.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sa stanovili spoločne s príslušnými členskými štátmi.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program uplatniteľný na rybolov využívajúci populácie tresky v geografických oblastiach Kattegatu, Severného mora, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vôd na západ od Škótska a Írskeho mora a populácie platesy a soley v geografickej oblasti Severného mora. Tieto geografické oblasti sa ďalej označujú len ako „dotknuté oblasti“.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Špecifický kontrolný a inšpekčný program sa vzťahuje najmä na tieto činnosti:

a)

rybolovné činnosti v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 v dotknutých oblastiach a

b)

činnosti spojené s rybolovom vrátane váženia, spracovania, uvádzania na trh, prepravy a skladovania produktov rybolovu.

2.   Špecifický kontrolný a inšpekčný program sa uplatňuje do 31. decembra 2018.

3.   Špecifický kontrolný a inšpekčný program vykonávajú Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko (ďalej len „príslušné členské štáty“).

KAPITOLA II

CIELE, PRIORITY, POSTUPY A REFERENČNÉ HODNOTY

Článok 3

Ciele

1.   Špecifický kontrolný a inšpekčný program zabezpečuje jednotné a účinné vykonávanie ochranných a kontrolných opatrení, ktoré sa uplatňujú na zásoby uvedené v článku 1.

2.   Kontrolné a inšpekčné činnosti vykonávané v rámci špecifického kontrolného a inšpekčného programu sú zamerané najmä na zabezpečenie súladu s týmito ustanoveniami:

a)

riadenie rybolovných možností a všetkých osobitných podmienok, ktoré s tým súvisia, vrátane monitorovania využívania kvót a režimu úsilia v dotknutých oblastiach;

b)

ohlasovacia povinnosť uplatniteľná na rybolovné činnosti, najmä pokiaľ ide o spoľahlivosť zaznamenaných a oznámených údajov;

c)

ustanovenia týkajúce sa zákazu triedenia a povinnosti vyložiť všetky úlovky, pre ktoré je stanovená kvóta.

Článok 4

Priority

1.   Príslušné členské štáty vykonávajú kontrolu a inšpekciu rybolovných činností uskutočňovaných rybárskymi plavidlami a činností spojených s rybolovom uskutočňovaných inými prevádzkovateľmi na základe stratégie riadenia rizík v súlade s článkom 4 ods. 18 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 98 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011.

2.   Na každé rybárske plavidlo, skupinu rybárskych plavidiel, kategóriu rybárskeho výstroja, prevádzkovateľa a/alebo činnosť spojenú s rybolovom sa v prípade každej zásoby uvedenej v článku 1 vzťahuje kontrola a inšpekcie podľa stupňa priority prideleného podľa odseku 3.

3.   Každý príslušný členský štát určí stupeň priority na základe výsledkov posúdenia rizík vykonaného v súlade s postupmi ustanovenými v článku 5.

Článok 5

Postupy posúdenia rizika

1.   Tento článok sa uplatňuje na príslušné členské štáty a výlučne na účely uplatňovania odseku 4 aj na všetky ostatné členské štáty.

2.   Členské štáty posudzujú riziká s ohľadom na dotknuté zásoby a oblasti na základe tabuľky uvedenej v prílohe I.

3.   Pri posúdení rizika každý členský štát zisťuje na základe minulých skúseností a s využitím všetkých dostupných a relevantných informácií, aké pravdepodobné je nedodržanie pravidiel a možné dôsledky. Kombináciou týchto prvkov odhadne každý členský štát úroveň rizika („veľmi nízka“, „nízka“, „stredná“, „vysoká“ alebo „veľmi vysoká“) pre každú kategóriu inšpekcie uvedenú v článku 4 ods. 2.

4.   V prípade, že rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu, ktorý nie je príslušným členským štátom, alebo rybárske plavidlo tretej krajiny, pôsobí v oblasti(-iach) uvedenej(-ých) v článku 1, musí sa mu prideliť úroveň rizika v súlade s odsekom 3. V prípade chýbajúcich informácií a v prípade, že orgány vlajkového štátu plavidla neposkytnú v rámci článku 9 výsledky vlastného posúdenia rizika vykonaného v súlade s článkom 4 ods. 2 a predchádzajúcim odsekom 3, ktoré vedú k odlišnej úrovni rizika, toto plavidlo sa považuje za rybárske plavidlo s „veľmi vysokou“ úrovňou rizika.

Článok 6

Stratégia riadenia rizík

1.   Každý príslušný členský štát stanoví na základe svojho posúdenia rizika stratégiu riadenia rizík zameranú na zabezpečenie súladu s pravidlami. Táto stratégia zahŕňa identifikáciu, opis a pridelenie vhodných nákladovo efektívnych kontrolných a inšpekčných prostriedkov vo vzťahu k povahe a odhadovanej úrovni každého rizika, ako aj dosiahnutie cieľových referenčných hodnôt.

2.   Stratégia riadenia rizík uvedená v odseku 1 sa koordinuje na regionálnej úrovni prostredníctvom plánu spoločného nasadenia, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 768/2005.

Článok 7

Súvislosti s postupmi plánov spoločného nasadenia

1.   V rámci plánu spoločného nasadenia, ak je to uplatniteľné, každý príslušný členský štát oznámi EFCA výsledky posúdenia rizika vykonaného v súlade s článkom 5 ods. 3, a to najmä zoznam odhadovaných úrovní rizika so zodpovedajúcimi cieľmi inšpekcie.

2.   V prípade vhodnosti sa na základe informácií získaných počas spoločných inšpekčných a dozorných činností aktualizujú úrovne rizika a zoznamy cieľov uvedené v odseku 1. Po ukončení každej aktualizácie sa táto skutočnosť ihneď oznámi agentúre EFCA.

3.   EFCA využíva informácie, ktoré príslušné členské štáty zaslali, aby koordinovala stratégiu riadenia rizík na regionálnej úrovni v súlade s článkom 6 ods. 2.

Článok 8

Cieľové referenčné hodnoty

1.   Bez toho, aby boli dotknuté cieľové referenčné hodnoty vymedzené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1224/2009 a v článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 (6), sa cieľové referenčné hodnoty na úrovni Únie pre rybárske plavidlá a/alebo iných prevádzkovateľov s „vysokou“ a „veľmi vysokou“ úrovňou rizika stanovujú v prílohe II.

2.   Cieľové referenčné hodnoty pre rybárske plavidlá a/alebo iných prevádzkovateľov s „veľmi nízkou“, „nízkou“ a „strednou“ úrovňou rizika stanovujú príslušné členské štáty prostredníctvom akčných programov vnútroštátnej kontroly uvedených v článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a vnútroštátnych opatrení uvedených v článku 95 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu členské štáty alternatívne uplatňovať odlišné cieľové referenčné hodnoty vyjadrené ako vyššia úroveň dodržiavania pravidiel, za predpokladu, že:

a)

podrobná analýza rybolovných činností alebo činností spojených s rybolovom a otázky súvisiace s presadzovaním odôvodňuje potrebu určiť cieľové referenčné hodnoty v podobe vyššej úrovne dodržiavania pravidiel;

b)

referenčné hodnoty vyjadrené v podobe vyššej úrovne dodržiavania pravidiel sa oznamujú Komisii a ak Komisia voči nim nevznesie námietky v lehote 90 dní, tieto hodnoty nie sú diskriminačné a nenarušujú ciele, priority ani postupy založené na analýze rizika určené v špecifickom kontrolnom a inšpekčnom programe.

4.   Všetky cieľové referenčné hodnoty sa každoročne posudzujú na základe hodnotiacich správ uvedených v článku 13 ods. 1, a ak je to vhodné, zodpovedajúcim spôsobom sa revidujú v rámci hodnotenia uvedeného v článku 13 ods. 4.

5.   Ak je to uplatniteľné, plán spoločného nasadenia uvedie do platnosti cieľové referenčné hodnoty uvedené v tomto článku.

KAPITOLA III

VYKONÁVANIE

Článok 9

Spolupráca medzi členskými štátmi a spolupráca s tretími krajinami

1.   Príslušné členské štáty spolupracujú na vykonávaní špecifického kontrolného a inšpekčného programu.

2.   Ak je to vhodné, všetky ostatné členské štáty spolupracujú s príslušnými členskými štátmi.

3.   Členské štáty môžu spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín na vykonávaní špecifického kontrolného a inšpekčného programu.

Článok 10

Spoločné inšpekčné a dozorné činnosti

1.   Aby sa zvýšila účinnosť a efektívnosť vnútroštátnych systémov kontroly rybolovu, príslušné členské štáty vykonávajú, ak je to potrebné, spoločné inšpekčné a dozorné činnosti vo vodách pod ich jurisdikciou na ich území. Ak je to uplatniteľné, tieto činnosti sa vykonávajú v rámci plánov spoločného nasadenia uvedených v článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 768/2005.

2.   Na účely spoločných inšpekčných a dozorných činností každý príslušný členský štát:

a)

zabezpečí pozvanie úradníkov z ostatných príslušných členských štátov, aby sa zúčastnili na spoločných inšpekčných a dozorných činnostiach;

b)

ustanoví spoločné operačné postupy uplatniteľné na ich dozorné plavidlá;

c)

určí kontaktné miesta uvedené v článku 80 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009, ak je to vhodné.

3.   Na spoločných inšpekčných a dozorných činnostiach sa môžu zúčastňovať úradníci a inšpektori Únie.

Článok 11

Výmena údajov

1.   Každý príslušný členský štát zabezpečí na účely vykonávania špecifického kontrolného a inšpekčného programu priamu elektronickú výmenu údajov, ako sa uvádza v článku 111 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a v prílohe XII k nariadeniu (EÚ) č. 404/2011, s ostatnými príslušnými členskými štátmi a EFCA.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 sa vzťahujú na rybolovné činnosti a na činnosti spojené s rybolovom vykonávané v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje špecifický kontrolný a inšpekčný program.

Článok 12

Informácie

1.   Kým sa dosiahne vykonávanie hlavy XII kapitoly III nariadenia (ES) č. 1224/2009 v plnej miere a v súlade s formátom uvedeným v prílohe III k tomuto rozhodnutiu, každý príslušný členský štát oznámi elektronicky Komisii a EFCA do 31. januára po každom kalendárnom roku tieto informácie týkajúce sa predchádzajúceho roka:

a)

identifikáciu, dátum a druh každej operácie kontroly a/alebo inšpekcie vykonanej počas predchádzajúceho roka;

b)

identifikáciu každého rybárskeho plavidla (číslo v registri flotily Únie), vozidla a/alebo prevádzkovateľa (názov podniku), na ktorých sa vzťahuje kontrola a/alebo inšpekcia;

c)

ak je to vhodné, druh rybárskeho výstroja, ktorý sa podrobil inšpekcii, a

d)

v prípade, keď sa zistilo závažné porušenie alebo viacero závažných porušení:

i)

typ(-y) závažného porušenia(-í);

ii)

aktuálny stav, pokiaľ ide o opatrenia v nadväznosti na závažné porušenie(-ia) (napr. vec vo fáze prešetrovania, vec v konaní, odvolacie konanie), a

iii)

sankcia(-ie) uložená(-é) v rámci opatrení v nadväznosti na závažné porušenie(-ia): výška pokút, hodnota zabavených rýb a/alebo výstroja, body pridelené v súlade s článkom 126 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 404/2011 a/alebo iný typ sankcií.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa odovzdávajú za každú kontrolu a/alebo inšpekciu a naďalej sa uvádzajú a aktualizujú v každej správe, pokým sa vec neuzavrie podľa zákonov príslušného členského štátu. Ak sa po zistení závažného porušenia nepodniknú žiadne kroky, musí sa uviesť vysvetlenie.

Článok 13

Hodnotenie

1.   Každý príslušný členský štát do 31. marca roka, ktorý nasleduje po príslušnom kalendárnom roku, predkladá Komisii a EFCA hodnotiacu správu o efektívnosti kontrolných a inšpekčných činností vykonávaných v rámci tohto špecifického kontrolného a inšpekčného programu.

2.   Hodnotiaca správa uvedená v odseku 1 obsahuje aspoň informácie uvedené v prílohe IV. Príslušné členské štáty môžu taktiež zahrnúť do svojej hodnotiacej správy ďalšie opatrenia, napr. odbornú prípravu alebo informačné stretnutia, ktorých úlohou je priaznivo ovplyvniť dodržiavanie predpisov zo strany rybárskych plavidiel a/alebo iných prevádzkovateľov.

3.   EFCA v rámci svojho každoročného posúdenia účinnosti plánov spoločného nasadenia uvedených v článku 14 nariadenia (ES) č. 768/2005 zohľadňuje hodnotiace správy uvedené v odseku 1.

4.   Komisia zvoláva raz do roka schôdzu Výboru pre rybolov a akvakultúru s cieľom vyhodnotiť vhodnosť, primeranosť a účinnosť špecifického kontrolného a inšpekčného programu a jeho celkový vplyv na dodržiavanie pravidiel rybárskymi plavidlami a inými prevádzkovateľmi na základe hodnotiacich správ uvedených v odseku 1. Cieľové referenčné hodnoty stanovené v prílohe II možno zodpovedajúcim spôsobom preskúmať.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. júna 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 19.6.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.


PRÍLOHA I

POSTUPY POSÚDENIA RIZIKA

Pri rozličných zásobách a oblastiach uvedených v článku 1 sa na každé rybárske plavidlo, skupinu rybárskych plavidiel, kategóriu rybárskeho výstroja, prevádzkovateľa a/alebo činnosť spojenú s rybolovom vzťahujú kontroly a inšpekcie podľa stanoveného stupňa priority. Stupeň priority sa stanoví v závislosti od výsledkov posúdenia rizika, ktoré vykoná každý príslušný členský štát, alebo akýkoľvek iný členský štát výlučne na účely uplatňovania článku 5 ods. 4 na základe tohto postupu:

Opis rizika

[v závislosti od úrovne rizika/rybolovu/oblasti a dostupných údajov]

Ukazovateľ

[v závislosti od úrovne rizika/rybolovu/oblasti a dostupných údajov]

Fáza v rybolove/obchodnom reťazci

(kedy a kde vzniká riziko)

Body, ktoré treba posúdiť

[v závislosti od úrovne rizika/rybolovu/oblasti a dostupných údajov]

Častosť výskytu pri rybolove (1)

Možné dôsledky (1)

Úroveň rizika (1)

[Poznámka: Riziká zistené členskými štátmi by mali byť v súlade s cieľmi vymedzenými v článku 3.]

 

 

Úrovne výlovu/vykládok rozdelené podľa rybárskych plavidiel, zásob a výstroja,

dostupnosť kvót pre rybárske plavidlá, rozdelené podľa rybárskych plavidiel, zásob a výstroja,

používanie typizovaných debien,

úroveň a fluktuácia trhovej ceny vyložených produktov rybolovu (prvý predaj),

počet inšpekcií, ktoré už boli uskutočnené, a počet zistených porušení na príslušné rybárske plavidlo a/alebo iného príslušného prevádzkovateľa,

súvislosti a/alebo potenciálne nebezpečenstvo podvodu v súvislosti s prístavom/miestom/oblasťou a metierom (orientáciou rybolovu),

akékoľvek ďalšie relevantné informácie alebo spravodajské informácie.

častý/stredný/zriedkavý/alebo zanedbateľný

závažné/významné/prijateľné/alebo okrajové

veľmi nízka/nízka/stredná/vysoká/alebo veľmi vysoká


(1)  

Poznámka: Vyhodnotia členské štáty. Pri posúdení rizika sa na základe minulých skúseností a s využitím všetkých dostupných informácií zisťuje, aké pravdepodobné je nedodržanie pravidiel a možné dôsledky.


PRÍLOHA II

CIEĽOVÉ REFERENČNÉ HODNOTY

1.   Úroveň inšpekcie na mori (vrátane vzdušného dozoru, ak je to uplatniteľné)

Tieto cieľové referenčné hodnoty (1) sa dodržiavajú na ročnom základe, pokiaľ ide o inšpekcie na mori vykonávané na rybárskych plavidlách, ktoré sú zapojené do rybolovu tresky, platesy a soley v danej oblasti v prípade, že inšpekcie na mori sú relevantné v súvislosti s fázou v rybolovnom reťazci a sú súčasťou stratégie riadenia rizík:

Referenčné hodnoty za rok (2)

Úroveň odhadovaného rizika pre rybárske plavidlá v súlade s článkom 5 ods. 2

vysoká

veľmi vysoká

Rybolovná oblasť

Inšpekcie na mori aspoň 2,5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika „vysoká“ zamerané na danú rybolovnú oblasť

Inšpekcie na mori aspoň 5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika „veľmi vysoká“ zamerané na danú rybolovnú oblasť

2.   Úroveň inšpekcií na pobreží (vrátane kontrol dokladov a inšpekcií v prístavoch alebo pri prvom predaji)

Tieto cieľové referenčné hodnoty (3) sa dodržiavajú na ročnom základe, pokiaľ ide o inšpekcie na pobreží (vrátane kontrol dokladov a kontrol v prístavoch alebo pri prvom predaji) rybárskych plavidiel alebo iných prevádzkovateľov, ktorí sú zapojení do rybolovu tresky, platesy a soley v danej oblasti v prípade, inšpekcie na pobreží sú relevantné v súvislosti s fázou v rybolovnej oblasti/obchodnom reťazci a sú súčasťou stratégie riadenia rizík.

Referenčné hodnoty za rok (4)

Úroveň rizika v prípade rybárskych plavidiel a/alebo iných prevádzkovateľov (prvého odberateľa)

vysoká

veľmi vysoká

Rybolovná oblasť

Inšpekcia v prístave aspoň 10 % celkového množstva vyloženého rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika „vysoká“

Inšpekcia v prístave aspoň 15 % celkového množstva vyloženého rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika „veľmi vysoká“

Inšpekcie vykonané po vykládke alebo prekládke sa využívajú najmä ako doplnkový mechanizmus krížovej kontroly na overenie spoľahlivosti zaznamenaných a ohlásených údajov o výlovoch a vykládkach.


(1)  Pre plavidlá, ktoré v rámci jedného rybárskeho výjazdu strávia menej ako 24 hodín na mori, a so zreteľom na stratégiu riadenia rizík možno cieľové referenčné hodnoty znížiť na polovicu.

(2)  Vyjadrené v % rybárskych plavieb v oblasti vykonané rybárskymi plavidlami s vysokým/veľmi vysokým rizikom za rok.

(3)  Pre plavidlá, ktoré vykladajú menej než 10 ton pri jednej vykládke, a so zreteľom na stratégiu riadenia rizík možno cieľové referenčné hodnoty znížiť na polovicu.

(4)  Vyjadrené v % množstiev vyložených rybárskymi plavidlami s vysokým/veľmi vysokým rizikom za rok.


PRÍLOHA III

PRAVIDELNÉ INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ ŠPECIFICKÉHO KONTROLNÉHO A INŠPEKČNÉHO PROGRAMU

Formát podávania informácií, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkom 12 pre každú inšpekciu, ktorá sa má zahrnúť do správy:

Názov prvku

Kód

Opis a obsah

Názov inšpekcie

II

ISO alpha2 kód štátu + 9 číslic, napr. DK201200000

Dátum inšpekcie

DA

RRRR-MM-DD

Druh inšpekcie alebo kontroly

IT

Na mori, na pobreží, kontrola prepravy, kontrola dokladov (uvádza sa)

Identifikácia každého rybárskeho plavidla, vozidla alebo prevádzkovateľa

ID

Číslo v registri flotily Únie pridelené rybárskemu plavidlu, identifikácia vozidla a/alebo názov podniku prevádzkovateľa

Typ rybolovného výstroja

GE

Kód výstroja podľa medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácie rybárskeho výstroja FAO

Závažné porušenie predpisov

SI

Y = áno, N = nie

Typ zisteného závažného porušenia

TS

Uveďte druh závažného priestupku zisteného vo veci číslo (ľavý stĺpec) v prílohe XXX k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 404/2011. Okrem toho závažné porušenia uvedené v článku 90 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia o kontrole sa príslušne označia číslami „13“, „14“ a „15“.

Súčasný stav následných opatrení

FU

Uveďte súčasný stav veci: KONANIE PREBIEHA, ODVOLACIE KONANIE alebo UZAVRETÉ

Pokuta

SF

Pokuty v EUR, napr. 500

Konfiškácia

SC

ÚLOVOK/VÝSTROJ na fyzické skonfiškovanie. Suma zodpovedajúca hodnote skonfiškovaných úlovkov/výstroja v EUR, napr. 10 000

Iné

SO

V prípade odňatia licencie/oprávnenia, uveďte LI alebo AU + počet dní, napr. AU30

Body

SP

Počet pridelených bodov, napr. 12

Poznámky

RM

Ak po zistení závažného porušenia neboli prijaté žiadne opatrenia, je potrebné priložiť voľne formulované vysvetlenie.


PRÍLOHA IV

OBSAH HODNOTIACICH SPRÁV

Hodnotiace správy obsahujú aspoň tieto informácie:

I.   Všeobecná analýza vykonaných činností kontroly, inšpekcie a presadzovania (pre každý príslušný členský štát)

Opis rizík identifikovaných príslušným členským štátom a podrobný obsah jeho stratégie riadenia rizík vrátane opisu preskúmania a revízneho postupu.

Porovnanie typu použitých prostriedkov kontroly a inšpekcie a počtu prostriedkov vyčlenených na inšpekciu/počtu prostriedkov poskytnutých pri vykonávaní špecifického kontrolného a inšpekčného programu vrátane trvania a oblastí nasadenia.

Porovnanie typu použitých prostriedkov kontroly a inšpekcie a počtu vykonaných kontrol a inšpekcií (na základe informácií zaslaných v súlade s prílohou III)/počtu zistených závažných priestupkov a, ak je to možné, analýzy dôvodov na spáchanie takýchto porušení.

Sankcie za závažné porušenia (na základe informácií zaslaných v súlade s prílohu III).

Analýza ďalších opatrení (odlišných od kontroly, inšpekcie a presadzovania, napr. odbornej prípravy alebo informačných stretnutí), ktorých úlohou je priaznivo ovplyvniť dodržiavanie predpisov zo strany rybárskych plavidiel a/alebo iných prevádzkovateľov [NAPRÍKLAD: počet do praxe uvedených zlepšení selektívneho výstroja, počty vzoriek tresky škvrnitej/mladých jedincov atď.].

II.   Podrobná analýza vykonaných činností kontroly, inšpekcie a presadzovania (pre každý príslušný členský štát)

1.

Analýza inšpekcie na mori (vrátane vzdušného dozoru, ak je to vhodné), najmä:

porovnanie poskytnutých/pridelených hliadkovacích plavidiel,

sadzba závažných porušení na mori,

podiel inšpekcií na mori na rybárskych plavidlách s úrovňou rizika „veľmi nízka“, „nízka“ alebo „stredná“, pri ktorých sa zistí jedno alebo viac závažných porušení,

podiel inšpekcií na mori na rybárskych plavidlách s úrovňou rizika „vysoká“ alebo „veľmi vysoká“, pri ktorých sa zistí jedno alebo viac závažných porušení,

druh a úroveň sankcií/hodnotenie odstrašujúceho účinku.

2.

Analýza inšpekcie na pobreží (vrátane kontrol dokladov a inšpekcií v prístavoch alebo pri prvom predaji alebo pri prekládkach), a najmä:

porovnanie poskytnutých/pridelených inšpekčných jednotiek na pobreží,

miera závažných porušení na pobreží,

podiel inšpekcií na pobreží na rybárskych plavidlách a/alebo prevádzkovateľov s úrovňou rizika „veľmi nízka“, „nízka“ alebo „stredná“, pri ktorých sa zistí jedno alebo viac závažných porušení,

podiel inšpekcií na pobreží na rybárskych plavidlách s úrovňou rizika „vysoká“ alebo „veľmi vysoká“, pri ktorých sa zistí jedno alebo viac závažných porušení,

druh a úroveň sankcií/hodnotenie odstrašujúceho účinku.

3.

Analýza cieľových referenčných hodnôt vyjadrených ako úroveň dodržiavania pravidiel (ak je to uplatniteľné), a najmä:

porovnanie poskytnutých/pridelených inšpekčných prostriedkov,

miera závažného porušenia a vývoj (v porovnaní s 2 predchádzajúcimi rokmi),

podiel inšpekcií na rybárskych plavidlách/prevádzkovateľov, pri ktorých sa zistí jedno alebo viac závažných porušení,

druh a úroveň sankcií/hodnotenie odstrašujúceho účinku.

4.

Analýza iných inšpekčných a kontrolných činnosti: prekládok, leteckého dozoru, dovozu/vývozu atď., ako aj ďalších aktivít, akými sú odborná príprava a informačné stretnutia, ktorých úlohou je priaznivo ovplyvniť dodržiavanie predpisov zo strany rybárskych plavidiel a/alebo iných prevádzkovateľov

III.   Návrh(-y) na zlepšenie účinnosti vykonávaných kontrol, inšpekcií a presadzovania (pre každý príslušný členský štát)


Top